АМ "Марица" лот 1

 LOGO-EU.jpg  LOGO-OPT.jpg

Обектът е част от общоевропейски транспортен коридор № ІV Дрезден/Нюрнберг – Прага – Виена – Братислава – Будапеща – Арад – Букурещ – Констанца/Крайова – София – Солун/Пловдив – Истанбул.

Автомагистрала “Марица” в участъка Оризово – Харманли е част от транс-европейския коридор № IV с обща дължина 65 км и е разделен на два участъка, както следва:

- Лот 1 Оризово – Димитровград от км 5+000 до км 36+400;

- Лот 2 Димитровград – Харманли от км 36+400 до км 70+620.

Трасето на новия път започва непосредствено след пресичането на път II-66 Чирпан – Поповица при км 5+000 и завършва при пътен възел “Харманли” при км 70+331.

 

 

  • Обща дължина: 31.4 км
  • Габарит А-28 м
  • Проектна скорост: 120 км/час
  • Големи съоръжения: 22 бр.

 

API-AM-Maritza_lot1.jpg


Статус на проекта - ПРИКЛЮЧЕН


  • Изпълнител: КООПЕРАТИВНО ДРУЖЕСТВО "КООПЕРАТИВА МУРАТОРИ & ЧЕМЕНТИСТИ - ЧИ. ЕМ. ЧИ. ДИ РАВЕННА" – Равенна, Италия; Данъчен номер и номер на вписване 00084280395  

Подизпълнител/и: Не са декларирани

Стойност на договор за СМР: 159 755 613.60 лв. с ДДС

Договор за СМР: РД-33-16/01.08.2011 г.

Разрешения за строеж: № РС-38/02.08.2011 г., № РС-54/30.09.2011 г. и № РС-56/17.10.2011 г.

Срок за изпълнение: 31 месеца и 29 календарни дни

Гаранционни срокове:

-       за СМР без пътни съоръжения: 5 години

-       за пътни съоръжения: 10 години

  • Строителен надзор: ДЗЗД „Т7/СНИК”, ЕИК 200007801

Стойност на договор: 678 600,00 лв. с ДДС

Договор за строителен надзор: №  РД-33-17/ 01.08.2011 г.

  • Авторски надзор: “Пътпроект” ЕООД, ЕИК 831615056

Стойност на договор: 112 800,00 лв. с ДДС

Договор за авторски надзор: №  РД-35-25/ 24.04.2012 г.

 

НОВИНИ

ГАЛЕРИЯ

Документален филм за старта на строителството на лот 1 от АМ ''Марица''


Документален филм за изграждането на лот 1 от АМ ''Марица''

Тръжни процедури на Лот 1:

1. Открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител с предмет: “ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТ: АВТОМАГИСТРАЛА “МАРИЦА” /А-1/ ОРИЗОВО – КАПИТАН АНДРЕЕВО, УЧАСТЪК:  ЛОТ 1 “ОРИЗОВО - ДИМИТРОВГРАД”, ОТ КМ 5+000 ДО КМ 36+400”

Публикуване на Решение: Поръчката е открита с Решение № 267 от 01.12.2010 г.  на председателя на УС на АПИ. Поръчката е публикувана в Регистъра на обществените поръчки в АОП под №  00044-2010-0158

Обявлението е публикувано в Официалния вестник на ЕС под № 2010/S 236-360074 от 04.12.2010

Тръжна документация

Екип на Изпълнителя КООПЕРАТИВНО ДРУЖЕСТВО "КООПЕРАТИВА МУРАТОРИ & ЧЕМЕНТИСТИ - ЧИ. ЕМ. ЧИ. ДИ РАВЕННА"

1.

инж. Карло Финоти

Ръководител на обекта

2.

инж. Валерио Пишители

Заместник-ръководител на обекта

3.

инж. Ванчо Тошев

Ръководител проектантски екип

4.

инж. Йонко Влахов

Геолог

5.

инж. Ангел Божков

Геодезист

6.

инж. Венета Христова

Пътен инженер

7.

инж. Михаил Михайлов

Конструктор

8.

инж. Димо Кисов

Конструктор

 

Информация за контакти с КООПЕРАТИВНО ДРУЖЕСТВО "КООПЕРАТИВА МУРАТОРИ & ЧЕМЕНТИСТИ - ЧИ. ЕМ. ЧИ. ДИ РАВЕННА"

Адрес

гр. София, бул. “Арсеналски” № 5, ет. 4

Телефон

+359 2 963 05 15

Факс

+359 2 886 53 16

Интернет страница

http://cmcgruppo.com

Електронна поща

info.sofia@cmcra.com

 

2. Открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител с предмет: “Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изпълнението на: ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТ: АВТОМАГИСТРАЛА “МАРИЦА” /А-1/ ОРИЗОВО – КАПИТАН АНДРЕЕВО, УЧАСТЪК:  ЛОТ 1 “ОРИЗОВО - ДИМИТРОВГРАД”, ОТ КМ 5+000 ДО КМ 36+400

Публикуване на Решение: Поръчката е открита с Решение 282 от 20.12.2010 г. на председателя на УС на АПИ. Поръчката е публикувана в Регистъра на обществените поръчки в АОП под № 00044-2010-0169

Обявлението е публикувано в Официалния вестник на ЕС под 2010/S 249-381514 от 23.12.2010 г.

Тръжна документация

Екип на строителния надзор ДЗЗД «Т7/СНИК»

1.

инж. Стойко Стойков

Ръководител на екипа

2.

инж. Илия Запрянов

Заместник ръководител част „Пътна”

3.

инж. Димо Ненов

Заместник ръководител част „Съоръжения”

4.

инж. Илия Запрянов

Координатор по безопасност и здраве

 

Информация за контакти с ДЗЗД «Т7/СНИК»

Адрес

гр. Пловдив, ул. “Фредерик Жолио Кюри” № 18

Телефон

+359 32 62 76 72

Факс

+359 32 62 76 75

Електронна поща

t7.marica@gmail.com

3. Процедура на договаряне по реда на чл. 53, ал. 1, т. 6 от НВМОП за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне с покана с предмет: “Упражняване на авторски надзор по смисъла на ЗУТ за всички части на техническия проект на обект: Автомагистрала “Марица” /А-1/ “Оризово – Капитан Андреево”, Лот 1 – от км 5+000 до км 36+400 и Лот 2 – от км 36+400 до км 70+620”

Публикуване на Решение: Поръчката е открита с Решение № 35 от 24.02.2012 г.  на председателя на УС на АПИ. Поръчката е публикувана в Регистъра на обществените поръчки в АОП под №  00044-2012-0023

Екип на авторския надзор “Пътпроект” ЕООД

1.

инж. Тодор Тодоров

проектант

2.

инж. Михаил Михайлов

проектант

3.

инж. Митко Цанев

проектант

4.

инж. Екатерина Пенчева

проектант

5.

инж. Румил Гърнев

проектант

 

Информация за контакти с “Пътпроект” ЕООД

Адрес

гр. София 1619, бул. “Цар Борис III” № 257

Телефон

+359 2 957 05 09

Факс

+359 2 957 05 06

Електронна поща

office.patproject@gmail.com