Начало » Пресцентър » Новини

Новини

Отварят се офертите за изготвяне на оценителски доклади за обезщетения при отчуждаването на имоти за инфраструктурни обекти

17.05.2013 14:21
NAPI-LOGO_MALKO.pngУтре в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени офертите за обект: „Изготвяне на оценителски доклади от независим оценител, определящи равностойното парично обезщетение за имоти и части от имоти – собственост на физически и юридически лица при принудително отчуждаване за изграждане на инфраструктурни обекти с инвеститор Агенция „Пътна инфраструктура”.

В АПИ ще бъдат отворени офертите за изграждане на система за автоматизирано събиране на данни за трафика по пътища от II и III клас

17.05.2013 14:14
Logo-OPRR.pngУтре в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени офертите в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Изграждане на система за автоматизирано събиране на данни за трафика по автомобилните пътища в Република България”. Дейностите, обект на настоящата обществена поръчка, се изпълняват по проект BG161РО001/5-01/2008/059 “Оптимизиране на Агенция “Пътна инфраструктура” за управление на програми и проекти, финансирани с Европейски средства” приоритетна ос 5: “Техническа помощ”, Компонент: 5.3. “Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР”.

Започва изграждането на обходния път на Габрово

16.05.2013 13:51
P5163854.JPGЗапочва изграждането на обходния път на Габрово. Днес бе направена първата копка на проект „Път III-5004 „Обход на гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000, участък от км 0+000 до км 20+124.5 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130“. Той се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.

Изпълнена е 70% от рехабилитацията на 13 км пътна мрежа в област Кърджали, финансирана по ОПРР

16.05.2013 11:39
lot41_3.jpgИзвършени са 70% от строително-монтажните дейности на Лот 41 – път II-58 Р-н I-5 (Черноочене) – граница с ОПУ Пловдив от км 17+500 до км 25+047 и път III-5904 Крумовград – Дъскари – Голямо Каменяне – Аврен – гръцка граница от км 20+340 до км 26+166.

Изпълнена е 70% от рехабилитацията на над 25 км пътна мрежа в област Плевен

16.05.2013 11:36
lot34_3.jpgИзвършени са 70% от строително-монтажните дейности на Лот 34 Път III-3002 Българене - Стежерово - Божурлук от км 0+000 до км 20+624.75 и на път II-13 граница Враца - Кнежа от км 67+300 до км 72+194, област Плевен. Проектът е от ІV етап на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007–2013 г. Стойността му е 13 387 253.80 лева.

Утре стартира изграждането на обходния път на Габрово

15.05.2013 11:02
Logo-OPT.pngУтре – 16 май, ще бъде направена първата копка на обходния път на гр. Габрово. Проектът „Път III-5004 „Обход на гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000, участък от км 0+000 до км 20+124.5 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130“ се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.На церемонията ще присъства председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура” инж. Лазар Лазаров и др.

По ОПРР започва рехабилитацията на 10 км от път ІІ-13 Крапчене-Липен-Стубел

09.05.2013 15:18
DSC_0107.jpgСтартира рехабилитацията и реконструкцията на 10.06 км второкласен   път в област Монтана. Това е „Лот 42 път ІІ-13 Крапчене - Стубел - Липен - границата ОПУ Враца от км 0+000 до км 10+060, област Монтана“. Проектът е част от четвъртия етап на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.„С рехабилитацията на участъка от път II-13 ще се повиши комфортът на пътуващите и достъпността на жителите от околните села до областния център Монтана и съседната област Враца. Това ще повлияе положително върху качеството на живот и икономическата активност на региона. Пожелавам на строителите спорна работа, да завършат обекта качествено и в срок“, подчерта инж. Ангел Ангелов, началник на отдел в Агенция „Пътна инфраструктура”, и инж. Ивайло Спасов, директор на ОПУ Монтана.  

Изпълнени са над 90% от строителните работи на участъка от път III-3402 Славяново – Пордим

09.05.2013 13:01
20130509_113824.jpgПродължава рехабилитацията на над 11 км от път III-3402 Славяново - Пордим от км 10+654,81 до км 21+763,03. Тя се финансира по програма "Трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013". Строително-монтажните работи стартираха през юни м. г. и до момента са изпълнени над 90% от предвидените дейности, съобщи инж. Христо Петров, началник на отдел в Агенция "Пътна инфраструктура".Строителството е по проекта "Подобряване на достъпността в граничната зона Олт-Плевен чрез рехабилитацията на DJ 543 Corabia-Izbiceni (Корабия-Избичени), окръг Олт и рехабилитацията на път III 3402 Славяново - Пордим", Апликационен номер: 2(2i)-1.1-3. Бюджетът му на територията на България е 6.792.417,20 лева. Водещ партньор е Окръжен съвет Олт, Румъния, а партньор от българска страна е АПИ. Информация за напредъка на обекта и извършените строителни дейности представиха на пресконференция в Плевен инж. Христо Петров, инж. Десислава Филимонова, ръководител на проекта от АПИ, инж. Ивайло Денчев, директор на ОПУ-Плевен, и Венцислав Дилков, представител на Обединение „Трейс Пордим”.

4 са отворените оферти за рехабилитацията на 19 км от път ІІІ-7102 на територията на област Добрич

08.05.2013 15:38
oferti_Lot44_OPRR.jpgВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени офертите на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Определяне на изпълнител за строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001-045 Лот 44 "Рехабилитация и реконструкция на път ІІІ-7102 - Разклон ІІ-71 (Коларци) - Мали извор - Тервел от км 0+000 до км 19+032.31, с обща дължина 19,032 км, област Добрич". Проектът е по ОП „Регионално развитие”, която се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие и републиканския бюджет. Отворени са следните оферти, по реда на тяхното постъпване в деловодството на АПИ:
RSS Icon