Начало » Програми » Териториално сътрудничество » Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014 - 2020 г.

Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014 - 2020 г.

Interreg-GR-cross-bo_logo.jpg

 

ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ИНТЕРРЕГ V-A

ГЪРЦИЯ - БЪЛГАРИЯ 2014 - 2020 г.


Програмата се финансира от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Приносът на ЕС представлява 85% от бюджета на програмата, останалата част от 15% е национален принос от държавните бюджети на Република Гърция и Република България.

Агенция "Пътна инфраструктура" кандидатства по Първата ограничена покана за набиране на стратегически проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г. в партньорство с компания ЕGNATIA ODOS SA от Гърция и Областна администрация Смолян с общ стратегически проект, който е одобрен за финансиране и в момента е в процес на изпълнение.

 

 

Наименование на проекта

Aiming at improving cross-border accessibility /Насочени към подобряване на трансграничната достъпност/

Акроним на проекта

CrossBo

Общ бюджет на проекта

38 802 558,00

32 982 174,30 €  – ЕФРР (85%)

5 820 383,70 €  – национално съфинансиране (15%)

Бюджет на Агенция „Пътна инфраструктура“

15.200.000,00

12.920.000,00 € - ЕФРР (85%)

2.280.000,00 € - национално съфинансиране (15%)

Водещ партньор

ЕGNATIA ODOS SA, Гърция

Партньор 2

Агенция "Пътна инфраструктура", България

Партньор 3

Областна администрация Смолян, България

Наименование на обектите,  изпълнявани от Агенция „Пътна инфраструктура“

1.Реконструкция на Път II‑86 Средногорци-Рудозем, участък от км  125+727.46 до км 126+600 и от км 126+750 до км 132+920;

2.Реконструкция на Път II-86 Средногорци - Рудозем и обходен път на гр. Рудозем, участък от км 132+920 до км 135+530;

3.Реконструкция на Път II-59 Момчилград – Крумовград - Ивайловград от км 24+548 до км 56+861.68.

Техническо описание

1. Реконструкция на Път II-86 Средногорци-Рудозем, участък от км  125+727.46 до км 126+600 и от км 126+750 до км 132+920.

 

Обектът започва след табелата за край на населено място Средногорци (края на рехабилитиран по Програма ФАР участък) и свършва при началото на гр. Рудозем – кръстовището до бензиностанцията. Предстои да бъде извършена реконструкция на 7 км от Път II-86. В участъците следва да се изпълнят множество подпорни и укрепителни стени и да се подсили носимоспособността на настилката посредством допълнителни конструктивни пластове на настилката.

 

Обектът включва два участъка:

 

Участък 1 - от км  125+727.46 до км 126+600 и от км 126+750 до км 129+660.

 

Габаритът на пътя е двулентов. Участъкът включва 6 моста, които ще бъдат реконструирани. Ще бъдат изградени  6 бр. бетонови и 3 бр. стоманенобетонни подпорни стени.

Участък 2 -  от км 129+660 до км 132+920.

Габаритът на пътя е двулентов. Участъкът включва 1 мост при км 131+618, който ще бъде рехабилитиран.

2. Реконструкция на Път II-86 Средногорци - Рудозем и обходен път на гр. Рудозем, участък от км 132+920 до км 135+530.

 

Началото на участъка е при бензиностанцията, при която свършва предишният участък, а краят му съвпада с началото на изградения по Програма ФАР път Рудозем – границата.

 

Участъкът включва изграждане на две нови големи съоръжения (мост и виадукт) и рехабилитацията на един съществуващ мост над река Арда.  

 

Изпълнението на този обект има за цел да изведе трафика към бъдещото ГКПП извън центъра на град Рудозем. Обектът представлява обходен път на града и преминава по съществуваща улица и по ново трасе. В участъка с новото трасе се пресича река Чепинска и след пресичането се включва към съществуващия републикански път II-86 посредством кръстовище.  

 

3. Реконструкция на Път II-59 Момчилград – Крумовград - Ивайловград от км 24+548 до км 56+861.68.

 

Обектът започва от края на рехабилитиран по Програма „Регионално развитие“ 2007-2013 участък (Лот 12), преминава през град Крумовград и достига до разклона на път II-59 за село Попско. 

 

Обектът е разделен на два участъка:

 

Участък 1 – от км 24+548 до км 30+439

 

Участъкът започва от края на Лот 12 (село Карамфил) и е до началото на гр. Крумовград. В участъка има две съществуващи големи съоръжения, на които ще се извършва рехабилитация. Предвидено е изграждането на две нови бетонови подпорни стени с обща дължина около 25 м.

 

Участък 2 – от км 30+439 до км 56+861.68

 

Участъкът започва в началото на гр. Крумовград и е до разклона за село Попско. На пътния участък с обща дължина около 26,42 км ще бъдат изпълнени два типа реконструкция на настилката: пълна подмяна на конструкцията на настилката в населените места гр. Крумовград и с. Полковник Желязово и "студено рециклиране" в останалите участъци.

 

Предвидената реконструкция на обекта се очаква да подобри транспортно-експлоатационните качества на настилката и условията за безопасност на движението.

Реализация на проекта

Подписан е Договор за финансиране № <B1.7b.01> между Водещия партньор по проекта и Управляващия орган на Програмата  (Министерството на икономиката, развитието и туризма на Гърция) на 17.08.2016 г.

1. Реконструкция на Път II-86 Средногорци-Рудозем, участък от км  125+727.46 до км 126+600 и от км 126+750 до км 132+920.

 

Проведени се тръжни процедури за избор на изпълнители на строителство и строителен надзор и са сключени договори с избраните изпълнители.  

 

Изпълнител на строителството е „РУДОЗЕМ ГФ 2016“ ДЗЗД, гр. София с партньори „Галчев инженеринг“ ЕООД и „Фармвил“ ЕАД. Общата стойност на договора за строителство е 8 909 940,71 лв. без ДДС.

 

Изпълнител на строителния надзор на обекта е „Пътинвест - Инженеринг“ АД. Общата стойност на договора за строителен надзор е 183 812,00 лв. без ДДС.

 

2.      Реконструкция на път II-86 Средногорци - Рудозем и обходен път на гр. Рудозем, участък от км 132+920 до км 135+530.

 

Процедурите за избор на изпълнители на строителство и строителен надзор са стартирали и се провеждат в момента.

 

3. Реконструкция на Път II-59 Момчилград – Крумовград - Ивайловград от км 24+548 до км 56+861.68.

 

Проведени се тръжни процедури за избор на изпълнители на строителство и строителен надзор и  са сключени договорите с избраните изпълнители. От 02.07.2018 г. е започнало изпълнението на строителни работи по следните два участъка:

 

-      Участък 1 – от км 24+548 до км 30+439

 

Изпълнител на строителството е ДЗЗД „Източни Родопи - 3“ с партньори „Пътстройинженеринг“ АД, „ПСК Виастрой“ ЕООД, „Пътища“ АД, „БКС – Горна Оряховица“ АД и „Атлас - Балкан“ ООД. Общата стойност на договора за СМР е 2 832 496,43 лв. без ДДС.

 

Изпълнител на строителния надзор е „СТРОЛ 1000“ АД. Стойността на договора за строителен надзор за този участък е 42 500,00 лв. без ДДС.

 

-      Участък 2 – от км 30+439 до км 56+861.68

 

Изпълнител на строителството е Обединение „Път II 59“ с партньори „Джи Пи Груп“ АД и „Контратас Иглесиас“ АД. Общата стойност на договора за СМР за втория участък е 14 991 152,26 лв. без ДДС.

 

Изпълнител на строителния надзор е „ПЛАН ИНВЕСТ ПЛОВДИВ“ ЕООД. Общата стойност на договора е 183 380,00 лв. без ДДС.

 

Проведена е тръжна процедура за изработване на промоционални материали за частта от проект CrossBo, която се изпълнява от АПИ и са сключени договори с избраните изпълнители.

 

Новини