Купете е-винетка: bgtoll.bg

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността “младши експерт” в отдел "Планове и проекти", в Национално тол управление

24.10.2022

АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

СПИСЪК

            на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс, обявен със Заповед № РД-11-1000/05.10.2022 г. на председателя на УС на Агенция „Пътна инфраструктура”, за заемане на длъжността “младши експерт” в отдел "Планове и проекти", Национално тол Управление, при Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

            В изпълнение на решение, обективирано в Протокол от 24.10.2022 г. за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс, от комисия, назначена със Заповед № РД-11-1001/05.10.2022 г. на председателя на УС на АПИ, за длъжността „младши експерт” – 1 щ. бр. в отдел  "Планове и проекти", "Национално ТОЛ Управление", при Агенция „Пътна инфраструктура" (АПИ), се допускат до участие в конкурса следните кандидати:

 

1. Изабел Вълчева

2. Екатерина Николова

3. Милена Илиева

4. Станимира Чукалова

Недопуснати кандидати:

няма

          Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 31.10.2022 г. от 10.00 ч. в сградата на ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура”,  бул.„Македония” № 3.

 

В случай на успешно издържане на теста ще се проведе интервю с кандидатите на дата 31.10.2022 г. в сградата на ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура”, бул. „Македония” № 3.

 

Препоръчителна литература за подготовка за теста:

  1. Закон за държавния служител.
  2. Закон за движение по пътищата.
  3. Закон за пътищата.
  4. Наредба за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние.
  5. Вътрешни правила за дейността и организация на работа на Национално тол управление.
  6. Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на АПИ.

 

Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурса

            На основание чл. 34, ал. 5 от НПКПМДСл, конкурсната комисия обявява определените  коефициенти, с които се умножават резултатите на кандидата, получени при решаване на теста и при провеждане на интервюто, както следва:

  • за теста – коефициент 3;
  • за интервю – коефициент 4.

 

            На основание чл. 34, ал. 7 от НПКПМДСл, конкурсната комисия определи времето за решаване на теста – 40 /четиридесет/ минути.

 

            Конкурсната комисия изготвя три различни варианта на тест с 25 затворени въпроса, с посочени възможни отговори, като само един от отговорите е верен. След обявяване на началото на провеждане на конкурса един от кандидатите изтегля, чрез жребий един от вариантите на тест.

Всеки верен отговор на въпрос от теста носи по 1 точка.

Минималният резултат, при който кандидат се счита за успешно издържал решаването на теста е 20 точки, съответстващ на 20 верни отговора.

Максималният резултат от решаването на теста е 25 точки.

Информация относно резултатите от проведения тест кандидатите ще получат лично на 31.10.2022 г. на входа на сградата на Агенция „Пътна инфраструктура“, в определен от комисията час, за който кандидатите ще бъдат уведомени при откриването на конкурсната процедура.

Непосредствено след това ще се проведе интервю с кандидатите при успешно представяне на теста.

Преди провеждане на интервюто, комисията ще формулира въпросите, които ще бъдат задавани на кандидатите и с, които се цели да се установи в каква степен кандидатите притежават професионалните и делови качества, които са необходими за изпълнението на длъжността.  

Средно продължителността на интервюто е между 15 и 30 минути.

Минималният резултат, при който кандидат се счита за успешно издържал интервюто е 21 точки.

Окончателният резултат на кандидатите е сбор от резултатите, които са получени при решаването на теста и от интервюто, умножени с определените коефициенти.

Участниците в конкурсната процедура трябва да представят документ за самоличност преди провеждането на теста.

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg