Начало » Проекти » Проекти по ОП "Транспорт" » АМ "Струма" - лот 3 » АМ "Струма" - лот 3.1 - тунел "Железница"

АМ "Струма" - лот 3.1 - тунел "Железница"

EU.pnglogo-bg-right-no-back.png


Проект „Автомагистрала „Струма“, лотове 1, 2 и 4“, в който е включена подготовката на Лот 3 се финансира от Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.

 

Дейностите по изграждане на Лот 3 от автомагистрала „Струма“ се финансират със средства от Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г.

 

На 24.09.2015 г. е подписан Договор № ДОПТТИ – 1/24.09.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект № BG16M1OP001-2.001-0001 „Автомагистрала „Струма“ Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“. Проектът се реализира по Приоритетна ос 2 „Развитие на пътната инфраструктура по „основната“ и „разширената“ Трансевропейска транспортна мрежа“ на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 със средства от Кохезионния фонд. Общата стойност на финансирането по договора за безвъзмездна финансова помощ е в размер на 739 245 318,00 лева, от които 628 358 520,30 лева от Кохезионен фонд на Европейския съюз и 110 886 797,70 лева национално съфинансиране.


Общата дължина на автомагистрала „Струма“ - от Даскалово до границата с Гърция, е 150 км. Тя е част от коридор „Ориент/Източно Средиземноморие“, свързващ Видин с Кулата, и по нея преминава пътният трафик за Гърция. Направлението се използва като най-кратък маршрут между Западна, Централна Европа и Бяло море, а също и като връзка на Европа с Азия.

 

Лот 3.1 - тунел "Железница" - участък от км 366+000 до км 370+400 (4.4 км)

 

  • Пътни възли: 3 бр.
  • Тунел с дължина 2,040 км
  • Мостове: 2 бр.,преди и след тунела – с обща дължина около 700 м
 


 

Lot_3.1_AM_Struma_Tunel_Jeleznitsa.jpg

 

„Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница“, с три обособени позиции,
за Обособена позиция № 1: Подучастък № 1 от км 366+000 до км 366+720, включително обслужващ тунелен път при северния портал на тунел „Железница“- (0.720 км)


„Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница“, с три обособени позиции,
за Обособена позиция № 2: Подучастък № 2 от км 366+720 до км 369+000, включително обслужващ тунелен път при южния портал на тунел „Железница“ и площадка за хеликоптери“ - (2.28 км)


„Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница“, с три обособени позиции,
за Обособена позиция № 3: Подучастък № 3 от км 369+000 до км 370+400“- (1.400 км)
НОВИНИ

ГАЛЕРИЯ

Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020 г.