Начало » Програми » Териториално сътрудничество

Териториално сътрудничество

    Logo-EFRD.jpg Logo-Rumansko-Pravitelstvo.png Logo-Balgarsko-Pravitelstvo.png Logo-Rumania-Balgaria.jpg

Инвестираме във вашето бъдеще!


Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния – България е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

www.cbcromaniabulgaria.eu


 

Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България е оперативна програма с европейско финансиране за Румъния и България през периода 2007-2013 г.

Програмата подкрепя развитието на избираемите гранични зони, както в Румъния, така и в България. Тя следи да създава „мост” между двете страни, с цел подпомагане на граничните райони в разрешаването на подобните въпроси за развитие чрез сътрудничество и насърчаване на съвместни решения.

Предоставените по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 г. средства възлизат на 262 милиона евро. Програмата е финансирана посредством европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) – структурен фонд, създаден за подкрепа на намаляването на разликите между регионите на ЕС. Приносът на ЕС представлява 84.46% от предоставения за програмата бюджет, останалата част от 15.54% представлява национален принос (от държавни бюджети и от собствени източници на партньорите, които участват в проекти).

През м. април 2009 г. Агенция "Пътна инфраструктура", съвместно с румънски партньори кандидатства за финансиране по Приоритетна ос 1: Достъпност на Програмата с три проектни предложения. Всеки проект от програмата включва един обект на територията на България и един обект на територията на Румъния. И трите проектни предложения са одобрени за финансиране по Програмата през м. април 2010 г. Подписани са следните договори по проектите:

- Партньорските споразумения между Агенция "Пътна инфраструктура" и съответните румънски партньори по проектите;

- Договорите за финансиране между Водещия партньор по проекта и Управляващия орган на Програмата (Министерството на регионалното развитие и туризма - Румъния);

- Договорите за национално съфинансиране между АПИ и Националния партниращ орган на Програмата (Министерството на регионалното развитие и благоустройството).

Финансирането на проектите се осъществява посредством Европейския фонд за регионално развитие (84.46%), национално съ-финансиране (13%) и собствени средства на АПИ (2.54%).

 

Проект  "Рехабилитация на път III-3004 Тръстеник – Ореховица – път III‑137 и модернизацията на път DJ-544 Urzica Stefan cel Mare, окръг Олт", Application Number: 2(2i)‑1.1‑6

 

Проект "Подобряване на достъпността в граничната зона Олт - Плевен чрез рехабилитацията на DJ543 Corabia-Izbiceni (Корабия - Избичени), окръг Олт и рехабилитацията на  път III‑3402 Славяново - Пордим", Application Number: 2(2i)‑1.1‑3

 

Проект "Добромир - Крушари Трансграничен път", Application Number: 2(2i)‑1.1‑9


Проекти по програма за трансгранично сътрудничество България-Румъния
Проекти по програма за трансгранично сътрудничество България-Румъния
TGS_Greece-Bulgaria_logo.jpg

ПРОГРАМА ЗА ЕВРОПЕЙСКО ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

ГЪРЦИЯ - БЪЛГАРИЯ 2007 - 2013 г.

Програмата е финансирана посредством Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Приносът на ЕС представлява 85% от предоставения за програмата бюджет, останалата част от 15% представлява национален принос от държавния бюджет на партньорите, които участват в проектите.

През м. юни 2011 г. Агенция "Пътна инфраструктура" кандидатства по Втората покана за набиране на проектни предложения по Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013 г. съвместно с гръцки партньори с две проектни предложения. Долупосоченият обект бе одобрен за финансиране.

Във връзка с предстоящото започване строителството на  подпроект “Рехабилитация на път II-86 Чепеларе – Соколовци от км 80+200 до км 94+372“, който е част от проект "Подобряване качеството и достъпността на мрежите за създаване на общо бъдеще" /AccessNet/, финансиран по Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013, ще бъде назначен екип за управление на проекта. Екипът ще извършва всички дейности, свързани с изпълнение, мониторинг, контрол и управление на горепосочения проект.

 

„Рехабилитация на път II-86 Чепеларе – Соколовци от км 80+200 до км 94+240“ и „Инженеринг – изготвяне на технически проект и извършване на неотложни възстановителни СМР на път II-55 Голяма звезда – Младиново – Свиленград от км 157+800 до км 187+300“

Проекти по програма за трансгранично сътрудничество България-Гърция
Проекти по програма за трансгранично сътрудничество България-Гърция


„Реконструкция на път III-867 Мадан – Златоград – Бенковски от км 22+157 до км 22+992 и от км 23+889 до км 28+135, от км 28+135 до км 32+478 и от км 32+478 до км 38+443“