АМ "Тракия" лот 2

 LOGO-EU.jpg  LOGO-OPT.jpg

Проект „Доизграждане на АМ „Тракия” Лот 2, 3 и 4

Трасето на АМ "Тракия" е част от коридор №8 на Транс – европейската транспортна мрежа. Общата дължина на магистралата, подлежаща на доизграждане е 115.180 километра, разделена на 3 лота:

 • Лот 2 „Стара Загора – Нова Загора” от км 210+100 до км 241+900
 • Лот 3 „Нова Загора – Ямбол” от км 241+900 до км 277+597
 • Лот 4 „Ямбол - Карнобат” от км 276+200 (съвпада с км 277+597 от лот 3) до км 325+280

Участък: Лот 2 „Стара Загора-Нова Загора” от км 210+100 до км 241+900, дължина 31,80 км

Обща дължина: 31.8 км

Технически параметри на обекта:

 • Обща дължина: 31.8 км
 • Габарит – А29
 • Проектна скорост: 140 км/час
 • Пътен възел “Стара Загора” при км 210+550.
 • Мостове: 5 бр.
 • Надлези – 14 бр.

Статус на проекта: ПРИКЛЮЧЕН

API-Trakia-Lot2.jpg

 

 • Изпълнител: Обединение ”Магистрала Трейс” ДЗЗД, ЕИК 175827659  
  • Водещ партньор - „Трейс Груп Холд” АД – гр. София, ЕИК 123682269
  • Партньор „Пи Ес Ай“ АД - гр. Стара Загора, ЕИК 833175762
  • Партньор  „СК-13 ПЪТСТРОЙ"АД- гр. Перник, ЕИК 113001345
  • Партньор „ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД – гр. Добрич, ЕИК 124000579
  • Партньор „ВИАСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" ООД – гр. Смолян, ЕИК 830136003


Подизпълнител/и: Не са декларирани

Стойност на договор за СМР: 137 868 000,00 лева с ДДС

Договор за СМР: РД-33-2/23.04.2010 г.

Дата на издаване на разрешение за строеж: 08.04.2010 г.

Срок за изпълнение: 25 месеца

Гаранционни срокове:

-       за СМР без пътни съоръжения: 5 години

-       за пътни съоръжения: 10 години

 

 • Строителен надзор: „Пътинвест-инженеринг" АД, ЕИК 831643582

Стойност на договор: 1 349 578,80 лева с ДДС

Договор за строителен надзор: №  РД-36-7/28.05.2010 г.

 

НОВИНИ

ГАЛЕРИЯ


Допълнителна информация

Формуляр за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ (БФП)

Договарящ орган: дирекция „Координация на програми и проекти“, МТИТС – Управляващ орган (УО) на Оперативна програма Транспорт“ 2007-2013 г.

Бенефициент: Агенция „Пътна инфраструктура“

Формуляр за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ: одобрен от УО на ОП „Транспорт“ на 02.06.2010 г.

Договор за предоставяне на БФП от 23 април 2010 г.

Стойност на договор за БФП:  699 648 287,32 лв. с ДДС.

Кохезионен фонд: 513 970 279,58 лв.

Национално съфинансиране: 185 678 007,61 лв.

 

Тръжни процедури:

 1. Открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител с предмет: Допълнително проектиране и строителството на обект: АМ „Тракия”/А-4/ „Оризово-Бургас”, участък: Лот 2 „Стара Загора-Нова Загора”, от км 210+100 до км 241+900

Публикуване на Решение: Поръчката е открита с Решение №197 от 12.11.2009 г на председателя на УС на АПИ. Поръчката е публикувана в Регистъра на обществените поръчки в АОП под №00044-2009-0092

Обявлението е публикувано в Официалния вестник на ЕС под № 2009/S 219-314983 от 13.11.2009

 

Тръжна документация

 

Екип на Изпълнителя Обединение ”Магистрала Трейс” ДЗЗД

инж. Петър Стефанов Петров

ръководител Проект

инж. Албен Рашков Родопманов

заместник р-л Проект

 

Информация за контакти с Обединение ”Магистрала Трейс” ДЗЗД

Адрес

Стара Загора 6000, бул. "Патриарх Евтимий" 190

Телефон

042 900 565

Факс

042 900 564

Интернет страница

www.tracebg.com

Електронна поща

amlot2@tracebg.com

 

 

 1. Открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител с предмет: Определяне на консултант за допълнително проектиране и строителството на обект: АМ „Тракия”/А-4/ „Оризово-Бургас”, участък: Лот 2 „Стара Загора-Нова Загора”, от км 210+100 до км 241+900

 

Публикуване на Решение: Поръчката е открита с Решение 22 от 22.01.2010 г. на председателя на УС на АПИ. Поръчката е публикувана в Регистъра на обществените поръчки в АОП под №00044-2010-0013

 

Обявлението е публикувано в Официалния вестник на ЕС под 2010/S 18-025086/27.01.2010     

 


Тръжна документация


Екип на Изпълнителя „Пътинвест-инженеринг" АД

инж.Веселина Петрова Христова    

р-л Екип

инж.Ангел Димитров Камберов      

зам.р-л част Пътна

инж.Димо Михайлов Махов            

зам.р-л Съоръжения

 

Информация за контакти с „Пътинвест-инженеринг" АД

Адрес

София, бул."Цар Борис ІІІ" 257

Телефон

02 957 05 10

Факс

02 957 18 02

Електронна поща

lot2@pie.bg, office@pie.bg

 

Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.