Купете е-винетка: bgtoll.bg

Писмо на ОПУ - София до "ДМД КОНСУЛТИНГ" ООД

24.01.2023

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

Днес 24.01.2023 г. на основание чл.61, ал.3 от АПК (лицето не е намерено на посочения от него адрес, обявен в Търговския регистър) оповестяваме на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура":

 

ДО

"ДМД КОНСУЛТИНГ" ООД

 

област София, община Столична, гр. София 1000,

р-н „Средец“, ул. Хан Аспарух № 24, ет. надпартерен

 

        

       Относно:  Разрешение за експлоатация на рекламно съоръжение

 

 

                 

                  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МУРУТИС,

                  УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МУРУТИ,

          

              Във връзка с изтичащо Разрешение за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на рекламно съоръжение №РСПП-634/16.08.2017 г., №РСПП-630/16.08.2017 г., №РСПП-701/04.10.2017 г.,  №РСПП-703/04.10.2017 г. и №РСПП-710/04.10.2017 г. на път I-1 /София – Перник/, АМ „Хемус“ и АМ „Тракия“, Ви информирам:

Разрешението за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на РС по чл.17б от Наредбата за специално ползване на пътищата /НСПП/ се преиздава за десетгодишен период при представяне на следните документи:

  • Искане от заинтересованото лице за преиздаване на съответното разрешение, внесено в ОПУ – София не по-рано от 3 месеца и не по-късно 7 дни преди изтичането на срока на разрешението за експлоатация на РС;
  • Положително становище на проектант с пълна проектантска правоспособност по част „Конструктивна“ относно състоянието на конструкцията на РС;
  • Издадените вече разрешения за изграждане и експлоатация на РС. Прилагат се всички свързани с РС разрешения за експлоатация;
  • Нотариално заверено съгласие на собственик на имота, в който е изградено РС, когато РС е изградено в обслужващата зона на пътя, копие на документ за собственост и актуална скица на имота;
  • Копие на документ за платени всички дължими такси;
  • Да са спазени условията на чл.15 от НСПП.

                                                                                         

ИНЖ. РУМЕН САЧАНСКИ

ДИРЕКТОР НА ОПУ - СОФИЯ​

 

Писмо № 53-00-100 от 19.01.2023 г.

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg