Начало » Предложения и сигнали » Информация за гражданите

Информация за гражданите

Основна задача при управление на средствата от Европейския съюз е защитата на финансовите интереси на общността срещу измами, нередности и корупция чрез прозрачност на процедурите за управление и контрол на предоставената помощ.

 

Съдържание на понятията „нередност/ подозрение за измама” към  Наредбата за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от ЕС / приета с ПМС 285/30.11.2009г., изм. ДВ. бр.6/20.01.2012г./ НОПАНФИПСЕС:

 

  • „Нередност” съгласно определението, дадено в чл. 1, параграф 2 от Регламент 2988/95, означава всяко нарушение на разпоредба на правото на Общността, в резултат на действие или бездействие от икономически оператор, което е имало или би имало за резултат нарушаването на общия бюджет на Общностите или на бюджетите, управлявани от тях, или посредством намаляването или загубата на приходи, произтичащи от собствени ресурси, които се събират направо от името на Общностите или посредством извършването на неоправдан разход.
  • „Подозрение за измама” е нередност, даваща основание за образуване на административно или съдебно производство на национално ниво с цел да се определи съществуването на определено умишлено поведение, по-специално измама, така както е посочено в член 1, параграф 1, буква "а" от Конвенцията от 26 юли 1995 г., приета на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за защитата на финансовите интереси на Европейските общности "по отношение на разходите" е всяко умишлено действие или бездействие, свързано със:

а) използването или представянето на фалшиви, неточни или непълни декларации или документи, което води до злоупотреба или незаконно присвояване на средства от общия бюджет на Европейския съюз или бюджети, управлявани пряко от или от името на Европейския съюз;

б) прикриване на информация в нарушение на конкретно задължение, имащо същия ефект;

в) разходване на такива средства за цели, различни от тези, за които са били отпуснати първоначално

  • „Сигнал за нередност” е постъпила, включително от анонимен източник, информация за извършена нередност. За да представлява сигнал за нередност, тази информация като минимум следва да дава ясна референция за конкретния проект, финансиращата програма, административно звено и описание на нередността.

 

Всички форми на корупция, както и конфликт на интереси, попадат в обхвата на понятието  „нередност” и „Подозрение за измама”.

Сигнали могат да бъдат подавани директно до следните институции:

  • Ръководителя  на  Управляващия орган  /МРРБ, МТИТСТ /;
  • Ресорния замесник-министър или ръководителя на ведомството;
  • Председателя на Съвета за координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС;
  • Ръководителя на дирекция Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС  - (АФКОС) в МВР;
  • Европейската служба за борба с измамите ОLAF към ЕК.

 

За да се предприемат мерки  по „сигнала за нередност” е препоръчително представянето на достатъчно подробна информация от страна на подателя на сигнала, относно конкретни факти които са му известни.

Навременното разкриване и докладване на „нередности” са част от мерките за противодействие на корупцията и организираната престъпност, при  което се  разчита изключително много на активната гражданска позиция на всеки член от обществото.