Купете е-винетка: bgtoll.bg

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „системен администратор II степен“-3 щ. бр., в отдел УИСИ, сектор ИССИ, в Национално тол управление

24.10.2022

АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс, обявен със Заповед № РД-11-1005/05.10.2022 г. на председателя на УС на Агенция „Пътна инфраструктура”, за заемане на длъжността „системен администратор II степен“-3 щ. бр., в отдел „Управление на информационната система и инфраструктура“ (УИСИ), сектор “Информационна сигурност и системна интеграция“ (ИССИ), Национално тол управление (НТУ) , при Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ)

 

В изпълнение на решение, обективирано в Протокол от 24.10.2022 г. за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс, от комисия назначена със Заповед № РД-11-1006/05.10.2022 г. на председателя на УС на Агенция „Пътна инфраструктура”, за длъжността „системен администратор II степен“- 3 щ. бр. в отдел „Управление на информационната система и инфраструктура“ (УИСИ), сектор “Информационна сигурност и системна интеграция“ (ИССИ), Национално тол Управление (НТУ), при Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) се допускат до участие в конкурса следните кандидати:

1.   Цветомир Шишков;

2.  Никола Матеев;

3.  Тодор Тодоров;

4.  Данило Христов;

5.  Евгени Костов;

 

Недопуснати кандидати:

няма

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на дата 03.11.2022 г. от 10:00 часа в сградата на ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура”, гр. София, бул. „Македония” № 3.

Интервюто с успешно издържалите теста кандидати, ще се проведе на 03.11.2022 г. в сградата на Агенция „Пътна инфраструктура“, гр. София, бул. „Македония” № 3.

 

Препоръчителна литература за подготовка на теста:

Закон за държавния служител,

 Закон за администрацията,

 Правилника за структурата, дейността и организацията на работа на АПИ,

 Закон за пътищата,

 Закон за киберсигурност,

 Мрежова администрация,

 Информационна сигурност,

 Активна директория,

 Компютърни архитектури;

Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурса

 

На основание чл. 34, ал. 5 от НПКПМДСл, конкурсната комисия обявява определените коефициенти, с които се умножават резултатите на кандидата, получени при решаване на теста и при провеждане на интервюто, както следва:

  • за теста – коефициент 3;
  • за интервю – коефициент 4.

 

          На основание чл. 34, ал. 7 от НПКПМДСл, конкурсната комисия определи времето за решаване на теста - 60 /шестдесет/ минути.

Конкурсната комисия изготвя три различни варианта на тест с 40 броя затворени въпроса, с посочени възможни отговора, като само един от отговорите е верен. След обявяване на началото на провеждане на конкурса, един от кандидатите изтегля чрез жребий един от вариантите на тест.

Всеки верен отговор на въпрос от теста носи по 1 точка.

Минималният резултат, при които кандидатът се счита за успешно издържал решаването на теста, е 24 точки, съответстващ на 24 верни отговора.

Максималният резултат от решаването на теста е 40 точки.

Информация относно резултатите от проведения тест кандидатите ще получат лично на 03.11.2022 г. на входа на сградата на Агенция „Пътна инфраструктура“, в определен от комисията час, за който кандидатите ще бъдат уведомени при откриването на конкурсната процедура.

Непосредствено след това ще се проведе интервю с кандидатите при успешно представяне на теста.

Преди провеждане на интервюто, комисията формулира въпросите, които ще бъдат задавани на кандидатите и с които се цели да се установи в каква степен кандидатите притежават професионалните и делови качества, които са необходими за изпълнението на длъжността.

Средно продължителността на интервюто е от 15 до 30 минути за всеки кандидат.

Минималният резултат, при който кандидат се счита за успешно издържал интервюто, е 21 точки.

Окончателният резултат на кандидатите е сбор от резултатите, които са получени при решаването на теста и от интервюто, умножени с определените коефициенти.

Участниците в конкурсната процедура трябва да представят документ за самоличност преди провеждането на теста.

 

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg