Начало » Програми » Териториално сътрудничество » Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 г. » Проект "Добромир - Крушари Трансграничен път", Application Number: 2(2i)‑1.1‑9

Проект "Добромир - Крушари Трансграничен път", Application Number: 2(2i)‑1.1‑9

API-LOGO-TGS-RUMANIA-variant.jpg

ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

РУМЪНИЯ - БЪЛГАРИЯ 2007 - 2013 г.


Проект

"Добромир - Крушари Трансграничен път", Application Number: 2(2i)‑1.1‑9т

 Наименование на проекта

Добромир – Крушари Трансграничен път

Бюджет на проекта

6.129 млн. евро

Наименование на проекта на територията на България

Рехабилитация на път III-293 Александрия – Коритен – Северняк от км 35+927 до км 44+400

Бюджет на проекта на територията на България

3.022 млн. евро

Техническо описание

Пътният обект на българска територия е с дължина 8.473 км съществуващ път III клас от републиканската пътна мрежа на територията на ОПУ-Добрич. Обектът започва при табелата на с. Александрия и завършва в края на път III-293. Трасето преминава през населени места с. Коритен и с. Северняк.

 

Проектът е изготвен с технически елементи в ситуация и надлъжен профил, съответстващи на път III-ти клас и проектна скорост 60 km/h извън населено място и 50 km/h в населено място. Извършен е ремонт на асфалтовата настилка, отводнителната система на пътя, принадлежностите на пътя, сигнализацията и маркировката. В населените места са подменени бордюрите.

 

За целия обект са рехабилитирани 13 малки съоръжения и 2 големи съоръжения:  мост при км 39+728 с три отвора L= 4.80+16.20 +4.80 m и мост при км 44+188 с два отвора L= 6.00+6.00 m.

 

Чрез подновяването на пътя и обезопасителните му системи, значително са повишени удобството, безопасността на движението и хомогенността на скоростта в участъка.

С рехабилитацията на пътя се улесняват контактите и обмяната на опит със стопанска и нестопанска цел между населението на граничния регион от българска и от румънска страна.

 

Водещ партньор

Община Добромир, Румъния

Партньор 2

Агенция „Пътна инфраструктура"

Партньор 3

Окръжен съвет Констанца, Румъния

Реализация на проекта

Договорът за финансиране между Водещия партньор по проекта и Управляващия орган на Програмата (Министерството на регионалното развитие и туризма - Румъния) е подписан на 21.12.2010 г. и е със срок на изпълнение до 21.06.2013 г.

Договорът за национално съфинансиране между АПИ и Националния партниращ орган на Програмата (МРР) е подписан на 22.11.2011 г.

 

Договорът за строителство е с „Хидрострой” АД.Подписан е на 06.08.2012 г. и е на стойност 4 292 675.48 лв. без ДДС.

 

Договорът за строителен надзор е с „Пътинвестинженеринг” АД и е подписан на 11.05.2012 г. Договорът е на стойност 149 042.00 лв. без ДДС.

 

Срокът за изпълнение на строителството започна на 27.08.2012 г. с подписването на Протокол 2а за откриване на строителна площадка и приключи на 12.06.2013 г. с подписването на Констативен акт образец 15 за установяване годността за приемане на строежа, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи.

 

Разрешението за ползване на пътния участък е издадено на 19.06.2013 г.