Купете е-винетка: bgtoll.bg

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „младши експерт“ в отдел „Оценка на въздействието върху околната среда и оценка за съвместимост“ в дирекция „Инвестиционно проектиране и отчуждителни процедури“

20.01.2023

АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс, обявен със Заповед № РД-11-14/03.01.2023 г. на председателя на УС на Агенция „Пътна инфраструктура”, за заемане на длъжността „младши експерт“ – 1 щ. бр., в отдел „Оценка на въздействието върху околната среда и оценка за съвместимост“ (ОВОС и ОС), дирекция „Инвестиционно проектиране и отчуждителни процедури“ (ИПОП) в Централна администрация на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

 

В изпълнение на решение, обективирано в Протокол от 20.01.2023 г. за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс, от комисия назначена със Заповед № РД-11-15/03.01.2023 г. на председателя на УС на Агенция „Пътна инфраструктура”, за длъжността „младши експерт“ – 1 щ. бр., в отдел ОВОС и ОС, дирекция ИПОП в Централна администрация на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) се допускат до участие в конкурса следните кандидати:

 

1. Кристина Борисова;

2. Илиян Гонов;

3. Константин Стефанов.

 

Недопуснати кандидати:  няма недопуснати кандидати

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на дата 07.02.2023 г. от 10:00 часа в сградата на ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура”, гр. София, бул. „Македония” № 3.

Интервюто с успешно издържалите теста кандидати, ще се проведе на 07.02.2023 г. в сградата на Агенция „Пътна инфраструктура“, гр. София, бул. „Македония” № 3.

 

Препоръчителна литература за подготовка за теста:

 

1. Закон за пътищата;

2. Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция "Пътна инфраструктура";

3. Закон за опазване на околната среда;

4. Закон за водите;

5. Закон за защитените територии;

6. Закон за биологичното разнообразие;

8. Закон за защита от шума в околната среда;

9. Закон за чистотата на атмосферния въздух;

10. Закон за устройство на територията..

 

Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурса

На основание чл. 34, ал. 5 от НПКПМДСл, конкурсната комисия обявява определените коефициенти, с които се умножават резултатите на кандидата, получени при решаване на теста и при провеждане на интервюто, както следва:

  • за теста – коефициент 3;
  • за интервю – коефициент 4.

          На основание чл. 34, ал. 7 от НПКПМДСл, конкурсната комисия определи времето за решаване на теста - 40 /четиридесет/ минути.

Конкурсната комисия изготвя три различни варианта на тест с 25 броя затворени въпроса, с посочени възможни отговора, като само един от отговорите е верен. След обявяване на началото на провеждане на конкурса, един от кандидатите изтегля чрез жребий един от вариантите на тест.

Всеки верен отговор на въпрос от теста носи по 1 точка.

Минималният резултат, при които кандидатът се счита за успешно издържал решаването на теста, е 20 точки, съответстващ на 20 верни отговора.

Максималният резултат от решаването на теста е 25 точки.

Информация относно резултатите от проведения тест кандидатите ще получат лично на 07.02.2023 г. на таблото в сградата на Агенция „Пътна инфраструктура“, в определен от комисията час, за който кандидатите ще бъдат уведомени при откриването на конкурсната процедура.

Непосредствено след това ще се проведе интервю с кандидатите при успешно представяне на теста.

Преди провеждане на интервюто, комисията формулира въпросите, които ще бъдат задавани на кандидатите и с които се цели да се установи в каква степен кандидатите притежават професионалните и делови качества, които са необходими за изпълнението на длъжността.

Средно продължителността на интервюто е от 15 до 30 минути за всеки кандидат.

Минималният резултат, при който кандидат се счита за успешно издържал интервюто, е 21 точки.

Окончателният резултат на кандидатите е сбор от резултатите, които са получени при решаването на теста и от интервюто, умножени с определените коефициенти.

Участниците в конкурсната процедура трябва да представят документ за самоличност преди провеждането на теста.

 

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg