АМ "Струма" - лот 3.3

EU.pnglogo-bg-right-no-back.png


 

Общата дължина на автомагистрала „Струма“ - от Даскалово до границата с Гърция, е 150 км. Тя е част от коридор „Ориент/Източно Средиземноморие“, свързващ Видин с Кулата, и по нея преминава пътният трафик за Гърция. Направлението се използва като най-кратък маршрут между Западна, Централна Европа и Бяло море, а също и като връзка на Европа с Азия.

 

Лот 3.3 от от Кресна до Сандански включва строителство на автомагистрален път от км 397+000 до км 420+624.

Габаритът е автомагистрален (А29). В този лот трасето на автомагистралата е в близост до река Струма, като я пресича два пъти при км 405+380 и км 406+700. Пресича последователно притоците на реката - река Злинска при км 401+810 и река Цапаревска при км 405+500. Съществуващият път остава западно от трасето на магистралата.

Предвидени са етапна връзка към път I-1 (E-79) при км 397+000, както и нова пътна връзка на път I-1 (E-79) с общински път с. Ново Делчево – с. Дамяница. Краят на автомагистралата съвпада с началото на лот 4 на АМ „Струма“.


 

 


 • Обща дължина: 23.6 км
 • п. в. „Струмяни“
 • п. в. „Сандански“
 • 25 бр. големи съоръжения  
 • Автомагистрала с габарит 29 м                                                          
 

 

Lot_3_3_AM_Struma.jpg

Статус: Обектът е в експлоатация

 • Изпълнител на проектиране и строителство: Консорциум „Струма Лот 3.3“

  • Водещ лидер -„ГБС инфраструктурно строителство“ АД,
  • участници - „Пътстрой 92“ АД, „Главболгарстрой“ АД и „Геострой“ АД

 

Разрешение за ползване: № СТ-05-1551/17.12.2018 г.

Стойност на договор за проектиране и строителство: 234 123 012 лв. без ДДС

Договор за проектиране и строителство: 137/25.09.2015 г.

Дата на стартиране на строителството – 30.08.2016 г.

Срок за изпълнение: 1280 дни

Гаранционни срокове:

-       за СМР без пътни съоръжения: 5 години

-       за пътни съоръжения: 10 години

 • Строителен надзор: „Пътинвестинженеринг“ ЕООД

Стойност на договор: 2 998 161.28 лв. без ДДС.

Договор за строителен надзор: 138/25.09.2015 г.

 

НОВИНИ

ГАЛЕРИЯ

 

 • Допълнителна информация

Проект „Автомагистрала „Струма“, лотове 1, 2 и 4“, в който е включена подготовката на Лот 3 се финансира от Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.

 

Дейностите по изграждане на Лот 3 от автомагистрала „Струма“ се финансират със средства от Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г.

 

На 24.09.2015 г. е подписан Договор № ДОПТТИ – 1/24.09.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект № BG16M1OP001-2.001-0001 „Автомагистрала „Струма“ Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“. Проектът се реализира по Приоритетна ос 2 „Развитие на пътната инфраструктура по „основната“ и „разширената“ Трансевропейска транспортна мрежа“ на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 със средства от Кохезионния фонд. Общата стойност на финансирането по договора за безвъзмездна финансова помощ е в размер на 739 245 318,00 лева, от които 628 358 520,30 лева от Кохезионен фонд на Европейския съюз и 110 886 797,70 лева национално съфинансиране.

 

 • Тръжни процедури:
 1. Ограничена процедура, с предмет Проектиране и строителството на Лот 3.3 на автомагистрала „Струма“,  открита с Решение ОП-26-РШ-004 от 01.08.2014 г.

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=617761&newver=2

Поръчката е публикувана в регистъра на обществените поръчки на АОП под № 03461-2014-0006

 


Екип на Изпълнителя „Консорциум Струма - Лот 3.3"

1.

Асен Аризанов

Ръководител на обекта

2.

Васил Йочев

Заместник ръководител на обекта

3.

Любен Симеонов

Ръководител на проектантския екип

 

Информация за контакти с „Консорциум Струма - Лот 3.3"

Адрес

гр. София 1619, ул. „Дамяница” № 3-5

Телефон

+359 2 91 51 874

Факс

+359 2 91 51 755

Електронна поща

gbsis@gbs-bg.com

 

 1. Открита процедура, с предмет Супервизия на проектирането и строителството на Лот 3.3 на автомагистрала „Струма“, открита с Решение ОП-27-РШ-002 от 18.03.2015 г.

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=655026&newver=2

Поръчката е публикувана в регистъра на обществените поръчки на АОП под № 03461-2015-0003

 

Екип на „Пътинвест-инженеринг"

1.

Любослав Събев

Инженер

2.

Веселина Христова

Резидент-инженер

 

Информация за контакти с „Пътинвест-инженеринг"

Адрес

гр. София 1619, бул. Цар Борис III № 257

Телефон

+359 2 95 70 510

Факс

+359 2 95 71 802

Интернет страница

www.pie.bg

Електронна поща

office@pie.bg

 

Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020 г.