Купете е-винетка: bgtoll.bg

Съобщение за издадена заповед за определяне на наемател на имот - публична държавна собственост в гр. Сливен

04.01.2022

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

ЗАПОВЕД

№ РД-11-1506/29.12.2021 г.

гр. София

 

 

На основание чл. 16, ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, във връзка с чл. 13, ал. 3 и ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чл. 29, ал. 1 от Вътрешните правила при управлението на имоти и вещи – държавна собственост, предоставени на Агенция „Пътна инфраструктура”, Протокол от 08.10.2021 г. на комисията, назначена със Заповед № РД-11-1118/01.10.2021. на  Председателя на Управителния съвет на АПИ, и в изпълнение на Решение на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, обективирано в Протокол № 29423/21 от заседание, проведено на 01.12.2021 г.

 

 

 

І. О П Р Е Д Е Л Я М:

„Медитех-94“ ЕООД, БУЛСТАТ 119541184, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, бул. „Хаджи Димитър“ бл. 62, вх. В, ет. 2, ап. 5, за НАЕМАТЕЛ на част от имот – публична държавна собственост, предоставен за управление на АПИ, ОПУ - Сливен, представляващ:

Едно работно помещение /офис/, с площ 33,70 кв.м., в сграда с идентификатор 67338.552.51.2.1, находящо се на партерен етаж от Административната сграда на ОПУ - Сливен, гр. Сливен, бул. „Хаджи Димитър“ № 41, стая № 4,

с месечна наемна цена в размер на 203,00 (двеста и три) лева на месец без ДДС или 243,60 лв. (двеста четиридесет и три лева и 0,60 ст.) с ДДС.

 

 

ІІ.  Н А Р Е Ж Д АМ:

1. Да се сключи договор за наем с определеният в т. І наемател, за срок от 5 (пет) години, считано от датата на подписването.

2. В седем дневен срок от сключване на договора, определения в т. І Наемател да плати на Наемодателя първата наемна цена за наетия недвижим имот, заедно с гаранция за изпълнение в размер на два месечни наема /с ДДС/.

3. Наемната цена на наетия недвижим имот, както и гаранцията за изпълнение се внасят от наемателя по посочена от наемодателя банкова сметка.

4.  Депозитът на определения за наемател се задържа до сключването на договор за наем. При отказ от сключване на договор за наем депозита не се връща.

5. Възлагам на директора на Областно пътно управление - Сливен, да организира подписването на предавателно-приемателен протокол с определения в настоящата заповед наемател на имота.

Настоящата заповед да се обяви на видно място в сградата на ОПУ - Сливен, както и на интернет страницата на агенцията, а на участниците в търга да се съобщи в тридневен срок от издаването ѝ по реда на чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс.

Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14 (четиринадесет) дневен срок от уведомяването на участниците в търга пред Админстративен съд – Сливен по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Контрола по изпълнението на Заповедта възлагам на директора на дирекция АРОК.

 

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg