АМ "Струма" - лот 3.1

EU.pnglogo-bg-right-no-back.png


 

Общата дължина на автомагистрала „Струма“ - от Даскалово до границата с Гърция, е 150 км. Тя е част от коридор „Ориент/Източно Средиземноморие“, свързващ Видин с Кулата, и по нея преминава пътният трафик за Гърция. Направлението се използва като най-кратък маршрут между Западна, Централна Европа и Бяло море, а също и като връзка на Европа с Азия.

 

Лот 3.1 от Благоевград до Крупник включва строителство на автомагистрален път от км 359+000 до км 376+000.  Разделен е условна на два участъка - участък 1 от км 359+000 до км 366+000 /7 км/, и участък 2 от км 370+400 до км 376+000 /5,6 км/. Между тях е предвидено строителството на тунел "Железница", който ще се изпълнява с друг изпълнител.

 

Предвидено е строителството на мостови съоръжения, надлези, селскостопански подлези, пътен подлез, пътен възел "Благоевград-юг" и голям пътен възел при град Симитли. Дължината на участъка е 12,6 км. Магистралното трасе ще бъде с габарит А29 с две платна.


 

 Лот 3.1 Благоевград - Крупник - (12.6 км)

 • Проектът включва изпълнението на два участъка:

  • участък 1 от км 359+000 до км 366+000 /7 км/
  • участък 2 от км 370+400 до км 376+000 /5,6 км/
 • Обща дължина: 12.6 км
 • Автомагистрала с габарит 29 м

 

Lot_3_1_AM_Struma_.jpg

Статус на проекта: в изпълнение

 • Изпълнител на проектиране и строителство: ДЗЗД „АМ Струма 3.1“
  • Водещ лидер - „Агромах“ ЕООД ,
  • Партньори: „АБ“ АД, „Хидрострой“ АД, „Пътища Пловдив Груп“ ЕООД, „Пътища Пловдив“ АД и „Алве Консулт“ ЕООД


Стойност на договор за проектиране и строителство: 154 999 999,92 лв. без ДДС

Договор за проектиране и строителство: 163/30.12.2015 г.

Дата на стартиране на проектирането  – 10.02.2016 г.

Срок за изпълнение: 1280 дни

Гаранционни срокове:

-       за СМР без пътни съоръжения: 5 години

-       за пътни съоръжения: 10 години

 • Строителен надзор: ДЗЗД „СН АМ Струма Лот 3.1“, включващо участници в обединението Мотт МакДоналд Лимитид, Великобритания; „Трансконсулт-БГ“ ООД и „Тест Консултинг“ ООД

Стойност на договор: 1 695 249 без ДДС.

Договор за строителен надзор: 164/30.12.2015 г.


НОВИНИ

ГАЛЕРИЯ

 • Допълнителна информация

  Проект „Автомагистрала „Струма“, лотове 1, 2 и 4“, в който е включена подготовката на Лот 3 се финансира от Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.

   

  Дейностите по изграждане на Лот 3 от автомагистрала „Струма“ се финансират със средства от Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г.

   

  На 24.09.2015 г. е подписан Договор № ДОПТТИ – 1/24.09.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект № BG16M1OP001-2.001-0001 „Автомагистрала „Струма“ Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“. Проектът се реализира по Приоритетна ос 2 „Развитие на пътната инфраструктура по „основната“ и „разширената“ Трансевропейска транспортна мрежа“ на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 със средства от Кохезионния фонд. Общата стойност на финансирането по договора за безвъзмездна финансова помощ е в размер на 739 245 318,00 лева, от които 628 358 520,30 лева от Кохезионен фонд на Европейския съюз и 110 886 797,70 лева национално съфинансиране.

 • Тръжни процедури:
 1. Ограничена процедура, с предмет Проектиране и строителството на Лот 3.1 на автомагистрала „Струма“,  открита с Решение Номер: ОП-24-РШ-004 от 01.08.2014 г. http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=617758&newver=2

Поръчката е публикувана в регистъра на обществените поръчки на АОП под № 03461-2014-0005.

 

Екип на Изпълнителя ДЗЗД „АМ Струма 3.1 "

1.

инж. Коста Бозов

Ръководител на обекта

2.

инж. Любомир Спиров

Заместник ръководител на обекта

3.

инж. Калин Калчев

Ръководител на проектантския екип

 

Информация за контакти с ДЗЗД „АМ Струма 3.1 "

Адрес

2700 Благоевград , с. Бело Поле, общ. Благоевград, Производствена база - Агромах

Телефон

+359 73 / 86 12 00

Факс

+359 73 / 86 12 00

Интернет страница

-

Електронна поща

office@agromah.bg

 

 

 1. Открита процедура, с предмет Супервизия на проектирането и строителството на Лот 3.1 на автомагистрала „Струма“, открита с Решение Номер: ОП-25-РШ-002 от 18.03.2015 г. 

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=655023&newver=2

Поръчката е публикувана в регистъра на обществените поръчки на АОП под № 03461-2015-0002 

 

Екип на ДЗЗД „СН АМ Струма Лот 3.1"

1.

инж. Николай Сотиров

Инженер

2.

инж.Станимир Трендафилов

Резидент-инженер

 

 Информация за контакти с ДЗЗД „СН АМ Струма Лот 3.1"

Адрес

гр. София 1606, ул. „Дамян Груев“ №13, вх. В, ет.2

Телефон

+3592 805 39 60

Факс

+3592 951 50 70

Електронна поща

 nikolay.sotirov@mottmac.com

Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020 г.