АМ "Тракия" лот 3

 LOGO-EU.jpg  LOGO-OPT.jpg

Трасето на АМ Тракия е част от коридор №8 на Транс – европейската транспортна мрежа. Общата дължина на магистралата, подлежаща на доизграждане е 115.180 километра, разделена на 3 лота:

 • Лот 2 „Стара Загора – Нова Загора” от км 210+100 до км 241+900
 • Лот 3 „Нова Загора – Ямбол” от км 241+900 до км 277+597
 • Лот 4 „Ямбол - Карнобат” от км 276+200 (съвпада с км 277+597 от лот 3) до км 325+280

Участък: Лот 3 „Нова Загора-Ямбол” от км 241+900 до км 277+597 , дължина 35.697 км

Технически параметри на обекта:

 • Обща дължина: 35,697 км
 • Габарит – А29
 • Проектна скорост: 140 км/час
 • Пътен възел “Нова Загора” при км 242+366
 • Пресичане с ж.п. линия “София-Бургас” при км 263+797 с отвор L=4х26 м
 • Мостове: 1 бр.
 • Надлези – 12 бр.
 • Подлези – 4 бр.

Статус на проекта: приключен

API-Trakia-lot3.jpg

 

 • Изпълнител: АКТОР АСД, ЕИК 094149722

Подизпълнител/и: Не са декларирани

Стойност на договор за СМР: 133 973 906,02 лв. с ДДС

Договор за СМР: РД-33-3/14.07.2010 г.

Дата на издаване на разрешение за строеж: 28.07.2010 г.

Срок за изпълнение: 25 месеца

Гаранционни срокове:

-       за СМР без пътни съоръжения: 5 години

-       за пътни съоръжения: 10 години

 • Строителен надзор: Обединение "Т7 / СНИК" с ЕИК 200007801

  • Водещ партньор - "Т7 КОНСУЛТ" ЕООД– гр. Пловдив, ЕИК 200007801

  • Партньор "СНИК" ЕООД- гр. Шумен, ЕИК 127529000

 

Стойност на договор: 1 077 240 лв. с ДДС

 

Договор за строителен надзор: №  РД-34-4/29.07.2010 г.

 

 

НОВИНИ

ГАЛЕРИЯ


Допълнителна информация

Формуляр за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ (БФП)

Договарящ орган: дирекция „Координация на програми и проекти“, МТИТС – Управляващ орган (УО) на Оперативна програма Транспорт“ 2007-2013 г.

Бенефициент: Агенция „Пътна инфраструктура“

Формуляр за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ: одобрен от УО на ОП „Транспорт“ на 02.06.2010 г.

Договор за предоставяне на БФП от 23 април 2010 г.

Стойност на договор за БФП:  699 648 287,32 лв. с ДДС.

Кохезионен фонд: 513 970 279,58 лв.

Национално съфинансиране: 185 678 007,61 лв.

 

Тръжни процедури:

 1. Открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител с предмет: допълнително проектиране и строителството на обект: АМ “Тракия”А-4/ ”Оризово-Бургас”, участък: Лот 3 “Нова Загора-Ямбол” от км 241+900 до км 277+597

     Публикуване на Решение: Поръчката е открита с Решение 36 от 26.02.2010 г. на председателя на УС на АПИ. Поръчката е публикувана в Регистъра на обществените поръчки в АОП под №00044-2010-0023

 

Обявлението е публикувано в Официалния вестник на ЕС под № 2010/S42-061336/02.03.2010


Тръжна документация

Екип на Изпълнителя АКТОР АСД

инж. Спиридула Атанасиус Петрополу

ръководител Проект

инж. Пантелеймон Михаил Деланоглу

заместник р-л Проект

 

Информация за контакти с АКТОР АСД

Адрес

Пловдив 4003,

"Марица Гардънс" бл.10, офис 1

Телефон

032 39 67 60

Факс

032 39 67 62, 056 904 679 - Бургас

Интернет страница

 

Електронна поща

aktor@aktor.bg

 

 1. Открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител с предмет: Определяне на консултант за допълнително проектиране и строителството на обект: АМ “Тракия”А-4/ ”Оризово-Бургас”, участък: Лот 3 “Нова Загора-Ямбол” от км 241+900до км 277+597

Публикуване на Решение: Поръчката е открита с Решение 86 от 23.04.2010 г. на председателя на УС на АПИ. Поръчката е публикувана в Регистъра на обществените поръчки в АОП под №00044-2010-0069

 

Обявлението е публикувано в Официалния вестник на ЕС под 2010/S 81-121579/27.04.2010

 

 

Тръжна документация

 

Екип на Изпълнителя Обединение "Т7 / СНИК"

Инж. Диан Азманов

р-л Екип

Инж. Младен Атанасов Златев

зам.р-л Съоръжения

инж. Вълко Динев Вълков

зам.р-л част Пътна

 

Информация за контакти с Обединение "Т7 / СНИК"

Адрес

Пловдив 4000,

"Фр. Жюлио Кюри"18, ет. 5, офис 15а

Телефон

032 62 76 76; 032 39 33 00;

Факс

032 62 76 75

Електронна поща

t7.mixconsult@gmail.com

 

Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.