Начало » Програми » Териториално сътрудничество » Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 г. » Проект "Подобряване на достъпността в граничната зона Олт - Плевен чрез рехабилитацията на DJ543 Corabia-Izbiceni (Корабия - Избичени), окръг Олт и рехабилитацията на път III ‑3402 Славяново - Пордим", Application Number: 2(2i)‑1.1‑3

Проект "Подобряване на достъпността в граничната зона Олт - Плевен чрез рехабилитацията на DJ543 Corabia-Izbiceni (Корабия - Избичени), окръг Олт и рехабилитацията на път III ‑3402 Славяново - Пордим", Application Number: 2(2i)‑1.1‑3

API-LOGO-TGS-RUMANIA-variant.jpg

ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

РУМЪНИЯ - БЪЛГАРИЯ 2007 - 2013 г.


Проект

 

Подобряване на достъпността в граничната зона Олт - Плевен чрез рехабилитацията на DJ543 Corabia-Izbiceni (Корабия - Избичени), окръг Олт и рехабилитацията на  път III‑3402 Славяново – Пордим

Наименование на проекта

Подобряване на достъпността в граничната зона Олт - Плевен чрез рехабилитацията на DJ543 Corabia-Izbiceni (Корабия - Избичени), окръг Олт и рехабилитацията на път III-3402 Славяново - Пордим

Бюджет на проекта

5.922 млн. евро

Наименование на проекта на територията на България

Рехабилитация на път III-3402, участък Славяново – Пордим от км 10+654 до км 21+763

Бюджет на проекта на територията на България

3.473 млн. евро

Техническо описание

Пътният участък е част от републиканската пътна мрежа на територията на ОПУ-Плевен - път трети клас, и е с дължина 11.108 км. Намира се в област Плевен на територията на общините Плевен и Пордим.

 

Началото на обекта е в град Славяново, а краят в град Пордим. Обектът преминава през двете населени места. В регулацията на град Пордим има пресичания на множество улици в града, включително на км 20+748 петклонното кръстовище. То е реконструирано като кръгово с малък радиус, кръгът е изпълнен от паваж с възможност за аварийно стъпване върху него.

 

Изградена е нова пътна конструкция в участъците с ниска носимоспособност, положен е неплътен асфалтобетон (биндер) и плътен асфалтобетон за износващ пласт в целия участък. Възстановени са банкетите, положени са нови бетонови бордюри, монтирана е стоманена предпазна ограда, нова пътна маркировка и др. Осигурено е оптимално отводняване на настилката.

 

С рехабилитацията е повишена безопасността и удобството при пътуване. Осигурява се връзка между общините Плевен, Пордим и Ловеч. Участъкът има важно стопанско значение за трите общини и ще стимулира развитието на туризма в региона.

 

Водещ партньор

Окръжен съвет Олт, Румъния

Партньор 2

Агенция „Пътна инфраструктура"

Реализация на проекта

Договорът за финансиране между Водещия партньор по проекта и Управляващия орган на Програмата (Министерството на регионалното развитие и туризма - Румъния) е подписан на 14.03.2011 г. Срокът за изпълнение е 30 месеца.

Договорът за национално съфинансиране между АПИ и Националния партниращ орган на Програмата (МРР) е подписан на 27.07.2011 г.

 

Договорът за строителство е подписан на 30.03.2012 г. с Обединение „Трейс Пордим” с участници в обединението: „Трейс Груп Холд” АД, гр. София и „Пи Ес Ай” АД, гр. Стара Загора. Договорът със строителя е на стойност 5 013 023,36 лв. без ДДС.

 

Договорът за строителен надзор е със Сдружение „Пътконсулт 2000 - Три Ес” с участници в обединението: „Пътконсулт 2000” ЕООД, гр. София и „Три Ес” ЕООД, гр. София. Договорът е подписан на 08.06.2012г. и е на стойност 120 000 лв. без ДДС.

 

Строителството започна на 19.06.2012 г. с подписването на Протокол Образец 2а и приключи на 18.06.2013 г. с подписването на Констативен акт образец 15 за установяване годността за приемане на строежа, съгласно Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи.

 

Разрешението за ползване на пътния участък е издадено на 03.09.2013 г.



Warning: file_put_contents(E:\Website\www/files/cache/pages/b/g/%/bg%2Fprogrami%2Fteritorialno-strudnichestvo%2Fprograma-za-transgranichno-strudnichestvo-rumniya-blgariya-2007-2013-g%2Fproekt-podobryavane-na-dostpnostta-v-granichnata-zona-olt-pleven-chrez-rehabilitaciyata-na-dj543-corabia-izbiceni-korabiya-izbic.cache): failed to open stream: Invalid argument in E:\Website\www\concrete\core\libraries\page_cache\types\file.php on line 67