Купете е-винетка: bgtoll.bg

СТАНОВИЩЕ НА АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ПО ПОВОД МАНИПУЛАТИВНИ ТВЪРДЕНИЯ ОТ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ

04.12.2022 17:42
СТАНОВИЩЕ НА АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ПО ПОВОД МАНИПУЛАТИВНИ ТВЪРДЕНИЯ ОТ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ

Във връзка с публикации на различни лица и неправителствени организации относно действия на Агенция „Пътна инфраструктура“, съдържащи твърдения за действия превишаващи правомощията на Управителния съвет на Агенцията и подчинени на УС директори на ресорни дирекции, координиращи договори за изпълнение на поддържане и строителство на пътища, представяме следната информация:

        Изнесената информация от неправителствената организация „Институт за пътна безопасност“ представлява целенасочено тълкуване на редица документни с цел уронване на авторитета на АПИ и манипулативни внушения. Използвани са фрагменти от различни документи за внушаване на неправомерни действия в структурата на АПИ и респективно Управителния съвет.

            Агенция „Пътна инфраструктура“ винаги се е стремяла към прозрачни действия и предоставяне на информация на граждани и институции съгласно законовите регламенти и ЗДОИ, но представената в публичното пространство информация не е изисквана и предоставяна съгласно законовите разпоредби. Визираните вътрешни документи представляват отделни мнения и становища на отделни звена, които нямат характер на окончателен акт на действие.

    Конкретно за коментирания доклад на Директора на ресорната дирекция, координираща договорите за поддържане на републиканските пътища, съдържа юридически и фактически причини, които се представят на Управителния съвет с оглед предприемане на действия от страна на АПИ за изпълнение на Решение на Народното събрание обн.ДВ. 26.04.2022г., Заповед Р-113 от 16.06.2022г. от Министър-председателя и задълженията по Договорите за поддържане и подписаните към тях споразумения. Докладът на ресорния Директор е разгледан и приет единодушно от УС, ведно с приложенията към него и след отговор на МРРБ относно оперативните възможности на АПИ. За осигуряване на максимална публичност Агенция „Пътна инфраструктура“ предоставя всички конкретно визирани в публикациите документи, имащи отношение към същата.

          Обръщаме внимание, че всички документи – доклади, становища и т.н., се завеждат в деловодната система на АПИ. По всяко едно време може да се проследи конкретния ден и час, в който са постъпили в системата, кои конкретно служители са работили по тях, както и кои конкретни експерти имат достъп до съответните документи в работния процес.

Доклад от дирекция АРОК

Писмо за одобряване на споразумение между АПИ и Община Банско

Типово споразумение между АПИ и Община Банско

Доклад до министър Гроздан Караджов

Писмо до Министър-председател и зам. министър-председател

Писмо до АПИ от зам. министър- председател и министър на финансите

Доклад до министър Иван Шишков

Писмо от МРРБ до АПИ

Доклад от дирекция ППИ и Протоколно решение на УС на АПИ

 
 

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg