ОП Ид.No Откриване на процедурата Предмет на поръчката Номер на преписка в АОП Вид процедура/основание за провеждане
758 08.04.2016 “Изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за обект: “Русе-Велико Търново”, участъци “Русе – Бяла” и “Обход на гр. Бяла” Публична покана
704 17.02.2016 "Извършване на строително-монтажни работи на типови етажи на високото тяло сутеренен /кота-1/ и етаж 2 в сградата находяща се на бул. Цар Борис III № 215, гр.София" 9050508/17.02.2016 Публична покана
700 08.02.2016 Избор на изпълнител за извършване на консултантска услуга за изпълнение на ремонтни дейности на съоръжение при км 1+155 на път ІІІ-1903 9050191/08.02.2016 публична покана
688 13.01.2016 "Доставка на зимни автомобилни гуми за нуждите на Агенция "Пътна инфраструктура"" 9049601/2016 г. Публична покана
687 12.01.2016 „Сключване на застраховки „Гражданска отговорност“, „Злополука на местата в автомобила“ и застраховка „Автокаско” на новопридобити автомобила”. 9049520/2016 г. Публична покана
683 23.12.2015 „Осъществяване на денонощна физическа охрана на описаните движими вещи в Протокол за опис на движимо имущество от 28.04.2015г.“. 9049244
670 08.12.2015 „Доставка и конфигуриране на сървъри и дисков масив за съхранение на данни”. 9048742/2015 публична покана
665 01.12.2015 „Информационна система с уеб портал и мобилно приложение за събиране и мониторинг на данните и статуса на всички пътни принадлежности и съоръжения по TEN-T мрежата на територията на България”. 9048378/2015 г. Публична покана
657 23.11.2015 “Определяне на изпълнител за извършване на Одит по пътна безопасност на етап “преди въвеждане в експлоатация” за обект: “Път III-5004 “Обход на гр. Габрово”, участък от км 7+670 до км 10+940.74” Публична покана
646 13.11.2015 Определяне на изпълнител за извършване на поддържане (зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републикански пътища, стопанисвани от АПИ на територията на ОПУ Силистра, съгласно чл. 19, ал.1, т.1 от Закона за пътищата Публична покана
643 05.11.2015 Извършване на куриерски услуги и карго услуги на територията на Република България за нуждите на ОПУ гр. Пазарджик 9047335
642 04.11.2015 “Определяне на изпълнител за извършване на Одит по пътна безопасност на етап “преди въвеждане в експлоатация” за обект “Обходен път на гр. Монтана” Път I-1 /Е-79/ от км 102+060 до км 114+512.20”. Публична покана
641 03.11.2015 “Определяне на изпълнител за извършване на Одит по пътна безопасност на етап “преди въвеждане в експлоатация” за обект “АМ “Калотина –София” – Лот 1, Западна дъга на СОП, участък 1 – Път II-18 СОП в участъка от км 59+400 до км 61+629 и от км 0+000 до км 0+780” 9047260/03.11.2015 Публична покана
638 29.10.2015 „Тунел на път I-1 „София – Кулата“ в участък от км 388+885 до км 389+228”: разработване на проект за оптимизация на електрозахранването, електрооборудването и осветлението с енергийно ефективно; обследване и изпълнение на мерки от спешен порядък за възстановяване на електро осветлението на тунела; инструкция за планова поддръжка; наръчник за аварийно поддържане“. Публична покана
636 28.10.2015 Доставка чрез закупуване на офис мебели 9047140
630 21.10.2015 „ Определяне на изпълнител за извършване на одит по пътна безопасност на етап „технически проект“ и етап „преди въвеждане на пътя в експлоатация“ за обект „Път II-86 Пловдив- Асеновград от км 14+860 до км 25+150, с обща дължина 10,290 км. област Пловдив”. 9046979/2015 Публична покана
607 06.10.2015 „Организиране на семинари в страната и хотелско настаняване за служители на дирекция ИПОПТКФ и ЕУП с цел по –ефективната организация и финансова отчетност по проекти на ОП „Транспорт” с две обособени позиции: Обособена позиция № 1 “Осигуряване на хотелско настаняване и транспорт при организиране на семинари“ и Обособена позиция № 2 „Организиране на семинари“. 9046512 Публична покана
610 05.10.2015 Предоставяне на пощенски и куриерски услуги за нуждите на ОПУ Търговище 9046476 Публична покана
605 29.09.2015 Доставка на дърва за огрев 9046274 Публична покана
606 29.09.2015 Доставка на въглища за огрев 9046278 Публична покана
604 25.09.2015 ДОСТАВКА НА ВЪГЛИЩА ЗА ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН 2015 -2016 г. НА ОПУ ГР. ПАЗАРДЖИК 9046245
601 17.09.2015 Доставка на въглища за отопление за нуждите Агенция “Пътна инфраструктура”, Областно пътно управление София. 9046028/17.09.2015 Публична покана
602 17.09.2015 Доставка на дърва за отопление 9046029/17.09.2015 Публична покана
582 03.09.2015 Закупуване на въглища за отопление 9045561 Публична покана
575 26.08.2015 Доставка на офис мебели за нуждите на ОПУ-Сливен 904 5225 Публична покана
566 12.08.2015 "Осигуряване на лични предпазни средства - очила за служителите на ЦА и специализираните звена на Агенция "Пътна инфраструктура" 9044792 Публична покана
564 10.08.2015 Избор на изпълнител за извършване на одит на изпълнението на проект: "Подобряване обслужването на граждани и бизнеса чрез реализиране и внедряване на онлайн административни услуги от 4-то ниво", осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма Административен капацитет, съфинансирана от ЕС, чрез Европейския социален фонд 9044693/10.08.2015 публична покана
561 04.08.2015 "Доставка на въглища и дърва за огрев за нуждите на АПИ-ОПУ Перник за отоплителен сезон 2015/2016 г. в две позиции - Позиция № 1 "Доставка на въглища за огрев" и Позиция № 2 "Доставка на дърва за огрев" 9044487
559 03.08.2015 Изготвяне на технически проекти за рехабилитация (основен ремонт) на следните пътни участъци на територията на област Плевен: Път ІІ-11, Милковица - Долни Вит - Сомовит - Черковица от км.196+147 до км.206+838, с дължина 10,691 км. и Път ІІІ-118, Гулянци - Долна Митрополия от км.14+786 до км.24+150, с дължина 9,364 км. Публична покана
557 31.07.2015 Доставка на дърва за огрев за нуждите на ОПУ Сливен 904 44 26 публична покана
538 16.07.2015 Изпълнението на дейности по ремонт и почистване на предпазните мрежи на АМ Люлин от км 8+000 до км 10+000 дясно 9043913/16.07.2015 Публична покана
533 10.07.2015 „Избор на изпълнител за изработване на анализ „Разходи – ползи” и формуляр за кандидатстване за финансиране със средства от Механизма за Свързана Европа за проект: АМ „Калотина-София”, участък от км 1+000 до км 15+500”. 9043749/10.07.2015 Публична покана
530 08.07.2015 Доставка на офис мебели за нуждите на ОПУ-Русе 9043621
526 06.07.2015 „Организиране на семинари в страната за дирекция ИПОПТКФ и ЕУП с цел по – ефективната организация и финансова отчетност по проекти на ОП Транспорт” 9043549/06.07.2015 Публична покана
516 30.06.2015 Изготвяне на план за собствен мониторинг (ПСМ) за обект:Път ІІІ-5004 "Обход на гр. Габрово" от км 0+000 до км 30+673.48 с "Тунел под връх Шипка", етапна връзки при км 20+120 с дължина 3130 м и съпътстващата инфраструктура. 9043318/30.06.2015 публична покана
522 30.06.2015 „Определяне на изпълнител за извършване на поддържане (превантивно, текущо, ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища, стопанисвани АПИ на територията на ОПУ Силистра, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата”. 9043350/30.06.2015 Публична покана
509 23.06.2015 Осъществяване на физическа охрана и охрана чрез СОТ за нуждите на ОПУ-Благоевград Публична покана
507 19.06.2015 „Възстановяване на транспортно-експлоатационното състояние чрез горещо рециклиране на място на път III-8103 (ок.п.София - Петрохан) – Цръклевци – Василовци – Мало Малово – Раяновци – Големо Малово - (Драгоман - Калотина) от км 0+000 до км 2+000“ Публична покана
485 04.06.2015 Доставка на дърва за огрев за нуждите на ОПУ-Силистра 9042474 Публична покана
480 02.06.2015 „Извършване на проучвателно- проектантски работи за обезопасяване на републикански път II- 86 „Пловдив –Асеновград- Смолян“ при км 42+040, дясно, на територията на област Пловдив. Публична покана
472 26.05.2015 Доставка и смяна оборудване и обзавеждане на "База за квалификация и преквалификация на пътни кадри и Снегоринна база - к.к. Пампорово", обособено в две позиции. 9042123 Пълномощно с изх. № П -158/06.04.2015 г. на Председателя на УС на АПИ
463 19.05.2015 „Доставка на офис техника за нуждите на АПИ“. Публична покана
449 12.05.2015 Доставка и смяна оборудване и обзавеждане на "База за квалификация и преквалификация на пътни кадри и Снегоринна база - к.к. Пампорово", обособено в две позиции. 9041660 Пълномощно № П-158 от 06.04.2015 г. на Председателя на УС на АПИ.
441 11.05.2015 Извършване на строително-монтажни работи на V-ти и VІ-ти етажи в административната сграда на "Геопланпроект", гр. София, бул. "Цар Борис ІІІ" №215 Публична покана
436 07.05.2015 „Избор на изпълнител на консултантски услуга за упражняване на строителен надзор на обект: АМ „Марица“ „Оризово- Капитан Андреево“, участък от км 4+660 до км 5+000“. 9041527/2015 г. Публична покана
482 20.04.2015 Строителен надзор на обект: Лот 4, участък 3 - път III-7305 "Камчия-Съединение-Люляково-Череша-Вресово" от км 0+000 до км 26+590, разделен на следните под-участъци: - Под-участък 3.1 път III-7305 от км 0+000 до км 7+304.22; - Под-участък 3.2 път III-7305 от км 7+304.22 до км 26+590"
414 15.04.2015 „Извършване на проучвателно-проектантски работи на проявил се дестабилизационен процес на републикански път І–4/Е-772 „Севлиево – В. Търново“ от км 93+250 до км 93+700“, на територията на ОПУ Габрово 9040770/2015 Публична покана
415 15.04.2015 „Извършване на проучвателно-проектантски работи на проявил се дестабилизационен процес на републикански път ІІІ-1306 при км 62+000 гран. Плевен – Габаре – Върбица – Вировско – Тишевица – Горно Пещене, на територията на ОПУ Враца. 9040775/2015 Публична покана
419 06.04.2015 Доставка на 1 бр. мека мебел за нуждите на Школа за преквалификация на кадри 9043067 Публична покана / Пълномощно П-150/06.04.2015 г.
402 06.04.2015 „Извършване на проучвателно-проектантски работи за укрепване на републикански път ІІ - 37 „Батак - Доспат“ при км 207+370“, на територията на ОПУ Смолян" 9040551/2015 Публична покана
229 31.03.2015 Изработване на технически проект и подробен устройствен план -Парцеларен план за обект:'Пътно кръстовище на път I-9 "Варна -Бургас" при км 128+976-изграждане на допълнителна лента за ляв завой в посока "Варна-с.Близнаци" 9041222 Публична покана-Пълномощно изх.№П-126/31.03.2015г
314 30.03.2015 Предметът на настоящата обществена поръчка е Изработване на проект с подробен устройствен план за обект: Път II-86 “Асеновград- Чепеларе- Смолян- Рудозем”: • Участък 1 от км 125+364 до км 129+660- реконструкция; • Участък 2 от км 129+660 до км 132+900- рехабилитация; • Участък 3 от км 132+900 до км 135+614- Обходен път на гр. Рудозем по съществуващи улици и ново трасе“. Публична покана
227 10.03.2015 „Извършване на проучвателно-проектантски работи на проявил се свлачищен процес на републикански път ІІ-53 „Елена – Сливен - Ямбол“ при км 107+200“, на територията на ОПУ Сливен Публична покана
577 26.02.2015 Доставка на въглища за отопление за нуждите на АПИ-Областно пътно управление - Русе 9045218 публична покана
51 29.01.2015 "Изпълнение на проучвателно-проектантски дейности за възстановяване на аварирал участък от път II-53 „Поликраище - Лясковски кантон - Елена - Майско” при км 25+580, на територията на област Велико Търново" Публична покана
43 23.01.2015 „Осъществяване на дейности по визуализация и публичност по проект: „Предоставяне на ГИС базирани електронни административни услуги при издаване на разрешения за гражданите и бизнеса от Агенция „Пътна инфраструктура“ и създаване на ГИС регистри за приходни дейности“, финансиран с договор за безвъзмездна финансова помощ № А13-31-7/23.06.2014 г. по „Оперативна програма Административен капацитет“ 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд“ 9038287 Публична покана
31 16.01.2015 Осъществяване на физическа охрана и охрана чрез СОТ за нуждите на ОПУ – Благоевград Публична покана
32 16.01.2015 „Избор на изпълнител на консултантска услуга за Лот 4, участък 3 – път III-7305 „Камчия – Съединение – Люляково – Череша – Вресово” от км 0+000 до км 26+590, разделен на следните под-участъци: - Под-участък 3.1 път ІIІ-7305 от км 0+000 до км 7+304.22; - Под-участък 3.2 път ІIІ-7305 от км 7+304.22 до км 26+590;“ Публична покана
30 15.01.2015 „Поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно – възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища на територията на ОПУ Добрич” Публична покана
40 30.12.2014 Определяне на изпълнител за осигуряване на зимно поддържане и аварийно-възстановителни работи на Автомагистрала „Хемус“ на територията на ОПУ – Шумен Публична покана
28 16.12.2014 Избор на изпълнител за изготвяне на 10 броя типови проекти за конструкции на рекламни съоръжения Публична покана
27 10.12.2014 Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор за обект: Проект „България - Транзитни пътища V” път І-7 – гр. Силистра – гр. Шумен У-к №1 от км 1+773 до км 56+832,46 У-к №2 от км 56+832,46 до км 108+540,80” Участъци: • път ІІ-74 „Велики Преслав – Търговище” от км 0+050 до км 9+000; • път ІІ -74 „Граница ОПУ - Шумен - Търговище” от км 9+000 до км 23+600; • път ІІІ – 7302 „Смядово – Златар – Драгоево – Велики Преслав” от км 0+118 до км 23+923 Публична покана
16 08.12.2014 Доставка на канцеларски материали, копирна хартия и тонер касети за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура” Публична покана
24 26.11.2014 „Определяне на изпълнител за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища на територията на северен централен район, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата” по обособена позиция 5 - ОПУ Силистра.” Публична покана