Купете е-винетка: bgtoll.bg

Съобщение за издадена заповед за определяне на наемател на имот - публична държавна собственост в с. Ракитница

04.01.2022

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

ЗАПОВЕД

 

РД-11-1487/23.12.2021 г.

гр. София

 

 

На основание чл. 16, ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, във връзка с чл. 13, ал. 3 и ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чл. 29, ал. 1 от Вътрешните правила при управлението на имоти и вещи – държавна собственост, предоставени на Агенция „Пътна инфраструктура”, Протокол от 08.11.2021 г. на комисията назначена със Заповед № РД-11-1047/23.09.2021 г. на Председателя на Управителния съвет на АПИ, и в изпълнение на Решение на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, обективирано в Протокол № 29425/21 от заседание, проведено на  01.12.2021 г.

І. О П Р Е Д Е Л Я М:

Димитър Пеев Пеев, с адрес за кореспонденция: област Стара Загора, гр. Стара Загора, бул. „Славянски“ № 6, вх. Б, ет.3, ап. 39, за НАЕМАТЕЛ на имот – частна държавна собственост, съставляващ УПИ II, в кв. 38 по плана на с. Ракитница, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора, състоящ се от дворно място с площ 4150 /четири хиляди, сто и петдесет/ м2., заедно с построените в него: едноетажна сграда със ЗП – 85 м2 и склад със ЗП – 54 /петдесет и четири/ м2.,с месечна наемна цена в размер на 183,34 лв. (сто осемдесет и три лева и тридесет и четири стотинки) без включено ДДС.

ІІ.  Н А Р Е Ж Д АМ:

1. Да се сключи договор за наем с определения в т. І наемател, за срок от 10 (десет) години.
2. В три дневен срок от сключване на договора, определеният в т. І Наемател да плати на Наемодателя първата наемна цена за наетите недвижими имоти, заедно с гаранция за изпълнение в размер на два месечни наема.
3. Наемната цена на наетите недвижими имоти, както и гаранцията за изпълнение  се внася от наемателя по посочена от наемодателя банкова сметка.
4. Възлагам на Директора на Областно пътно управление – Стара Загора, да подпише предавателно-приемателен протокол с определения в настоящата заповед за наемател на имота.
Настоящата заповед да се обяви на видно място в сградата на ОПУ – Стара Загора, както и на интернет страницата на агенцията, а на участниците в търга да се съобщи в тридневен срок от издаването ѝ по реда на чл. 61, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс.
Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14 (четиринадесет) дневен срок от уведомяването на участниците в търга пред Админстративен съд – Стара Загора по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на директора на дирекция АРОК.

 

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg