Начало » Програми » Териториално сътрудничество » Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 г. » Проект "Рехабилитация на път III-3004 Тръстеник – Ореховица – път III‑137 и модернизацията на път DJ-544 Urzica Stefan cel Mare, окръг Олт", Application Number: 2(2i)‑1.1‑6

Проект "Рехабилитация на път III-3004 Тръстеник – Ореховица – път III‑137 и модернизацията на път DJ-544 Urzica Stefan cel Mare, окръг Олт", Application Number: 2(2i)‑1.1‑6

API-LOGO-TGS-RUMANIA-variant.jpg

ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

РУМЪНИЯ - БЪЛГАРИЯ 2007 - 2013 г.


Проект

"Рехабилитация на път III-3004 Тръстеник – Ореховица – път III‑137

и модернизацията на път DJ-544 Urzica Stefan cel Mare, окръг Олт", Application Number: 2(2i)‑1.1‑6


Наименование на проекта

Рехабилитация на път III-3004 Тръстеник – Ореховица – път III-137 и модернизацията на път DJ-544 Urzica Stefan cel Mare, Olt County

Бюджет на проекта

7.956 млн. eвро

Наименование на проекта на територията на България

Рехабилитация на път III-3004, участък Тръстеник – Ореховица – път III-137 от км 13+648 до км 29+987

Бюджет на проекта на територията на България

5.320 млн. eвро

Техническо описание

По проекта на българска територия е извършена рехабилитация на 16.339 км съществуващ път III клас от републиканската пътна мрежа на територията на ОПУ-Плевен. Обектът започва от км 13+648.45 - в началото на град Тръстеник /при табелата/, и завършва при пътно кръстовище с път ІІІ-137. Трасето преминава през населените места гр. Тръстеник и с. Ореховица.

 

Ремонтирана е асфалтовата настилка, отводнителната система на пътя, принадлежностите на пътя, хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация. В гр. Тръстеник и с. Ореховица са поставени нови бетонови бордюри.

 

Извършен е основен ремонт на 14 малки и 3 големи съоръжения – мост в гр. Тръстеник - с дължина 10,5 м, мост в с. Ореховица - с дължина 8 м, и мост над река Искър - с дължина 66 м. Изградена е втора пътна лента на моста над река Искър и движението по него вече се осъществява двупосочно.

 

С извършената рехабилитация е подобрена пътната конструкция в участъците с ниска носимоспособност, положен е нов асфалт по целия участък. Възстановени са банкетите, положени са бетонни бордюри, монтирана е нова стоманена предпазна ограда и е положена нова пътна маркировка. Осигурено е оптимално отводняване на настилката.

 

Водещ партньор

Агенция „Пътна инфраструктура“

Партньор 2

Окръжен съвет Олт, Румъния

Реализация на проекта

Договорът за финансиране между Водещия партньор по проекта и Управляващия орган на Програмата (Министерството на регионалното развитие и туризма – Румъния) е подписан на 28.04.2011 г. Срок на изпълнение е 30 месеца.

 

Договорът за национално съфинансиране между АПИ и Националния партниращ орган на Програмата (МРР) е подписан на 27.07.2011 г.

 

Договорът за строителство е подписан на 13.07.2012 г. с ДЗЗД „Тръстеник 2012”, с участници: ”Пътстрой 92”АД, „Инжстрой” ЕООД, „Пътища и съоръжения” ЕАД.

Договорът със строителя е на стойност 6 874 001.39лв. без ДДС

 

Договорът за строителен надзор е с „Трафикконсулт-БГ” ЕООД. Подписан е на 10.08.2012 г. Договорът е на стойност 156 215.25лв. без ДДС.

 

Срокът за изпълнение на строителството стартира през септември 2012 г. с подписването на Протокол 2а от Наредба 3 от 31.07.2003 г. и приключи на 24.09.2013 г. с подписването на Констативен акт образец 15 за установяване годността за приемане на строежа, съгласно Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи.

 

Разрешението за ползване на пътния участък е издадено на 24.10.2013 г.

 


Warning: file_put_contents(E:\Website\www/files/cache/pages/b/g/%/bg%2Fprogrami%2Fteritorialno-strudnichestvo%2Fprograma-za-transgranichno-strudnichestvo-rumniya-blgariya-2007-2013-g%2Fproekt-rehabilitaciya-na-pt-iii-3004-trstenik-orehovica-pt-iii137-i-modernizaciyata-na-pt-dj-544-urzica-stefan-cel-mare-okrg-o.cache): failed to open stream: Invalid argument in E:\Website\www\concrete\core\libraries\page_cache\types\file.php on line 67