Купете е-винетка: bgtoll.bg

Списък с допуснати и недопуснати кандидати длъжността: „младши експерт“ – 1 щ. бр., в отдел "Планиране, подготовка на проектни предложения и договаряне по ОПРР", дирекция "Изпълнение на проекти по ОПРР 2014-2020 и по програми за ТС на ЕС", АПИ

20.01.2023

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

СПИСЪК

 

            на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс, обявен със Заповед № РД-11-9/03.01.2023 г. на председателя на УС на Агенция „Пътна инфраструктура”, за заемане на длъжността младши експерт“ – 1 щатна бройка в отдел "Планиране, подготовка на проектни предложения и договаряне по ОП Региони в растеж", дирекция "Изпълнение на проекти по ОП Региони в растеж 2014-2020 и по програми за ТС на ЕС", при Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

          В изпълнение на решение, обективирано в Протокол от 19.01.2023 г. за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс, от комисия, назначена със Заповед № РД-11-11/03.01.2023 г. на председателя на УС на Агенция „Пътна инфраструктура”, за заемане на длъжността младши експерт“ – 1 щатна бройка в отдел "Планиране, подготовка на проектни предложения и договаряне по ОП Региони в растеж", дирекция "Изпълнение на проекти по ОП Региони в растеж 2014-2020 и по програми за ТС на ЕС" , при Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), и  въз основа на преценка на представените от кандидатите документи, Комисията за провеждане на конкурса реши:

 1. Допуска до конкурс следните кандидати:
  1. Илиян Гонов
  2. Марияна Николова
  3. Кристина Борисова
 2. Не се допускат до конкурс следните кандидати:
  1. Николета Радичева – Не е представен документ за изискуемото образование

 

          Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на тест на 07.02.2023 г. от 10.00 ч. в сградата на ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура”, бул. „Македония” № 3. При успешно издържан тест с кандидатите, ще се проведе интервю в същия ден 07.02.2023 г. в сградата на ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура”, бул. „Македония”№ 3

 

         Препоръчителна литература за подготовка за теста:

1. Закон за пътищата

2. Закон за движение по пътищата

3. Закон за обществените поръчки и правилника за неговото прилагане

4.  Закон за устройство на територията

5. Закон за администрацията

6. Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция „Пътна инфраструктура“

7. Вътрешни правила за работа на Агенция „Пътна инфраструктура“

8. Наредба за специално ползване на пътищата

9. Наредба № РД-02-20-19/12.11.2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата.

10. Наредба № 2/17.01.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка.

11. Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

12. Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България  и  минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти

13. Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г. (ОПРР 2014-2020).

14. Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014-2020.

15. Oперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“

16. Ръководство за бенефициенти за изпълнение на административни договори/заповеди за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „околна среда 2014–2020г.“

17. Проект на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.

18. Проект на Програма "Околна среда" 2021-2027 г.​

 

          Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурса

 

          На основание чл. 34, ал. 5 от НПКПМДСл, конкурсната комисия обявява определените  коефициенти, с които се умножават резултатите на кандидата, получени при решаване на теста и при провеждане на интервюто, както следва:

 • за теста – коефициент 3;
 • за интервю – коефициент 4.

 

          На основание чл. 34, ал. 7 от НПКПМДСл, конкурсната комисия определи времето за решаване на теста – 50 /петдесет/ минути.

          Конкурсната комисия изготвя три различни варианта на тест с 20 затворени въпроса, с посочени възможни отговори, като само един от отговорите е верен. След обявяване на началото на провеждане на конкурса един от кандидатите изтегля чрез жребий един от вариантите на тест.

          Всеки верен отговор на въпрос от теста носи по 1 точка.

          Минималният резултат, при който кандидат се счита за успешно издържал решаването на теста е 12 точки, съответстващ на 12 верни отговора.

          Максималният резултат от решаването на теста е 20 точки.

          Информация относно резултатите от проведения тест кандидатите ще получат лично на 07.02.2023 г. на входа на сградата на Агенция „Пътна инфраструктура“, в определен от комисията час, за който кандидатите ще бъдат уведомени при откриването на конкурсната процедура.

          Непосредствено след това ще се проведе интервю с кандидатите при успешно представяне на теста.

          Преди провеждане на интервюто, комисията ще формулира въпросите, които ще бъдат задавани на кандидатите и с, които се цели да се установи в каква степен кандидатите притежават професионалните и делови качества, които са необходими за изпълнението на длъжността.  

          Средно продължителността на интервюто е между 15 и 30 минути.

          Минималният резултат, при който кандидат се счита за успешно издържал интервюто е 21 точки.

          Окончателният резултат на кандидатите е сбор от резултатите, които са получени при решаването на теста и от интервюто, умножени с определените коефициенти.

          Участниците в конкурсната процедура трябва да представят документ за самоличност преди провеждането на теста.

 

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg