Купете е-винетка: bgtoll.bg

Допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжност „Старши експерт” – 1 щ. бр. в дирекция "Пътна безопасност и планиране на дейностите по РПМ", при АПИ

24.10.2022

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

СПИСЪК

            на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс, обявен със Заповед № РД-11-1011/05.10.2022 г. на председателя на УС на Агенция „Пътна инфраструктура”, за заемане на длъжността „старши експерт” – 1 щ. бр. в дирекция  "Пътна безопасност и  планиране на дейностите по РПМ", при Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ),

            В изпълнение на решение, обективирано в Протокол от 24.10.2022 г. за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс, от комисия, назначена със Заповед № РД-11-1013/05.10.2022 г. на председателя на УС на АПИ, „старши експерт” – 1 щ. бр. в дирекция  "Пътна безопасност и планиране на дейностите по РПМ", при Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), се допускат до участие в конкурса следните кандидати:

1. Светла Христова

2. Димитър Пенев

Недопуснати кандидати:

няма

          Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 02.11.2022 г. от 10.00 ч. в сградата на ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура”,  бул.„Македония” № 3.

В случай на успешно издържане на теста ще се проведе интервю с кандидатите на дата 02.11.2022 г. в сградата на ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура”, бул. „Македония” № 3.

Препоръчителна литература за подготовка за теста:

1. Закон за пътища;

2. Закон за движение по пътищата;

3. Наредба № РД- 02-20-2 от 28. Август 2018 г. за проектиране на пътища;

    4. Наредба за процедурите за управление на безопасността на пътната инфраструктура, в сила от 21.06.2022 г. приета с ПМС №125 от 16.06.2022 г.

    5. Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция „Пътна инфраструктура“.

    6. Наредба № 18 от 23.07.2001 г. за сигнализация на пътища с пътни знаци;

    7. Наредба № 2 от 17.01.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка;

    8. Технически правила за приложение на ограничителни системи за пътища от 2010 г. на АПИ и Указания за прилагане на начални и крайни елементи към тях;

Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурса

            На основание чл. 34, ал. 5 от НПКПМДСл, конкурсната комисия обявява определените  коефициенти, с които се умножават резултатите на кандидата, получени при решаване на теста и при провеждане на интервюто, както следва:

  • за теста – коефициент 3;
  • за интервю – коефициент 4.

            На основание чл. 34, ал. 7 от НПКПМДСл, конкурсната комисия определи времето за решаване на теста – 50 /петдесет/ минути.

            Конкурсната комисия изготвя три различни варианта на тест с 30 затворени въпроса, с посочени възможни отговори, като само един от отговорите е верен. След обявяване на началото на провеждане на конкурса един от кандидатите изтегля, чрез жребий един от вариантите на тест.

Всеки верен отговор на въпрос от теста носи по 1 точка.

Минималният резултат, при който кандидат се счита за успешно издържал решаването на теста е 22 точки, съответстващ на 22 верни отговора.

Максималният резултат от решаването на теста е 30 точки.

Информация относно резултатите от проведения тест кандидатите ще получат лично на 02.11.2022 г. на входа на сградата на Агенция „Пътна инфраструктура“, в определен от комисията час, за който кандидатите ще бъдат уведомени при откриването на конкурсната процедура.

Непосредствено след това ще се проведе интервю с кандидатите при успешно представяне на теста.

Преди провеждане на интервюто, комисията ще формулира въпросите, които ще бъдат задавани на кандидатите и с, които се цели да се установи в каква степен кандидатите притежават професионалните и делови качества, които са необходими за изпълнението на длъжността. 

Средно продължителността на интервюто е между 15 и 30 минути.

Минималният резултат, при който кандидат се счита за успешно издържал интервюто е 21 точки.

Окончателният резултат на кандидатите е сбор от резултатите, които са получени при решаването на теста и от интервюто, умножени с определените коефициенти.

Участниците в конкурсната процедура трябва да представят документ за самоличност преди провеждането на теста.

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg