ОП Ид.No Откриване на процедурата Предмет на поръчката Номер на преписка в АОП Вид процедура/основание за провеждане
1492 02.04.2024 „Извършване на пълно археологическо проучване на археологически обект в землището на с. Долна Вереница, обл. Монтана, по трасето на Път I-1 (E-79) „Мездра – Ботевград“. към 00044-2020-0002 Към рамково споразумение
1493 02.04.2024 „Извършване на предварително археологическо проучване на обект № 8 по трасето на обект: АМ „Русе – Велико Търново“ от км 0+400 до км 76+040, за Обособена позиция № 2: “Обход на гр. Бяла от км 40+640 до км 76+040”. към 00044-2020-0002 Към рамково споразумение
1494 02.04.2024 „Извършване на цялостно археологическо проучване на обект № 12 по трасето на обект: АМ „Русе – Велико Търново“ от км 0+400 до км 76+040, за Обособена позиция № 2: “Обход на гр. Бяла от км 40+640 до км 76+040”. към 00044-2020-0002 Към рамково споразумение
1489 26.02.2024 „Извършване на пълно археологическо проучване на обект № 03, Дренов от км 154+270 до км 154+520 по трасето на АМ „Хемус“ и на обредни ями източно“ към 00044-2020-0002 Към рамково споразумение
1490 26.02.2024 „Извършване на археологическо проучване на обект от км 180+120 и км 180+400 по трасето на АМ „Хемус“. към 00044-2020-0002 Към рамково споразумение
1491 26.02.2024 „Извършване на археологическо проучване на Обект № 83 – Макариополско, между км 309+300 и км 309+500 по трасето на АМ „Хемус“ към 00044-2020-0002 Към рамково споразумение
1488 06.02.2024 „Извършване на пълно археологическо проучване на оставащата част от обект, находящ се в землището на с. Дърманци, общ. Мездра, в участъка на Лот 2 по трасето на Път I-1 (Е-79) „Мездра - Ботевград“. към 00044-2020-0002 Към рамково споразумение
1486 21.11.2023 „Извършване на предварителни археологически проучвания на обекти № 9, № 11 и № 13 по трасето на обект: АМ „Русе - Велико Търново“ от км 0+400 до км 76+040, за Обособена позиция № 2: „Обход на гр. Бяла от км 40+640 до км 76+040” към 00044-2020-0002 Към рамково споразумение
1487 21.11.2023 „Извършване на археологическо издирване на археологически обекти в рамките на обект: Пътен възел ,,Воденичане“ при км 298+600 на АМ „Тракия”. към 00044-2020-0002 Към рамково споразумение
1485 20.10.2023 „Извършване на археологическо наблюдение по време на строителство по трасето на обект: АМ „Русе - Велико Търново“ от км 0+400 до км 76+040, за Обособена позиция № 2: „Обход на гр. Бяла от км 40+640 до км 76+040”, участък от км 61+140 до км 69+040“ към 00044-2020-0002 Към рамково споразумение
1484 28.06.2023 „Извършване демонтаж на археологически структури и археологическо наблюдение на археологически обект от км 39+240 до км 39+460 по трасето на Път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“ към 00044-2020-0002 Към рамково споразумение
1483 28.04.2023 „Извършване на археологическо наблюдение по време на доизграждане на п.в „Кресна“ /Пътна връзка № 4, 5 и 6/ на км 401+691,90 = км 397+000 по километража на АМ „Струма“ Лот 3.3“. към 00044-2020-0002 Към рамково споразумение
1482 03.08.2022 „Извършване на пълно археологическо проучване на обект от км 174+060 до км 174+090 в рамките на сервитута на пътя, в участъка на Лот 2 по трасето на Път I-1 (E-79) „Мездра – Ботевград“ към 00044-2020-0002 Към рамково споразумение
1480 24.06.2022 „Изготвяне на оценителски доклади от независими оценители, определящи равностойното парично обезщетение за имоти или части от имоти – собственост на физически или юридически лица, засегнати от процедурите по теренното осигуряване изграждането на линейни инфраструктурни обекти с възложител Агенция „Пътна инфраструктура“ Към 00044-2018-0030 Към рамково споразумение
1479 17.06.2022 „Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура“ Към 00210-2019-0015 Към рамково споразумение
1478 13.06.2022 „Извършване на пълно археологическо проучване на обект от км 162+930 до км 163+300 на площ 20 243,6 кв.м. в рамките на сервитута на пътя и прилежащите му съоръжения, в участъка на Лот 2 по трасето на Път I-1 (Е-79) „Мездра – Ботевград“ към 00044-2020-0002 Към рамково споразумение
1477 28.04.2022 "Извършване на археологическо наблюдение по време на строителството на трасето на обект: АМ "Европа" от км 32+447,20 до км 48+903" към 00044-2020-0002 Към рамково споразумение
1476 08.03.2022 "Извършване на археологическо проучване на обекти от км 39+300 до км 39+480 и от км 57+500 до км 57+700 по трасето на Път I-1 (Е79) "Видин - Ботевград" към 00044-2020-0002 Към рамково споразумение
1475 26.01.2022 „Изготвяне на оценителски доклади от независими оценители, определящи равностойното парично обезщетение за имоти или части от имоти – собственост на физически или юридически лица, засегнати от процедурите по теренното осигуряване изграждането на линейни инфраструктурни обекти с възложител Агенция „Пътна инфраструктура“ Към 00044-2018-0030 Към рамково споразумение
1474 08.11.2021 „Доставка на компютри и периферни устройства за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации“, обособена позиция № 3 „Доставка на мултифункционални устройства, принтери и скенери за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура“ към 00210-2019-0004 Към рамково споразумение
1471 06.08.2021 „Извършване на археологическо проучване на Обекти № 1, № 3 и новооткрит обект между км 39+240 до км 39+460 по трасето на проект: „Модернизация на Път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“ към 00044-2020-0002 Към рамково споразумение
1470 28.06.2021 „Извършване на археологическо проучване на регистрираните археологически обекти по трасето на участък 6 от Автомагистрала „Хемус“ към 00044-2020-0002 Към рамково споразумение
1469 23.06.2021 Извършване на постоянно археологическо наблюдение по време на строителните работи на обект “Укрепване на свлачище на път I-4 (Е-772) Коритна - Български извор - Микре - о.п. Севлиево - Велико Търново - о.п. Омуртаг - о.п. Търговище - (о.п. Разград - о.п. Шумен), от км 84+624 до км 84+905 и откоса от южната му страна към 00044-2020-0002 Към рамково споразумение
1468 14.05.2021 "Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Агенция "Пътна инфраструктура" 00210-2019-0025 Към рамково споразумение
1466 08.04.2021 Предоставяне на пощенски и куриерски услуги за нуждите на Агенция "Пътна инфраструктура", по Обособена позиция 2: Предоставяне на вътрешни куриерски услуги за нуждите на Агенция "Пътна инфраструктура" към 00210-2019-0015 Към рамково споразумение
1465 09.03.2021 „Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура“ Към 00210-2019-0015 Към рамково споразумение
1462 19.02.2021 Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане, за органите на изпълнителната власт и техните администрации. Към 00210-2019-0012 Към рамково споразумение
1463 19.02.2021 Извършване на археологическо проучване на обекти от км 104+050 до км 104+350, от км 116+850 до км 116+900, от км 119+750 до км 119+925 и между км 180+120 и км 180+400 по трасето на АМ „Хемус към 00044-2020-0002 Към рамково споразумение
1464 19.02.2021 Извършване на пълни спасителни археологически проучвания на археологически обекти № 10 и № 11 по трасето на автомагистрала „Хемус към 00044-2020-0002 Към рамково споразумение
1460 18.02.2021 „Извършване на пълно археологическо проучване на Обекти № 6, № 7 и № 8 по трасето на проект: Модернизация на Път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“ към 00044-2020-0002 Към рамково споразумение
1461 18.02.2021 „Необходимост от сключване на договор за извършване на археологическо проучване на площадки за отдих, северно и южно от обект 85.2 – селище, от км 321+800 до км 322+340 по трасето на АМ „Хемус“ към 00044-2020-0002 Към рамково споразумение
1459 14.01.2021 „Извършване на теренно археологическа издирване по трасето на обект: „Път II-56 „п.в. Скобелева майка“ – път II-86 (югоизточен обход на гр. Пловдив), привеждане от проектен габарит Г10.50 към габарит Г20 на участъка от км 98+000 до км 102+820“ към 00044-2020-0002 Към рамково споразумение
1458 08.01.2021 Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане, за органите на изпълнителната власт и техните администрации. Към 00210-2019-0012 Към рамково споразумение
1457 09.11.2020 "Доставка и монтаж на офис-мебели и столове за нуждите на Агенция "Пътна инфраструктура" към 00210-2017-0013 Към рамково споразумение
1456 30.10.2020 „Доставка на копирна хартия за органите на изпълнителната власт и техните администрации“ Към 00210-2019-0027 Към рамково споразумение
1455 09.10.2020 „Извършване на археологическо проучване на три обекта: от км 163+700 до км 164+000, от км 173+850 до км 173+960 и при надлез на км 187+869,78 по път I-1 (локален километраж от 0+280 до км 0+380) по трасето на инфраструктурен проект: Път I-1 (E-79) „Мездра – Ботевград“. към 00044-2020-0002 Към рамково споразумение
1453 05.10.2020 „Извършване на археологическо наблюдение по време на строителство по трасето на обект: „Обходен път на гр. Бургас от км 230+700 на път I-9 Сарафово - Бургас до км 493+550 на път I-6 Ветрен-Бургас и локални платна“. към 00044-2020-0002 Към рамково споразумение
1452 20.08.2020 „Извършване на пълното археологическо проучване на обект 19 от км 132+050 до км 132+140 (133+470-133+600) по трасето на АМ „Хемус“. към 00044-2020-0002 Към рамково споразумение
1449 20.08.2020 : „Изготвяне на Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за обект: Основен ремонт и реконструкция на Път III-861 „(II-86) – Югово – Лъки – Здравец“ от км 0+000 до км 31+014.30“, Към 00044-2016-0045 Към рамково споразумение
1450 23.07.2020 „Доставка канцеларски материали за органите на изпълнителната власт и техните администрации”, по Обособена позиция № 1 – „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура“ към 00210-2019-0025 Към рамково споразумение
1451 23.07.2020 „Доставка канцеларски материали за органите на изпълнителната власт и техните администрации“, обособена позиция № 2 – „Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура“ към 00210-2019-0025 Към рамково споразумение
1444 30.06.2020 „Извършване на археологически проучвания по трасето на обект: Автомагистрала „Хемус“ участък I от км 87+800 до км 103+150, включително п.в. „Боаза“ и п. в. „Дерманци“ и участък II от км 103+150 до км 122+260, включително п.в. „Каленик“. към 00044-2020-0002 Към рамково споразумение
1445 30.06.2020 „Извършване на археологическо проучване – издирване на археологически обекти в рамките на обхвата съгласно парцеларните планове разработени за трасето на АМ „Хемус“ участъци 4,5 и 6 от км 139+340 (края на п.в. при пресичане с път II-35) до км 223+426,75 (след пресичането с път I-5)“. Kъм 00044-2020-0002 Към рамково споразумение
1446 26.06.2020 „Абонаментна поддръжка, ремонт и резервни части на компютърна техника и периферни устройства, на територията на ОПУ-Монтана ” 00044-2020-0053 Открита процедура по ЗОП
1435 13.06.2020 „Изработване на проект за път ІІІ-1008 „Струмяни - ГКПП „Клепало” 00044-2020-0052 Открита процедура по ЗОП
1438 12.06.2020 „Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с проектиране и строителство на обект: Модернизация на път I-8 „Калотина – Софийски околовръстен път“ в участъка от източната граница на поземлен имот с идентификатор 35479.1.531 по КККР на с. Калотина до км 1+000 (с приблизителна дължина 90 м)“. 00044-2020-0048 Открита процедура по ЗОП
1440 12.06.2020 “Изпълнение на дейности за пътна безопасност и публичност, попадащи в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, на проект ROBG 390 “Основен ремонт на път II 81 Костинброд - Берковица - Монтана от км 94+000 до км 101+199.48, област Монтана”, финансиран по Програма Интеррег V A Румъния - България 2014 2020 00044-2020-0046 Открита процедура по ЗОП
1441 12.06.2020 „Осигуряване на пожароизвестяване, поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност в специализираните звена и обекти на АПИ, в т.ч. и 3 тунела“ 00044-2020-0045 Открита процедура по ЗОП
1442 12.06.2020 “Изпълнение на дейности за пътна безопасност и публичност на проект ROBG 390 “Основен ремонт на път II 81 Костинброд - Берковица - Монтана от км 94+000 до км 101+199.48, област Монтана”, финансиран по Програма Интеррег V A Румъния - България 2014 – 2020“ 00044-2020-0051 Открита процедура по ЗОП
1443 12.06.2020 Възлагане на маркиране на насаждения от горски територии собственост на АПИ 9099778/12.06.2020 Събиране на оферти с обява или покана до определени лица
1432 12.06.2020 „Сключване на рамково споразумение за доставка на автомобилни гуми за нуждите на Агенция “Пътна инфраструктура“ 00044-2020-0050 Открита процедура по ЗОП
1428 11.06.2020 „Изработване на Акустични и конструктивни проекти за изграждане на шумозащитни съоръжения, за жилищни територии с установено наднормено ниво на шум в близост до пътни участъци от републиканската мрежа с трафик над 3 млн. МПС годишно, разделени в четири обособени позиции: · Обособена позиция № 1: АМ „Тракия“ от км 47+598 до км 48+854, жилищна територия на с. Мирово, общ. Ихтиман, обл. Софийска; · Обособена позиция № 2: АМ „Струма“ от км 356+584 до км 356+834, жилищна територия на с. Бело поле, общ. Благоевград; · Обособена позиция № 3: АМ „Струма“, в участък 1 от км 19+561 до км 19+931 и участък 2 от км 20+285 до км 22+144, жилищна територия на кв. „Църква“, гр. Перник; · Обособена позиция № 4: АМ „Хемус“, в участък от км 24+916 до км 26+559, жилищна територия на с. Чурек, общ. Елин Пелин, обл. Софийска“ 00044-2020-0043 Открита процедура по ЗОП
1429 11.06.2020 „Изработване на технически проекти за извършване на основен ремонт (рехабилитация) по три обособени позиции“, както следва: •Обособена позиция № 1: Път ІIІ-606 „Копривщица-Стрелча” от км 0+000 до км 32+852; •Обособена позиция № 2: Път ІI - 37 Етрополе – Златица от км 20+964 до км 35+580 и от км 42+810 до км 44+820; •Обособена позиция № 3: Път ІIІ - 1403 „ Подгоре- Шишманово- гара Макреш- /о.п. Видин- Димово/” от км 0+000 до км 20+450. 00044-2020-0041 Открита процедура по ЗОП
1426 11.06.2020 „Проектиране и строителство на обект: Модернизация на път I-8 „Калотина – Софийски околовръстен път“ в участъка от източната граница на поземлен имот с идентификатор 35479.1.531 по КККР на с. Калотина до км 1+000 (с приблизителна дължина 90 м)“. 00044-2020-0044 Открита процедура по ЗОП
1418 11.06.2020 „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО ХОТЕЛСКО НАСТАНЯВАНЕ И МЕДИЦИНСКИ ЗАСТРАХОВКИ ПРИ СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ В ЧУЖБИНА НА СЛУЖИТЕЛИ НА АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ 00044-2020-0042 Открита процедура по ЗОП
1439 10.06.2020 „Осъществяване на жива, невъоръжена, физическа охрана и охрана на обекти със сигнално - охранителна техника /СОТ/ на имоти – държавна собственост, предоставени за управление на АПИ – ОПУ Стара Загора“. 00044-2020-0040 Открита процедура по ЗОП
1436 09.06.2020 Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС, собственост на АПИ – ОПУ Благоевград 00044-2020-0036 Открита процедура по ЗОП
1437 09.06.2020 „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина “. Към 00210-2018-0005 Към рамково споразумение
1405 09.06.2020 Изграждане на нов мост над р. Бошулска при км 11+468 на Републикански път III-3704 Пазарджик-Бошуля-Ветрен-АМ Тракия в регулацията на с. Бошуля, Община Септември, Област Пазарджик 00044-2020-0038 Открита процедура по ЗОП
1407 09.06.2020 Извършване на консултантски услуги / строителен надзор при изпълнение на обект: Изграждане на нов мост над р. Бошулска при км 11+468 на Републикански път III-3704 Пазарджик-Бошуля-Ветрен-АМ Тракия в регулацията на с. Бошуля, Община Септември, Област Пазарджик 00044-2020-0039 Открита процедура по ЗОП
1393 09.06.2020 „Определяне на изпълнител за упражняване на консултантска услуга на обект: АМ „Хемус“ от км 222+000 до км 310+940, по три обособени позиции: Обособена позиция № 1: Участък 7 от км 222+000 (след пресичането на път I-5) до км 265+600 (след пътен възел „Ковачевско Кале“, пресичане с път II-51 - по идеен проект); Обособена позиция № 2: Участък 8 от км 265+600 (след пътен възел „Ковачевско Кале“, пресичане с път II-51- по идеен проект) до км 299+000 (след пътен възел „Лозница“, пресичане с път II-49 – по идеен проект); Обособена позиция № 3: Участък 9 от км 299+000 (след пътен възел „Лозница“, пресичане с път II-49 – по идеен проект) до км 310+940 (начало на участък в строителство), включително пътен възел „Буховци – Юг“ (при пресичането на път I-4 с път III-5102); 00044-2020-0035 Открита процедура по ЗОП
1434 09.06.2020 Извършване на непрекъснато видеонаблюдение на прилежащи терени и неохранявани сгради на територията на РПС Шумен, РПС Нови пазар и РПС Велики Преслав 00044-2020-0037 Открита процедура по ЗОП
1401 06.06.2020 „Поддържане на система за автоматизирано събиране на данни за трафика по автомагистрали и I-ви клас пътища в Република България“ 00044-2020-0034 Открита процедура по ЗОП
1427 05.06.2020 „Изработка и доставка на униформено облекло за нуждите на специализираното звено „Национално тол управление“ - Агенция “Пътна инфраструктура“, разделена на 2 (две) обособени позиции: обособена позиция:ОП № 1 „Изработка и доставка на лятно униформено облекло”; обособена позицияОП № 2 „Изработка и доставка на зимно униформено облекло“ 00044-2020-0033 Открита процедура по ЗОП
1424 05.06.2020 „Изработване на Комлексен доклад за оценка на съответствиетио с основните изисквания към строежите и технически контрол по част „Конструктивна“ за инвестиционни проекти по три обособени позиции: Обособена позиция №1: „Изработване на Комплексен доклад за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите и технически контрол по част „Конструктивна“ за извършване на ремонтно – възстановителни работи, с цел привеждане на съвпадащия с трансевропейската пътна мрежа (TENT-T) тунел „Топли дол“ на АМ „Хемус“ при км 39+562.30, в нормативна експлоатационна пригодност“; Обособена позиция №2: „Изработване на Комплексен доклад за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите и технически контрол по част „Конструктивна“ за извършване на ремонтно – възстановителни работи, с цел привеждане на тунел „Правешки ханове“ на АМ „Хемус“ при км 54+672, в нормативна експлоатационна пригодност“; Обособена позиция №3: „Изработване на Комплексен доклад за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите и технически контрол по част „Конструктивна“ за технически проект за основен ремонт на Път III-811 „II-81 – Богьовци – Сливница – Ракита – Брезник – Пали лула“ за участък 2 от км 9+280 до км 20+800 и участък 3 от км 20+800 до км 28+250“ 00044-2020-0032 Открита процедура по ЗОП
1433 05.06.2020 „Определяне на изпълнител за упражняване на авторски надзор по смисъла на Закона за устройство на територията на обект: „Укрепване на свлачище при с. Козар Белене на републикански път І-3 „Бяла – Ботевград“ при км 41+394 с идентификационен № PVN 16.37647.01“ 00044-2020-0031 Договаряне без предварително обявление
1394 04.06.2020 „Избор на изпълнител на софтуерни модули за надграждане функционалността на деловодната система“. 9099222/04.06.2020 Събиране на оферти с обява или покана до определени лица
1419 27.05.2020 Изтотвяне на проект, вкл. количествено-стойностна сметка, части Конструктивна, АС, ПУСО и ПБЗ за извършване на дейностите по събаряне, натрошаване и извозване на строителните отпадъци, както и рекултивиране на прилежащия терен, общинска собственост 00044-2020-0030 Открита процедура по ЗОП
1414 22.05.2020 „Избор на изпълнител за изготвяне на комплексен доклад и упражняване на консултантска услуга (строителен надзор) на обект: Обходен път на гр. Бургас от км 230+700 на път I-9 „Сарафово - Бургас“ до км 493+550 на път I-6 „Ветрен - Бургас“ и локални платна“ 00044-2020-0029 Открита процедура по ЗОП
1410 15.05.2020 „Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изграждането на обект: Укрепване на свлачище в кв. „Старо село“, гр. Своге с идентификационен № SFO 43.65869-01 засягащо част от републикански път III-164 „Своге – Искрец – Бучин проход“ 00044-2020-0028 Открита процедура по ЗОП
1413 14.05.2020 Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изграждането на обекти от републиканската пътна мрежа, засегнати от геодинамични процеси и явления по 16 (шестнадесет) обособени позиции: 00044-2020-0027 Открита процедура по ЗОП
1425 12.05.2020 „ Премахване на негодна и опасна за обитаване сграда, представляваща опорен пункт за поддържане (пътен кантон), едноетажна масивна конструкция със застроена площ от 92 кв.м., с прилепен към него склад със застроена площ 48 кв.м., находящи се в с. Николово, община Хасково, УПИ (парцел) V“ 00044-2020-0026 Договаряне без предварително обявление
1421 08.05.2020 „Извършване на археологическо проучване на обект от км 36+850 до км 36+900 по трасето на Софийски околовръстен път в участъка от км 35+260 до км 41+340 /от пътен възел „Цариградско шосе“ до пътен възел „Младост“/“. 00044-2020-0002 Към рамково споразумение
1422 08.05.2020 „Извършване на археологическо проучване на Обекти № 85.1, № 85.2 и № 88 по трасето на Автомагистрала „Хемус“. 00044-2020-0002 Към рамково споразумение
1423 08.05.2020 „Извършване на пълни спасителни археологически проучвания на археологически обекти 04 - Брестница 4 и „Пътна връзка 3 (Варна – Път I-4)“, по трасето на обект: Автомагистрала „Хемус“. 00044-2020-0002 Към рамково споразумение
1420 07.05.2020 „Доставка на препарати, средства за почистване и хигиенни материали за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура“ 9098546/2020 Събиране на оферти с обява или покана до определени лица
1411 04.05.2020 „ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ЗАЩИТЕНА КОМУНИКАЦИОННА СРЕДА С ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА КОМУНИКАЦИОННА СИСТЕМА, ВКЛЮЧВАЩА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОСНОВНА КОМУНИКАЦИОННА СВЪРЗАНОСТ И ПОДДРЪЖКА НА ОБОРУДВАНЕ; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: ОСИГУРЯВАНЕ НА РЕЗЕРВНА КОМУНИКАЦИОННА СВЪРЗАНОСТ“ 00044-2020-0025 Открита процедура по ЗОП
1395 30.04.2020 Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изграждането на обекти от републиканската пътна мрежа, засегнати от геодинамични процеси и явления по 8 (осем) обособени позиции: 00044-2020-0024 Открита процедура по ЗОП
1392 23.04.2020 „Осигуряване на денонощна невъоръжена жива охрана, охрана със сигнално охранителна техника (СОТ) и видеонаблюдение на сгради и имоти, стопанисвани от Агенция „Пътна инфраструктура“ 00044-2020-0023 Открита процедура по ЗОП
1417 21.04.2020 "Извършване на авторски надзор по време на строителството на обект: Лот 37 "Обход на град Оряхово - път II-11 Мизия - Оряхово - Крушовене от км 0+000 до км 8+760, с обща дължина 8,76 км, област Враца". 00044-2020-0021 Договаряне без предварително обявление
1415 21.04.2020 „ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО, ЗИМНО И РЕМОНТНО – ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА АВТОМАГИСТРАЛНИТЕ УЧАСТЪЦИ НА АМ „МАРИЦА“ ОТ КМ 0+000 ДО КМ 19+800, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРИНАДЛЕЖАЩИТЕ ПЪТНИ ВРЪЗКИ, ОХРАНА НА ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В ОБХВАТА НА АВТОМАГИСТРАЛАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОПУ СТАРА ЗАГОРА, СТОПАНИСВАНИ ОТ АПИ“ 00044-2020-0022 Открита процедура по ЗОП
1416 10.04.2020 Осъществяване на физическа невъоръжена охрана и охрана със сигнално-охранителна техника (СОТ) на имоти-държавна собственост, стопанисвани от АПИ-ОПУ Кърджали 00044-2020-0020 Открита процедура по ЗОП
1406 20.03.2020 „Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изработване на технически проект и изпълнение на част от мерките за смекчаване въздействието на трафика върху дивите животни и птици в Кресненското дефиле, посочени в Решение по ОВОС № 3-3/2017 г., чрез изграждане и модифициране на оградни и дефрагментационни съоръжения по път I-1 от км 380+300 до км 396+137 (част от дясното платно на АМ Струма Лот 3.2) и повишаване на безопасността в участъка“ 00044-2020-0019 Открита процедура по ЗОП
1398 20.03.2020 „Осъществяване на жива, денонощна, невъоръжена охрана на имоти – държавна собственост, стопанисвани от Агенция „Пътна инфраструктура” – Областно пътно управление гр. Враца” 00044-2020-0018 Открита процедура по ЗОП
1402 19.03.2020 „Определяне на изпълнител на строително – монтажни работи за обект: Обходен път на гр. Бургас от км 230+700 на път I-9 Сарафово - Бургас до км 493+550 на път I-6 Ветрен-Бургас и локални платна“ 00044-2020-0017 Открита процедура по ЗОП
1408 19.03.2020 Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“, Обособена позиция № 6 "Доставка на съвместими тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства за нуждите на Агенция "Пътна инфраструктура". Към 00210-2018-0014 Към рамково споразумение
1412 17.03.2020 „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина" Към 00210-2018-0005 Към рамково споразумение
1375 13.03.2020 Изработване на разширен идеен проект за югоизточен обходен път на град Плевен 00044-2020-0016 Открита процедура по ЗОП
1409 12.03.2020 "Избор на изпълнител за ремонт на МПС, собственост на АПИ-ОПУ Сливен" 00044-2020-0015 Открита процедура по ЗОП
1399 10.03.2020 „Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изграждането на обект: Укрепителни и обезопасителни работи на републикански път III – 107 „(о.п. Дупница – о.п. Благоевград) – Кочериново – Рила – Рилски Манастир – Кирилова поляна“ при км 27+665, км 27+700 и км 27+755“ 00044-2020-0014 Открита процедура по ЗОП
1396 10.03.2020 "Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: Път II 86 Средногорци - Рудозем и обходен път на гр. Рудозем от км 132+920 до км 135+530, включително изработване на технически проект и строителство (инженеринг) на виадукт при км 134+380", област Смолян, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: "Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: Път II 86 Средногорци - Рудозем и обходен път на гр. Рудозем от км 132+920 до км 134+280 и от км 134+480 до км 135+530, област Смолян". Обособена позиция № 2: "Изработване на технически проект и строителство (инженеринг) на виадукт при км 134+380 на път II 86 Средногорци - Рудозем, област Смолян". 00044-2020-0013 Открита процедура по ЗОП
1404 06.03.2020 Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС, собственост на АПИ-ОПУ-Габрово”, за период от 24 (двадесет и четири) месеца или до изчерпване на финансовия ресурс. 00044-2020-0012 Открита процедура по ЗОП
1403 05.03.2020 Извършване на консултантски услуги-изготвяне на Технически проект на улично осветление на пътен възел "Свиленград"по трасето на АМ "Марица" при км 97+430 с прилежащите пътни връзки към него 00044-2020-0011 Открита процедура по ЗОП
1390 04.03.2020 „Изработване на технически проект и изпълнение на част от мерките за смекчаване въздействието на трафика върху дивите животни и птици в Кресненското дефиле, посочени в Решение по ОВОС № 3-3/2017 г., чрез изграждане и модифициране на оградни и дефрагментационни съоръжения по път I-1 от км 380+300 до км 396+137 (част от дясното платно на АМ Струма лот 3.2) и повишаване на безопасността в участъка“ 00044-2020-0010 Открита процедура по ЗОП
1397 27.02.2020 „Техническо сътрудничество при осъществяване на процедура по принудително отчуждаване за теренното обезпечаване на обект: АМ „Хемус“, Етап 2, участъци: - от км 137+800 от идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по технически проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП (след пресичането с път III-301), - от км 166+144 от идейния проект на НКСИП (след пресичането с път III-301) до км 189+344 от идейния проект на НКСИП (след пресичането с път III-303) - от км 189+344 от идейния проект на НКСИП (след пресичането с път III-303) до км 222+000 от идейния проект на НКСИП (след пресичането с път I-5). 9096699/27.02.2020 Събиране на оферти с обява или покана до определени лица
1400 26.02.2020 "Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на строителните работи по проект ROBG-408, обект "Основен ремонт на път III-118 Гулянци - Долна Митрополия от км 14+786 до км 24+150, област Плевен", финансиран по програма Интеррег V-A Румъния-България 2014-2020". 00044-2020-0009 Договаряне без предварително обявление
1387 24.02.2020 „Определяне на изпълнител за провеждане на одит по пътна безопасност на обект: „ПЪТ II-81 БУЧИН ПРОХОД – БЕРКОВИЦА ОТ КМ 30+400 ДО КМ 51+235“ на етап „НАЧАЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ“ 00044-2020-0008 Открита процедура по ЗОП
1373 10.02.2020 „Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с проектиране и строителство на обект: „Обход на гр. Габрово“ от км 20+124,50 до км 30+673,48, включително тунел под връх Шипка“ 00044-2020-0007 Открита процедура по ЗОП
1391 07.02.2020 „Осъществяване на физическа, невъоръжена охрана и охрана със сигнално - охранителна техника /СОТ/ на имоти – държавна собственост, стопанисвани от АПИ – ОПУ Кърджали“ 00044-2020-0006 Открита процедура по ЗОП
1380 04.02.2020 :„Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изграждането на обекти от републиканската пътна мрежа, засегнати от геодинамични процеси и явление по 34 (тридесет и четири) обособени позиции: 00044-2020-0005 Открита процедура по ЗОП
1389 31.01.2020 "Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС, предоставени за стопанисване и управление на АПИ ОПУ Перник, за период от 24 (двадесет и четири) месеца или до изчерпване на финансовия ресурс" 00044-2020-0004 Открита процедура по ЗОП
1369 24.01.2020 „Извършване на спасителни теренни археологически проучвания по трасетата на инфраструктурни проекти“ 00044-2020-0002 Открита процедура по ЗОП
1367 24.01.2020 „Избор на изпълнител за упражняване на консултантска услуга (строителен надзор) на обект: Основен ремонт на Път III-811 по две обособени позиции: Обособена позиция 1 – Основен ремонт на Път III-811 „Сливница – Гълъбовци“ от км 9+280 до км 20+800; Обособена позиция 2 – Основен ремонт на Път III-811 „Гълъбовци- Ракита“ от км 20+800 до км 28+250“ 00044-2020-0003 Открита процедура по ЗОП
1388 23.01.2020 „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“, по Обособена позиция № 4: Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с маркa Xerox (Ксерокс) за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура“. Към 00210-2018-0014 Към рамково споразумение
1386 17.01.2020 „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“, Обособена позиция № 3 Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни печатащи устройства с марка Lexmark (Лексмарк) за нуждите на Агенция "Пътна инфраструктура" към 00210-2018-0014 Към рамково споразумение
1383 13.01.2020 : „Закупуване и доставка на оригинални тонер касети и оригинални барабани за нуждите на Национално тол управление.” 00044-2020-0001 Открита процедура по ЗОП
1384 07.01.2020 „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“, Обособена позиция № 2 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марки Brother (Брадър) и Canon (Канон) за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура“ Към 00210-2018-0014 Към рамково споразумение
1361 23.12.2019 „Определяне на изпълнител за строителството на 4 /четири/ обекта – по обособени позиции: Обособена позиция 1 – „Укрепване на свлачище на път II-53 Елена-Сливен-Ямбол при км 107+200, област Сливен”; Обособена позиция 2 – „Укрепване на свлачище на път I-8 Хасково - Свиленград, от км 371+840 до км 372+200, област Хасково "; Обособена позиция 3–„Укрепване на свлачище на път I-4 (Е-772) Коритна - Български извор - Микре - о.п. Севлиево - Велико Търново - о.п. Омуртаг - о.п. Търговище - (о.п. Разград - о.п. Шумен), от км 84+624 до км 84+905 и откоса от южната му страна, област Габрово“; Обособена позиция 4 – „Укрепване на свлачище на път I-1 София - Перник от км 281+150 до км 281+600 - с. Владая, област София“ 00044-2019-0148 Открита процедура по ЗОП
1382 20.12.2019 „Предоставяне на крайни устройства (платежни терминали ПОС) като услуга от Борика АД, ведно с поддържане и управление на системата включваща приемане и обработка на картови плащания за осигуряване на каналите за продажба и валидиране на продукти за електронно пътно таксуване, които Агенция „Пътна инфраструктура“ разкрива и оперира във връзка с изпълнение на задълженията си по чл.10, ал. 12 от Закона за пътищата.“ 00044-2019-0147 Договаряне без предварително обявление
1381 19.12.2019 „Осъществяване на физическа, нощна, невъоръжена охрана, охрана чрез средства за видеонаблюдение и охрана със сигнално – охранителна техника (СОТ) на имоти-държавна собственост, стопанисвани от АПИ – ОПУ София“ 00044-2019-0146 Открита процедура по ЗОП
1370 18.12.2019 „Избор на изпълнител за доставка на термохартия за нуждите на НТУ (Национално Тол Управление)“ 9095442/2019 Събиране на оферти с обява или покана до определени лица
1385 18.12.2019 ДОИЗГРАЖДАНЕ НА АМ „ХЕМУС“ ОТ КМ 222+000 ДО КМ 310+940, РАЗДЕЛЕН НА ТРИ УЧАСТЪКА: УЧАСТЪК 7 ОТ КМ 222+000 (СЛЕД ПРЕСИЧАНЕТО НА ПЪТ I-5) ДО КМ 265+600 (СЛЕД ПЪТЕН ВЪЗЕЛ „КОВАЧЕВСКО КАЛЕ“, ПРЕСИЧАНЕ С ПЪТ II-51 - ПО ИДЕЕН ПРОЕКТ); УЧАСТЪК 8 ОТ КМ 265+600 (СЛЕД ПЪТЕН ВЪЗЕЛ „КОВАЧЕВСКО КАЛЕ“, ПРЕСИЧАНЕ С ПЪТ II-51- ПО ИДЕЕН ПРОЕКТ) ДО КМ 299+000 (СЛЕД ПЪТЕН ВЪЗЕЛ „ЛОЗНИЦА“, ПРЕСИЧАНЕ С ПЪТ II-49 – ПО ИДЕЕН ПРОЕКТ); УЧАСТЪК 9 ОТ КМ 299+000 (СЛЕД ПЪТЕН ВЪЗЕЛ „ЛОЗНИЦА“, ПРЕСИЧАНЕ С ПЪТ II-49 – ПО ИДЕЕН ПРОЕКТ) ДО КМ 310+940 (НАЧАЛО НА УЧАСТЪК В СТРОИТЕЛСТВО), ВКЛЮЧИТЕЛНО ПЪТЕН ВЪЗЕЛ „БУХОВЦИ – ЮГ“ (ПРИ ПРЕСИЧАНЕТО НА ПЪТ I-4 С ПЪТ III-5102) Изключение от ЗОП
1362 18.12.2019 „Определяне на изпълнител на строително – монтажни работи за обект: Основен ремонт на Път III-811 по две обособени позиции: Обособена позиция I – Основен ремонт на Път III-811 „Сливница – Гълъбовци“ от км 9+280 до км 20+800; Обособена позиция II – Основен ремонт на Път III-811 „Гълъбовци- Ракита“ от км 20+800 до км 28+250“ 00044-2019-0145 Открита процедура по ЗОП
1366 13.12.2019 „Разработване на нова интернет страница и миграция на съществуващото съдържание“ 00044-2019-0144 Публично състезание
1378 13.12.2019 “Изпълнение на дейности за пътна безопасност и публичност на проект ROBG 390 “Основен ремонт на път II 81 Костинброд - Берковица - Монтана от км 94+000 до км 101+199.48, област Монтана”, финансиран по Програма Интеррег V A Румъния - България 2014 2020 00044-2019-0143 Открита процедура по ЗОП
1379 13.12.2019 “Изпълнение на дейности за пътна безопасност и публичност, попадащи в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, на проект ROBG 390 “Основен ремонт на път II 81 Костинброд - Берковица - Монтана от км 94+000 до км 101+199.48, област Монтана”, финансиран по Програма Интеррег V A Румъния - България 2014 2020 00044-2019-0142 Открита процедура по ЗОП
1368 12.12.2019 Осъществяване на физическа, денонощна, невъоръжена охрана и охрана със сигнално - охранителна техника /СОТ/ на имоти държавна собственост, стопанисвани от АПИ - ОПУ Плевен 00044-2019-0141 Открита процедура по ЗОП
1350 12.12.2019 „Избор на изпълнител за „Организация и поддържане на наличния архив на проекти по ОПТ 2007-2013 на Агенция „Пътна инфраструктура”. 00044-2019-0140 Открита процедура по ЗОП
1364 10.12.2019 Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС, предоставени за стопанисване и управление на АПИ-ОТУ-Русе 00044-2019-0139 Открита процедура по ЗОП
1371 09.12.2019 “Доставка на почистващи препарати и материали за поддръжка сгради от МТБ, собственост на АПИ ОПУ Смолян” с две обособени позиции: ОП 1: „Доставка на материали за поддръжка сгради на ОПУ - Смолян“ - с прогнозна стойност, в размер на 8 100 /осме хиляди и сто/ лева без ДДС, за срок на изпълнение 36 / тридесет и шест/ месеца; ОП 2: „Доставка на почистващи препарати и материали за ОПУ - Смолян“ - с прогнозна стойност, в размер на 7 200 /седем хиляди и двеста/ лева без ДДС, за срок на изпълнение 36 / тридесет и шест/ месеца. 9095180 Събиране на оферти с обява или покана до определени лица
1377 09.12.2019 "Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане, автокозметика и смазочни материали за автомобилите" - Обособена позиция № 2 "Доставка на смазочни материали за автомобили и автокозметика" Към 00210-2018-0006 Към рамково споразумение
1376 06.12.2019 Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства - Обособена позиция - 5 Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на Агенция "Пътна инфраструктура". Към 00210-2018-0014 Към рамково споразумение
1374 06.12.2019 Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане, за органите на изпълнителната власт и техните администрации. Към 00210-2019-0012 Към рамково споразумение
1363 03.12.2019 „Определяне на изпълнител за осъществяване на мерките за информация и комуникация за четири обекта от Фаза 2 на „Превенция и противодействие на свлачищните процеси по републиканската пътна мрежа“ 00044-2019-0138 Открита процедура по ЗОП
1357 02.12.2019 „Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка със строителството на 4 /четири/ обекта“, по обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Укрепване на свлачище на път II-53 Елена – Сливен - Ямбол при км 107+200, област Сливен“; Обособена позиция № 2 – „Укрепване на свлачище на път I-8 Хасково – Свиленград, от км 371+840 до км 372+200, област Хасково“; Обособена позиция № 3 – „Укрепване на свлачище на републикански път I-4 (Е-722) Коритна – Български извор – Микре – о.п. Севлиево – Велико Търново – о.п. Омуртаг – о.п. Търговище – (о.п. Разград – о.п. Шумен), от км 84+624 до км 84+905 и откоса от южната му страна, област Габрово“; Обособена позиция № 4 – „Укрепване на свлачище на републикански път I-1 София – Перник от км 281+150 до км 281+600 – с. Владая, област София“ 00044-2019-0137 Открита процедура по ЗОП
1356 18.11.2019 „Избор на изпълнител на консултантска услуга /строителен надзор/ за строителството на обект: Път III-667 „Плодовитово-Асеновград“. Мост над р.Марица при км 6+832” 00044-2019-0136 Открита процедура по ЗОП
1348 15.11.2019 „Изпълнение на строително – монтажни работи на проект ROBG-390 „Основен ремонт на път II-81 Костинброд - Берковица - Монтана от км 94+000 до км 101+199.48, област Монтана“, 00044-2019-0135 Открита процедура по ЗОП
1352 13.11.2019 „Изпълнение на консултантска услуга във връзка със строителството на проект ROBG-390 „Основен ремонт на път II 81 Костинброд - Берковица - Монтана от км 94+000 до км 101+199.48, област Монтана“, финансиран по Програма Интеррег V-A Румъния - България 2014 – 2020 00044-2019-0134 Открита процедура по ЗОП
1360 05.11.2019 Доставка на мобилни устройства за нуждите на Национално тол управление 00044-2019-0133 Открита процедура по ЗОП
1345 31.10.2019 Техническо и информационно поддържане на компютърната техника в ОПУ-Русе и ГКПП Дунав мост 00044-2019-0131 Открита процедура по ЗОП
1325 31.10.2019 „Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изграждането на обекти от републиканската пътна мрежа, засегнати от геодинамични процеси и явление по 3 (три) обособени позиции: •Обособена позиция № 1: Укрепване на свлачище при с. Козар Белене на републикански път І-3 „Бяла – Ботевград“ при км 41+394 с идентификационен № PVN 16.37647.01; •Обособена позиция № 2: Укрепване на свлачище на републикански път III-862 „Първенец – Лилково“ при км 8+100 и км 8+500 с идентификационен № PDV 26.77373-03; •Обособена позиция № 3: Укрепване на свлачище и възстановяване на пътното платно на път III-181 „СОП - с. Бистрица - с. Железница - с. Ярема“ от км 11+391 до км 12+093 с идентификационен № SFO 46.29150-02.“ 00044-2019-0132 Открита процедура по ЗОП
1342 29.10.2019 „Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС, собственост на АПИ – ОПУ Видин“ 00044-2019-0130 Открита процедура по ЗОП
1359 28.10.2019 Ремонтни дейности на отоплителната система на административната сграда на ОПУ-Велико Търново 00044-2019-0129 Открита процедура по ЗОП
1358 25.10.2019 „Поддръжка и надграждане на ГИС лицензи“ 00044-2019-0127 Договаряне без предварително обявление
1355 25.10.2019 Премахване на негодни и опасни за обитаване сгради, представляващи кантони и спомагателни постройки към тях с две обособени позиции, както следва : Позиция № 1: Кантон с.Старо село със ЗП 56,25 кв.м. и склад със ЗП 22,50 кв.м., находящи се в община Тутракан, Област Силистра; Позиция № 2 : Кантон с.Коларово със ЗП 95 кв.м., към него навес със ЗП 23 кв.м. и тоалетна със ЗП 5 кв.м., находящи се в община Главиница, Област Силистра.” 00044-2019-0128 Открита процедура по ЗОП
1333 24.10.2019 Изработване на технически проект и ПУП-ПП за обект: Околовръстен път на гр. Пловдив – привеждане към габарит Г 23,5 по три обособени позиции: •Обособена позиция №1: Път ІІІ-805 „/Път І-8 „Пазарджик-Пловдив”/ - ПВ Царацово -Съединение” от 0+000 до км 1+460 и участък за привързване към съществуващия път и Път II-86 „/Път І-8 „Пазарджик-Пловдив”/ – Асеновград – Смолян” от км 0+000 до км 0+640 и участък за привързване към съществуващия път; •Обособена позиция №2: Път ІІІ-805 „/Път І-8 „Пазарджик-Пловдив”/ - ПВ Царацово -Съединение” от км 1+460 до км 4+120; •Обособена позиция №3: Път ІІ-86 „/Път І-8 „Пазарджик-Пловдив”/ – Асеновград – Смолян” от км 0+640 до км 14+600. 00044-2019-0124 Открита процедура по ЗОП
1260 24.10.2019 „Избор на изпълнител за строителство на обект: Път III-667 „Плодовитово-Асеновград“. Мост над р. Марица при км 6+832” 00044-2019-0126 Открита процедура по ЗОП
1268 24.10.2019 Осъществяване на жива, денонощна, невъоръжена охрана на имоти – държавна собственост, стопанисвани от АПИ-ОПУ Видин 00044-2019-0125 Открита процедура по ЗОП
1365 23.10.2019 Укрепване на обекти от републиканската пътна мрежа, засегнати от геодинамични процеси и явления. Изключение от ЗОП
1354 22.10.2019 „Проектиране и строителство на обект: „Обход на гр. Габрово от км 20+124,50 до км 30+673,48, включително тунел под връх Шипка“ 00044-2019-0123 Открита процедура по ЗОП
1349 22.10.2019 „ИЗРАБОТВАНЕ НА РАЗШИРЕН ИДЕЕН ПРОЕКТ С ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЪЛНИ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОЖКИ ПРОУЧВАНИЯ И ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН НА АМ „ЧЕРНО МОРЕ“ 00044-2019-0122 Открита процедура по ЗОП
1327 22.10.2019 „Извършване на археологически проучвания по трасето на проект път I-1 (Е-79) „Видин-Монтана-Враца”, участъци „Видин-Димово”, „Димово-Бела-Ружинци”, „Ружинци-Монтана” 00044-2019-0121 Открита процедура по ЗОП
1351 17.10.2019 Извършване на консултантска услуга за осъществяване на авторски надзор на обект: Път І-1 Видин-Ботевград от км 3+757 до км 61+750, участък от км 3+757 до км 33+400 (Видин-п.в. Макреш) 00044-2019-0120 Пряко договаряне
1338 16.10.2019 „Определяне на изпълнител на консултантска услуга за разработване и внедряване на интелигентна транспортна система в обхвата на автомагистрала „Тракия“. 00044-2019-0119 Открита процедура по ЗОП
1339 14.10.2019 „Определяне на изпълнител за провеждане на одит по пътна безопасност на обект: BG 161РО 001/2.1-02/2007/001-056 „Северна скоростна тангента от км 0+000 до км 16+540“ на етап „НАЧАЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ“ 00044-2019-0116 Открита процедура по ЗОП
1341 14.10.2019 „Провеждане на мониторинг върху популациите на два вида сухоземни костенурки и два вида змии в участъка на първокласен международен път Е-79 (I-1), преминаващ през Кресненския пролом” 00044-2019-0117 Открита процедура по ЗОП
1343 14.10.2019 Осъществяване на физическа, денонощна невъоръжена охрана и охрана със сигнално - охранителна техника (СОТ) на имоти - държавна собственост, стопанисвани от АПИ - ОПУ Пловдив. 00044-2019-0111 Открита процедура по ЗОП
1346 14.10.2019 Ремонт на покривна конструкция на опорен пункт Микре към ОПУ Ловеч 00044-2019-0115 Открита процедура по ЗОП
1347 14.10.2019 Ремонт на покривна конструкция на опорен пункт Дерманци към ОПУ Ловеч 00044-2019-0114 Открита процедура по ЗОП
1353 14.10.2019 Извършване на консултантски услуги-строителен надзор при изпълнение на обект"Основен ремонт на път ІІІ-4904/о.п.Разград-Кубрат/-ж.п.гара Разград-/Разград -Дянково/ от км 0+000 до км 4+607 00044-2019-0118 Открита процедура по ЗОП
1344 11.10.2019 „ИЗРАБОТВАНЕ НА ИДЕЕН ПРОЕКТ И ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН / ПЛАН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ ЗА СЕВЕРЕН ПЪТЕН ВЪЗЕЛ „ТРАПЕЗИЦА“ ПРИ КМ 101+000 НА ПЪТ I-5 „РУСЕ – БЯЛА – ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ (СВЪРЗВАНЕ С ПЪТ III-514) 00044-2019-0112 Открита процедура по ЗОП
1334 11.10.2019 „Извършване на спасително археологическо проучване на археологически обект от км 18+720 до км 18+800 по трасето на инфраструктурен проект „Модернизация на път І-8 „Калотина-СОП” 00044-2019-0113 Открита процедура по ЗОП
1340 07.10.2019 Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС, собственост на АПИ-ОПУ Ямбол 00044-2019-0110 Открита процедура по ЗОП
1337 02.10.2019 „Изготвяне на Информация по Приложение № 2 за преценка на необходимост от извършване на ОВОС за обект Път II-56, Пътен възел „Скобелева майка“ – път II-86 (югоизточен обход на Пловдив) привеждане на проектен габарит Г 10.50 към габарит Г 20 на участъка от км 98+000 до км 102+820, включително и участък от км 97+900 до км 98+000 основен ремонт“ Към 00044-2016-0045 Към рамково споразумение
1335 01.10.2019 Ремонтни дейности по покрив, стени и тавани на административната сграда на РПС Елена към ОПУ-Велико Търново 00044-2019-0109 Открита процедура по ЗОП
1316 01.10.2019 „Доставка на компютърни конфигурации“ 00044-2019-0108 Открита процедура по ЗОП
1303 30.09.2019 “Избор на изпълнител за доставка, монтаж, конфигуриране, инсталиране и въвеждане в експлоатация на сървъри, система за съхранение на данни, мрежово оборудване, защитни стени и софтуер за виртуализация и управление на средата за нуждите на НТУ (Национално тол управление 00044-2019-0107 Открита процедура по ЗОП
1332 25.09.2019 Ремонт на сграда на РПС Луковит към ОПУ Ловеч. 00044-2019-0105 Открита процедура по ЗОП
1329 25.09.2019 „Доставка на зимни и летни автомобилни гуми за нуждите на Агенция “Пътна инфраструктура” 00044-2019-0106 Публично състезание
1331 24.09.2019 Осъществяване на жива, невъоръжена охрана и охрана със СОТ на имоти-държавна собственост, стопанисвани от АПИ-ОПУ-Габрово 00044-2019-0104 Открита процедура по ЗОП
1317 18.09.2019 Извършване на строително-ремонтни дейности на помещения в Кантон "Комитово ханче" към ОПУ-Варна 00044-2019-0102 Открита процедура по ЗОП
1318 18.09.2019 „Ремонт на покрив на кантон м. Предела към ОПУ Благоевград“ и „Ремонтни дейности на помещение № 9 в Административната сграда на ОПУ Благоевград“ 044-2019-0103 Открита процедура по ЗОП
1326 17.09.2019 „Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС, собственост на АПИ ОПУ – Ловеч“ 00044-2019-0101 Открита процедура по ЗОП
1306 17.09.2019 Ремонт на санитарни помещения в административната сграда на ОПУ Плевен 00044-2019-0099 Открита процедура по ЗОП
1330 17.09.2019 Избор на изпълнител за извършване на строителство на обект: Основен ремонт на път ІІІ-49/О.п. Разград-Кубрат/-ж.п. гара Разград-/Разград-Дянково/ от км 0+000 до км 4+607 с дължине 4,607км 00044-2019-0100 Открита процедура по ЗОП
1328 16.09.2019 Ремонт на покрив на кантон "Езерче" към ОПУ Разград 00044-2019-0094 Открита процедура по ЗОП
1321 16.09.2019 Ремонт на помещения на I-ви етаж от административната сграда на ОПУ-Шумен 00044-2019-0098 Открита процедура по ЗОП
1322 16.09.2019 Осъществяване на охрана със сигнално - охранителна дейност /СОТ/ и жива,денонощна невъоръжена охрана на имоти- държавна собственост , стопанисвани от АПИ - ОПУ Хасково 00044-2019-0095 Открита процедура по ЗОП
1323 16.09.2019 Ремонтни дейности на III-етаж в Административната сграда на ОПУ Хасково 00044-2019-0096 Открита процедура по ЗОП
1324 16.09.2019 Ремонт на покрив на административната сграда на РПС Тополовград към ОПУ Хасково 00044-2019-0097 Открита процедура по ЗОП
1288 12.09.2019 „Доставка на компютърни системи, преносими компютри и UPS устройства за нуждите на НТУ (Национално Тол Управление)“ 00044-2019-0093 Открита процедура по ЗОП
1314 11.09.2019 Ремонт на административната сграда на РПС Перник към ОПУ Перник 00044-2019-0092 Открита процедура по ЗОП
1309 10.09.2019 Извършване на пълно археологическо проучване на Обект № 88 – Градище 4, м. Пунарджик общ. Шумен, по трасето на Автомагистрала „Хемус“, Към 03461-2015-0006 Към рамково споразумение
1310 10.09.2019 "Извършване на ремонтни дейности на МТБ на обект: Административна сграда на РПС - Чирпан към ОПУ - Стара Загора" 00044-2019-0088 Открита процедура по ЗОП
1311 10.09.2019 "Частичен ремонт на покрива на Административната сграда на ОПУ-Габрово" 00044-2019-0087 Открита процедура по ЗОП
1312 10.09.2019 Ремонтни дейности в трафопост при кантон Чуката към ОПУ Сливен 00044-2019-0089 Открита процедура по ЗОП
1313 10.09.2019 Ремонтни дейности в РПС Твърдица към ОПУ Сливен 00044-2019-0090 Открита процедура по ЗОП
1300 10.09.2019 „Ремонтни дейности на МТБ на АПИ, стопанисвана от ОПУ - Смолян“ - по Обособени позиции: Обособена позиция № 1, с подобекти: - Възстановяване на подпорни стени под и над бунгало № 1 при База за преквалификация на пътни кадри - к.к. Пампорово; - Ремонт на стълбище към бунгала при База за преквалификация на пътни кадри - к.к. Пампорово. Обособена позиция № 2, с подобект: - Строително-ремонтни дейности на стаи №№ 101 и 217, находящи се в Административна сграда на ОПУ - Смолян 00044-2019-0085 Открита процедура по ЗОП
1286 10.09.2019 Извършване на ремонтни дейности на МТБ на обект: Административна сграда на РПС Велинград към ОПУ Пазарджик 00044-2019-0086 Открита процедура по ЗОП
1293 10.09.2019 Текущ ремонт на битови сгради на РПС – Враца и РПС – Оряхово към ОПУ – Враца 00044-2019-0091 Открита процедура по ЗОП
1315 09.09.2019 Ремонт на помещение в административната сграда на ОПУ-Добрич 00044-2019-0083 Открита процедура по ЗОП
1304 05.09.2019 Ремонт на санитарни възли в административната сграда на ОПУ Бургас 00044-2019-0082 Открита процедура по ЗОП
1305 05.09.2019 Ремонт на покривното пространство на База за поддържане "Босна" към ОПУ Бургас 00044-2019-0081 Открита процедура по ЗОП
1295 04.09.2019 „Избор на изпълнител за изработване и монтаж билбордове и табели за 2 /два/ обекта – Лот 27 и Лот 28 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020“ 9092187/2019 Събиране на оферти с обява или покана до определени лица
1291 03.09.2019 РЕМОНТ РПС-РУСЕ, ПЪТ I-2 РУСЕ КЪМ ОПУ-РУСЕ 00044-2019-0079 Открита процедура по ЗОП
1307 03.09.2019 Извършване на ремонтни дейности на МТб на обект Административна сграда на ОПУ Монтана 00044-2019-0078 Открита процедура по ЗОП
1302 03.09.2019 „Оферта за предварителни спасителни археологически проучвания на археологически обекти 04 - Брестница 4 и 05 - Брестница 5 по трасето на обект: Автомагистрала „Хемус“ Към 03461-2015-0006 Към рамково споразумение
1289 03.09.2019 РЕМОНТ НА РПС-БЯЛА КЪМ ОПУ-РУСЕ 00044-2019-0080 Открита процедура по ЗОП
1190 02.09.2019 „Определяне на изпълнител за провеждане на одит по пътна безопасност на обекти с етап „начална експлоатация“, финансирани по Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 бюджетни средства и държавен инвестиционен заем с 10 (десет) обособени позиции: 00044-2019-0077 Открита процедура по ЗОП
1298 02.09.2019 Извършване на археологически проучвания по трасето на Автомагистрала "Хемус", участъци 3,4, и 5" към 03461-2015-0006 Към рамково споразумение
1299 30.08.2019 „Избор на изпълнител за извършване на строителство на обект: Изграждане на пътна връзка „Марина бара“ отклонение от републикански път I-6 София – Радомир“ 00044-2019-0073 Открита процедура по ЗОП
1301 30.08.2019 “Извършване на консултантски услуги – строителен надзор при изпълнение на обект: изграждане на пътна връзка „Марина бара“ отклонение от републикански път I-6 София – Радомир“ 00044-2019-0074 Открита процедура по ЗОП
1284 30.08.2019 Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС, собственост на АПИ – ОПУ Пазарджик 00044-2019-0075 Открита процедура по ЗОП
1227 30.08.2019 „Избор на доставчик на електронни съобщителни услуги по следните самостоятелно обособени позиции: Обособена позиция 1: Услуги по стандарт gsm/ umts/ lte; Обособена позиция 2: Фиксирани към географски адрес електронни съобщителни услуги“ •Обособена позиция 3: “Услуги, свързани с доставка на интернет” 00044-2019-0076 Открита процедура по ЗОП
1285 29.08.2019 "Ремонт на покрив на административната сграда на РПС Омуртаг към ОПУ Търговище" 00044-2019-0071 Открита процедура по ЗОП
1115 29.08.2019 „Ремонт на санитарните възли в сградата на ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура“. 00044-2019-0072 Открита процедура по ЗОП
1259 22.08.2019 Доставка на индустриални маршрутизатори за работа в разширен температурен диапазон 00044-2019-0068 Открита процедура по ЗОП
1296 22.08.2019 „Определяне на изпълнител за проектиране и строителство на обект: „Аварийно укрепване на мост над река Джерман при км 62+700 на АМ „Струма“ 00044-2019-0069 Договаряне без предварително обявление
1297 22.08.2019 „Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изпълнението на: Проектиране и строителство на обект: „Аварийно укрепване на мост над река Джерман при км 62+700 на АМ „Струма“ 00044-2019-0070 Договаряне без предварително обявление
1294 21.08.2019 „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства ”, обособена позиция № 1: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка НР (Ейч Пи) и бивши Самсунг“ 00210-2018-0014 Към рамково споразумение
1273 20.08.2019 Извършване на ремонтни дейности на МТБ на обект: Школа за квалификация на кадри КК "Св. Св. Константин и Елена" към ОПУ-Варна 00044-2019-0067 Открита процедура по ЗОП
1292 16.08.2019 „Доставка и монтаж на офис - обзавеждане и мебели за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации“ , в частта по Обособена позиция 1: „Доставка и монтаж на офис-мебели и столове“. 00210-2017-0013 Към рамково споразумение
1290 14.08.2019 за допълване на оферта във връзка с изпълнение на конкретен договор за извършване на пълно археологическо проучване на Обект № 87 – Градище 3, в участъка от км 323+100 до км 323+360 по трасето на Автомагистрала „Хемус“, в обхвата на сключеното Рамково споразумение № 136/23.09.2015 г. Към 03461-2015-0006 Към рамково споразумение
1274 13.08.2019 „Извършване на археологическо наблюдение по време на строителството по трасето на обект: Софийски околовръстен път в участъка от км 35+260 до км 41+340 /от пътен възел „Цариградско шосе“ до пътен възел „Младост“ 00044-2019-0066 Открита процедура по ЗОП
1281 05.08.2019 „Избор на изпълнител за премахване на негодна и опасна за обитаване сграда, представляваща опорен пункт за поддържане (пътен кантон), едноетажна масивна конструкция със застроена площ от 92кв.м., с прилепен към него склад със застроена площ 48кв.м., находящи се в с.Николово, община Хасково, УПИ (парцел) V, собственост на АПИ-ОПУ Хасково“ 00044-2019-0065 Открита процедура по ЗОП
1261 02.08.2019 „ОБСЛУЖВАНЕ ОТ СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА, ВКЛЮЧВАЩО ОСИГУРЯВАНЕ НА ВСИЧКИ НОРМАТИВНО ОПРЕДЕЛЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛ.25 ОТ ЗЗБУТ, НАРЕДБА №3/25.01.2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖБИТЕ ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА,ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И МИНИСТЪРА НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА, ОБН. ДВ, БР. 14 ОТ 12.02.2008г.“ 00044-2019-0064 Публично състезание
1308 01.08.2019 „Ремонт на склад в РПС Златица и ремонт на РПС Годеч към ОПУ София“ 00044-2019-0084 Открита процедура по ЗОП
1283 31.07.2019 Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС собственост на АПИ-ОПУ Сливен 00044-2019-0063 Открита процедура по ЗОП
1254 30.07.2019 „Избор на изпълнител за ремонтни дейности в сградата на НИСИ” 00044-2019-0062 Открита процедура по ЗОП
1280 29.07.2019 Доставка на природен газ за стопански нужди за Административната сграда на Областно пътно управление-Велико Търново 00044-2019-0060 Договаряне без предварително обявление
1282 29.07.2019 "Осъществяване на охрана със сигнално-охранителна техника /СОТ/ и жива, денонощна, невъоръжена охрана на имоти - държавна собственост, стопанисвани от АПИ - ОПУ Разград" 0044-2019-0059 Открита процедура по ЗОП
1249 29.07.2019 „Изработване на Комплексен доклад за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите и технически контрол по част „Конструктивна“ за проект: „Извършване на ремонтно - възстановителни работи на съществуващи тунели, които съвпадат с трансевропейската пътна мрежа (TENT-T) на територията на Р България, с цел привеждане в нормативна експлоатационна пригодност“, по три обособени позиции: 00044-2019-0061 Открита процедура по ЗОП
1279 25.07.2019 Премахване на негодни и опасни за обитаване сгради, представляващи столова и 15бр. дървени бунгала в ПБ Ахтопол, находящи се в ПИ 00878.107.590, по КК на гр.Ахтопол, м.Коросията 00044-2019-0058 Открита процедура по ЗОП
1278 23.07.2019 "Осъществяване на охрана със сигнално-охранителна техника /СОТ/ и жива, невъоръжена, денонощна охрана на имоти-държавна собственост, стопанисвани от АПИ-ОПУ Перник" 00044-2019-0057 Открита процедура по ЗОП
1277 22.07.2019 Доставка на дърва и въглища за нуждите на ОПУ-Сливен 2019г. 00044-2019-0056 Открита процедура по ЗОП
1276 19.07.2019 „Изготвяне на оценителски доклади от независими оценители, определящи равностойното парично обезщетение за имоти или части от имоти – собственост на физически или юридически лица, засегнати от процедурите по теренното осигуряване изграждането на линейни инфраструктурни обекти с възложител Агенция „Пътна инфраструктура“, по обособени позиции. Към 00044-2018-0030 Към рамково споразумение
1275 15.07.2019 Извършване на ремонтни дейности на МТБ на обект: Районна складова база "Скобелева майка". 00044-2019-0055 Открита процедура по ЗОП
1256 11.07.2019 Доставка на въглища за отопление за нуждите на ОПУ-Русе 00044-2019-0054 Открита процедура по ЗОП
1272 09.07.2019 Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС, собственост на АПИ ОПУ – Габрово, за период от 24 месеца или до изчерпване на финансовия ресурс 00044-2019-0053 Открита процедура по ЗОП
1269 02.07.2019 „Определяне на изпълнител на строително – монтажни работи за обект: Модернизация на Път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“ по три обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Път I-1 „Видин – п.в. Макреш“ от км 3+757 до км 33+400; Обособена позиция № 2 – Път I-1 „п.в. Макреш – п.в. Бела“ от км 33+400 до км 47+000; Обособена позиция № 3 – Път I-1 „п.в. Бела - Ружинци“ от км 47+000 до км 58+128,47” 00044-2019-0051 Открита процедура по ЗОП
1270 02.07.2019 „Избор на изпълнител за упражняване на консултантска услуга (строителен надзор) на обект: Модернизация на Път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“ по три обособени позиции: Обособена позиция № 1– Път I-1 „Видин – п.в. Макреш“ от км 3+757 до км 33+400; Обособена позиция № 2 – Път I-1 „п.в. Макреш – п.в. Бела“ от км 33+400 до км 47+000; Обособена позиция № 3 – Път I-1 „п.в. Бела - Ружинци“ от км 47+000 до км 58+128,47” 00044-2019-0052 Открита процедура по ЗОП
1271 01.07.2019 Осъществяване на охрана със сигнално-охранителна техника (СОТ) и жива, невъоръжена охрана на имоти - държавна собственост, стопанисвани от АПИ ОПУ-Добрич 00044-2019-0050 Открита процедура по ЗОП
1266 27.06.2019 „Поддръжка и надграждане на ГИС лицензи“ 00044-2019-0049 Договаряне без предварително обявление
1264 25.06.2019 Избор на изпълнител на строителство на обект: „Мост при км 42+691 на път II-63 „Перник-Брезник-Трън“ ремонт и реконструкция 00044-2019-0047 Открита процедура по ЗОП
1265 25.06.2019 Извършване на консултантски услуги – строителен надзор при изпълнение на обект: „Мост при км 42+691 на път II-63 „Перник-Брезник-Трън“ ремонт и реконструкция 00044-2019-0048 Открита процедура по ЗОП
1252 24.06.2019 Доставка на дърва и въглища за отопление за нуждите на ОПУ Търговище 00044-2019-0046 Открита процедура по ЗОП
1257 19.06.2019 „Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС собственост на АПИ-ОПУ Кюстендил“ 00044-2019-0044 Открита процедура по ЗОП
1263 19.06.2019 „Правни услуги за нуждите на Националното тол управление във връзка с въвеждане на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5т. (Тол) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5т. (електронна винетка)“. 00044-2019-0045 Пряко договаряне
1262 18.06.2019 Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС, собственост на АПИ-ОПУ Велико Търново 00044-2019-0043 Открита процедура по ЗОП
1228 10.06.2019 Провеждане на мониторинг върху популациите на два вида сухоземни костенурки и два вида змии в участъка на първокласен международен път Е-79 (I-1), преминаващ през Кресненския пролом 00044-2019-0042 Открита процедура по ЗОП
1258 05.06.2019 Избор на изпълнител за осъществяване ремонт на МПС, собственост на Агенция “Пътна инфраструктура“ – ОПУ- Стара Загора 00044-2019-0041 Открита процедура по ЗОП
1255 03.06.2019 „Изпълнение на проектантски и строително-монтажни работи по проект: Път III-5004 „Обход на гр. Габрово“, по 2 (две) обособени позиции: 00044-2019-0039 Открита процедура по ЗОП
1248 03.06.2019 Доставка на облекло за нуждите на специализираното звено „Национално тол управление“ - Агенция “Пътна инфраструктура“, в 3 (три) обособени позиции” Обособена позиция № 1: „Изработка и доставка на дамско и мъжко лятно униформено облекло“ Обособена позиция № 2: „Изработка и доставка на дамско и мъжко зимно униформено облекло“ Обособена позиция № 3: „Изработка и доставка на дамски и мъжки, летни и зимни обувки“ 00044-2019-0040 Открита процедура по ЗОП
1234 03.06.2019 Извършване на ремонтни дейности на МТБ на обект: Административна сграда на РПС Пазарджик към ОПУ Пазарджик Открита процедура по ЗОП
1233 29.05.2019 „Избор на изпълнител за изготвяне на технически проект и строителство на ж.п. надлез при км 106+569 на Път I-5 „Велико Търново – Дебелец” 00044-2019-0037 Открита процедура по ЗОП
1232 28.05.2019 „Определяне на изпълнител на консултантска услуга при проектиране (изготвяне на технически проект) и строителство на обект Автомагистрала „Струма“ Лот 3.2 с две обособени позиции: - Обособена позиция 1: Лот 3.2.1, участък „Крупник - Кресна“ – ляво платно от км 375+860≡376+000 от Лот 3.1 на АМ „Струма“ до км 389+100 и пътни връзки - Обособена позиция 2: Лот 3.2.2, участък „Крупник - Кресна“ – ляво платно от км 389+100 до км 399+500, обходен път на гр. Кресна – част от дясно платно от км 396+137 (по километража на път І-1 /Е79/) до км 401+691.90 ≡397+000 от Лот 3.3 на АМ „Струма“, включително и пътни връзки“ 00044-2019-0036 Открита процедура по ЗОП
1240 27.05.2019 Осъществяване на охрана със сигнално - охранителна техника /СОТ/ и жива, денонощна, невъоръжена охрана на имоти - държавна собственост, стопанисвани от АПИ-ОПУ Търговище 00044-2019-0034 Открита процедура по ЗОП
1251 27.05.2019 Избор на изпълнител за извършване на консултантска услуга за осъществяване на строителен надзор във връзка с изграждането на нов мост на обект: "Път III-804 "Поповица - Асеновград" мост на р.Черкезица 00044-2019-0035 Открита процедура по ЗОП
1250 23.05.2019 Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС, собственост на АПИ - ОПУ Кърджали 00044-2019-0033 Открита процедура по ЗОП
1241 22.05.2019 „Изпълнение на дейности за пътна безопасност и публичност на два проекта, финансирани по Програма Интеррег V-A Румъния - България 2014-2020, проект ROBG-408 и проект ROBG-375“, по обособени позиции. 9088500/2019 г. Събиране на оферти с обява или покана до определени лица
1237 22.05.2019 „Избор на застраховател за застраховане на сгради - публична и частна държавна собственост, предоставени за стопанисване и управление на АПИ“ 00044-2019-0032 Открита процедура по ЗОП
1245 17.05.2019 "Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина"", по Обособена позиция 1 "Осигуряване на самолетни билети за полети до Брюксел" към 00210-2016-0003 Към рамково споразумение
1246 17.05.2019 Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина"", по Обособена позиция 2 "Осигуряване на самолетни билети за полети до други дестинации" към 00210-2016-0003 Към рамково споразумение
1140 17.05.2019 Открита процедура с предмет: Изработване на разширен идеен проект за АМ Хемус с извършване на пълни инженерно-геоложки проучвания и ПУП - Парцеларен план по две обособени позиции“, както следва: •Обособена позиция № 1: „Изработване на разширен идеен проект за АМ Хемус с извършване на пълни инженерно-геоложки проучвания и ПУП - Парцеларен план от км 222+000 (след пресичането с път I-5 до км 244+200 (след пътен възел „Горски Сеновец“, пресичане с път III-407); •Обособена позиция № 2: „Изработване на разширен идеен проект за АМ Хемус с извършване на пълни инженерно-геоложки проучвания и ПУП - Парцеларен план от км 244+200 (след пътен възел „Горски Сеновец“, пресичане с път III-407) до км 268+209,46 (след пътен възел „Ковачевско Кале“, пресичане с път II-51)“. 00044-2019-0031 Открита процедура по ЗОП
1244 15.05.2019 „Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура“ към 00210-2017-0015 Към рамково споразумение
1094 09.05.2019 „Определяне на изпълнител за полагане на хоризонтална маркировка по републикански пътища по обособени позиции на територията на страната, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата“, по обособени позиции. 00044-2019-0030 Открита процедура по ЗОП
1230 08.05.2019 „Определяне на изпълнител за строителството на 6 /шест/ обекта – Лот 31, Лот 32, Лот 33, Лот 34, Лот 35 и Лот 36 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 по обособени позиции 00044-2019-0029 Открита процедура по ЗОП
1243 03.05.2019 „Избор на изпълнител за осъществяване ремонт на МПС, собственост на АПИ-ОПУ Бургас“ 00044-2019-0028 Открита процедура по ЗОП
1242 30.04.2019 „Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС, собственост на АПИ - ОПУ – ХАСКОВО“ 00044-2019-0027 Открита процедура по ЗОП
1203 24.04.2019 Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС, собственост на АПИ - ОПУ - Смолян" за период от 24 (двадесет и четири) месеца 00044-2019-0026 Открита процедура по ЗОП
1219 23.04.2019 „Издирване на археологически обекти по трасето на инфраструктурен проект „Автомагистрала ,,Русе – Велико Търново“ 00044-2019-0025 Открита процедура по ЗОП
1238 18.04.2019 "Извършване на консултантска услуга за осъществяване на авторски надзор на обект: АМ "Хемус" - Етап 1, участък от км 87+800 до пресичане с път III-307, включително пътен възел "Дерманци", с приблизителна дължина 14,120 км". 00044-2019-0023 Пряко договаряне
1239 18.04.2019 „Извършване на консултантска услуга за осъществяване на авторски надзор на обект: „АМ „Хемус“ – Етап 1, участък от края на пътен възел „Каленик“ (пресичане с път ІІІ-3005) до пресичането с път ІІ-35, включително пътен възел „Плевен“, с приблизителна дължина 17,800 км“. 00044-2019-0024 Пряко договаряне
1235 11.04.2019 „Закупуване и доставка на дърва и въглища за огрев за нуждите на ОПУ София” 00044-2019-0022 Открита процедура по ЗОП
1215 10.04.2019 „Определяне на изпълнител за изработване на технически проект и строителство /инженеринг/ на обект: „Довеждащи пътища (локали), осигуряващи достъп/връзка на засегнатите имоти до/от реконструиращото се трасе на път II-86, в участъка “Пловдив-Асеновград“ от км 14+860 до км 25+150“ 00044-2019-0021 Открита процедура по ЗОП
1225 27.03.2019 „Доставка на препарати, средства за почистване и хигиенни материали за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура“ 9087009/2019 г. Събиране на оферти с обява или покана до определени лица
1226 27.03.2019 Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС, собственост на АПИ - ОПУ Пловдив за период от 18 месеца. 00044-2019-0020 Открита процедура по ЗОП
1231 26.03.2019 Извършване на теренни археологически издирвания по трасето на обект: „Автомагистрала „Хемус“ участък I от км 87+800 до км 103+150, включително п.в. „Боаза“ и п.в „Дерманци“ и участък II от км 103+150 до км 122+260, включително п.в. „Каленик“ Към 03461-2015-0006 Към рамково споразумение
1220 22.03.2019 „Oпределяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изграждането на 6 /шест/ участъка от АМ Хемус по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Участък 1 от км 87+800 до км 94+980 км и от км 96+600 до км 103+060, включително пътен възел „Дерманци“, Участък 2 от края на пътен възел „Дерманци“ (пресичане с път ІІІ-307) до пресичането с път ІІІ-3005, включително пътен възел „Каленик“, от км 103+060 до км 122+260” и Участък 3 от края на пътен възел „Каленик“ (пресичане с път ІІІ-3005) до пресичането с път ІІ-35, включително пътен възел „Плевен“ от км 122+260 до км 126+780 и от км 127+100 до км 139+340“ и Обособена позиция № 2: Участък 4 от края на пътен възел Плевен (пресичане с път II-35) до път III-301 включително пътен възел „Летница“, от км 139+340 до км 166+144.09; Участък 5 от края на пътен възел „Летница“ (пресичане с път III 301) до път III 303 включително пътен възел, от км 166+144,09 до км 189+344; Участък 6 от края на пътен възел на път III 303 до Път I 5 включително пътен възел, от км 189+344 до км 222+000” 00044-2019-0019 Открита процедура по ЗОП
1229 21.03.2019 Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства ”, по Обособена позиция № 2: "Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки" към 00210-2016-0013 Към рамково споразумение
1223 14.03.2019 Поддържане на система за автоматизирано събиране на данни за трафика по автомобилните пътища от I-ви и II-ри клас в Република България” 00044-2019-0017 Открита процедура по ЗОП
1218 14.03.2019 „Абонаментна поддръжка и ремонт на офис техника в ЦА на АПИ, в това число допълнителни услуги, свързани с тази дейност” 00044-2019-0018 Открита процедура по ЗОП
1217 11.03.2019 „Избор на изпълнител за осъществяване ремонт на МПС, собственост на Агенция “Пътна инфраструктура“ – Централна администрация, Институт по пътища и мостове и ОПУ- София 00044-2019-0016 Открита процедура по ЗОП
1224 06.03.2019 „Oпределяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изграждането на участък от АМ Хемус от км 94+980 до км 96+600“ 9086498/2019 Събиране на оферти с обява или покана до определени лица
1206 27.02.2019 Осъществяване на охрана със сигнално – охранителна техника /СОТ/ и жива, денонощна, невъоръжена охрана на имоти – държавна собственост, стопанисвани от АПИ – ОПУ Пазарджик 00044-2019-0015 Открита процедура по ЗОП
1209 26.02.2019 „ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДДЪРЖАНЕ (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО, ЗИМНО И РЕМОНТНО – ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН, СТОПАНИСВАНИ ОТ АПИ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 19, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – ОПУ ВАРНА; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – ОПУ ДОБРИЧ; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – ОПУ ТЪРГОВИЩЕ и ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 – ОПУ ШУМЕН“ 00044-2019-0011 Открита процедура по ЗОП
1210 26.02.2019 „ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДДЪРЖАНЕ (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО, ЗИМНО И РЕМОНТНО – ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН, СТОПАНИСВАНИ ОТ АПИ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 19, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - ОПУ ВИДИН; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 - ОПУ ВРАЦА; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 - ОПУ МОНТАНА; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 - ОПУ ЛОВЕЧ и ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 - ОПУ ПЛЕВЕН“ 00044-2019-0010 Открита процедура по ЗОП
1211 26.02.2019 „ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДДЪРЖАНЕ (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО, ЗИМНО И РЕМОНТНО – ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН, СТОПАНИСВАНИ ОТ АПИ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 19, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – ОПУ ВЕЛИКО ТЪРНОВО; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – ОПУ ГАБРОВО; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – ОПУ РАЗГРАД; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 – ОПУ РУСЕ и ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 – ОПУ СИЛИСТРА“ 00044-2019-0009 Открита процедура по ЗОП
1212 26.02.2019 „Определяне на изпълнител за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно – възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища по обособени позиции на територията на ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – ОПУ Благоевград; Обособена позиция № 2 – ОПУ Кюстендил; Обособена позиция № 3 – ОПУ Перник; Обособена позиция № 4 – ОПУ София 00044-2019-0012 Открита процедура по ЗОП
1213 26.02.2019 „ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДДЪРЖАНЕ (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО, ЗИМНО И РЕМОНТНО – ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН, СТОПАНИСВАНИ ОТ АПИ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 19, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – ОПУ БУРГАС; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – ОПУ СЛИВЕН; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – ОПУ СТАРА ЗАГОРА; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 – ОПУ ЯМБОЛ“. 00044-2019-0013 Открита процедура по ЗОП
1214 26.02.2019 „Определяне на изпълнител за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно – възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища по обособени позиции на територията на ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – ОПУ Кърджали; Обособена позиция № 2 – ОПУ Пазарджик; Обособена позиция № 3 – ОПУ Пловдив; Обособена позиция № 4 – ОПУ Смолян; Обособена позиция № 5 – ОПУ Хасково 00044-2019-0014 Открита процедура по ЗОП
1207 25.02.2019 „Изпълнение на консултантска услуга във връзка със строителството на два проекта, финансирани по Програма Интеррег V-A Румъния - България 2014 - 2020 по обособени позиции: - Обособена позиция № 1: Проект ROBG-408 „Основен ремонт на път III 118 Гулянци - Долна Mитрополия от км 14+786 до км 24+150, област Плевен“; - Обособена позиция № 2: Проект ROBG-375 „Основен ремонт на път II 81 Костинброд - Берковица - Монтана от км 86+289 до км 94+000, област Монтана“. 00044-2019-0008 Открита процедура по ЗОП
1195 25.02.2019 „Определяне на изпълнител за извършване на спасително археологическо проучване по трасето на обект „Обход на гр. Габрово“ 00044-2019-0007 Открита процедура по ЗОП
1216 20.02.2019 Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС, собственост на АПИ - ОПУ Плевен 00044-2019-0006 Открита процедура по ЗОП
1164 19.02.2019 „Определяне на изпълнител на консултантска услуга /строителен надзор/ във връзка с изработване на технически проект и строителство /инженеринг/ на обект: „Довеждащи пътища (локали), осигуряващи достъп/връзка на засегнатите имоти до/от реконструиращото се трасе на път II-86, в участъка “Пловдив-Асеновград“ от км 14+860 до км 25+150“ 00044-2019-0005 Открита процедура по ЗОП
1208 07.02.2019 „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства ”, по Обособена позиция № 1: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка НР (Ейч Пи)“ към 00210-2016-0013 Към рамково споразумение
1184 10.01.2019 „Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС, собственост на Агенция „Пътна инфраструктура“ – Областно пътно управление гр. Враца“ 00044-2019-0004 Открита процедура по ЗОП
1188 04.01.2019 Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС, собственост на АПИ-ОПУ Варна 00044-2019-0002 Открита процедура по ЗОП
1201 04.01.2019 „Извършване на консултантски услуги-строителен надзор при изпълнение на обект: Реконструкция на кръстовище при улиците „Орловска“, Търговско шосе“, „Лазурна“ и бул.“Бойката“ в кръгово, община Габрово“. 00044-2019-0003 Открита процедура по ЗОП
1200 03.01.2019 Избор на изпълнител за извършване на строителство на обект: Реконструкция на кръстовище при улиците Орловска, Търновско шосе, Лазурна и бул.Бойката в кръгово, община Габрово 00044-2019-0001 Открита процедура по ЗОП
1194 27.12.2018 „Доставка на копирна хартия за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура“ 00044-2018-0126 Открита процедура по ЗОП
1199 21.12.2018 Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС, собственост на АПИ ОПУ-Монтана 00044-2018-0125 Открита процедура по ЗОП
1198 20.12.2018 „Изграждане на АМ „Хемус“ Участък 1 от км 87+800 до км 103+060, включително пътен възел „Дерманци“; Участък 2 от края на пътен възел „Дерманци“ (пресичане с път ІІІ-307) до пресичането с път ІІІ-3005, включително пътен възел „Каленик“, от км 103+060 до км 122+260; Участък 3 от края на пътен възел „Каленик“ (пресичане с път ІІІ-3005) до пресичането с път ІІ-35, включително пътен възел „Плевен“ от км 122+260 до км 139+340, Участък 4 от края на пътен възел Плевен (пресичане с път II-35) до път III-301 включително пътен възел „Летница“, от км 139+340 до км 166+144.09, Участък 5 от края на пътен възел „Летница“ (пресичане с път III 301) до път III 303 включително пътен възел, от км 166+144,09 до км 189+344 и Участък 6 от края на пътен възел на път III 303 до Път I 5 включително пътен възел, от км 189+344 до км 222+000.“ Изключение от ЗОП
1197 18.12.2018 „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане, автокозметика и смазочни материали за автомобили“ към 00210-2016-0009 Към рамково споразумение
1153 18.12.2018 „Изработване на технически проекти за рехабилитация (основен ремонт) на пътни обекти по 5 (пет) обособени позиции“, както следва: • Обособена позиция № 1: Път I-4 Севлиево-Велико Търново-Омуртаг от км 101+550 до км 126+667; • Обособена позиция № 2: Път I-4 Севлиево-Велико Търново-Омуртаг от км 129+667 до км 134+000 и от км 137+967 до км 157+697; • Обособена позиция № 3: Път I-4 Севлиево-Велико Търново-Омуртаг от км 157+697 до км 186+100; • Обособена позиция № 4: Път III-2903 „гр. Генерал Тошево - с. Къпиново – с. Изворово – с. Красен – с. Росица – с. Лозница“ от км 0 +000 до км 11 +770; • Обособена позиция № 5: Път III-2904 „с. Захари Стояново- с. Дуранкулак“ от 0+000 до км 17+772“. 00044-2018-0124 Открита процедура по ЗОП
1156 17.12.2018 „ДОСТАВКА НА ГАЗЬОЛ ЗА ОТОПЛЕНИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА АГЕНЦИЯ ''ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" 00044-2018-0123 Договаряне без предварително обявление
1139 17.12.2018 Открита процедура с предмет: “„Изработване на технически проекти за извършване на основен ремонт (рехабилитация) по три обособени позиции“, както следва: • Обособена позиция № 1: Път III-861 „Лъки – Джурково - м. Здравец – Здравец – м. Момина вода – м. Рожен (ІІ-86 Чепеларе – Соколовци)“ от км 31+040 до км 42+971; • Обособена позиция № 2: Път ІІІ-1906 (Гоце Делчев - граница Гърция) – Копривлен - п.к. Нова Ловча -Парил – Голешево – Петрово - Катунци“ от км 0+025 до км 18+147 и от км 30+800 до км 50+500; • Обособена позиция № 3: Път ІІІ-1906 „(Гоце Делчев - граница Гърция) – Копривлен - п.к. Нова Ловча -Парил – Голешево – Петрово – Катунци”от км 18+147 до км 30+800”. 00044-2018-0122 Открита процедура по ЗОП
1133 17.12.2018 Oпределяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка строителството на 6 /шест/ обекта – Лот 31, Лот 32, Лот 33, Лот 34, Лот 35 и Лот 36 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 по обособени позиции: 00044-2018-0121 Открита процедура по ЗОП
1196 14.12.2018 Осъществяване на жива, денонощна, невъоръжена охрана, видеонаблюдение и охрана със сигнално охранителна техника (СОТ) на имоти държавна собственост, стопанисвани от АПИ - Областно пътно управление Ловеч. 00044-2018-0120 Открита процедура по ЗОП
1192 12.12.2018 „Закупуване и брандиране на 670 броя термозащитни шуби в цвят ярък неон със светлоотразителни сигнални ленти за нуждите на Национално ТОЛ управление“. 9084203/2018 Събиране на оферти с обява или покана до определени лица
1152 12.12.2018 Абонаментно обслужване, ремонт и резервни части на компютърна техника и периферни устройства в Областно пътно управление - Търговище 00044-2018-0119 Открита процедура по ЗОП
1142 11.12.2018 „Изпълнение на строително-монтажни работи на два проекта, финансирани по Програма Интеррег V-A Румъния - България 2014 - 2020 по обособени позиции: - Обособена позиция № 1: Проект ROBG-408 „Основен ремонт на път III 118 Гулянци - Долна Mитрополия от км 14+786 до км 24+150, област Плевен“; - Обособена позиция № 2: Проект ROBG-375 „Основен ремонт на път II 81 Костинброд - Берковица - Монтана от км 86+289 до км 94+000, област Монтана“. 00044-2018-0118 Открита процедура по ЗОП
1154 10.12.2018 "Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС, собственост на АПИ-ОПУ Търговище", за период от 24 /двадесет и четири/ месеца 00044-2018-0117 Открита процедура по ЗОП
1191 05.12.2018 „Извършване на аварийни консервационни работи на археологически структури, част от археологически обект 2 – Зелен дол от км 359+625 до км 360+080 по трасето на АМ „Струма“, Лот 3.1“ към 03461-2015-0006 Към рамково споразумение
1186 03.12.2018 „Доставка на 60 (шестдесет) броя мултифункционални устройства за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура“ 9083807/2018 г. Събиране на оферти с обява или покана до определени лица
1189 30.11.2018 „Доставка на зимни автомобилни гуми за нуждите на специализирано звено „Национално ТОЛ управление“ към Агенция “Пътна инфраструктура“. 9083741/30.11.2018 Събиране на оферти с обява или покана до определени лица
1144 30.11.2018 "Доставка на природен газ за стопански нужди за Административната сграда на РПС Попово", за период от 5 /пет/ години 00044-2018-0116 Договаряне без предварително обявление
1187 28.11.2018 Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС, собственост на АПИ-ОПУ Шумен 00044-2018-0115 Открита процедура по ЗОП
1163 27.11.2018 „Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в АПИ за използване на пространствени данни и геопространствени технологии“. 00044-2018-0114 Пряко договаряне
1124 26.11.2018 „Изработване на План за действие към актуализирана „Стратегическа карта за щум (СКШ) на 1122,606 км пътни участъци в Република България с трафик над 3 млн. МПС годишно“ 9083494/2018 г. Събиране на оферти с обява или покана до определени лица
1150 23.11.2018 Разширяване на информационната достъпност с добавяне на услуги и вторична интеграция с партньорските правоприлагащи институции в България – МВР, НАП и АМ 00044-2018-0113 Открита процедура по ЗОП
1185 23.11.2018 Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС, собственост на АПИ-ОПУ Разград, за период от 24/двадесет и четири месеца 00044-2018-0112 Открита процедура по ЗОП
1165 22.11.2018 „Изработване на технически проект за ремонтно - възстановителни работи на мостово съоръжение при км 29+613 на Път II-76 Тополовград –Харманли “ 9083392 Събиране на оферти с обява или покана до определени лица
1162 21.11.2018 Доставка на 120 (сто и двадесет) броя компютърни конфигурации и 4 (четири ) преносими компютри за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура 9083370/2018 Събиране на оферти с обява или покана до определени лица
1128 20.11.2018 „Определяне на изпълнител за строителството на 2 /два/ обекта – Лот 29 и Лот 30 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020. Обособена позиция № 1: „Лот 29 Път ІІІ-208 Провадия – Дъскотна от км 49+184 до км 65+933, с обща дължина 16.749 км, области Бургас, Варна”; Обособена позиция № 2: „Лот 30 Път ІІІ-208 „Дъскотна – Айтос от км 65+933 до км 82+749, с обща дължина 16.816 км, област Бургас”; 00044-2018-0111 Открита процедура по ЗОП
1155 16.11.2018 Осъществяване на охрана със сигнално охранителна техника /СОТ/ и жива, денонощна, невъоръжена охрана на имоти-държавна собственост, стопанисвани от АПИ-ОПУ Силистра 00044-2018-0110 Открита процедура по ЗОП
1151 12.11.2018 Доставка и монтаж на офис мебели и столове за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура към 00210-2017-0013 Към рамково споразумение
1134 12.11.2018 „Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изпълнението на: Допълнително проектиране и строителство на обект: Път І–1 (Е-79) „Мездра – Ботевград” Лот 2, от км 161+367 до км 174+800” 00044-2018-0109 Открита процедура по ЗОП
1135 12.11.2018 „Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изпълнението на: Aктуализация на технически проект и строителство на обект: Път I-1 (E-79) „Мездра – Ботевград“ Лот 1 от км 174+800 до км 194+122” 00044-2018-0108 Открита процедура по ЗОП
1145 09.11.2018 Извършване на ремонтни дейности на материално техническата база на обект: помещения на първи етаж в административна сграда на ОПУ Благоевград 00044-2018-0107 Открита процедура по ЗОП
1143 07.11.2018 „Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура“ към 00210-2017-0015 Към рамково споразумение
1141 07.11.2018 Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС, собственост на АПИ-ОПУ Силистра 00044-2018-0106 Открита процедура по ЗОП
1137 07.11.2018 Изработване на технически проект за изграждане на нов мост над р. Бошулска при км 11+486 Събиране на оферти с обява или покана до определени лица
1121 05.11.2018 Определяне на изпълнител за строителството на 6 /шест/ обекта – Лот 31, Лот 32, Лот 33, Лот 34, Лот 35 и Лот 36 на ОП "Региони в растеж" 2014-2020 по обособени позиции 00044-2018-0105 Открита процедура по ЗОП
1120 02.11.2018 „Актуализация и допълване на изработените по възлагане на НКСИП подробни устройствени планове – парцеларни планове за обект: АМ „Хемус“ – Етап 3 – от км 265+600 (след пътен възел „Ковачевско Кале“, пресичане с път II-51 - км по идеен проект) до км 310+940 (начало участък в строителство)“. 00044-2018-0104 Открита процедура по ЗОП
1118 31.10.2018 Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС, собственост на АПИ – ОПУ Пазарджик 00044-2018-0103 Открита процедура по ЗОП
1138 31.10.2018 „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура“ към 00210-2017-0015 Към рамково споразумение
1126 30.10.2018 „Изработване на технически проекти за основен ремонт (рехабилитация), по четири обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1: Път ІI-99„Царево – Малко Търново” от км 58+000 до км 117+000; Обособена позиция №2: Път ІIІ - 907 „(Маринка - Звездец)-Визица-(Царево-М.Търново)” от км 0+000 до км 24+781; Обособена позиция №3: Път III - 992 - Росен - Веселие - Ясна Поляна от км 0+000 до км 21+676; Обособена позиция №4: Път ІІІ – 9009 „Ново Паничарево-Ясна Поляна” от км 0+000 до км 11+885; 00044-2018-0102 Открита процедура по ЗОП
1136 29.10.2018 „Определяне на изпълнител за провеждане на одит по пътна безопасност на проекти, финансирани по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 и „Механизъм за свързана Европа сектор „Транспорт“ с 2 (две) обособени позиции: Обособена пизиция 1 „Модернизация на път I-8 Калотина – Софийски околовръстен път от км 1+000 до км 15+500 и етапна връзка“; Обособена позиция 2 „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.2, участък „Крупник – Кресна" 9082513/29.10.2018 Събиране на оферти с обява или покана до определени лица
1131 22.10.2018 Осъществяване на охрана чрез СОТ , видеонаблюдение и жива , невъоръжена, денонощна охрана на имоти - държавна собственост, стопанисвани от АПИ-ОПУ Варна. 00044-2018-0101 Открита процедура по ЗОП
1127 19.10.2018 „Доставка на фабрично нови автомобили за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура“ с две обособени позиции: •Обособена позиция № 1: „Доставка на петдесет и един броя фабрично нови леки автомобили за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура“ •Обособена позиция № 2: Доставка на два броя фабрично нови високопроходими автомобили за нуждите на ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура“ 00044-2018-0100 Открита процедура по ЗОП
1132 16.10.2018 „Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура“ към 00210-2017-0004 Към рамково споразумение
1080 11.10.2018 „Изработване на технически проекти за извършване на основен ремонт (рехабилитация), по 4 (четири) обособени позиции“, както следва: Обособена позиция № 1: път І-5 „Кърджали – Маказа“ от км 340+228 до км 342+639,41. Обособена позиция № 2: път ІIІ-822 „Самоков – Живково - Ихтиман” от км 2+100 до км 32+260 и от км 33+007,77 до км 35+700. Обособена позиция № 3: път ІI-99„Царево – Малко Търново” „Бургас – Созопол - Царево” от км 0+000 до км 20+504, от км 20+504 до км 28+514 (вариант Алепу) и от км 32+934 (съответства на км 28+514) до км 58+000. Обособена позиция № 4: път ІIІ-868 „Рудозем - Смолян” от км 0+000 до км 20+175 и от км 20+285 до км 22+225. 00044-2018-0099 Открита процедура по ЗОП
1108 10.10.2018 „Определяне на изпълнител за актуализация на технически проект и строителство на обект: Път I-1 (E-79) „Мездра – Ботевград“ Лот 1 от км 174+800 до км 194+122“. 00044-2018-0097 Открита процедура по ЗОП
1130 10.10.2018 „Предоставяне на юридически услуги на Агенция „Пътна инфраструктура“ във връзка с Електронната система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т. (тол) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т. (електронна винетка) и включената в нея Европейска услуга за електронно събиране на такса за изминато разстояние (ЕУЕСТ)“. 00044-2018-0096 Пряко договаряне
1122 10.10.2018 „Изготвяне на проекти за изменение на кадастралните карти и кадастралните регистри в землищата на 32 населени места (гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне, с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, с. Срацимирово, гр. Грамада, с. Вълчек, с. Макреш, гр. Димово, с. Шипот, с. Костичовци, с. Бела, с. Дълго поле, с. Орешец, с. Скомля, с. Медовница, с. Ружинци, с. Плешивец, с. Черно поле, с. Гюргич, с. Белотинци, с. Смоляновци, с. Каменна Рикса, с. Клисурица, с. Винище, с. Горна Вереница, с. Долна Вереница и с. Войници) на територията на общини Видин, Макреш, Димово и Ружинци, област Видин, Георги Дамяново и Монтана, област Монтана, включително и изработване на скици – проект за всички засегнати имоти“ 9081748/10.10.2018 Събиране на оферти с обява или покана до определени лица
1111 10.10.2018 „Определяне на изпълнител за допълнително проектиране и строителство на обект: Път I-1 (E-79) „Мездра – Ботевград“ Лот 2 от км 161+367 до км 174+800“. 00044-2018-0098 Открита процедура по ЗОП
1129 09.10.2018 Осъществяване на охрана чрез сигнално-охранителна техника (СОТ) на 17 (седемнадесет) обекта на територията на ОПУ-Русе 00044-2018-0095 Открита процедура по ЗОП
1112 05.10.2018 „Определяне на изпълнител за изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Кръгово кръстовище на бул. Ломско шосе“ и ул. „Полето“ в поземлен имот 233039 с начин на трайно ползване път II-ри клас и поземлен имот 052011 в регулацията на гр. Костинброд”. 00044-2018-0094 Открита процедура по ЗОП
1113 05.10.2018 „Извършване на консултантска услуга за осъществяване на строителен надзор по време на строителството на обект: „Кръгово кръстовище на бул. Ломско шосе“ и ул. „Полето“ в поземлен имот 233039 с начин на трайно ползване път II-ри клас и поземлен имот 052011 в регулацията на гр. Костинброд” 00044-2018-0093 Открита процедура по ЗОП
1116 02.10.2018 „Определяне на изпълнител за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно – възстановителни работи при аварийни ситуации) на АМ Хемус – ОПУ София и ОПУ Ловеч; АМ Хемус – ОПУ Варна и ОПУ Шумен; АМ Тракия – ОПУ София, ОПУ Пазарджик, ОПУ Пловдив и ОПУ Стара Загора; АМ Тракия – ОПУ Стара Загора, ОПУ Сливен, ОПУ Ямбол и ОПУ Бургас; АМ Марица – ОПУ Хасково по обособени позиции, стопанисвани от АПИ, съгласно чл.19, ал.1, т. 1 от Закона за пътищата, по обособени позиции. 00044-2018-0092 Открита процедура по ЗОП
1123 02.10.2018 Охрана чрез видеонаблюдение на опорен пункт ДЗС на територията на ОПУ-Русе 00044-2018-0091 Открита процедура по ЗОП
1059 02.10.2018 Доставка на въглища за отопление, за нуждите на ОПУ-Русе 00044-2018-0090 Открита процедура по ЗОП
1092 27.09.2018 Поддържане на компютърна техника и периферни устройства в ОПУ-Враца 00044-2018-0089 Открита процедура по ЗОП
1091 26.09.2018 „Организация и осигуряване на логистика при провеждането на работни срещи в страната за служители от АПИ, отговорни за управлението и изпълнението на дейностите по ЕФРР и КФ” 00044-2018-0088 Открита процедура по ЗОП
1119 21.09.2018 Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт и експлоатационно поддържане на МПС, собственост на АПИ ОПУ-Добрич 00044-2018-0087 Открита процедура по ЗОП
1117 17.09.2018 Извършване на ремонтни дейности на База за преквалификация на пътни кадри и Снегоринна база - к.к. Пампорово 00044-2018-0086 Открита процедура по ЗОП
1106 14.09.2018 „Изпълняване на изискванията за създаване на ГИС данни за нуждите на бъдещата ТОЛ система“. 9080835/14.09.2018 Събиране на оферти с обява или покана до определени лица
1107 11.09.2018 Извършване на ремонтни дейности на материално техническата база на Районна пътна служба гр. Враца, находяща се на територията на Областно пътно управление гр. Враца“ 00044-2018-0085 Открита процедура по ЗОП
1097 05.09.2018 „Изработване на Комплексни доклади за оценка за съответствието с основните изисквания към строежите и технически контрол по част “Конструктивна”, по четири обособени позиции: 00044-2018-0084 Открита процедура по ЗОП
1114 04.09.2018 Осъществяване на жива, денонощна, невъоръжена охрана и охрана със сигнално охранителна техника (СОТ) на имоти държавна собственост, стопанисвани от АПИ - ОПУ Бургас 00044-2018-0083 Открита процедура по ЗОП
1103 29.08.2018 „Доставка на фабрично нови автомобили за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура“ с две обособени позиции: •Обособена позиция № 1: „Доставка на два броя фабрично нови високопроходими автомобили за нуждите на ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура“; •Обособена позиция № 2: „Доставка на петдесет и един броя фабрично нови леки автомобили за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура“ 00044-2018-0082 Открита процедура по ЗОП
1093 28.08.2018 „Определяне на изпълнител на проектиране (изготвяне на технически проект) и строителство на обект: Автомагистрала „Струма“ Лот 3.2.2, участък „Крупник - Кресна“ – ляво платно от км 389+100 до км 399+500, обходен път на гр. Кресна – част от дясно платно от км 396+137 (по километража на път І-1 /Е79/) до км 401+691.90≡397+000 от Лот 3.3 на АМ „Струма“, включително и пътни връзки“ 00044-2018-0081 Открита процедура по ЗОП
1090 28.08.2018 „Определяне на изпълнител на проектиране (изготвяне на технически проект) и строителство на обект: Автомагистрала „Струма“ Лот 3.2.1, участък “Крупник - Кресна“ – ляво платно от км 375+860≡376+000 от Лот 3.1 на АМ „Струма“ до км 389+100 и пътни връзки” 00044-2018-0080 Открита процедура по ЗОП
1110 28.08.2018 Извършване на теренни археологически издирвания по трасето на Автомагистрала "Струма" Лот 3.2 към 03461-2015-0006 Към рамково споразумение
1095 27.08.2018 Доставка на дърва и въглища за отопление за нуждите на ОПУ Търговище 00044-2018-0079 Открита процедура по ЗОП
1098 23.08.2018 Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка със строителството на 2 /два/ обекта – Лот 29 и Лот 30 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 по 2 (две) обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Лот 29 Път ІІІ-208 Провадия - Дъскотна от км 49+184 до км 65+933, с обща дължина 16.749 км, области Бургас, Варна; Обособена позиция № 2 – Лот 30 Път ІІІ-208 Дъскотна - Айтос от км 65+933 до км 82+749 , с обща дължина 16.816 км, област Бургас; 00044-2018-0078 Открита процедура по ЗОП
1109 21.08.2018 ,,Обслужване на картови плащания на такси за ползване на републиканската пътна мрежа установявани и събирани от АПИ, наредени чрез виртуално терминално устройство ПОС или чрез терминални устройства ПОС и изграждане на интерфейсна връзка (host to host), между авторизационната система(хост) на Оператора и хост системата на АПИ“ 00044-2018-0077 Договаряне без предварително обявление
1105 20.08.2018 Извършване на ремонтни дейности на имоти и сгради, стопанисвани от АПИ - ОПУ Плевен 00044-2018-0076 Открита процедура по ЗОП
1101 16.08.2018 "Доставка на дърва за огрев на територията на ОПУ Перник" 00044-2018-0075 Открита процедура по ЗОП
1096 14.08.2018 „Изработване на Комплексни доклади за оценка за съответствието с основните изисквания към строежите и технически контрол по част "Конструктивна", по четири обособени позиции“ 00044-2018-0074 Публично състезание
1068 14.08.2018 : „Извършване на археологическо наблюдение на Обход на гр. Поморие, участък от км 217+000 до км 222+849,41 (километраж по проекта) от км 215+629,05 до км 222+289,41 (километраж по съществуващия път)”. 00044-2018-0073 Открита процедура по ЗОП
1099 13.08.2018 „Избор на изпълнител на консултантска услуга /строителен надзор/ за строителството на ж.п. надлез при км 106+569 на Път I-5 „Велико Търново – Дебелец” 00044-2018-0072 Открита процедура по ЗОП
1100 13.08.2018 „Избор на изпълнител за изготвяне на технически проект и строителство на ж.п. надлез при км 106+569 на Път I-5 „Велико Търново – Дебелец” 00044-2018-0071 Открита процедура по ЗОП
1102 13.08.2018 Абонаментно, сервизно и аварийно обслужване на асансьор, намиращ се в административната сграда на ОПУ-Силистра Събиране на оферти с обява или покана до определени лица
1086 07.08.2018 „Осъществяване на жива, невъоръжена охрана и охрана със СОТ на имоти – държавна собственост, стопанисвани от АПИ – ОПУ Кюстендил“ 00044-2018-0069 Открита процедура по ЗОП
1073 07.08.2018 „ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРЕДИНВЕСТИЦИОННО ПРОУЧВАНЕ ЗА ТРАСЕ ПО НАПРАВЛЕНИЕТО МОНТАНА- СОФИЯ С ТУНЕЛ ПОД ПЕТРОХАН“. 00044-2018-0070 Открита процедура по ЗОП
1085 26.07.2018 „ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДДЪРЖАНЕ (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО, ЗИМНО И РЕМОНТНО – ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН, СТОПАНИСВАНИ ОТ АПИ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 19, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 00044-2018-0068 Открита процедура по ЗОП
1088 16.07.2018 Извършване на ремонтни дейности на обект: Административна сграда на ОПУ Велико Търново 00044-2018-0067 Открита процедура по ЗОП
1089 16.07.2018 Извършване на археологически проучвания по трасето на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 310+940 до км 327+260 към 03461-2015-0006 Към рамково споразумение
1081 12.07.2018 „Извършване на археологически проучвания по трасето на път I-1 (Е-79), участък „Мездра – Ботевград“ от км 161+367 до км 194+122“ 00044-2018-0065 Открита процедура по ЗОП
1078 12.07.2018 „Изработване на технически проекти за извършване на основен ремонт (рехабилитация), по четири обособени позиции“ • Обособена позиция № 1 - „Път ІIІ-606 „Копривщица-Стрелча” от км 0+000 до км 32+852“; • Обособена позиция № 2 - „Път ІI - 37 Eтрополе – Златица от км 20+964 до км 35+580 и от км 42+810 до км 44+820“; • Обособена позиция № 3 - Път ІIІ - 8001 /Калотина – Беренде – Каленица – III – 813/ от км 0+000 до км 10+900; • Обособена позиция № 4 - „Път ІIІ - 1403 „Подгоре - Шишманово - гара Макреш - / о.п. Видин - Димово/ от км 0+000 до км 20+450 00044-2018-0066 Открита процедура по ЗОП
1072 11.07.2018 „Определяне на изпълнител за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно – възстановителни работи при аварийни ситуации) на АМ Хемус – ОПУ София и ОПУ Ловеч; АМ Хемус – ОПУ Варна и ОПУ Шумен; АМ Тракия – ОПУ София, ОПУ Пазарджик, ОПУ Пловдив и ОПУ Стара Загора; АМ Тракия – ОПУ Стара Загора, ОПУ Сливен, ОПУ Ямбол и ОПУ Бургас; АМ Марица – ОПУ Хасково по обособени позиции, стопанисвани от АПИ, съгласно чл.19, ал.1, т. 1 от Закона за пътищата, по обособени позиции 00044-2018-0064 Открита процедура по ЗОП
1083 11.07.2018 „Избор на изпълнител за извършване на проучвателно - проектантски работи и упражняване на авторски надзор за обект: „Укрепване на свлачище на републикански път I-1 „София – Перник“ в участъка от км 281+150 до км 281+600“ и привързването му към съществуващия път от км 281+050 до км 281+150 и от км 281+600 до км 281+700“. 00044-2018-0063 Открита процедура по ЗОП
1087 11.07.2018 Осъществяване на жива, невъоръжена охрана и охрана със СОТ на имоти – държавна собственост, стопанисвани от АПИ – ОПУ-Монтана“ 00044-2018-0061 Открита процедура по ЗОП
1070 11.07.2018 „Изработване на технически проекти за рехабилитация (основен ремонт) на пътни обекти по 3 (три) обособени позиции“, както следва: Обособена позиция № 1: Път III-6009 „(Карнобат – Бургас) – Миролюбово – Изворище – Брястовец – Каблешково – Ахелой – (о.п. Слънчев бряг – Бургас)“ от км 22+040 до км 28+531; Обособена позиция № 2: Път III-9061 „(Оризаре – Каблешково) – Тънково – Слънчев бряг от км 0+000 до км 7+853; Обособена позиция № 3: Път III-7907 „Дебелт – Братово“ от км 0+000 до км 16+185“ 00044-2018-0062 Открита процедура по ЗОП
1060 06.07.2018 „Консултантски услуги при разрушаване на етапна връзка на път I-1 (Е-79) при км 424+100 на АМ „Струма“ Лот 4 и превключване на движението към Лот 3.3 на АМ „Струма“ 00044-2018-0060 Открита процедура по ЗОП
1054 06.07.2018 „Изработване на комплексен доклад за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите и технически контрол по част „Конструктивна“ за обект „Модернизация на Път I-1 (Е 79) Видин – Ботевград“ по обособени позиции. 00044-2018-0058 Публично състезание
1077 06.07.2018 Определяне на изпълнител за строителството на 2 /два/ обекта – Лот 29 и Лот 30 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 по 2 (две) обособени позиции: Обособена позиция № 1: Лот 29 Път ІІІ-208 Провадия - Дъскотна от км 49+184 до км 65+933, с обща дължина 16.749 км, области Бургас, Варна; Обособена позиция № 2: Лот 30 Път ІІІ-208 Дъскотна - Айтос от км 65+933 до км 82+749, с обща дължина 16.816 км, област Бургас. 00044-2018-0059 Открита процедура по ЗОП
1076 21.06.2018 „Определяне на изпълнител за производство, доставка и монтаж на пътни знаци с постоянни и променливи размери на вертикална сигнализация на републиканските пътища по обособени позиции на територията на страната, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, по обособени позиции" 00044-2018-0057 Открита процедура по ЗОП
1050 20.06.2018 „Избор на застраховател за автомобилния парк на Агенция „Пътна инфраструктура“ за сключване на застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, застраховка „Злополука“ на местата в МПС и застраховка „Каско“. 00044-2018-0056 Открита процедура по ЗОП
1079 18.06.2018 „Доставка и монтаж на асансьори на пешеходен надлез на път II-99 “Бургас-Царево при км 10+526“ 9077360/18.06.2018 Събиране на оферти с обява или покана до определени лица
1084 18.06.2018 „Изготвяне на Информация по Приложение №2 за преценка на необходимост от извършване на ОВОС за път II-86 „Асеновград-Смолян“ – изграждане на трета лента в участъци: участък от км 68+800 до км 73+650, участък от км 80+800 до км 86+100, участък от км 90+530 до км 94+300” Към 00044-2016-0045 Към рамково споразумение
1082 18.06.2018 „Изготвяне на Информация по Приложение №2 за преценка на необходимост от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за “Обходен път на гр. Бургас – I етап от км 0+000 до км 4+577 (от км 230+700 на път I-9 “Сарафово-Бургас” до км 493+550 на път I-6 “Ветрен-Бургас” към 00044-2016-0045 Към рамково споразумение
1064 13.06.2018 „ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДДЪРЖАНЕ (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО, ЗИМНО И РЕМОНТНО – ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН, СТОПАНИСВАНИ ОТ АПИ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 19, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 00044-2018-0051 Открита процедура по ЗОП
1065 13.06.2018 „Определяне на изпълнител за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно – възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища по обособени позиции територията на ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – ОПУ Благоевград; Обособена позиция № 2 – ОПУ Кюстендил; Обособена позиция № 3 – ОПУ Перник; Обособена позиция № 4 – ОПУ София; 00044-2018-0053 Открита процедура по ЗОП
1066 13.06.2018 „ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДДЪРЖАНЕ (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО, ЗИМНО И РЕМОНТНО – ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН, СТОПАНИСВАНИ ОТ АПИ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 19, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – ОПУ ВЕЛИКО ТЪРНОВО; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – ОПУ ГАБРОВО; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – ОПУ РАЗГРАД; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 – ОПУ РУСЕ и ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 – ОПУ СИЛИСТРА“ 00044-2018-0052 Открита процедура по ЗОП
1067 13.06.2018 „Определяне на изпълнител за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно – възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища по обособени позиции територията на ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – ОПУ Кърджали; Обособена позиция № 2 – ОПУ Пазарджик; Обособена позиция № 3 – ОПУ Пловдив; Обособена позиция № 4 – ОПУ Смолян; Обособена позиция № 5 – ОПУ Хасково 00044-2018-0055 Открита процедура по ЗОП
1069 13.06.2018 „ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДДЪРЖАНЕ (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО, ЗИМНО И РЕМОНТНО – ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН, СТОПАНИСВАНИ ОТ АПИ, СЪГЛАСНО ЧЛ.19, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, 00044-2018-0054 Открита процедура по ЗОП
1063 11.06.2018 Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка със строителството на Лот 24 „Път III-866 Смолян- Стойките - Широка лъка от км 8+225.53 до км 11+557.32 и от км 26+600 до км 50+484.86, с обща дължина 27.217 км, област Смолян“ 00044-2018-0050 Открита процедура по ЗОП
1057 07.06.2018 „Абонаментно сервизно поддържане на асансьорни уредби в сградите на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) и Институт по пътища и мостове (ИПМ)“ 9076928/07.06.2018 Събиране на оферти с обява или покана до определени лица
1046 06.06.2018 „Определяне на изпълнител за извършване на строително - монтажни работи по одобрен технически проект за обект: „Укрепване на свлачище при км 62+000 на път III-1306 „(Кнежа - Искър) - Глава - Койнаре - Чомаковци - Лепица - Габаре - Върбица - Вировско - Тишевица - Горно Пещене - (Враца - Борован)“ 00044-2018-0048 Открита процедура по ЗОП
1048 06.06.2018 „Определяне на изпълнител за осъществяване на консултантска услуга за обект: „Укрепване на свлачище при км 62+000 на път III-1306 „(Кнежа - Искър) - Глава - Койнаре - Чомаковци - Лепица - Габаре - Върбица - Вировско - Тишевица - Горно Пещене - (Враца - Борован)“ 00044-2018-0049 Открита процедура по ЗОП
1074 05.06.2018 Осъществяване на охрана чрез СОТ, видеонаблюдение и жива, невъоръжена денонощна охрана на имоти - държавна собственост, стопанисвани от ОПУ - Смолян 00044-2018-0047 Открита процедура по ЗОП
1047 01.06.2018 Доставка на дърва и въглища за отопление, за нуждите на ОПУ Търговище. 00044-2018-0046 Открита процедура по ЗОП
1031 30.05.2018 „Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изпълнението на: Допълнително проектиране и строителство на обект: Път І-1 (Е79) „Мездра – Ботевград” Лот 1, от км 174+800 до км 194+122” 00044-2018-0041 Открита процедура по ЗОП
1032 30.05.2018 Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изпълнението на проектиране и строителство на обект: „Софийски и околовръстен път в участъка от км 35+260 до км 41+340 от пътен възел „Цариградско шосе“ до пътен възел "Младост" 00044-2018-0043 Открита процедура по ЗОП
1034 30.05.2018 "Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изпълнението на: Допълнително проектиране и строителство на обект: Път І–1 (Е-79) "Мездра – Ботевград" Лот 2, от км 161+367 до км 174+800" 00044-2018-0042 Открита процедура по ЗОП
1071 29.05.2018 „Абонаментно поддържане на персонални компютри и периферни устройства в ОПУ - София” 00044-2018-0044 Открита процедура по ЗОП
1039 25.05.2018 „ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДДЪРЖАНЕ (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО, ЗИМНО И РЕМОНТНО – ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН, СТОПАНИСВАНИ ОТ АПИ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 19, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА“ ПО 4 (ЧЕТИРИ) ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:•ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – ОПУ ВАРНА; •ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – ОПУ ДОБРИЧ; •ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – ОПУ ТЪРГОВИЩЕ; •ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 – ОПУ ШУМЕН“. 00044-2018-0040 Открита процедура по ЗОП
1062 18.05.2018 Осъществяване на физическа, денонощна, невъоръжена охрана и охрана със СОТ на имоти-държавна собственост, стопанисвани от АПИ-ОПУ Сливен. 00044-2018-0039 Открита процедура по ЗОП
1061 17.05.2018 Абонаментно, сервизно и аварийно обслужване на асансьор, намиращ се в административната сграда на ОПУ-Силистра Събиране на оферти с обява или покана до определени лица
1058 16.05.2018 Изготвяне на информация по Приложение 2 за преценка на необходимост от извършване на ОВОС за обект АМ ХЕМУС I етап с обща дължина 34,46 км към 00044-2016-0045 Към рамково споразумение
1075 16.05.2018 „Закупуване и доставка на дърва и въглища за огрев в ОПУ – София” 00044-2018-0045 Открита процедура по ЗОП
1037 15.05.2018 „Осъществяване на консултантска услуга (строителен надзор) на обект: Пътно кръстовище на път ІІ-64/Карлово – Баня – Долна Махала – Труд –п.в. „Труд“ – Пловдив/ при км 48+278 и път ІІІ-606/ Голям чардак – Малък чардак – Строево – (Труд – Пловдив)” 00044-2018-0037 Открита процедура по ЗОП
1056 15.05.2018 Абонаментно поддържане на персонални компютри и периферни устройства в ОПУ-Кърджали 00044-2018-0038 Открита процедура по ЗОП
1033 15.05.2018 „Определяне на изпълнител за строителство на обект: Пътно кръстовище на път ІІ-64/Карлово – Баня – Долна Махала – Труд –п.в. „Труд“ – Пловдив/ при км 48+278 и път ІІІ-606/ Голям чардак – Малък чардак – Строево – (Труд – Пловдив)“. 00044-2018-0036 Открита процедура по ЗОП
1055 14.05.2018 Осъществяване на жива, невъоръжена охрана и охрана със СОТ на имоти - държавна собственост, стопанисвани от АПИ-ОПУ-Велико Търново 00044-2018-0035 Открита процедура по ЗОП
1053 14.05.2018 „Доставка на летни автомобилни гуми за нуждите на АПИ“ 9075982/14.05.2018 Събиране на оферти с обява или покана до определени лица
1042 04.05.2018 „Доставка и монтаж на асансьори на пешеходен надлез на път II-99 “Бургас-Царево при км 10+526“ 9075706/04.05.2018 Събиране на оферти с обява или покана до определени лица
1027 03.05.2018 ”Техническа поддръжка и годишно обслужване на асансьорната уредба -7 етажа, с товароподемност до 320 кг, вид: пътнически, едноскоростен в Административната сграда на ОПУ-гр.Видин ” 9075657/03.05.2018 Събиране на оферти с обява или покана до определени лица
1045 02.05.2018 „Доставка на летни автомобилни гуми за нуждите на АПИ“ 9075547/02.05.2018 Събиране на оферти с обява или покана до определени лица
1041 26.04.2018 „Изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с изграждане на пешеходен надлез на път II-99 "Бургас-Царево" при км 10+526“ 9075383/26.04.2018 Събиране на оферти с обява или покана до определени лица
1022 25.04.2018 „Определяне на изпълнител за доставка и монтаж на ограничителни системи за пътища по републиканските пътища на територията на СТРАНАТА, Стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, по 6 (шест) обособени позиции 00044-2018-0034 Открита процедура по ЗОП
1010 24.04.2018 „Определяне на изпълнител за извършване на спасителни археологически проучвания по трасето на инфраструктурен проект „Модернизация на път І-8 „Калотина-СОП” от км 1+000 до км 32+447,20 и етапни връзки“. 00044-2018-0033 Открита процедура по ЗОП
1017 23.04.2018 "Изготвяне на оценителски доклади от независими оценители, определящи равностойното парично обезщетение за имоти или части от имоти - собственост на физически или юридически лица, засегнати от процедурите по теренното осигуряване изграждането на линейни инфраструктурни обекти с възложител Агенция "Пътна инфраструктура" 00044-2018-0030 Открита процедура по ЗОП
1025 23.04.2018 „Изработване на технически проекти за основен ремонт (рехабилитация), по четири обособени позиции“. •Обособена позиция №1:„Път III-807 Върбица - Скобелево от км 0+000 до км 11+800“; •Обособена позиция №2:„Път II-99 Бургас - Царево от км 0+000 до км 58+000“; •Обособена позиция №3:„Път І-9 Обзор - Слънчев Бряг от км 165+900 до км 199+100“; •Обособена позиция №4:“Път ІIІ - 906 „I-9-/Ст. Оряхово-Обзор-/ - Гюльовца – Каблешково – I-9” от км 0+000 до км 65+674“; 00044-2018-0032 Открита процедура по ЗОП
1014 23.04.2018 "Археологическо наблюдение по време на строителството по трасето на "Обход на гр. Габрово" 00044-2018-0031 Открита процедура по ЗОП
1040 23.04.2018 Осъществяване на физическа, невъоръжена охрана и охрана със СОТ на имоти – държавна собственост, стопанисвани от АПИ – ОПУ Шумен 00044-2018-0029 Открита процедура по ЗОП
1044 23.04.2018 Абонаментно, сервизно и аварийно обслужване на асансьор, намиращ се в административната сграда на ОПУ-Силистра 9075188/23.04.2018 Събиране на оферти с обява или покана до определени лица
1043 20.04.2018 Осъществяване на жива, невъоръжена охрана и охрана със сигнално – охранителна техника /СОТ/ на имоти – държавна собственост, стопанисвани от АПИ – ОПУ Благоевград 00044-2018-0028 Открита процедура по ЗОП
1028 17.04.2018 „Изработване на идеен проект за мерките по ОВОС описани в решение по ОВОС 3-3/2017г. и за рехабилитация на Път I-1 “София - Кулата“ в участъка от км 378+318 (по километража на първокласен път I-1 /Е79) ≡ км 376+000 (по километража на АМ „Струма“ Лот 3.1) до км 396+137 (по километража на първокласен път I-1 /E79/), като част от дясно платно на АМ „Струма“ Лот 3.2”. 9075025/17.04.2018 Събиране на оферти с обява или покана до определени лица
1029 16.04.2018 „Извършване на консултантски услуги във връзка със строителството по проект: “Път II-86 “Средногорци – Рудозем” и обходен път на гр. Рудозем от км 132+920 до км 135+530, включително изработване на технически проект и строителство (инженеринг) на виадукт при км 134+380, област Смолян”, по 2 обособени позиции": Обособена позиция № 1: „Извършване на консултантски услуги във връзка със строителството по проект: Път II 86 Средногорци - Рудозем и обходен път на гр. Рудозем от км 132+920 до км 134+280 и от км 134+480 до км 135+530, област Смолян”; Обособена позиция № 2: „Изработване на Комплексен доклад за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите, извършване на технически контрол по част "Конструктивна" и упражняване на консултантска услуга (строителен надзор) при изпълнението на проект "Изработване на технически проект и строителство (инженеринг) на виадукт при км 134+380 на път II 86 Средногорци - Рудозем, област Смолян”. 00044-2018-0027 Открита процедура по ЗОП
1036 12.04.2018 Абонаментно техническо поддържане на персонални компютри в ОПУ-Силистра 00044-2018-0026 Открита процедура по ЗОП
1013 10.04.2018 „Осъществяване на консултантска услуга (строителен надзор) при строителството на кръгово кръстовище при км 14+750 на път II-86 „Пловдив – Асеновград“, (км 102+949,95 по направлението на път II-56)“ 00044-2018-0024 Открита процедура по ЗОП
1006 10.04.2018 „Изработване на Комплексни доклади за оценка за съответствието с основните изисквания към строежите и технически контрол по част “Конструктивна”, по обособени позиции” 00044-2018-0025 Публично състезание
1030 04.04.2018 Археологическо наблюдение по време на строителството на трасето на обект Автомагистрала "Хемус" участък 1 с обхват от км. 78+884 до км. 87+800 към 03461-2015-0006 Към рамково споразумение
1009 30.03.2018 „Определяне на изпълнител за изграждане на кръгово кръстовище при км 14+750 на път II-86 „Пловдив – Асеновград“, (км 102+949,95 по направлението на път II-56)“ 00044-2018-0022 Открита процедура по ЗОП
1002 30.03.2018 Осъществяване на физическа, денонощна, невъоръжена охрана на имоти-държавна собственост, стопанисвани от АПИ-ОПУ враца 00044-2018-0023 Открита процедура по ЗОП
1026 29.03.2018 „Консултантски услуги и упражняване на строителен надзор при проектирането и строителството на Автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница“ с три обособени позиции" 00044-2018-0021 Открита процедура по ЗОП
1023 28.03.2018 „Ремонт на осветлението на мост над р. Дунав /Дунав мост/ път I-2 Русе-Разград от км. 0+000 до км. 1+057" 9074379/28.03.2018 Събиране на оферти с обява или покана до определени лица
1024 28.03.2018 Извършване на ремонтни дейности на МТБ на обекти, находящи се на територията на ОПУ Варна: Административна сграда на ОПУ Варна, находяща се на ул. "Д-р Пюскюлиев" № 3 и Опорен пункт "Комитово ханче", находящ се в гр.Варна , кв."Владислав Варненчик" 00044-2018-0020 Открита процедура по ЗОП
1021 22.03.2018 „Определяне на изпълнител за проектиране и строителство на обект: Софийски околовръстен път в участъка от км 35+260 до км 41+340 /от пътен възел „Цариградско шосе“ до пътен възел „Младост“; 00044-2018-0017 Открита процедура по ЗОП
1012 22.03.2018 „Определяне на изпълнител за допълнително проектиране и строителство на обект: Път I-1 (E-79) „Мездра – Ботевград“ Лот 2 от км 161+367 до км 174+800“ 00044-2018-0019 Открита процедура по ЗОП
1018 22.03.2018 „Определяне на изпълнител за допълнително проектиране и строителство на обект: Път I-1 (E-79) „Мездра – Ботевград“ Лот 1 от км 174+800 до км 194+122“ 00044-2018-0018 Открита процедура по ЗОП
1019 22.03.2018 „Актуализация и допълване на изработените по възлагане на НКСИП подробни устройствени планове – парцеларни планове за обект: АМ „Хемус“ – Етап 2 – между път II-35 „Плевен – Ловеч“ и път I-5 „Русе – Велико Търново“. 00044-2018-0016 Открита процедура по ЗОП
1005 21.03.2018 „Разрушаване на етапна връзка на път I-1 (Е-79) при км 424+100 на АМ „Струма“ Лот 4 и превключване на движението към Лот 3.3 на АМ „Струма“. 00044-2018-0015 Открита процедура по ЗОП
1007 21.03.2018 „Изработване на технически проекти за извършване на ремонтно - възстановителни работи на съществуващи тунели, които съвпадат с трансевропейската пътна мрежа (TENT-T) на територията на Р България, с цел привеждане в нормативна експлоатационна пригодност, по три обособени позиции". 00044-2018-0014 Открита процедура по ЗОП
1020 16.03.2018 "Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС собственост на АПИ-ОПУ-Габрово." 00044-2018-0013 Открита процедура по ЗОП
968 09.03.2018 „Изработване на технически проекти за извършване на ремонтно-възстановителни работи на пътни съоръжения по седем обособени позиции“. 00044-2018-0012 Открита процедура по ЗОП
948 06.03.2018 „ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА КОНСУЛТАНТСКА УСЛУГА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ: „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ПЪТ І-8 „КАЛОТИНА – СОФИЙСКИ ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ“ ОТ КМ 1+000 ДО КМ 15+500 И ЕТАПНА ВРЪЗКА” 00044-2018-0011 Открита процедура по ЗОП
1016 28.02.2018 "Извършване на непрекъснато видеонаблюдение на прилежащи терени и неохранявани сгради на територията на РПС Шумен, РПС Нови Пазар и РПС Велики Преслав." 00044-2018-0010 Открита процедура по ЗОП
1015 26.02.2018 „Избор на изпълнител за извършване на проучвателно-проектантски работи и строителство /инженеринг/ на обект: „Обход на гр. Камено – Път III-6008 “Лукойл-Нефтохим-Камено“ от км. 14+700 до км. 16+000 и Път III -5392 “ Камено – Братово“ от км. 9+900 до км. 10+926“ 00044-2018-0009 Открита процедура по ЗОП
1011 26.02.2018 „Избор на изпълнител за извършване на консултантска услуга за осъществяване на строителен надзор на обект: „Обход на гр. Камено – Път III-6008 “Лукойл-Нефтохим-Камено“ от км. 14+700 до км. 16+000 и Път III -5392 “ Камено – Братово“ от км. 9+900 до км. 10+926“ 00044-2018-0008 Открита процедура по ЗОП
973 16.02.2018 „Консултантска услуга – строителен надзор на обект: Модернизация на път I-8 „Калотина – п.в. Храбърско“ от км 15+500 до км 32+447,20 и етапни връзки“ 00044-2018-0007 Открита процедура по ЗОП
1008 14.02.2018 „Изграждане на оптична свързаност между основен и резервен център за управление на територията на гр. София“ 9072996/02.03.2018 Събиране на оферти с обява или покана до определени лица
996 08.02.2018 . Предметът на обществената поръчка е: „Издирване на археологически обекти по трасето на проект път I-1 /E-79/ „Видин – Монтана – Враца“ по обособени позиции: - обособена позиция № 1 - Издирване на археологически обекти по трасето на участъци „Видин“ – Димово“, „Димово – Бела – Ружинци“, „Ружинци – Монтана“; - обособена позиция № 2 - „Издирване на археологически обекти по трасето на участък „Монтана – Враца“; 00044-2018-0005 Открита процедура по ЗОП
928 08.02.2018 Денонощна, невъоръжена, жива охрана на сградата на Централна администрация на Агенция "Пътна инфраструктура". 00044-2018-0006 Открита процедура по ЗОП
988 30.01.2018 „Абонаментно поддържане на микропроцесорна техника в ОПУ - Кюстендил” 00044-2018-004 Открита процедура по ЗОП
1003 30.01.2018 „Извършване на консултантски услуги във връзка със строителството по проект: “Път II-86 “Средногорци – Рудозем” и обходен път на гр. Рудозем от км 132+920 до км 135+530, включително изработване на технически проект и строителство (инженеринг) на виадукт при км 134+380, област Смолян”, по 2 обособени позиции": Обособена позиция № 1: „Извършване на консултантски услуги във връзка със строителството по проект: Път II 86 Средногорци - Рудозем и обходен път на гр. Рудозем от км 132+920 до км 134+280 и от км 134+480 до км 135+530, област Смолян”; Обособена позиция № 2: „Изработване на Комплексен доклад за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите, извършване на технически контрол по част "Конструктивна" и упражняване на консултантска услуга (строителен надзор) при изпълнението на проект "Изработване на технически проект и строителство (инженеринг) на виадукт при км 134+380 на път II 86 Средногорци - Рудозем, област Смолян”. 00044-2018-0003 Открита процедура по ЗОП
1004 30.01.2018 „Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: “Път II-86 Средногорци – Рудозем и обходен път на гр. Рудозем от км 132+920 до км 135+530”, включително изработване на технически проект и строителство (инженеринг) на виадукт при км 134+380, област Смолян”, по 2 (две) обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: Път II-86 Средногорци – Рудозем и обходен път на гр. Рудозем от км 132+920 до км 134+280 и от км 134+480 до км 135+530, област Смолян”; Обособена позиция № 2: „Изработване на технически проект и строителство (инженеринг) на виадукт при км 134+380 на път II-86 Средногорци – Рудозем, област Смолян”. 00044-2018-0002 Открита процедура по ЗОП
994 08.01.2018 "Определяне на изпълнител за извършване на консултантска услуга за укрепване на свлачище на републикански път I-6 "Кюстендил – Радомир – Перник" при км 72+300" 00044-2018-0001 Открита процедура по ЗОП
984 19.12.2017 „Избор на изпълнител за извършване на проучвателно - проектантски работи и строителство (инженеринг) на републикански път I-6 „Кюстендил - Радомир - Перник“ - укрепване на свлачище при км 72+300“ 00044-2017-0105 Открита процедура по ЗОП
991 15.12.2017 „Извършване на консултантска услуга за осъществяване на строителен надзор на обект: „Пътна връзка между Път II-35 и Път III-357 в град Троян от км 0+000 до км 0+154.28 и ново мостово съоръжение“. 00044-2017-0104 Открита процедура по ЗОП
995 13.12.2017 "Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС, собственост на АПИ-ОПУ-Русе" 00044-2017-0103 Открита процедура по ЗОП
1001 13.12.2017 Ремонт, сервизно обслужване на служебните автомобили на Областно пътно управление-Ямбол, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях 00044-2017-0102 Открита процедура по ЗОП
999 11.12.2017 " Избор на изпълнител за осъществяване на физическа, невъоръжена охрана на имоти - държавна собственост, стопанисвани от АПИ - ОПУ Перник" 00044-2017-0100 Открита процедура по ЗОП
992 11.12.2017 Определяне на изпълнител за „Разработване и внедряване на интелигентна транспортна система в обхвата на автомагистрала „Тракия“ 00044-2017-0101 Открита процедура по ЗОП
993 24.11.2017 Извършване на ремонтни дейности на МТБ на следните обекти: Административна сграда на ОПУ Плевен, Административна сграда на РПС Левски, РПС Гулянци и Опорен пункт "Милин кладенец", находящи се на територията на ОПУ Плевен 00044-2017-0098 Открита процедура по ЗОП
989 16.11.2017 „Доставка на 5 (пет) броя фабрично нови мобилни електронни везни с неавтоматично действие за поосово измерване на пътни превозни средства” 00044-2017-0097 Публично състезание
990 09.11.2017 Извършване на ремонтни дейности на МТБ на обект: Районна база за поддържане гр. Луковит, находяща се на територията на ОПУ Ловеч 00044-2017-0096 Открита процедура по ЗОП
997 07.11.2017 Разпределение и снабдяване с природен газ за отопление в административната сграда на ОПУ Пазарджик 00044-2017-0099 Договаряне без предварително обявление
987 06.11.2017 „Изготвяне на проекти за изменение и допълнение на нормативни актове във връзка с въвеждане на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база на изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3.5 тона (ТОЛ) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3.5 тона (електронна винетка)“ 00044-2017-0095 Пряко договаряне
983 01.11.2017 Извършване на ремонтни дейности на МТБ на обекти: Административна сграда на Областно пътно управление – Благоевград и кантон Марикостиново 20171031-00044-0030 Открита процедура по ЗОП
985 01.11.2017 Осъществяване на физическа, денонощна невъоръжена охрана и охрана със сигнално - охранителна техника /СОТ/ на имоти държавна собственост, стопанисвани от АПИ - ОПУ Плевен 00044-2017-0094 Открита процедура по ЗОП
986 31.10.2017 „Извършване на археологическо наблюдение по време на строителство по трасето на АМ „Струма” Лот 3.1” към 03461-2015-0006 Към рамково споразумение
945 30.10.2017 „Изграждане на пътна връзка между Път II-35 и Път III-357 в град Троян от км 0+000 до км 0+154.28 и ново мостово съоръжение“. 00044-2017-0092 Открита процедура по ЗОП
950 30.10.2017 “Определяне на изпълнител за строителството на 3 /три/ обекта – Лот 24, Лот 25 и Лот 26 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 по обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Лот 24 „Път III-866 Смолян - Стойките - Широка лъка от км 8+225.53 до км 11+557.32 и от км 26+600 до км 50+484.86, с обща дължина 27.217 км, Област Смолян”; Обособена позиция № 2 – Лот 25 „Път IІІ-109 І-1 - Мелник" от км 0+528 до км 12+815, с обща дължина 12,287 км, област Благоевград”; Обособена позиция № 3 – Лот 26 „Път III-507 Кърджали-Мост-Манастир от км 0+055 до км 26+109, с обща дължина 26,054 км, област Кърджали”. 00044-2017-0093 Открита процедура по ЗОП
979 26.10.2017 „Доставка на фабрично нов високопроходим автомобил за нуждите на Централната администрация на Агенция „Пътна инфраструктура” 9069659 Събиране на оферти с обява или покана до определени лица
981 25.10.2017 „Изготвяне на правен анализ на алтернативните възможности за реализация на Електронна система за предоставяне на европейски услуги за електронно таксуване на база на изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3.5 тона (ТОЛ) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3.5 тона (електронна винетка)“ 00044-2017-0091 Пряко договаряне
982 25.10.2017 Извършване на ремонтни дейности на МТБ на обект: Административна сграда на ОПУ – Пазарджик 00044-2017-0089 Открита процедура по ЗОП
949 25.10.2017 „Доставка на персонални компютри за нуждите на АПИ и ОПУ“ 00044-2017-0090 Открита процедура по ЗОП
980 23.10.2017 Извършване на ремонтни дейности на парната инсталация на административната сграда на ОПУ Разград 00044-2017-0088 Открита процедура по ЗОП
977 20.10.2017 Извършване на ремонтни дейности на МТБ на следните обектии: Административна сграда на ОПУ-Габрово, административна сграда на Районна база за поддържане Етъра, административна сграда на РПС-Дряново, административна сграда на РПС-Севлиево и кантон "Божковци", находящи се на територията на ОПУ-Габрово 00044-2017-0085 Открита процедура по ЗОП
978 20.10.2017 Извършване на ремонтни дейности на МТБ на обект: Административна сграда на ОПУ-Велико Търново 00044-2017-0086 Открита процедура по ЗОП
976 19.10.2017 Извършване на ремонтни дейности на МТБ на обект: Административна сграда на ОПУ –Монтана 00044-2017-0087 Открита процедура по ЗОП
951 18.10.2017 “Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка със строителството на 3 /три/ обекта – Лот 24, Лот 25 и Лот 26 на ОП „Региони в растеж” 2014-2020 по обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Лот 24 „Път III-866 Смолян- Стойките - Широка лъка от км 8+225.53 до км 11+557.32 и от км 26+600 до км 50+484.86, с обща дължина 27.217 км, област Смолян”; Обособена позиция № 2 – Лот 25 „Път III-109 „/I-1/ - гр.Мелник” от км 0+528 до км 12+815, с обща дължина 12.287 км, област Благоевград”; Обособена позиция № 3 - Лот 26 „Път ІІІ 507 Кърджали - Мост –Манастир” от км 0+055 до км 26+109, с обща дължина 26+054 км, област Кърджали” 00044-2017-0083 Открита процедура по ЗОП
952 18.10.2017 „Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка със строителството на 2 /два/ обекта – Лот 27 и Лот 28 на ОП “Региони в растеж” 2014-2020 по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Лот 27 “Път ІI-62 „Дупница – Клисура”, от км 42+263.20 до км 59+071.66, с обща дължина 16,808.46 км, област Кюстендил” Обособена позиция № 2: Лот 28 “Път ІI-62 „Клисура – Самоков”, от км 62+921.62 до км 78+633.13, с обща дължина 15,711.51 км, област София” 00044-2017-0084 Открита процедура по ЗОП
972 17.10.2017 „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница” с три обособени позиции: Обособена позиция № 1: Подучастък № 1 от км 366+000 до км 366+720, включително обслужващ тунелен път при северния портал на тунел „Железница“; Обособена позиция № 2: Подучастък № 2 от км 366+720 до км 369+000, включително обслужващ тунелен път при южния портал на тунел „Железница“ и площадка за хеликоптери; Обособена позиция № 3: Подучастък № 3 от км 369+000 до км 370+400. 00044-2017-0082 Открита процедура по ЗОП
955 16.10.2017 :„Извършване ремонтни дейности на МТБ на обекти: Административната сграда РПС 1,РПЛ и кантон „Студен кладенец“, находящи се на територията на ОПУ Кюстендил" 00044-2017-0081 Открита процедура по ЗОП
940 16.10.2017 Осъществяване на физическа, денонощна, невъоръжена охрана на имоти-държавна собственост, стопанисвани от АПИ-ОПУВраца" 00044-2017-0080
975 13.10.2017 „Извършване на ремонтни дейности на МТБ на обекти: 3 бр. бунгала в БКПП „Несебър“, находяща се на територията на ОПУ- Бургас“ 00044-2017-0079 Открита процедура по ЗОП
953 10.10.2017 „Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите за Лот 24, Лот 25 и Лот 26 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“ 00044-2017-0077 Открита процедура по ЗОП
954 10.10.2017 „Изработване и доставка на рекламни материали за 3 /три/ обекта: Лот 24, Лот 25 и Лот 26 на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020” 00044-2017-0078 Открита процедура по ЗОП
943 06.10.2017 „Извършване на ремонтни дейности на МТБ – ремонт на покрив на Административната сграда на РПС Попово, находяща се на територията на ОПУ Търговище" 00044-2017-0076 Открита процедура по ЗОП
941 05.10.2017 "Определяне на изпълнител за поддържане на система за автоматизирано събиране на данни за трафика по автомобилните пътища от втори и трети клас в Република България”. 00044-2017-0075 Открита процедура по ЗОП
969 02.10.2017 Извършване на ремонтни дейности на МТБ на обект - Кантон "Павел баня", находящ се на територията на ОПУ - Стара Загора 00044-2017-0074 Открита процедура по ЗОП
970 28.09.2017 Осъществяване на физическа, невъоръжена охрана и охрана със СОТ на имоти-държавна собственост, стопанисвани от АПИ-ОПУ-Кърджали 00044-2017-0071 Открита процедура по ЗОП
971 28.09.2017 Извършване на ремонтни дейности на МТБ на обекти: РПС-Крумовград, РПС-Кърджали и РПС-Ардино, находящо се на територията на ОПУ-Кърджали 00044-2017-0072 Открита процедура по ЗОП
947 27.09.2017 „Разработване на актуализирана „Стратегическа карта за шум” (СКШ) на 1122,606 км пътни участъци в Република България с трафик над 3 млн. МПС годишно”. 9068678 Събиране на оферти с обява или покана до определени лица
964 26.09.2017 „Избор на изпълнител за извършване на проучвателно-проектантски работи и строителство /инженеринг/ на обект: „Обход на гр. Камено – Път III-6008 “Лукойл-Нефтохим-Камено“ от км. 14+700 до км. 16+000 и Път III -5392 “ Камено – Братово“ от км. 9+900 до км. 10+926“ 00044-2017-0068 Открита процедура по ЗОП
965 26.09.2017 Избор на изпълнител за извършване на консултантска услуга за осъществяване на строителен надзор на обект: „Обход на гр. Камено – Път III-6008 “Лукойл-Нефтохим-Камено“ от км. 14+700 до км. 16+000 и Път III -5392 “ Камено – Братово“ от км. 9+900 до км. 10+926“ 00044-2017-0069 Открита процедура по ЗОП
966 26.09.2017 "Извършване на ремонтни дейности на МТБ на обекти: Снегоринна база " Селимица" и Снегоринна база "Ждрелото", находящи се на територията на ОПУ Перник" 00044-2017-0070 Открита процедура по ЗОП
963 25.09.2017 „ Изграждане на крайпътен „зелен пояс“ за снегозащита на АМ “Тракия“ в участъка от км.329+250 до км.329+600/ляво – опитен участък с дължина 350м./ ” 9068599 Събиране на оферти с обява или покана до определени лица
937 21.09.2017 „Извършване на ремонтни дейности на МТБ на обекти: РПС - Чепеларе и кантон с. Момчиловци, находящи се на територията на ОПУ - Смолян“ 00044-2017-0067 Открита процедура по ЗОП
962 20.09.2017 Техническо и информационно поддържане на компютърната техника в ОПУ-Русе, интернет достъп до отдалечените работни места и поддържане на пропускателна система 00044-2017-0066 Открита процедура по ЗОП
960 20.09.2017 "Извършване на ремонтни дейности на МТБ на обект: Административна сграда на РПС- Годеч, Склад и Административна сграда РПС-Златица и Административна сграда РПС- Сливница." 00044-2017-0073 Открита процедура по ЗОП
961 19.09.2017 Извършване на ремонтни дейности на МТБ, на обект -Административната сграда на ОПУ Сливен 00044-2017-0065 Открита процедура по ЗОП
959 19.09.2017 „Извършване на ремонтни дейности на МТБ на обекти : РПС Харманли, Опорен пункт с. Голям извор и Опорен пункт с. Конуш, находящи се на територията на ОПУ Хасково“ 00044-2017-0064 Открита процедура по ЗОП
958 18.09.2017 „Извършване на ремонтни дейности на МТБ на обекти, находящи се на територията на ОПУ-Варна“, по обособени позиции: Позиция №1 „Ремонтни дейности в административната сграда на ОПУ-Варна, находяща се в гр. Варна, ул. Д-р Пюскюлиев“ №3 и Опорен пункт „Комитово ханче“, находящ се в гр. Варна, кв.“Владислав Варненчик“] Позиция №2 „Ремонтни дейности в Опорен пункт с. Аспарухово, местност „Голямо буче“, имот №000246“. Позиция №3 „Ремонтни дейности в дървено бунгало – 1 брой, поставено в опорен пункт-кантон местност „Черноморец“. 00044-2017-0063 Открита процедура по ЗОП
935 18.09.2017 „Извършване на ремонтни дейности на МТБ на обекти: Административна сграда на ОПУ Шумен, Кантон „Боаза“ и Кантон „Радко Димитриево“, находящи се на територията на ОПУ Шумен“ 00044-2017-0062 Открита процедура по ЗОП
957 15.09.2017 "Извършване на ремонтни дейности на МТБ на обекти: Административна сграда на ОПУ-Русе, РПС-Русе и РПС-Бяла, находящи се на територията на ОПУ-Русе" 00044-2017-0061 Открита процедура по ЗОП
956 13.09.2017 „Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите за Лот 19, Лот 20, Лот 21, Лот 22 и Лот 23 на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020" 00044-2017-0060 Открита процедура по ЗОП
938 11.09.2017 Извършване на ремонтни дейности на МТБна обекти:РПСВраца, РПСБяла Слатина, кантон "Габаре"и кантон "Череша", находящи се на територията на ОПУВраца 00044-2017-0058 Открита процедура по ЗОП
875 11.09.2017 Извършване ремонтни дейности на МТБ на обекти: Административната сграда на ОПУ Ямбол и РПС Елхово, находящи се на територията на ОПУ Ямбол 00044-2017-0059 Открита процедура по ЗОП
924 08.09.2017 Изготвяне на технически проект и строителството (инженеринг) на обект: „Модернизация на път І-8 „Калотина – Софийски околовръстен път“ от км 1+000 до км 15+500 и етапна връзка” 00044-2017-0057 Открита процедура по ЗОП
913 07.09.2017 „Изготвяне на технически проект и строителство на обект: Модернизация на път I-8 „Калотина – п.в. Храбърско“ от км 15+500 до км 32+447.20 и етапни връзки“. 00044-2017-0055 Открита процедура по ЗОП
922 07.09.2017 „Избор на изпълнител за извършване на проучвателно-проектантски работи и строителство /инженеринг/ на обект: Път III - 8611„Белица – Загражден“ от км 10+430 до км 18+000“. 00044-2017-0056 Открита процедура по ЗОП
933 05.09.2017 „Избор на изпълнител за извършване на проучвателно - проектантски работи и упражняване на авторски надзор по Обособени позиции: - Обособена позиция 1: Укрепване на свлачище на републикански път I-4 /Е-772/ „Коритна - Български извор - Микре - о.п. Севлиево - Велико Търново - о.п. Омуртаг - о.п. Търговище - (о.п. Разград - о.п. Шумен)“, от км 84+795 до км 84+905 и откоса от южната му страна; - Обособена позиция 2: Укрепване на свлачище на републикански път I-8 „Хасково – Свиленград“ в участъка от км 371+680 до км 371+880“ 00044-2017-0054 Открита процедура по ЗОП
931 04.09.2017 "Изработване и доставка на рекламни материали - за Лот 19, Лот 20, Лот 21, Лот 22 и Лот 23 на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020"; 00044-2017-0051 Открита процедура по ЗОП
946 04.09.2017 Извършване на ремонтни дейности на МТБ на обекти: РПС Тутракан, РПС Силистра и Административната сграда на ОПУ Силистра, находящи се на територията на ОПУ Силистра 00044-2017-0053 Открита процедура по ЗОП
885 04.09.2017 „Осигуряване на промоционални материали с цел популяризиране на проекта CrossBo по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Осигуряване на промоционални материали, включително дизайн и предпечатна подготовка, с цел популяризиране на проекта CrossBo; Обособена позиция № 2: Осигуряване на промоционални материали, попадащи в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, включително дизайн и предпечатна подготовка, с цел популяризиране на проекта CrossBo“ 00044-2017-0052 Открита процедура по ЗОП
944 01.09.2017 Извършване на ремонтни дейности на МТБ на обект: БКП "Икънтълъка", находящ се на територията на ОПУ-Добрич. 00044-2017-0049 Открита процедура по ЗОП
942 01.09.2017 „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница” с три обособени позиции. 00044-2017-0050 Открита процедура по ЗОП
934 31.08.2017 „Избор на изпълнител за извършване на консултантска услуга - строителен надзор на обект: Извършване на проучвателно-проектантски работи и строителство /инженеринг/ на обект: Път III – 8611 „Белица – Загражден“ от км 10+430 до км 18+000“. 00044-2017-0048 Открита процедура по ЗОП
912 30.08.2017 „Изработване на технически проекти за основен ремонт (рехабилитация) на пътни обекти по четири обособени позиции". 00044-2017-0047 Открита процедура по ЗОП
919 22.08.2017 Попълване на Формуляр за кандидатстване за финансиране на проект Автомагистрала "Струма" Лот 3.2" 00044-2017-0044 Открита процедура по ЗОП
920 22.08.2017 „Извършване на консултантска услуга за осъществяване на строителен надзор по време на строителството на обект: „Кръгово кръстовище при км 285+809 на Път I-5 „Димитровград-Хасково“ 00044-2017-0045 Открита процедура по ЗОП
921 22.08.2017 „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Kръгово кръстовище при км 285+809 на Път I-5 „Димитровград-Хасково” 00044-2017-0046 Открита процедура по ЗОП
939 21.08.2017 „ Почистване и поддържане на административната сграда на ОПУ Перник, неходяща се гр. Перник, ул. „Софийско шосе” № 31 и Опорен пункт „ Селимица”, находящ се в природен парк Витоша” 9067485 Събиране на оферти с обява или покана до определени лица
932 21.08.2017 Избор за изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС, собственост на АПИ-ОПУ Ямбол 00044-2017-0043 Открита процедура по ЗОП
936 08.08.2017 Осъществяване на физическа, денонощна, невъоръжена охрана и охрана със сигнално – охранителна техника (СОТ) на имоти – държавна собственост, стопанисвани от АПИ – ОПУ Пазарджик 00044-2017-0042 Открита процедура по ЗОП
896 01.08.2017 „Избор на изпълнител за упражняване на консултантска услуга – строителен надзор на 5 обекта по обособени позиции: 00044-2017-0041 Открита процедура по ЗОП
918 31.07.2017 „Определяне на изпълнител за строителството на 2 /два/ обекта – Лот 27 и Лот 28 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 по обособени позиции: ∙ Обособена позиция 1 – Лот 27 „Път IІ-62 Дупница – Клисура” от км 42+263.20 до км 59+071.66, с обща дължина 16,808.46 км, област Кюстендил“; ∙ Обособена позиция 2 – Лот 28 „Път IІ-62 Клисура – Самоков” от км 62+922 до км 78+633, с обща дължина 15.711 км, област София“. 00044-2017-0040 Открита процедура по ЗОП
930 21.07.2017 Осъществяване на охрана със сигнално-охранителна техника /СОТ/ на имоти - държавна собственост, стопанисвани от АПИ - ОПУ Разград 00044-2017-0039 Открита процедура по ЗОП
906 20.07.2017 "Извършване на проучвателно-проектантски работи и строителство /инженеринг/ на обект: "Републикански път III-7008 Елхово - Скалица, мост над р. Тунджа при км 2+500". 00044-2017-0038 Открита процедура по ЗОП
929 19.07.2017 Извършване на пълно спасително археологическо проучване на археологически Обект Зелендол 2 (39,81 дка; от км 359+625 до км 360+130), по трасето на АМ „Струма” Лот 3.1“ към 03461-2015-0006 Към рамково споразумение
927 14.07.2017 Осигуряване на правно обслужване на Областно пътно управление Ловеч. 00044-2017-0037 Публично състезание
925 07.07.2017 „Извършване на пълно спасително археологическо проучване на югоизточната част на обект “Мощанец 1 (от км 362+100 до км 362+400) по трасето на АМ „Струма” Лот 3.1” към 03461-2015-0006 Към рамково споразумение
895 04.07.2017 “Избор на изпълнител на основен ремонт на 5 обекта по обособени позиции: • Обособена позиция 1 - Основен ремонт на обект: Път III-1003 „Рударци – Кладница“ от км 0+000 до км 9+339,20=9+200; • Обособена позиция 2 - Основен ремонт на обект: Път II 58 "Кърджали - Асеновград" от км 25+047 до 57+881=57+749.613; • Обособена позиция 3 - Основен ремонт (рехабилитация) на обект: Път I-8 „София – Пловдив“ от км 89+170 до км 124+000; • Обособена позиция 4 - Основен ремонт (рехабилитация) на обект: Път I-5 „АМ Тракия – гр. Хасково“, участък 1 от км 266+572 до км 275+433.64; • Обособена позиция 5 - Основен ремонт ( рехабилитация) на участък от Път I-1 „Път II-17- гара Яна“ от км 214+686,88 до км 237+770,53”. 00044-2017-0036 Открита процедура по ЗОП
916 04.07.2017 „Определяне на изпълнител за строителството на 5 /пет/ обекта – Лот 19, Лот 20, Лот 21, Лот 22 и Лот 23 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 по обособени позиции. 00044-2017-0034 Открита процедура по ЗОП
923 04.07.2017 „Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: "Път II-59 Момчилград - Крумовград - Ивайловград" по обособени позиции: Обособена позиция № 1 "Път II 59 Момчилград - Крумовград - Ивайловград от км 24+548 до км 30+439, област Кърджали"; Обособена позиция № 2 "Път II 59 Момчилград - Крумовград - Ивайловград от км 30+439 до км 56+861.68, област Кърджали и област Хасково." 00044-2017-0035 Открита процедура по ЗОП
903 20.06.2017 "Избор на изпълнител за извършване на проучвателно-проектантски работи и строителство /инженеринг/ на обект: „Тунел Кривия при км 388+897 на път I-1 /Е 79/ „София-Кулата“ 00044-2017-0031 Открита процедура по ЗОП
904 20.06.2017 „Извършване на консултантска услуга във връзка със строителството по проект: "Път II 59 Момчилград - Крумовград - Ивайловград" по обособени позиции: Обособена позиция № 1 "Път II 59 Момчилград - Крумовград - Ивайловград от км 24+548 до км 30+439, област Кърджали" Обособена позиция № 2 "Път II 59 Момчилград - Крумовград - Ивайловград от км 30+439 до км 56+861.68, област Кърджали и област Хасково“ 00044-2017-0033 Открита процедура по ЗОП
900 20.06.2017 „Избор на изпълнител за извършване на консултантска услуга - строителен надзор на обект: „Тунел Кривия при км 388+897 на път I-1 /Е 79/ „София-Кулата“ 00044-2017-0032 Открита процедура по ЗОП
917 19.06.2017 Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС, собственост на АПИ-ОПУ-Русе 00044-2017-0030 Открита процедура по ЗОП
915 09.06.2017 Доставка на пътно - маркировъчна боя, разредител и светлоотразителни стъклени перли за нуждите на ОПУ Плевен и ОПУ Кърджали 00044-2017-0029 Открита процедура по ЗОП
914 05.06.2017 Осигуряване на охрана със СОТ на следните обекти: Кантон "Нареченски бани", Кантон "Червн", Кантон "Садово", Кантон "Съединение", Кантон "Красновски бани", Кантон "Първенец", Кантон "Прослав", Кантон "Орта хан", Кантон "Кричим", РПБ "Йоаким Груево", Кантон "Брезово", Кантон "Раковски", Кантон "Кърнаре", Кантон "Козница", Кантон "Паничково", Кантон "Поповица", Кантон "Граф Игнатиево", Кантон "Стряма", РБП "Дебър", РБП "Асеновград", РБП "Карлово", Районна пътна лаборатория, АБП "Трилистник", АБП "Царацово", едно помещение в Административната сграда на ОПУ-Пловдив - стая за класифицирана информация; Осигуряване на физическа невъоръжена денонощна охрана на обекти: Административна сграда на ОПУ-Пловдив, Районна складова база "Скобелева майка". 00044-2017-0026 Открита процедура по ЗОП
910 05.06.2017 Осъществяване на жива, невъоръжена охрана на имоти - държавна собственост- административна сграда на ОПУ-Ямбол 00044-2017-0027 Открита процедура по ЗОП
911 05.06.2017 " Осъществяване на физическа, невъоръжена охрана и охрана със сигнално-охранителна техника (СОТ) на имоти - държавна собственост, стопанисвани от АПИ, Областно пътно управление (ОПУ) Добрич" 00044-2017-0028 Открита процедура по ЗОП
909 02.06.2017 „Изготвяне на проекти за частично изменение на действащи устройствени планове – план за регулация (ПР), план за регулация и застрояване (ПРЗ), план за застрояване (ПЗ) и изготвяне на проекти за изменение на кадастрална карта и кадастрални регистри по 17 обособени позиции". към 00044-2015-0032 Към рамково споразумение
908 30.05.2017 „Извършване на пълно спасително археологическо проучване на Обект № 13 от км 415+200 до км 415+300 по трасето на АМ „Струма“, Лот 3.3“ към 03461-2015-0006 Към рамково споразумение
907 29.05.2017 „Осъществяване на физическа, невъоръжена охрана на имоти – държавна собственост, стопанисвани от АПИ-ОПУ Видин” за срок от две години 00044-2017-0025 Открита процедура по ЗОП
901 26.05.2017 "Осъществяване на жива, невъоръжена охрана и охрана със СОТ на имоти - държавна собственост, стопанисвани от АПИ - ОПУ Търговище" 00044-2017-0024 Открита процедура по ЗОП
902 22.05.2017 „Изработване на Комплексни доклади за оценка за съответствието с основните изисквания към строежите и технически контрол по част “Конструктивна” по обособени позиции” 00044-2017-0023 Публично състезание
893 22.05.2017 „Извършване на консултантска услуга за осъществяване на строителен надзор на обект: Ремонтно - възстановителни работи на мост над р. Ботуня на път І-1 Монтана - Враца при км 129+355, включително участъци за привързване от км 129+220 до км 129+458“ 00044-2017-0022 Открита процедура по ЗОП
894 22.05.2017 „Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка със строителството на 5 /пет/ обекта – Лот 19, Лот 20, Лот 21, Лот 22 и Лот 23 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 по обособени позиции 00044-2017-0020 Открита процедура по ЗОП
891 22.05.2017 „Извършване на строителство на обект: Ремонтно – възстановителни работи на мост над р. Ботуня на път I-1 Монтана – Враца при км 129+355, включително участъци за привързване от км 129+220 до км 129+458“ 00044-2017-0021 Открита процедура по ЗОП
882 22.05.2017 „Определяне на изпълнител за строителството на 5 /пет/ обекта – Лот 19, Лот 20, Лот 21, Лот 22 и Лот 23 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 по обособени позиции: • Обособена позиция 1 – Лот 19 „Път IIІ-663 Чирпан - Симеоновград участък от км 0+000 до км 15+220, с обща дължина 15.220 км, област Ст. Загора“; • Обособена позиция 2 – Лот 20 „Път IIІ-663 Чирпан - Симеоновград участък от км 15+220.00 до км 28+913.25 и от км 31+742.00 до км 33+364.30, с обща дължина 15.316 км, област Ст. Загора, област Хасково“; • Обособена позиция 3 - Лот 21 „Път IIІ-663 Чирпан - Симеоновград участък от км 34+600 до км 54+835.61, с обща дължина 20.236 км, област Хасково“; • Обособена позиция 4 - Лот 22 „Път III-866 Михалково - Граница ОПУ Смолян от км 66+857 до км 88+050, с обща дължина 21.193 км, област Смолян“; • Обособена позиция 5 - Лот 23 „Път III-866 Граница ОПУ Пловдив - Кричим от км 88+050 до км 103+341, с обща дължина 15.291 км, области Пловдив и Смолян“ 00044-2017-0019 Открита процедура по ЗОП
899 16.05.2017 "Осъществяване на физическа, денонощна, невъоръжена охрана на имоти-държавна собственост, стопанисвани от АПИ-ОПУВраца" 00044-2017-0018 Открита процедура по ЗОП
892 12.05.2017 „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „Път ІІ-14 „о.п. Видин – Кула – Връшка чука“, участък от км 10+100 до км 10+260“ 00044-2017-0017 Открита процедура по ЗОП
887 04.05.2017 „Определяне на изпълнител за изграждане на кръгово кръстовище при км 254+257 на Път I-6 „София-Бургас” и подходи към два броя локални платна” 00044-2017-0014 Открита процедура по ЗОП
888 04.05.2017 „Извършване на консултантска услуга за осъществяване на строителен надзор по време на строителството на обект: „Изграждане на кръгово кръстовище при км 254+257 на Път I-6 "София-Бургас" и подходи към два броя локални платна” 00044-2017-0015 Открита процедура по ЗОП
889 04.05.2017 „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ И ПАКЕТИРАНЕ НА ГОДИШНИ И КРАТКОСРОЧНИ ВИНЕТНИ СТИКЕРИ ЗА НУЖДИТЕ НА ВИНЕТНАТА СИСТЕМА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2018 -2022 г.” 00044-2017-0016 Ограничена процедура по ЗОП
890 03.05.2017 „Избор на изпълнител за извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите за Лот 16, Лот 17 и Лот 18 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020” 00044-2017-0013 Открита процедура по ЗОП
897 28.04.2017 Ремонтно-възстановителни работи във връзка с обект „Път ІІ-99 „Бургас-Царево, мост при км 20+504 (п.в. Созопол)“ . 00044-2017-0011 Открита процедура по ЗОП
898 28.04.2017 Ремонтно-възстановителни работи във връзка с обект „Път ІІ-99 „Бургас-Царево, надлез при км 43+249 (п.в. Приморско) 00044-2017-0012 Открита процедура по ЗОП
886 07.04.2017 Избор на изпълнител за Осъществяване на жива , невъоръжена охрана на имоти - държавна собственост - Административна сграда ОПУ - Бургас. 00044-2017-0010 Открита процедура по ЗОП
880 27.02.2017 Доставка на дърва и въглища за отопление за нуждите на ОПУ-ВИДИН 00044-2017-0009 Открита процедура по ЗОП
879 15.02.2017 “Поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на АМ „Люлин” и АМ „Струма” от км 0+000 до км 56+170, включително и принадлежащите пътни връзки, охрана на пътни съоръжения и принадлежности в обхвата на автомагистралата, на територията на ОПУ София, ОПУ Перник и ОПУ Кюстендил, стопанисвани от АПИ” 00044-2017-0008 Открита процедура по ЗОП
878 08.02.2017 Извършване на предварителни археологически проучвания по трасето на AM „Струма", Лот 3.1 на обекти Зелен дол 2, местност Ширините (от км 359+500 до км 360+130) и Мощанец 1 (от км 362+000 до км 362+400). към 03461-2015-0006 Към рамково споразумение
877 06.02.2017 „Доставка на 5 (пет) броя фабрично нови мобилни електронни везни с неавтоматично действие за поосово измерване на пътни превозни средства”. 00044-2017-0007 Публично състезание
876 30.01.2017 „Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС собственост на АПИ-ОПУ Видин “ 00044-2017-0006 Открита процедура по ЗОП
858 19.01.2017 Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС, собственост на АПИ-ОПУ Враца 00044-2017-0005 Открита процедура по ЗОП
866 16.01.2017 „Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС собственост на АПИ-ОПУ Кюстендил“ 00044-2017-0004 Открита процедура по ЗОП
874 13.01.2017 „Извършване на пълно спасително археологическо проучване на обект от км 408+375 до км 408+400 по трасето на АМ „Струма”, Лот 3.3.” към 03461-2015-0006 Към рамково споразумение
872 11.01.2017 „Изготвяне на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда и Доклад за оценка за степента на въздействие за обект: „Път II-11 „Мизия – Оряхово – Крушовене“, участък „Обход на град Оряхово“ от км 0+000 до км 8+770,00“ към 00044-2016-0041 Към рамково споразумение
873 11.01.2017 Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС собственост на АПИ - ОПУ -Бургас 00044-2017-0003 Открита процедура по ЗОП
871 05.01.2017 Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС, собственост на АПИ-ОПУ Варна за период от 2 (две) години 00044-2017-0002 Открита процедура по ЗОП
870 04.01.2017 Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС собственост на АПИ-ОПУ Сливен за пелиод от 2 /две/ години 00044-2017-0001 Открита процедура по ЗОП
869 22.12.2016 Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС собственост на АПИ – ОПУ- Стара Загора 00044-2016-0121 Открита процедура по ЗОП
848 21.12.2016 Абонаментно поддържане на персонални компютри и периферни устройства в ОПУ-София 9060181 Събиране на оферти с обява или покана до определени лица
867 20.12.2016 Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС, собственост на АПИ- ОПУ Русе" 00044-2016-0119 Открита процедура по ЗОП
868 20.12.2016 Избор на изпълнител за извършване на текущ ремонт на МПС собственост на АПИ-ОПУ Разград. Техническо обслужване и ремонт на автомобилите, за срока на поръчката. 00044-2016-0120 Открита процедура по ЗОП
863 19.12.2016 Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС собственост на АПИ-ОПУ Силистра 00044-2016-0117 Открита процедура по ЗОП
864 19.12.2016 Избор на изпълнител за осъществяване ремонт на МПС, собственост на АПИ-ОПУ-Габрово, за период от две години 00044-2016-0118 Открита процедура по ЗОП
859 19.12.2016 Доставка на дърва и въглища за отопление за нуждите на ОПУ - София 00044-2016-0116 Открита процедура по ЗОП
862 16.12.2016 Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС собственост на АПи-ОПУ Ямбол за период от 2 /две/ години 00044-2016-0115 Открита процедура по ЗОП
865 14.12.2016 "Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС собственост на АПИ-ОПУ Перник за период от 2(две) години" 00044-2016-0114 Открита процедура по ЗОП
860 13.12.2016 Доставка на дърва и въглища за отопление за нуждите на ОПУ Монтана 00044-2016-0113 Открита процедура по ЗОП
861 13.12.2016 Доставка на дърва и въглища за отопление нуждите на ОПУ-Силистра 00044-2016-0112 Открита процедура по ЗОП
847 12.12.2016 „Доставка на сървъри” за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура“. 00044-2016-0111 Публично състезание
853 07.12.2016 -„Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС собственост на АПИ-ОПУ Търговище “ 00044-2016-0109 Открита процедура по ЗОП
849 07.12.2016 „Извършване на текущ ремонт на материално-техническата база на обекти, стопанисвани от АПИ ОПУ Търговище – ремонт на покрив в административната сграда” 00044-2016-0110 Публично състезание
857 30.11.2016 Абонаментно обслужване на компютърна техника и периферни устройства в ОПУ-Кърджали 9059289 / 9059716 Събиране на оферти с обява или покана до определени лица
856 29.11.2016 "Доставка на дърва и въглища за отопление за нуждите на ОПУ-Перник" 00044-2016-0108 Открита процедура по ЗОП
855 28.11.2016 Абонаментно обслужване на компютърна техника и периферни устройства в ОПУ Плевен 9059144 Събиране на оферти с обява или покана до определени лица
852 24.11.2016 "Доставка на дърва и въглища за отопление за нуждите на ОПУ-Русе" 00044-2016-0107 Открита процедура по ЗОП
850 23.11.2016 "Доставка на дърва и въглища за отопление за нуждите на ОПУ-Сливен" 00044-2016-0106 Открита процедура по ЗОП
846 22.11.2016 „Доставка на дърва и въглища за отопление за нуждите на ОПУ – Търговище” 00044-2016-0105 Открита процедура по ЗОП
845 18.11.2016 „Зимно поддържане и ремонтно-възстановителни работи на АМ „Люлин” и АМ „Струма” от км 0+000 до км 56+170, включително и принадлежащите пътни връзки, охрана на пътни съоръжения и принадлежности в обхвата на автомагистралата, на територията на ОПУ София, ОПУ Перник и ОПУ Кюстендил, стопанисвани от АПИ” 00044-2016-0104 Договаряне без предварително обявление
835 17.11.2016 „Изработване на разширен идеен проект с парцеларен план за Автомагистрала „Струма“, Лот 3.2., участък „Крупник - Кресна“ – ляво платно с приблизителна дължина 23,8 км и обходен път на гр. Кресна - част от дясно платно с приблизителна дължина 5,45 км“ 00044-2016-0103 Конкурс за проект
844 15.11.2016 извършване на археологическо проучване на обект № 16 ( от км 419+670 до км 420+384) по трасето на автомагистрала "Струма", Лот 3.3. към 03461-2015-0006 Към рамково споразумение
843 11.11.2016 „Осигуряване на писмени преводи (стандартни и експресни) на документи, кореспонденция и други материали от технически, юридически, финансов и друг характер, както и устни преводи за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура” 00044-2016-0102 Открита процедура по ЗОП
840 03.11.2016 „Изработване на Комплексни доклади за оценка за съответствието със съществените изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна“ за всеки участък от осем обособени позиции“ 00044-2016-0101 Публично състезание
842 26.10.2016 Абонаментно обслужване на технически средства (принтери и копирни машини) в ОПУ Търговище 9057857 Събиране на оферти с обява или покана до определени лица
839 25.10.2016 " Осъществяване на жива, невъоражена денонощна охрана на имот - държавна собственост-кантон Слаковци, стопанисван от ОПУ Перник за период от 3(три) години" 00044-2016-0100 Открита процедура по ЗОП
841 20.10.2016 „Изготвяне на оценителски доклади от независими оценители, определящи равностойното парично обезщетение за имоти и части от имоти - собственост на физически или юридически лица при принудително отчуждаване за изграждане на инфраструктурни обекти с Възложител Агенция „Пътна инфраструктура” по 11 обособени позиции. към 00044-2014-0074 Към рамково споразумение
838 20.10.2016 „Доставка на фабрично нови автомобили за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура“ 00044-2016-0099 Открита процедура по ЗОП
834 18.10.2016 „Доставка на специализирано превозно средство за измерване на надлъжна равност, напречни наклони, радиуси на крива, коловози и макротекстура” 00044-2016-0098 Открита процедура по ЗОП
836 10.10.2016 „Извършване на текущ ремонт на материално техническа база на обекти, стопанисвани от АПИ - Институт по пътища и мостове" 00044-2016-0097 Публично състезание
837 07.10.2016 Осъществяване на охрана чрез СОТ и жива, невъоръжена денонощна охрана на имоти -държавна собственост, стопанисвани от ОПУ Силистра за период от 2 /две/ години 00044-2016-0096 Открита процедура по ЗОП
832 06.10.2016 Извършване на текущ ремонт на материално техническа база на обекти, стопанисвани от АПИ-ОПУ Разград 00044-2016-0095 Публично състезание
833 28.09.2016 Разпределение и снабдяване с природен газ за отопление в административната сграда на ОПУ Ямбол 00044-2016-0094 Договаряне без предварително обявление
831 28.09.2016 Определяне на изпълнител за строителството на 3 обекта – Лот 16, Лот 17 и Лот 18 на ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 по обособени позиции: - Обособена позиция 1 – Лот 16 „Път II-35 Ловеч – Троян – Кърнаре от км 37+393 до км 46+105, с обща дължина 8,712 км, област Ловеч“; - Обособена позиция 2 – Лот 17 „Път III-306 Червен бряг – Чомаковци от км 9+715 до км 19+207, с обща дължина 9,492 км, област Плевен“; - Обособена позиция 3 – Лот 18 „Път III-112 Дъбова махала – Монтана от км 10+500 до км 16+227.88, от км 20+579 до км 27+736.15, от км 29+675 до км 36+654.63 и от км 37++825 до км 47+806.74, с обща дължина 29,846 км, област Монтана“ 00044-2016-0093 Открита процедура по ЗОП
823 26.09.2016 „Извършване на консултантска услуга за осъществяване на строителен надзор по време на строителството на обект: „Реконструкция и удвояване на път II-21 „Русе – о.п. Тутракан – о.п. Силистра“ от км 0+000 до км 0+293“ 00044-2016-0092 Открита процедура по ЗОП
827 25.09.2016 Ремонтно-възстановителни работи във връзка с обект „Път ІІ-99 „Бургас-Царево, мост при км 20+504 (п.в. Созопол)“ Открита процедура по ЗОП
828 25.09.2016 Извършване на консултантска услуга за осъществяване на строителен надзор във връзка с изпълнението на ремонтно-възстановителни работи на обект: „Път ІІ-99 Бургас-Царево, мост при км 20+504 (п.в. Созопол)“ Открита процедура по ЗОП
829 25.09.2016 Ремонтно-възстановителни работи във връзка с обект „Път ІІ-99 „Бургас-Царево, надлез при км 43+249 (п.в. Приморско)“ . Открита процедура по ЗОП
830 25.09.2016 „Избор на изпълнител за извършване на консултантска услуга за осъществяване на строителен надзор във връзка с изпълнението на ремонтно-възстановителни работи на обект: „Път ІІ-99 Бургас-Царево, надлез при км 43+249 (п.в. Приморско)“ 00044-2016-0091 Открита процедура по ЗОП
824 21.09.2016 „Изпълнение на строително - монтажни работи за обект: „Път ІІ-14 „о.п. Видин – Кула – Връшка чука“, участък от км 10+100 до км 10+260“ 00044-2016-0086 Открита процедура по ЗОП
825 21.09.2016 Избор на изпълнител за извършване на консултантска услуга на обект: „Път ІІ-14 „о.п. Видин – Кула – Връшка чука“, участък от км 10+100 до км 10+260“ 00044-2016-0087 Открита процедура по ЗОП
826 21.09.2016 „Ремонт на дилатационни фуги на мостово съоръжение при км 358+607 на пътна връзка „Бургас-запад” при АМ”Тракия” 9056815 Събиране на оферти с обява или покана до определени лица
822 15.09.2016 „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина на служители на Агенция „Пътна инфраструктура“ и за осигуряване на ваучери за хотелско настаняване и полици за медицински застраховки при служебни пътувания в чужбина на служители на Агенция „Пътна инфраструктура“ 00044-2016-0085 Публично състезание
820 14.09.2016 Изпълнение на строително - монтажни работи на обект: „Реконструкция и удвояване на път II-21 „Русе – о.п. Тутракан – о.п. Силистра“ от км 0+000 до км 0+293 00044-2016-0081 Открита процедура по ЗОП
821 14.09.2016 „Избор на изпълнител за консултантска услуга – строителен надзор при изпълнение на обект: „Изготвяне на технически проект и строителство (инженеринг) на обект: АМ „Хемус“, участък от км 310+940 до км 327+260“ 00044-2016-0082 Открита процедура по ЗОП
807 14.09.2016 „Осигуряване на система за електронна поща за нуждите на АПИ и ОПУ“. 00044-2016-0084 Открита процедура по ЗОП
809 14.09.2016 „Доставка на компютърна техника, рутери за VPN свързаност и източници на непрекъсваемо електрическо захранване за нуждите на АПИ и ОПУ“ с три обособени позиции: Обособена позиция №1 „Доставка на персонални компютри“; Обособена позиция №2 „Доставка на рутери за VPN свързаност“; Обособена позиция №3 „Доставка на източници на непрекъсваемо електрическо захранване“ 00044-2016-0083 Открита процедура по ЗОП
819 09.09.2016 „Упражняване на консултантска услуга – строителен надзор при изпълнение на обект„Път I-9 „Слънчев бряг – Бургас“, участък Обход на Ахелой от км 207+726,37 до км 212+233.06, изпарител при км 207+580, нов фундамент на стомано-решетъчен стълб от реконструкция на ВЛ 20 kV „Равда“ при км 207+680, реконструкция на оптичен кабел на „СКАТ“ ТВ при км 212+011 и реконструкция на ВЛ в подземна мрежа при км 212+120“ 00044-2016-0080 Открита процедура по ЗОП
818 29.08.2016 Извършване на текущ ремонт на материално-техническата база на обекти, стопанисвани от АПИ - ОПУ Ловеч 00044-2016-0079 Публично състезание
816 26.08.2016 „Изготвяне на технически проект и строителство (инженеринг) на обект: АМ „Хемус“, участък от км 310+940 до км 327+260“ 00044-2016-0078 Открита процедура по ЗОП
817 26.08.2016 Избор на изпълнител за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежа, извършване на технически контрол по част „Конструктивна“ и упражняване на консултантска услуга – строителен надзор при изпълнение на обект: „Изготвяне на технически проект и строителство (инженеринг) на обект: АМ Хемус, участък от км 78+500 до км 87+800“ 00044-2016-0077 Открита процедура по ЗОП
814 25.08.2016 „Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка със строителството на 3 обекта – Лот 16, Лот 17 и Лот 18 на ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 по обособени позиции: - Обособена позиция 1 – Лот 16 „Път II-35 Ловеч – Троян – Кърнаре от км 37+393 до км 46+105, с обща дължина 8,712 км, област Ловеч“; - Обособена позиция 2 – Лот 17 „Път III-306 Червен бряг – Чомаковци от км 9+715 до км 19+207, с обща дължина 9,492 км, област Плевен“; - Обособена позиция 3 – Лот 18 „Път IІІ-112 Дъбова махала-Монтана от км 10+500 до км 16+227.88, от км 20+579 до км 27+736.15, от км 29+675 до км 36+654.63 и от км 37+825 до км 47+806.74, с обща дължина 29,846 км, област Монтана“ 00044-2016-0076 Открита процедура по ЗОП
815 23.08.2016 „Извършване на текущ ремонт на материално техническа база на обект, стопанисван от АПИ-ОПУ-Кюстендил- сграда кантон Студен кладенец". 00044-2016-0075
813 19.08.2016 „Определяне на изпълнител за строителството на 3 обекта – Лот 16, Лот 17 и Лот 18 на ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 по обособени позиции: - Обособена позиция 1 – Лот 16 „Път II-35 Ловеч – Троян – Кърнаре от км 37+393 до км 46+105, с обща дължина 8,712 км, област Ловеч“; - Обособена позиция 2 – Лот 17 „Път III-306 Червен бряг – Чомаковци от км 9+715 до км 19+207, с обща дължина 9,492 км, област Плевен“; - Обособена позиция 3 – Лот 18 „Път III-112 Дъбова махала – Монтана от км 10+500 до км 16+227.88, от км 20+579 до км 27+736.15, от км 29+675 до км 36+654.63 и от км 37++825 до км 47+806.74, с обща дължина 29,846 км, област Монтана“ 00044-2016-0074 Открита процедура по ЗОП
810 19.08.2016 "Абонаментно поддържане на компютри и периферни устройства в ОПУ Варна" 9055536 Събиране на оферти с обява или покана до определени лица
811 18.08.2016 "Осъществяване на охрана чрез СОТ и жива , невъоръжена денонощна охрана на имоти - държавна собственост, стопанисвани от ОПУ - Варна за период от две години" 00044-2016-0073 Открита процедура по ЗОП
812 18.08.2016 Доставка и монтаж на 5 (пет) броя фабрично нови мобилни електронни везни с неавтоматично действие за поосово измерване на пътни превозни средства 00044-2016-0072 Открита процедура по ЗОП
808 17.08.2016 "Извършване на текущ ремонт на материално техническа база на обекти, стопанисвани от АПИ-ОПУ Сливен 00044-2016-0071 Публично състезание
806 16.08.2016 „Извършване на предварителни археологически проучвания по трасето на АМ „Струма Лот 3.1 на обекти Мощанец 2 (от км 363+400 до км 363+500) и Мощанец 3 (от км 363+650 до км 363+700)“ към 03461-2015-0006 Към рамково споразумение
805 15.08.2016 Извършване на текущ ремонт на материално-техническата база на обекти, стопанисвани от АПИ-ОПУ-Габрово 00044-2016-0070 Публично състезание
804 12.08.2016 ремонтно-възстановителни работи във връзка с обект „Път ІІ-99 „Бургас-Царево, надлез при км 3+453 (Ченгене скеле)“ . 00044-2016-0069 Открита процедура по ЗОП
801 22.07.2016 „Изработване на технически проект по следата на оптимизирано трасе, за обект: Автомагистрала „Хемус“ – Етап 1 по обособени позиции: Обособена позиция №1 „Изработване на технически проект по следата на оптимизирано трасе за обект: АМ „Хемус“ – Етап 1, участък от км 87+800 до пресичане с път III-307 , включително пътен възел „Дерманци“, с приблизителна дължина 14,120 км Обособена позиция №2 Изработване на технически проект по следата на оптимизирано трасе за обект: АМ „Хемус“ – Етап 1, участък от края на пътен възел „Дерманци“ (пресичане с път ІІІ-307) до пресичането с път ІІІ-3005, включително пътен възел „Каленик“, с приблизителна дължина 18,080 км Обособена позиция №3 „Изработване на технически проект по следата на оптимизирано трасе за обект: АМ „Хемус“ – Етап 1, участък от края на пътен възел „Каленик“ (пресичане с път ІІІ-3005) до пресичането с път ІІ-35, включително пътен възел „Плевен“, с приблизителна дължина 17,800 км“ 00044-2016-0068 Открита процедура по ЗОП
802 22.07.2016 „Организиране на дейността по разпространение на винетни стикери на територията на Република България – приемане и съхраняване на склад на отпечатаните количества годишни и краткосрочни винетни стикери, осигуряване на пунктовете за крайна дистрибуция, различни от тези на Възложителя, периодично транспортиране на винетните стикери до пунктовете за крайна дистрибуция, включително и на тези на Възложителя, информационно обезпечаване на отчитането на складовите наличности и продажбите, и финансовите постъпления от продажби”. 00044-2016-0066 Открита процедура по ЗОП
803 22.07.2016 „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Път 1-9 „Слънчев бряг – Бургас“, участък Обход на Ахелой от км 207+726,37 до км 212+233.06, изпарител при км 207+580, нов фундамент на стомано-решетъчен стълб от реконструкция на ВЛ 20 kV „Равда“ при км 207+680, реконструкция на оптичен кабел на „СКАТ“ ТВ при км 212+011 и реконструкция на ВЛ в подземна мрежа при км 212+120“. 00044-2016-0067 Открита процедура по ЗОП
800 20.07.2016 „Извършване на текущ ремонт на материално-техническата база на обекти, стопанисвани от АПИ ОПУ-Добрич” 00044-2016-0065 Публично състезание
798 18.07.2016 Осъществяване на охрана чрез СОТ и жива, невъоръжена денонощна охрана на имоти – държавна собственост, стопанисвани от ОПУ – Смолян, за период от две години 00044-2016-0064 Открита процедура по ЗОП
799 14.07.2016 Извършване на спасителни археологически проучвания по трасето на Автомагистрала "Струма", Лот 3.3 към 03461-2015-0006 Към рамково споразумение
797 14.07.2016 „Упражняване на постоянен авторски надзор по смисъла на Закона за устройство на територията на обект: “Път II-18 “Софийски околовръстен път – Западна дъга” в участък от км 0+780 до км 6+309” 00044-2016-0063 Договаряне без предварително обявление
796 13.07.2016 Извършване на текущ ремонт на материално техническа база на обекти, стопанисвани от АПИ-ОПУ-Велико Търново 00044-2016-0062 Публично състезание
795 12.07.2016 „Изработване на Комплексен доклад за оценка за съответствието със съществените изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна“ по обособени позиции" към 00044-2014-0007 Към рамково споразумение
794 11.07.2016 Проектиране и строителство на автомагистрала "Струма" Лот 3.1 Тунел "Железница" 03461-2015-0008 Открита процедура по ЗОП
793 06.07.2016 „Изготвяне на технически проект и строителство (инженеринг) на обект: АМ „Хемус“, участък от км 78+500 до км 87+800“ 00044-2016-0061 Открита процедура по ЗОП
789 14.04.2016 Извършване на текущ ремонт на материално техническата база на обекти, стопанисвани от АПИ-ОПУ София 00044-2016-0051 открита процедура по ЗОП
790 14.04.2016 „Извършване на СМР на кантон „Марикостиново” 00044-2016-0060 Открита процедура
791 14.04.2016 „Извършване на строително – монтажни работи на снегоринна база „Селимица”, собственост на АПИ – ОПУ – Перник“ 00044-2016-0059 Открита процедура
770 14.04.2016 Изработване и доставка на рекламни материали, за проектите (Лот 1 до Лот 14 ) на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.“, 00044-2016-0050 открита процедура по ЗОП
771 14.04.2016 "Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проектите (Лот 1 до Лот 14) на оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“. 00044-2016-0057 открита процедура по ЗОП
782 14.04.2016 „Доставка на дърва и въглища за отопление за нуждите на специализираните звена на Агенция "Пътна инфраструктура“ 00044-2016-0058 договаряне без обявление по реда на чл. 90, ал. 1, т. 11 от ЗОП
783 14.04.2016 „Избор на изпълнител на обществена поръчка за изработване и актуализация на анализ „разходи-ползи“ за следните участъци: • Направление „Видин – Ботевград“ Път І-1 „Видин – Монтана“ от км 3+757 до км 102+380 Път І-1 „Монтана – Враца“ от км 114+512 до км 141+300 Път І-1 „Враца – Мездра“ от км 152+500 до км 161+367 Път І-1 „Мездра – Ботевград“ от км 161+367 до км 194+122 - актуализация на анализ „разходи и ползи“. • Направление „Русе - Велико Търново“ „Русе – Бяла“ от км 0+000 до км 60+000 „Бяла - Велико Търново“ от км 60+000 до км 120+000 • „Калотина – София“ АМ „Калотина – София“ от км 15+500 до км 48+611.93 - актуализация на анализ „разходи и ползи“. 00044-2016-0056 Открита процедура по ЗОП
785 14.04.2016 „Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Реконструкция на път II 86 Средногорци - Рудозем, участък от км 125+727 до км 126+604 и от км 126+750 до км 132+920“. 00044-2016-0054 Открита процедура по ЗОП
786 14.04.2016 „Доставка на автомобилни гуми за нуждите на Агенция “Пътна инфрастурктура“ 00044-2016-0055 Открита процедура по ЗОП
787 14.04.2016 „Извършване на проучвателно – проектантски работи и строителство /инженеринг/ на обект: „Републикански път III-7008 Елхово – Скалица, мост над р. Тунджа при км 2+500” 00044-2016-0053 Открита процедура по ЗОП
766 14.04.2016 Извършване на текущ ремонт на материално техническа база на обекти, стопанисвани от АПИ - ОПУ Пловдив 00044-­2016­-0047 ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3 (Открита процедура)
774 14.04.2016 „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА РЕМОНТ НА МПС СОБСТВЕНОСТ НА АПИ“ ПО 27 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: Обособена позиция № 1: Централна администрация на АПИ, ИПМ и ОПУ-София Обособена позиция № 2: ОПУ-Благоевград Обособена позиция № 3: ОПУ- Бургас Обособена позиция № 4: ОПУ-Варна Обособена позиция № 5: ОПУ-Велико Търново Обособена позиция № 6: ОПУ-Видин Обособена позиция № 7: ОПУ-Враца Обособена позиция № 8: ОПУ- Габрово Обособена позиция № 9: ОПУ- Добрич Обособена позиция № 10: ОПУ-Кюстендил Обособена позиция № 11: ОПУ- Кърджали Обособена позиция № 12: ОПУ- Ловеч Обособена позиция № 13: ОПУ- Монтана Обособена позиция № 14: ОПУ- Пазарджик Обособена позиция № 15: ОПУ-Перник Обособена позиция № 16: ОПУ-Плевен Обособена позиция № 17: ОПУ-Пловдив Обособена позиция № 18: ОПУ-Разград Обособена позиция № 19: ОПУ-Русе Обособена позиция № 20: ОПУ-Силистра Обособена позиция № 21: ОПУ-Сливен Обособена позиция № 22: ОПУ-Смолян Обособена позиция № 23: ОПУ- Стара Загора Обособена позиция № 24: ОПУ- Търговище Обособена позиция № 25: ОПУ- Хасково Обособена позиция № 26: ОПУ- Шумен Обособена позиция № 27: ОПУ- Ямбол 00044-2016-0052 Открита процедура по ЗОП
775 13.04.2016 „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: “Път III-5802 „Тополово – Поройна - /III-667 Първомай – Дълбок извор/”, Мост над р. Чинар дере при км 19+435” 00044-2016-0040 Открита процедура по ЗОП
776 13.04.2016 „ИЗВЪРШВАНЕ НА КОНСУЛТАНТСКА УСЛУГА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТ: “ПЪТ III-5802 „ТОПОЛОВО – ПОРОЙНА - /III-667 ПЪРВОМАЙ – ДЪЛБОК ИЗВОР/”, МОСТ НАД Р. ЧИНАР ДЕРЕ ПРИ КМ 19+435” 00044-2016-0146 Открита процедура по ЗОП
777 13.04.2016 „Изработване на Доклади за Оценка на въздействието върху околната среда и Доклади за Оценка за съвместимостта“. 00044-2016-0041 Открита процедура по ЗОП (Рамково споразумение)
778 13.04.2016 „Изготвяне на информация за преценка за необходимост от оценка на въздействието върху околната среда и Екологична оценка“. 00044-2016-0045 Открита процедура по ЗОП (Рамково споразумение)
779 13.04.2016 „Изпълнение на консултантска услуга във връзка със строителството по проект „Реконструкция на път II 86 Средногорци - Рудозем, участък от км 125+727.46 до км 126+600 и от км 126+750 до км 132+920“ област Смолян 00044-2016-0044 Открита процедура по ЗОП
780 13.04.2016 „Изпълнение на строително - монтажни работи за обект: „Ремонт на републикански път І-4 /Е-772/ „Севлиево – В. Търново” от км 93+250 до км 93+700“. 00044-2016-0043 Открита процедура по ЗОП
781 13.04.2016 „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА КОНСУЛТАНТСКА УСЛУГА НА ОБЕКТ: „РЕМОНТ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ПЪТ І-4/Е-772 „СЕВЛИЕВО – В. ТЪРНОВО” ОТ КМ 93+250 ДО КМ 93+700“. 00044-2016-0042 Открита процедура по ЗОП
767 13.04.2016 „Осъществяване на охрана чрез СОТ и жива невъоръжена денонощна охрана на имоти – държавна собственост, стопанисвани от ОПУ Шумен за период от две години” 00044-2016-0048 Открита
768 13.04.2016 Извършване на текущ ремонт на материално техническа база на обекти,стопанисвани от АПИ-ОПУ Силистра 00044-2016-0032 открита
769 13.04.2016 „ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩ РЕМОНТ НА МАТЕРИАЛНО ТЕХНИЧЕСКА БАЗА НА ОБЕКТИ, СТОПАНИСВАНИ ОТ АПИ – ОПУ ХАСКОВО ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ" 00044-2016-0033 открита
763 13.04.2016 „Извършване на консултантска услуга за изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор за обект: „Републикански път III-7008 Елхово – Скалица, мост над р. Тунджа при км 2+500” 00044-2016-0038 открита процедура по ЗОП
764 13.04.2016 Извършване на текущ ремонт на материално техническата база на обект, стопанисван от АПИ ОПУ Стара Загора – кантон Павел баня, гр. Павел баня 00044-2016-0031 открита процедура по ЗОП
765 13.04.2016 Извършване на текущ ремонт на материално техническа база на обект, стопанисван от АПИ - ОПУ Варна- Школа за квалификация и преквалификация на кадри в к.к. "Св.Св.Константин и Елена" 00044-2016-0034 Открита процедура
742 13.04.2016 „Извършване на спасителни археологически проучвания – разкопки, теренни издирвания и археологическо наблюдение за установяване наличието на археологически структури по трасето на линейни строителни обекти, с цел недопускане на тяхното унищожаване, съгласно приложимите изисквания на ЗКН“ 00044-2016-0039 Открита процедура (рамково споразумение)
788 13.04.2016 Извършване на текущ ремонт на материално техническата база на обекти стопанисвани от АПИ - ОПУ Монтана 00044-2016-0037 открита
772 13.04.2016 „Извършване на строителство на обект: Републикански път ІІІ-623 „Бобов дол - Жедна” от км 14+800 до км 15+560 – ново трасе (усвояване на нови площи от км 14+850 до км 15+550)” 00044-2016-0035 открита процедура по ЗОП
773 13.04.2016 “Избор на застраховател за автомобилния парк на Агенция “Пътна инфраструктура” за сключване на застраховка “Гражданска отговорност на автомобилистите и злополука” и застраховка “Каско”. 00044-2016-0036 открита процедура по ЗОП
743 12.04.2016 „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: Основен ремонт (рехабилитация) на АМ „Черно море”, виадукт „Звездица” от км 2+511 до км 2+911” 00044-2016-0028 Открита процедура по ЗОП
744 12.04.2016 „Извършване на консултантска услуга за осъществяване на строителен надзор по време на строителството на обект: Основен ремонт (рехабилитация) на АМ „Черно море”, виадукт „Звездица” от км 2+511 до км 2+911” 00044-2016-0029 Открита процедура по ЗОП
760 12.04.2016 „Избор на изпълнител за извършване на консултантска услуга на обект: „Републикански път IІІ-623 „Бобов дол – Жедна“ от км 14+800 до км 15+560 – ново трасе (усвояване на нови площи от км 14+850 до км 15+550)“ 00044-2016-0030 открита процедура по ЗОП
761 11.04.2016 „Извършване на текущ ремонт на материално техническа база на обекти, стопанисвани от АПИ-ОПУ-Бургас” 00044-2016-0027 Открита процедура по ЗОП
759 11.04.2016 Извършване на текущ ремонт на материално техническа база на обекти, стопанисвани от АПИ-ОПУ-Кърджали 00044-2016-0026
755 08.04.2016 „Извършване на авторски надзор по време на строителството на обект: Лот 7 „Път II-35 Плевен – Ловеч от км 13+600 до км 25+384, с обща дължина 11, 784 км, област Плевен“. 00044-2016-0024 договаряне без обявление по рада на чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП
756 08.04.2016 „Извършване на авторски надзор по време на строителството на обект: Лот 6 „Път II-86 Пловдив – Асеновград от км 14+860 до км 25+150, с обща дължина 10,290 км, област Пловдив“. 00044-2016-0025 договаряне без обявление по реда на чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП
757 08.04.2016 „Извършване на авторски надзор по време на строителството на обект: Лот 15 „Път III-107-Рила – Рилски манастир от км 11+010 до км 30+796, 82, с обща дължина 19, 786 км, област Кюстендил“. 00044-2016-0023 договаряне без обявление по реда на чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП
752 06.04.2016 «Извършване на текущ ремонт на материално техническата база на обекти, стопанисвани от АПИ - ОПУ Шумен» 00044-2016-0022 открита/Пълномощно П-76/30.03.2016 год.
753 06.04.2016 „Извършване на текущ ремонт на материално техническата база на обекти, стопанисвани от АПИ-ОПУ Ямбол” 00044-2016-0020 Открита процедура
754 06.04.2016 “Доставка на канцеларски материали, хартия за копиране и тонер касети за нуждите на АПИ” с две обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: Доставка на класьори за нуждите на АПИ; Обособена позиция 2: Доставка на канцеларски материали извън списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания за нуждите на АПИ /доставка на канцеларски материали, хартия за копиране и тонер касети/.” 00044-2016-0021 открита
749 05.04.2016 „Проектиране, изграждане и въвеждане на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5т. (Тол) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5т.(електронна винетка)” 00044-2016-0019 Открита процедура по ЗОП
750 05.04.2016 „Проектиране, изграждане и доставка на пожароизвестителни инсталации и интегриране на единна информационна система на сградите на 27 Областни пътни управления, Институт по пътища и мостове (ИПМ) и Централна администрация (ЦА) към Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). 00044-2016-0018 Открита процедура по ЗОП
639 05.04.2016 "Извършване на проектиране и строителство (инженеринг) на обект: "Допълнително проектиране във връзка с осигуряване на мерки по ОВОС и реконструкция на път I-9 "Слънчев бряг – Бургас" с изграждане на второ платно, от км 212+233,06 до км 217+000 (километраж по проекта) от км 210+862,10 до км 215+629,05 (километраж по съществуващия път)". 00044-2016-0017 Открита процедура по ЗОП
718 01.04.2016 ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНСУЛТАНТСКА УСЛУГА ПРИ СТРОИТЕЛСТВОТО НА 15 /петнадесет/ ОБЕКТА – ЕТАП I НА ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ. 00044-2016-0016 Открита процедура по ЗОП
719 01.04.2016 "Определяне на изпълнител за строителството на 15 (петнадесет) обекта от етап I на ОП "Региони в растеж" 2014-2020 по обособени позиции 00044-2016-0015 Открита процедура по ЗОП
717 28.03.2016 „Изработване на технически проект за обект: ”Kръгово кръстовище при км 254+251 на път I-6 и подходи към два броя локални платна” 00044-2016-0014 Открита процедура по ЗОП
715 23.03.2016 „Изготвяне на Доклад за оценка на съвместимост за обект АМ „Русе-Велико Търново” с дължина 120 км. 00044-2016-0013
710 15.03.2016 „Избор на изпълнител за извършване на консултантска услуга на обект: „Допълнително проектиране във връзка с осигуряване на мерки по ОВОС и реконструкция на път I-9 „Слънчев бряг – Бургас“ с изграждане на второ платно, от км 212+233,06 до км 217+000 (километраж по проекта) от км 210+862,10 до км 215+629,05 (километраж по съществуващ път)“. 00044-2016-0008 открита
711 15.03.2016 „ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКА, НЕВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА И ОХРАНА ЧРЕЗ СОТ НА ОБЕКТИ, СТОПАНИСВАНИ ОТ АПИ С 4 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“: - Обособена позиция № 1 – ОПУ – София – охрана на 13 обекта чрез СОТ; - Обособена позиция № 2 – ОПУ – Стара Загора – /общо 9 обекта/ 2 обекта с физическа, невъоръжена охрана и 7 обекта охрана чрез СОТ; - Обособена позиция № 3 – ОПУ – Хасково - /общо 10 обекта/ 1 обект с физическа невъоръжена охрана и 9 обекта охрана чрез СОТ; - Обособена позиция № 4 – ОПУ – Бургас - /общо 17 обекта/ 2 обекта с физическа, невъоръжена охрана и 16 обекта охрана чрез СОТ 00044-2016-0010 открита
712 15.03.2016 „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина, осигуряване на ваучери за хотелско настаняване, полици за медицински застраховки и предоставяне на съпътстващи услуги при служебни пътувания в чужбина на служители на Агенция „Пътна инфраструктура“ по две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина на служители на Агенция „Пътна инфраструктура“ и Обособена позиция № 2: „Осигуряване на ваучери за хотелско настаняване, полици за медицински застраховки и предоставяне на съпътстващи услуги при служебни пътувания в чужбина на служители на Агенция „Пътна инфраструктура“. 00044-2016-0009 открита
713 15.03.2016 „Избор на изпълнител за извършване на консултантски услуги с три обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Избор на изпълнител за извършване на консултантска услуга за осъществяване на строителен надзор във връзка с изпълнението на основен ремонт (рехабилитация) на Път І-7 „Силистра – Шумен – Ямбол“ от км 115+000 до км 122+300, включително пътни връзки на пътен възел с Път І-2 и с булевард „Велики Преслав“; Обособена позиция № 2: „Избор на изпълнител за извършване на консултантска услуга за осъществяване на строителен надзор във връзка с изпълнението на основен ремонт (рехабилитация) на Път І-2 „Русе – Варна“ от км 133+794 до км 146+160 и от км 150+750 до км 159+414“; Обособена позиция № 3: „Избор на изпълнител за извършване на консултантска услуга за осъществяване на строителен надзор във връзка с изпълнението на основен ремонт (рехабилитация) на Път ІІ-71 „Силистра - Добрич“ от км 0+045 до 5+861“. 00044-2016-0012 открита
714 15.03.2016 „ОБСЛУЖВАНЕ ОТ СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА, ВКЛЮЧВАЩО ОСИГУРЯВАНЕ НА ВСИЧКИ НОРМАТИВНО ОПРЕДЕЛЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛ.25 ОТ ЗЗБУТ, НАРЕДБА №3/25.01.2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖБИТЕ ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА И ДР. НА 1511 СЛУЖИТЕЛИ НА АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” 00044-2016-0011 открита
709 29.02.2016 „РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ В ПЪЛНА СТЕПЕН НА ПРОЕКТНА ГОТОВНОСТ, С КОИТО АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” ЩЕ ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ДА КАНДИДАТСТВА ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014 – 2020Г. И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“. 00044-2016-0007 Открита процедура по ЗОП
706 19.02.2016 "Избор на изпълнител за извършване на ремонтно-възстановителни работи на обект: „Аварийно укрепване на компрометирана подпорна стена на обект: „Път II-51 „Бяла - Попово” от км 0+858 до км“ 00044-2016-0005 открита
707 19.02.2016 „Изготвяне на проекти за частично изменение на действащи устройствени планове - план за регулация /ПР/, план за регулация и застрояване /ПРЗ/, план за застрояване /ПЗ/ и изготвяне на проекти за изменение на кадастрална карта и кадастрални регистри“ по 11 обособени позиции към рамково споразумение № 53-00-11837/23.10.2015 г
702 19.02.2016 „Избор на изпълнител за извършване на проектиране и строителство /инженеринг/ за обект: „Възстановяване и укрепване на компрометирани насипи на път IІІ-7008 „Елхово – Изгрев – М.Манастир – Г.Манастир – Генерал Тошево - Скалница“ от км 11+500 до км 12+300, от км 18+070 до км 18+270 и от км 23+650 до км 23+800“ 00044-2016-0006 чл. 84, т. 1 от ЗОП
703 16.02.2016 Изработване на комплексен доклад за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите на ивнестиционите проекти и технически контрол по част "Конструктивна" с две обособени позиции: -Обособена позиция № 1 - Рехабилитация на път ІІ-11 Милковица-Долни Вит-Самовит-Черковица от км 196+147 до 206+838 с дължина 10.961 км; -Обособена позиция № 2 - Рехабилитация на път ІІІ-118 Гулянци-Долна Митрополия от км 14+786 до км 24+150 с дължина 9.364 км; към рамково споразумение № 53-00-10479 от 08.09.2014 г.
701 09.02.2016 „Изграждане на система за непрекъснат и системен мониторинг на шума – касаещ жилищните зони и/или територии с детски, лечебни, учебни и обществени сгради в близост до основни пътни участъци от Републиканската пътна мрежа (посредством целесъобразна съвкупност от стационарни, квази-стационарни и преносими шумови измервателни терминали и измервания)“ 00044-2016-0004 открита
698 05.02.2016 „Избор на изпълнител за изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция на мост над река Мараш по път I-7 о.п. Шумен-Ямбол-Гранитово-Лесово при км 228+681”. 00044-2016-0002 Открита процедура по ЗОП
699 05.02.2016 „Избор на изпълнител за упражняване на консултантска услуга – строителен надзор при изпълнение на обект: „Реконструкция на мост над река Мараш по път I-7 о.п. Шумен-Ямбол-Гранитово-Лесово при км 228+681“. 00044-2016-0003 открита процедура по ЗОП
691 25.01.2016 „Изработване на Комплексен доклад за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна“ на инвестиционния проект за обект: Реконструкция на мост над река Мараш по път I-7 при км 228+681“ към рамково споразумение № 53-00-10479/08.09.2014 г.
686 07.01.2016 „Изработване на акустичен и конструктивен проект за шумозащитни стени, съобразно ситуацията на главен път Е-79 „Видин – Солун“ от км 363+000 до км 364+300, спрямо намиращите се в близост жилищни сгради“ 00044-2016-0001 открита процедура по ЗОП
684 30.12.2015 „Поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на автомагистралните участъци АМ „Марица“ от км 2+250 до км 22+000, включително и принадлежащите пътни връзки, охрана на пътни съоръжения и принадлежности в обхвата на автомагистралата, на територията на ОПУ – Стара Загора, стопанисвани от АПИ“. 00044-2015-0172 договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП
682 23.12.2015 „Извършване на охранителна дейност на обекти от материално техническата база в управление на АПИ, намиращи се на територията на Областно пътно управление гр.Варна” 00044-2015-0171 Договаряне без обявление
672 22.12.2015 „Избор на изпълнител за извършване на консултантска услуга за осъществяване на строителен надзор по време на строителството на обект: „Пътната връзка „Бургас - Свиленград“ на Пътен възел „Оризово“ при км 170+790 на АМ „Тракия”. 00044-2015-0170 Открита процедура по ЗОП
678 22.12.2015 „Поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи и аварийни ситуации) на автомагистралните участъци АМ „Марица” от км 2+250 до км 22+000, включително и принадлежащите пътни връзки, охрана на пътни съоръжения и принадлежности в обхвата на автомагистралата, на територията на ОПУ - Стара Загора, стопанисвани от АПИ” 00044-2015-0169 открита процедура по ЗОП
680 21.12.2015 „Изработване на Комплексен доклад за оценка за съответствието със съществените изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна” по обособени позиции”, както следва: 1. Обособена позиция № 1 „Изработване на Комплексен доклад за оценка за съответствието със съществените изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна” за обект: Основен ремонт (рехабилитация) на път ІІІ-1002 „Враца - пещера „Леденика”, участък от км 0+160 до км 17+588.70”; 2. Обособена позиция № 2 „Изработване на Комплексен доклад за оценка за съответствието със съществените изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна” за обект: Основен ремонт (рехабилитация) на път II-57 „Стара Загора - Раднево - път II-55” от км 0+250 до км 11+073 и от км 12+337 до км 40+650” към рамково споразумение № 53-00-10479 от 08.09.2014 г.
681 21.12.2015 „Изготвяне на доклад за ОВОС за обект: АМ „Русе – Велико Търново“ с дължина 120 км” към рамково споразумение № 53-00-4308 от 11.04.2014
679 18.12.2015 „Абонаментно обслужване на компютърна техника на Областно пътно управление-Бургас” 703574
676 16.12.2015 Извършване на ремонтно-възстановителни работи във връзка с обект „Път ІІ-99 „Бургас-Царево, надлез при км 3+453 (Ченгене скеле)“ . 702928
677 16.12.2015 Избор на изпълнител за извършване на консултантска услуга за осъществяване на строителен надзор във връзка с изпълнението на ремонтно-възстановителни работи на обект: „Път ІІ-99 Бургас-Царево, надлез при км 3+453 (Ченгене скеле)“ 702938
671 16.12.2015 „Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на пътната връзка „Бургас – Свиленград“ на пътен възел „Оризово“ при км 170+790 на АМ „Тракия“. 00044-2015-0165 Открита процедура по ЗОП
649 10.12.2015 Абонаментно поддържане на газова инсталация на административната сграда на Областно пътно управление Търговище
884 10.12.2015 Супервизия на проектиране и строителство на автомагистрала "Струма" Лот 3.1 Тунел "Железница" 03461-2015-0009 Открита процедура по ЗОП
667 08.12.2015 „Извършване на консултантски услуги, във връзка с доизграждане на обект: Път III-642 Калояново – Хисаря от км 15+650 до км 17+192 – надлез и пътна варианта” 00044-2015-0164 Открита процедура по ЗОП
669 08.12.2015 Ремонт на покривна конструкция на кантон "Предел", намиращ се в местността Предел, община Разлог, стопанисван от Агенция „Пътна инфраструктура”- ОПУ-Благоевград. 00044-2015-0163 Процедура на договаряне без обявление по реда на чл.90, ал.1, т.4 от ЗОП
668 04.12.2015 „Изработване на Технически проект за основен ремонт (рехабилитация) и частична реконструкция на обект: Път III-861 /ІІ-86/ ”Югово – Лъки - Здравец” от км 0+000 до км 31+040 и упражняване на авторски надзор по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и действащите подзаконови нормативни актове, на всички части на техническия проект“. 00044-2015-0162 Открита процедура по ЗОП
666 03.12.2015 "Осъществяване на жива денонощна охрана и охрана със СОТ на имоти държавна собственост, стопанисвани от Агенция "Пътна инфраструктура" - Областно пътно управление - Благоевград" 00044-2015-0161 Открита процедура
661 02.12.2015 Допълнителни строително-монтажни работи на обект: „Лот 27 Рехабилитация на път ІІІ-866 Смолян-Михалково-Кричим от км 17+600 до км 20+100 и от км 22+490 до км 26+490, път IІІ-8641 Пампорово-(Смолян-Стойките) от км 0+000 до км 11+350.73 и път IІІ-8681 Рудозем-Смилян от км 0+000 до км 8+431, с обща дължина 26,282 км, област Смолян. 00044-2015-0160 Договаряне без обявление по реда на чл. 90, ал. 1, т. 8 от ЗОП
660 27.11.2015 „Извършване на ремонтно –възстановителни дейности на прекъснатия въздушен електропровод, захранващ пътен кантон „Мина Твърдица“ на Път ІІІ-662 /Твърдица-Елена/ км.39+143, стопанисван от ОПУ-Сливен” 00044-2015-0159 Договаряне без обявление
659 26.11.2015 "Избор на изпълнител за извършване на ремонтно-възстановителни работи на обект: „Аварийно укрепване на компрометирана подпорна стена на обект: „Път II-51 „Бяла - Попово” от км 0+858 до км 0+908” 00044-2015-0158 Открита процедура по ЗОП
658 23.11.2015 „Извършване на консултантска услуга за осъществяване на строителен надзор във връзка с аварийно укрепване на компрометирана подпорна стена на обект: „Път II-51 „Бяла - Попово” от км 0+858 до км 0+908” 00044-2015-0157
656 18.11.2015 „Ремонтно възстановителни работи на ж.п. надлез на км 14 + 100 при гара Елин Пелин, път ІІІ-105“ І-1 /Елешница/-Елин Пелин – Гара Елин Пелин – І-8/Нови хан/“. 00044-2015-0156 открита процедура по ЗОП
647 16.11.2015 „Избор на изпълнител за извършване на допълнително проектиране и строително-монтажни работи за обект Път І-1 (Е79) обходен път на гр. Монтана от км 102+060 до км 114+512.20, подобект: Стабилизиране и укрепване на теренната основа и откосите на пътя в участъци от км 108+660 до км 109+000 и от км 109+000 до км 109+300“. 00044-2015-0155 Договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 8 от ЗОП
650 16.11.2015 „Изготвяне доклад за оценка на степента на въздействие за обект: „Околовръстен път на гр. Пловдив (Път III-805 „/Път I-8 „Пазарджик – Пловдив“/ – п.в. Царацово – Съединение“ от км 0+000 до км 4+120 и път II-86 „/Път I-8 „Пазарджик – Пловдив“/ - Асеновград - Смолян“ от км 0+000 до км 14+750) - Реконструкция с изграждане на второ пътно платно” към рамково споразумение № 53-00-4308 от 11.04.2014
644 06.11.2015 „Изготвяне на оценителски доклади от независими оценители, определящи равностойното парично обезщетение за имоти и части от имоти - собственост на физически или юридически лица при принудително отчуждаване за изграждане на инфраструктурни обекти с Възложител Агенция „Пътна инфраструктура” по обособени позиции, както следва: - Обособена позиция 1:„АМ „Марица” от км 5+000 до км 71+011.31 – изместване на линейна техническа инфраструктура и селскостопански пътища, напоителни канали, електропроводи 20 kV, газопроводи, водопроводи, т.т. кабели, тръбопроводи, корекции на реки, дюкери, съоръжения към селскостопански пътища, жп линии и пътен възел „Тополовград” - от обекта се засяга 1 бр. поземлен имот – земеделска земя; - Обособена позиция 2: „Северна скоростна тангента” от км 0+000 до км 16+400/16+540, участък от км 0+000 до км 15+100“ - от обекта се засягат 4 бр. поземлени имоти в урбанизирани територии; - Обособена позиция 3: „Път III–862 „Пловдив–Лилково“ – Възстановяване и укрепване на компрометирани насипи от км 8+100 до км 8+500“ - от обекта се засягат 6 бр. поземлени имоти, от които: 1 бр. поземлен имот - земеделска земя и 5 бр. - земеделски земи с трайни насаждения; - Обособена позиция 4: „АМ „Тракия“ ЛОТ 2, участък „Стара Загора - Нова Загора“ от км 210+100 до км 241+900“ - основно трасе и изместване на линейни мрежи на техническата инфраструктура. От обекта се засягат 4 бр. поземлени имоти в горски територии; - Обособена позиция 5: „АМ Марица „Оризово-Капитан Андреево“ от км 108+260 до км 114+000 - Корекция на река Левка при втока на мост при км 109+720“. От обекта се засягат 17 бр. поземлени имоти, от които: 15 бр. поземлени имоти - земеделски земи и 2 бр. поземлени имоти в горски територии; - Обособена позиция 6: „Закупуване на терен в горски фонд по реда на § 123 от ЗИДЗГ /отм./, находящ се в м. „Ликовуня“, гр. Созопол, област Бургас“ - От обекта се засяга 1 бр. поземлен имот в горска територия“ към рамково споразумение № 53-00-13494 от 25.11.2014 г./ открита
640 02.11.2015 „Проектиране и доизграждане на обект: Път ІІІ-642 Калояново - Хисаря от км 15+650 до км 17+192 - надлез и пътна варианта”. 00044-2015-0154 Открита процедура по ЗОП
634 26.10.2015 Извършване на ремонтни дейности в административната сграда на ОПУ Плевен и кантон Гривица 00044-2015-0153 Открита процедура
627 20.10.2015 Доставка на природен газ за стопански нужди за: Административна сграда на РПС Търговище, с адрес: гр.Търговище, ул. "Трети март"№40 00044-2015-0149 Договаряне без обявление
628 20.10.2015 Доставка на природен газ за стопански нужди за: Административна сграда на ОПУ Търговище с адрес: гр.Търговище, ул. "Христо Ботев" №30 00044-2015-0150 Договаряне без обявление
629 20.10.2015 Доставка на природен газ за стопански нужди за: Административна сграда на РПС Попово, с адрес: гр.Попово, бул. "България" №112 00044-2015-0151 Договаряне без обявление
631 19.10.2015 “Извършване на текущ ремонт на материално техническата база на обекти, стопанисвани от АПИ - ОПУ Шумен: 1. Частичен ремонт на хидроизолация на покрив на административна сграда на ОПУ Шумен; 2. Ремонт на хидроизолация на покрив на работилница при ОПУ Шумен; З. Ремонт на покрив кантон Хитрино; 4. Ремонт кантон Радко Димитриево.“ 00044-2015-0152 П-343/12.10.2015 г.
621 19.10.2015 „Извършване на консултантска услуга за осъществяване на строителен надзор по време на строителството на обект: „Допълване на пътен възел „Плодовитово“ при пресичане на АМ „Тракия“ и път III-666” 00044-2015-0148 открита процедура по ЗОП
622 12.10.2015 „Извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на Републиканските пътища на територията на ОПУ Силистра“. 00044-2015-0144 Договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП
624 12.10.2015 „Изработване на идеен и технически проект за път III-198 „Обходен път на гр. Петрич”. 00044-2015-0145 Открита процедура по ЗОП
625 12.10.2015 "Извършване на текущ ремонт на материално-техническа база на обекти,стопанисвани от АПИ-ОПУ-Русе" 00044-2015-0146
626 12.10.2015 „Допълнителни ремонтно-възстановителни работи на обект: „Възстановяване устой на мост и корекция на р. Въча на път ІІІ-197 Борино-Девин при км 79+660“ 00044-2015-0147 Договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 8 от ЗОП
620 08.10.2015 „Проектиране и строителство на укрепване с подпорна стена на насип на АМ „Струма“ Лот 2 от км 322+100 до км 322+260 и реконструкция на устой страна София на виадукт при км 322+400“ 00044-2015-0142 договаряне без обявление на основание чл. 90, ал.1, т. 8 от ЗОП
608 08.10.2015 „Изпълнение на строително – монтажни работи на обект: „Допълване на пътен възел „Плодовитово” при пресичане на АМ „Тракия” и път III-666” 00044-2015-0143 Открита процедура по ЗОП
618 07.10.2015 Изработване на планове за управление на строителни отпадъци на инвестиционни проекти, както следва: 1. Основен ремонт (рехабилитация) на път III-2307 „Разклон с път II-23 – Руйно – Яребица - Главиница“ от км 0+000 до км 6+208.68; 2. Основен ремонт (рехабилитация) на път ІІІ-401 „Микре – Ловеч“ от км 0+000 до км 15+479.58; 3. Основен ремонт (рехабилитация) на път ІІІ-207 „І-2 - (о.п. Шумен - Девня) - Ветрино - границата ОПУ Варна – Тервел - границата ОПУ Силистра“ от км 8+877.80 до км 15+880.75 и от км 51+848 до км 63+864.69; 4. Основен ремонт (рехабилитация) на път ІІІ-107 „(о.п. Дупница - о.п. Благоевград) - Кочериново – Рила - Рилски манастир“ от км 11+010 до км 30+793; 5. Основен ремонт(рехабилитация) на път II-35 „Плевен – Ловеч“ от км 13+600.47 до км 25+384.27. 6. Основен ремонт (рехабилитация) на път III-402 "І-4 Борима - Дълбок дол - гара Добродан (ІІ-35)" от км 0+000 до км 30+479.68 7. Основен ремонт (рехабилитация) на път ІІІ-504 "Самоводене - Обединение" от км 0+000 до км 26+113.60 8. Основен ремонт (рехабилитация) на обект: Път II-12 "о.п. Видин - Брегово - граница р Сърбия" от км 0+250.81 до км 8+841.10 9. Път I-9 Слънчев бряг- Бургас участък Ахелой-Поморие от км 212+233.06 до км 217+600 реконструкция и изграждане на второ платно” 00044-2015-0141 открита процедура по ЗОП
609 05.10.2015 Избор на изпълнител за извършване на консултантска услуга за осъществяване на строителен надзор във връзка с изпълнението на ремонтно-възстановителни работи на обект: „Ремонтно-възстановителни работи на ж.п. надлез на км 14+100 при гара Елин Пелин, път ІІІ-105“ І-1/Елешница/- Елин Пелин- Гара Елин Пелин- І-8/Нови хан/“. 00044-2015-0139 Открита процедура по ЗОП
611 05.10.2015 „Извършване на проучвателно-проектантски работи и строителство (инженеринг) на обект: „Изграждане на подпорни стени по републикански път III-609 „Трявна - Дряново" при км 48+173; при км 48+257; при км 49+285; при км 49+713 и при км 51+990" 00044-2015-0140 открита
619 01.10.2015 Абонаментно обслужване на телефонната централа в ОПУ Търговище
600 17.09.2015 „Доставка на фабрично нови автомобили за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура” за календарните 2015 г. и 2016 г.“ 00044-2015-0138 открита процедура по ЗОП
603 17.09.2015 „Извършване на допълнителни консултантски услуги във връзка с извършване на допълнителни строително монтажни работи на обект: Лот № 22А от Проект “Транзитни пътища V” Път II-84 “Юндола – Якоруда - Разлог“ от км 54+390 до км 107+114 и Път II-19 „Разлог – Банско – Гоце Делчев – Садово” от км 36+570 до км 93+670.71, с обща дължина 109.824 км с обособени подобекти: Подобект I Изпълнение на строително монтажните работи за реконструкцията на мост при км 100+400 в Участък 1 Път II-84 “Юндола - Разлог“; Подобект II Изпълнение на ремонтно- възстановителни работи във връзка с установено срязване и пропадане на пътното платно между км 63+900 до км 63+800; Подобект III Изпълнение на ремонтни дейности на съоръжение при км 1+550 на Път III-1903. 00044-2015-0137 Договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 8 от ЗОП
598 12.09.2015 „Избор на изпълнител за извършване на консултантска услуга, изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието, изготвяне на технически контрол по част „Конструктивна“ и осъществяване на строителен надзор по време на строителството за обект: „Възстановяване и укрепване на компрометирани насипи на път IІІ-7008 „Елхово – Изгрев – М.Манастир – Г.Манастир – Генерал Тошево - Скалница“ от км 18+070 до км 18+270 и от км 11+500 до км 12+300, и от км 23+650 до км 23+800“ 00044-2015-0135 открита процедура по ЗОП
599 12.09.2015 „Избор на изпълнител на консултантски услуги - изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор по време на строителството за обект: „Ремонт на пътно тяло на път III-8604 „Пловдив – Бяла Черква – Косово /Бачково – Хвойна/“ при км 15+000” 00044-2015-0136 Открита процедура по ЗОП
584 09.09.2015 „Избор на изпълнител за изготвяне на информация за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС за обект Път II-11 „Мизия – Оряхово – Крушовене“, участък „Обход на град Оряхово“ от км 0+000 до км 8+769,55“. към Рамково споразумение № 53-00-10089/09.09.2015 г.
655 08.09.2015 Предоставяне на услуга - сателитна телевизия за нуждите на ОПУ Търговище-Кантон Боаза
583 04.09.2015 Изработване на технически проект за нова връхна конструкция за обект "Селскостопански надлез над път ІІ-73 "Граница ОПУ-Шумен-Лозарево-(Карнобат-Бургас) при км 89+205" и упражняване на авторски надзор по смисъла на ЗУТ и действащите подзаконови нормативни актове на всички части на техническия проект 9045606 публична покана
581 02.09.2015 „Извършване на проучвателно-проектантски работи на проявил се свлачищен процес при с. Козар Белене на републикански път І-3 „Бяла - Ботевград“ при км 41+394“, на територията на ОПУ Плевен”. 00044-2015-0134 Открита процедура по ЗОП
580 28.08.2015 “Избор на консултант във връзка с изпълнението на СМР за обект: „Пътен надлез на ул. „Филиповско шосе“ над Софийски околовръстен път при км 59+500 в участъка от бул. „Добринова скала“ до ул. „Трети март“ 00044-2015-0132 Открита процедура по ЗОП
579 27.08.2015 Охрана чрез видеонаблюдение на опорен пункт ДЗС на територията на ОПУ-Русе 00044-2015-0130 открита процедура
573 27.08.2015 „Избор на изпълнител за извършване на консултантска услуга за: ∙ Обект 1 - Рехабилитация на път І-7 „Силистра – Шумен – Велики Преслав – Върбица“ участък от км 149+156,80 до км 166+548“ ∙ Обект 2 - Рехабилитация на път І-4, съвпадащ с ул. „Магистрална“ в гр. Велико Търново от км 126+667 до км 127+328 и от км 127+678 до км 129+614“. 00044-2015-0131 открита процедура по ЗОП
576 26.08.2015 ''Охрана чрез СОТ на 17 обекта на територията на ОПУ-Русе'' 00044-2015-0129 открита процедура
578 26.08.2015 Осъществяване на жива охрана и охрана със СОТ на имоти – държавна собственост, стопанисвани от АПИ - ОПУ гр.Пазарджик 00044-2015-0133 открита процедура
574 25.08.2015 Избор на Изпълнител за извършване на консултантска услуга във връзка със строителството по обект: Път III-5004 „Обход на гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000, участък: от км 10+940,74 до км 16+010, подобект: корекция на р. Паничарка при км 3+320 – пътен възел кв. Дядо Дянко“. 00044-2015-0128 Открита процедура
572 19.08.2015 „Определяне на изпълнител за извършване на спасителни археологически проучвания по трасето на Северна скоростна тангента на новорегистрирани археологически обекти“. 00044-2015-0127 Договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП
569 17.08.2015 Доставка на автомобилно гориво, доставяно чрез карти за безналично плащане и газьол за отопление за нуждите на АПИ. 00044-2015-0126 Договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 11 от ЗОП
568 14.08.2015 Осъществяване на видеонаблюдение с цел охрана, на обекти, стопанисвани от АПИ- ОПУ - Хасково, по обособени позиции. открита процедура
565 12.08.2015 Доставка на нова и неупотребявана компютърна техника за нуждите на ЦА на Агенция "Пътна инфраструктура" 00044-2015-0123 открита
512 12.08.2015 Ремонтни дейности на МТБ на ОПУ-Враца -Ремонт покрив на административна сграда на ОПУ враца 00044-2015-0124 открита процедура /чл.14,ал.1,т.1 от ЗОП
567 04.08.2015 Абонаментно обслужване на техническите средства в ОПУ Търговище
556 04.08.2015 „ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДДЪРЖАНЕ (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО, ЗИМНО И РЕМОНТНО – ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН, СТОПАНИСВАНИ ОТ АПИ, СЪГЛАСНО ЧЛ.19, АЛ. 1, Т.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА“ ЗА ОПУ-ПЕРНИК 00044-2015-0120 договаряне с обявление
562 04.08.2015 „Определяне на изпълнител за строителство на обект: Път III-5004 „Обход на гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000, участък: от км 10+940,74 до км 16+010, подобект: корекция на р. Паничарка при км 3+320 – пътен възел кв. Дядо Дянко“ 00044-2015-0121 открита
552 29.07.2015 Извършване на текущ ремонт на материално техническа база на обект, стопанисван от АПИ-ОПУ Варна - ремонт на фасадна стена в Школата в к.к."Св.Св.Константин и Елена", Варна 00044-2015-0118 Открита процедура/Пълномощно изх.№П-229/11.06.2015г.
555 29.07.2015 Извършване на текущ ремонт на материално-техническата база (МТБ) на обект стопанисван от АПИ - ОПУ – Ловеч: РПС Ловеч – Районна пътна лаборатория 00044-2015-0119 открита процедура
553 27.07.2015 „Изработване на комплексен доклад за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите и технически контрол по част „Конструктивна“ по осем обособени позиции. Към Рамково споразумение № 53-00-10479/08.09.2014 г.
554 24.07.2015 Извършване на ремонтни дейности на сграда на РПС- Берковица 00044-2015-0117 открита
551 24.07.2015 „Избор на изпълнител за извършване на консултантска услуга на обект: „Пропадане на пътно платно при км 4+250 и на проявил се свлачищен процес при км 11+900 на републикански път ІІІ-4404 „Габрово – Трънито - Дебел дял“. 00044-2015-0115 Открита процедура по ЗОП
542 24.07.2015 1. "Изработване на технически проект за Път I-8 „Калотина – Софийски околовръстен път“ участък от 32+447.20 до км 48+611.93 и 2. Упражняване на авторски надзор по време на строителството, съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ) и действащите подзаконови нормативни актове по време на строителството". 00044-2015-0116 открита процедура по ЗОП
550 23.07.2015 Ремонт на административни сгради в ОПУ-Силистра 00044-2015-0114 открита
549 22.07.2015 „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи за обект: „Пътен надлез на ул. „Филиповско шосе“ над Софийски околовръстен път при км 59+500 в участъка на ул. „Добринова скала“ до ул. „Трети март“ 00044-2015-0113 Открита процедура по ЗОП
547 22.07.2015 „Укрепване на засегнат от свлачище пътен участък от км 325+000 до 325+400 по трасето на АМ „Струма” Лот 2” 00044-2015-0112 Договаряне без обявление по реда на чл. 90, ал. 1, т. 8 от ЗОП
548 21.07.2015 Извършване на текущ ремонт на материално техническа база на обекти, стопанисвани от АПИ-ОПУ Пловдив, а именно: Ремонт на сградата на РПС Граф Игнатиево, Ремонт на сградата на РПС Йоаким Груево, Ремонт в сградата на РПС Стряма. 00044-2015-0110 Открита процедура
546 20.07.2015 Осъществяване на жива охрана и охрана чрез СОТ на имоти-държавна собственост, стопанисвани от АПИ-ОПУ-Габрово 00044-2015-0109 Открита процедура
541 17.07.2015 „Изготвяне на технически проект на обект: Път ІІ-14 о. п. Видин – Кулата – Връшка чука, участък от км 10+100 до км 10+260”. 00044-2015-0105 Открита процедура
543 17.07.2015 „Избор на изпълнител за извършване на проектиране и строителство /инженеринг/ за обект: „Възстановяване и укрепване на компрометирани насипи на път IІІ-7008 „Елхово – Изгрев – М.Манастир – Г.Манастир – Генерал Тошево - Скалница“ от км 18+070 до км 18+270 и от км 11+500 до км 12+300, и от км 23+650 до км 23+800“ 00044-2015-0107 Открита процедура по ЗОП
544 17.07.2015 „Избор на изпълнител за извършване на проектиране и строителство /инженеринг/ за обект: „Ремонт на пътно тяло на път III-8604 „Пловдив – Бяла Черква – Косово /Бачково – Хвойна/“ при км 15+000” 00044-2015-0108 Открита процедура по ЗОП
545 17.07.2015 Извършване на текущ ремонт на материално техническата база на обекти, стопанисвани от АПИ - ОПУ Шумен: 1. Частичен ремонт на хидроизолация на покрив на административна сграда на ОПУ Шумен; 2. Ремонт на хидроизолация на покрив на работилница при ОПУ Шумен; З. Ремонт на покрив кантон Хитрино; 4. Ремонт кантон Радко Димитриево. 00044-2015-0111 Открита процедура по ЗОП
535 17.07.2015 „Аварийни ремонтни работи по укрепване на пътен насип на АМ „Струма” Лот 1, от км 317+550 до км 317+900” 00044-2015-0106 Договаряне без обявление по реда на чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП
539 16.07.2015 „Осъществяване на дейност „Информация и публичност“, с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Осъществяване на дейност „Информационни дейности“; Обособена позиция № 2: Осъществяване на дейност „Изработване, доставка и разпространение на рекламни материали“. 00044-2015-0103 Открита процедура по ЗОП
540 16.07.2015 „ИЗРАБОТВАНЕ И ДОСТАВКА НА РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ПРОЕКТ: ЛОТ 70 ОТ ОП „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” 2007-2013 Г. - СЕВЕРНА СКОРОСТНА ТАНГЕНТА ОТ КМ 0+000 ДО КМ 16+540” 00044-2015-0104 Открита процедура по ЗОП
531 16.07.2015 "Изработване на прединвестиционно проучване за изграждане на трета лента на път II-86 "Асеновград – Смолян" 00044-2015-0102 Открита процедура
537 15.07.2015 Осъществяване на жива охрана и охрана чрез СОТ на имоти – държавна собственост, стопанисвани от АПИ-ОПУ – Разград 00044-2015-0101 Открита процедура
536 14.07.2015 „Осъществяване на жива охрана и охрана със СОТ на имоти –държавна собственост , стопанисвани от АПИ – ОПУ Варна" 677304 Открита процедура
529 08.07.2015 „Ремонт на МТБ на ОПУ – Бургас за 2015г.: извършване на ремонтни дейности в административната сграда на Областно пътно управление-Бургас, гр.Бургас, ул.”Цариградска”№30” 00044-2015-0099 чл.14, ал.3, т.1 от ЗОП
527 07.07.2015 Извършване на текущ ремонт на материално техническа база на обекти, стпанисвани от АПИ-ОПУ Разград 00044-2015-0098 Открита процедура
524 02.07.2015 „ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ПО СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАСТРАХОВКА „ИМУЩЕСТВО“ НА ОГРАНИЧИТЕЛНИ СИСТЕМИ ПО ТРАСЕТО НА АВТОМАГИСТРАЛА „ТРАКИЯ“ ОТ КМ 0+000 ДО КМ 208+181 И АВТОМАГИСТРАЛА „ХЕМУС“ ОТ КМ 0+000 ДО КМ 78+554 и от км 342+350 до км 425+500“. 00044-2015-0095 Открита процедура по ЗОП
525 02.07.2015 „Надграждане на съществуваща ГИС система в АПИ“ 00044-2015-0096 Договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП
523 01.07.2015 „Извършване на текущ ремонт на материално-техническата база на обекти, стопанисвани от АПИ-ОПУ Перник – Ремонт на Снегоринна база "Ждрелото", м. Ждрелото, с. Ломница, община Трън” 00044-2015-0094 открита процедура
520 30.06.2015 „Извършване на текущ ремонт на МТБ на обекти, стопанисвани от АПИ - ОПУ - Смолян: Ремонт на покрив Кантон - с. Виево, РПС - Смолян; Ремонт на покрив Кантон - с. Баните, РПС - Средногорци” 00044-2015-0097 открита процедура
517 30.06.2015 „Предоставяне на обществени електронни съобщителни услуги, чрез обществена мобилна наземна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие и фиксирани гласови (телекомуникационни) услуги за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура“ с 2 (две) обособени позиции“: Обособена позиция 1: „Предоставяне на обществени електронни съобщителни услуги, чрез обществена мобилна наземна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура”. и Обособена позиция 2: „Предоставяне на фиксирани гласови (телекомуникационни) услуги за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура”. 00044-2015-0093 Открита процедура по ЗОП
519 26.06.2015 Извършване на текущ ремонт на материално техническа база на обекти, стопанисвани от АПИ-ОПУ-Благоевград, а именно: - Административна сграда на ОПУ - Благоевград - Сградата на кантона в с.Марикостиново - Административна сграда на РПС - Благоевград 00044-2015-0092 Открита процедура
514 22.06.2015 Извършване на текущ ремонт на МТБ на обекти, стопанисвани от АПИ - ОПУ Ямбол 00044-2015-0089 Открита процедура по опростени правила
508 19.06.2015 Частична подмяна на дограма на административната сграда на АПИ-Областно пътно управление-Велико Търново - фасада север 00044-2015-0090 открита процедура
510 19.06.2015 Проектиране и изпълнение на аварийно-укрепителни дейности на път І-1 Видин Култа при км 178+600 в района на граница Враца - с. Новачене 00044-2015-0087
511 19.06.2015 „Извършване на текущ ремонт на материално техническа база на обекти, стопанисвани от АПИ- ОПУ – Русе” 00044-2015-0086
506 18.06.2015 „Ремонтни работи на сграда кантон “Рилски манастир” м. “Бачкова чешма”, землище на Рилски манастир, общ. Рила, област Кюстендил 00044-2015-0085 открита процедура
518 17.06.2015 Извършване на видео наблюдение на сгради и прилежащ терен на РПС Шумен, РПС Нови пазар, РПС Велики Преслав и пункт за продажба на винетки в административната сграда на ОПУ Шумен на пл. Оборище № 2, гр. Шумен. 00044-2015-0091 ОТКРИТА
504 17.06.2015 „Извършване на текущ ремонт на материално техническата база на обект, стопанисван от АПИ-ОПУ-Габрово - ремонт на санитарните възли в административната сграда на ОПУ-Габрово” 00044-2015-0084 открита процедура по ЗОП
505 17.06.2015 Осъществяване на жива охрана и охрана със сигнално охранителна техника (СОТ) на имоти държавна собственост, стопанисвани от АПИ - Областно пътно управление Ловеч. 00044-2015-0088 открита
502 16.06.2015 „Път І-9 Слънчев бряг – Бургас, в участък: „Обход на Ахелой“ от км 207+500 до км 212+233,06 - Статически изчисления за предвидените по проект големи съоръжения, в съответствие с европейската система за проектиране на строителни конструкции – Еврокод и нови проектни решения за съоръженията, при необходимост; актуализация на техническия проект и осъществяване на авторски надзор по време на строителството; - Проектно решение за осигуряване на пътна връзка със съществуващото трасе на път І-9 „Слънчев бряг – Бургас за посоката „Слънчев бряг – Ахелой” 00044-2015-0082 Открита процедура по ЗОП
503 16.06.2015 „Доставка и конфигуриране на хардуерно оборудване и доставка на софтуерни лицензи“ 00044-2015-0083 Открита процедура по ЗОП
500 16.06.2015 „Изготвяне на технически проект и изграждане на подпорна стена при археологически Обект № 15 по трасето на АМ „Струма”, Лот 2 от км 346+300 до км 346+455” 00044-2015-0081 Договаряне без обявление по реда на чл. 90, ал. 1, т. 8 от ЗОП
501 15.06.2015 „Извършване на ремонтни дейности на МТБ на Областно Пътно Управление –Сливен – кантон гр. Котел” 00044-2015-0079 открита процедура
498 15.06.2015 "Извършване на текущ ремонт на материално техническата на обекти, стопанисвани от АПИ-ОПУ Добрич" - Ремонт на База за квалификация и преквалификация "Икънтълъка" по прието КСС - Ремонт на РПС Балчик по прието КСС 00044-2015-0078 Открита процедура по ЗОП
499 15.06.2015 Извършване на текущ ремонт на материално-техническата база на обекти, стопанисвани от АПИ - ОПУ Търговище 00044-2015-0080 Открита процедура
497 11.06.2015 "Осъществяване на жива охрана и охрана със СОТ на имоти-държавна собственост, стопанисвани от АПИ-ОПУ Добрич" 00044-2015-0077 Открита
491 10.06.2015 “Избор на изпълнител за извършване на консултантски услуги с две обособени позиции, а именно: Обособена позиция № 1: Извършване на консултантски услуги във връзка с изработване на технически проект и изграждане на осветление на пътни връзки за с. Ново Делчево и с. Дамяница; пътен възел “Петрич-Мелник” при км 425+180; пътен възел “Генерал Тодоров” при км 431+228; пътни връзки “Марикостиново” при км 433+355; пътни връзки “Петрич-Кулата” и “Кулата-Петрич” при км 435+020 на АМ “Струма” Лот 4 “Сандански-Кулата” от км 423+800 до км 438+500; Обособена позиция № 2: Извършване на консултантски услуги във връзка с проектиране и строителство на уширение на път I-1 от края на АМ “Струма” Лот 4 до ГКПП „Кулата” от км 441+095/ км 438+670 по километраж АМ “Струма”/ до км 442+470 по километраж на път I-1.“ 00044-2015-0075 Открита процедура по ЗОП
490 08.06.2015 Осъществяване на жива охрана и охрана със СОТ на имоти-държавна собственост, стопанисвани от АПИ-ОПУ-Велико Търново 00044-2015-0076 Открита процедура
439 08.06.2015 Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС, собственост на АПИ- ОПУ ВРАЦА" 00044-2015-0074 открита процедура / Пълномощно №П-128/01.04.2015г.
488 05.06.2015 Ремонт на МТБ на ОПУ – Стара Загора за 2015г.: извършване на ремонтни дейности на БКПК – гр. Павел баня 00044-2015-0073 Открита процедура
487 04.06.2015 Извършване на текущ ремонт на материално техническа база на обекти, стопанисвани от АПИ-ОПУ-Благоевград, а именно: - Административна сграда на ОПУ - Благоевград - Сградата на кантона в с.Марикостиново - Административна сграда на РПС - Благоевград 00044-2015-0072 Открита процедура
479 02.06.2015 Авариен ремонт на покрива на Административната сграда на ОПУ - Кърджали, гр.Кърджали, бул."Беломорски" №79
477 01.06.2015 Осъществяване на жива охрана и охрана със СОТ на имоти държавна собственост, стопанисвани от АПИ - ОПУ Плевен" 00044-2015-0070 Открита процедура по ЗОП
471 29.05.2015 „Избор на изпълнител за изработване на технически проект и изграждане на осветление на: пътни връзки за с. Ново Делчево и с. Дамяница; пътен възел „Петрич - Мелник” при км 425+180; пътен възел „Генерал Тодоров” при км 431+228; пътни връзки „Марикостиново” при км 433+355; пътни връзки „Петрич – Кулата” и „Кулата – Петрич” при км 435+020 на АМ „Струма” Лот 4 „Сандански – Кулата” от км 423+800 до км 438+500” 00044-2015-0067 Открита процедура
474 29.05.2015 „Поддържане (превантивно, текущо и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации ) на автомагистралните участъци АМ „Тракия“ от км 0+000 до км 208+181 и пътна връзка “Марица”с дължина 2,250 км,, включително и принадлежащите пътни връзки, поддържане осветлението на тунел “Траянови врата” с обслужващите го подстанции и далекопроводи, охрана на пътни съоръжения и принадлежности в обхвата на автомагистралата, на територията на ОПУ–София ОПУ–Пазарджик, ОПУ – Пловдив и ОПУ – Стара Загора, стопанисвани от АПИ“ 00044-2015-0068 Договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП
475 29.05.2015 „Изработване на технически проект за основен ремонт на път II-59 „Крумовград – Ивайловград“ от км 30+439 до км 57+000“ 00044-2015-0069 Открита процедура по ЗОП
476 29.05.2015 „Изготвяне на оценителски доклади от независими оценители, определящи равностойното парично обезщетение за имоти и части от имоти - собственост на физически или юридически лица при принудително отчуждаване за изграждане на инфраструктурни обекти” по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: Път I-1 (E79) „Обход на гр. Монтана“ от км 102+060 до км 114+512.20; Обособена позиция 2: „Реконструкция на електропровод 20kV извод Рогозиново с трансформаторен пост, пресичащ АМ „Марица“ при км 69+947“. открита
473 27.05.2015 Осъществяване на жива охрана и охрана със сигнално-охранителна техника(СОТ) на имоти - държавна собственост, стопанисвани от Агенция "Пътна инфраструктура" - Областно пътно управление - Кърджали" 00044-2015-0066 открита процедура
470 25.05.2015 „Извършване на проучвателно-проектантски работи на обект: „Укрепване на републикански път IІІ-861 „Югово – Лъки“ при км 5+485, на територията на област Пловдив“. 00044-2015-0065 Договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП
465 21.05.2015 „Извършване на проучвателно-проектантски работи на обекти: ● Укрепване на републикански път III-5009 „Бели пласт – Стремци – Рани лист - /Черноочене – Кърджали/ при км 8+321 на територията на област Кърджали; ● Укрепване на републикански път III-5009 „Бели пласт – Стремци – Рани лист - /Черноочене – Кърджали/ при км 24+750 на територията на област Кърджали; ● Укрепване на републикански път III-5071 „Чифлик – Стремци – Рани лист – Черноочене“ при км 10+400, на територията на област Кърджали; ● Укрепване на републикански път III-5071 „Чифлик – Стремци – Рани лист – Черноочене“ при км 12+910, на територията на област Кърджали; 00044-2015-0062 Договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП
466 21.05.2015 Извършване на проучвателно-проектантски работи на обект:„Укрепване на републикански III-488 „Път II-48-Градец-Ичера-Сливен“ участък от км 25+430 до км 25+520, на територията на област Сливен“; 00044-2015-0063 Договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП
467 21.05.2015 Извършване на проучвателно-проектантски работи на обект: „Укрепване на републикански път III-868 “Рудозем – Смолян“ при км 20+220, на територията на област Смолян“. 00044-2015-0064 Договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП
461 19.05.2015 Проучване, проектиране и извършване на строителни работи на аварирал мост над р. Ропотамо при км 16+257 на път ІІІ-992 "Веселие-Ясна поляна" 00044-2015-0060 открита
462 19.05.2015 Извършване на консултантска услуга във връзка с изпълнението на строителни работи на аварирал мост над р. Ропотамо при км 16+257 на път ІІІ-992 "Веселие-Ясна поляна" 00044-2015-0061 открита
460 18.05.2015 „ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЖИВА ОХРАНА И ОХРАНА ЧРЕЗ СОТ НА ОБЕКТИ, СТОПАНИСВАНИ В АПИ – ОПУ БУРГАС" 00044-2015-0059 открита процедура по ЗОП
458 15.05.2015 „ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ПО СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАСТРАХОВКА „ИМУЩЕСТВО“ НА ОГРАНИЧИТЕЛНИ СИСТЕМИ ПО ТРАСЕТО НА АВТОМАГИСТРАЛА „ХЕМУС“ ОТ КМ 0+000 ДО КМ 78+554 И ОТ КМ 342+350 ДО КМ 425+500 И АВТОМАГИСТРАЛА „ТРАКИЯ“ОТ КМ 0+000 ДО КМ 208+181“ 00044-2015-0058 Открита процедура по ЗОП
443 15.05.2015 Денонощна невъоръжена, жива охрана на сградата на ЦА на АПИ 00044-2015-0057 открита процедура по ЗОП
451 13.05.2015 "Избор на изпълнител на строително – монтажни работи на обект: "Пътна връзка "Свиленград - Бургас" на пътен възел "Оризово" при км 170+790 на АМ "Тракия" 00044-2015-0052 Открита процедура по ЗОП
452 13.05.2015 “Доставка на канцеларски материали, хартия за копиране и тонер касети за нуждите на АПИ” с две обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: Доставка на класьори за нуждите на АПИ; Обособена позиция 2: Доставка на канцеларски материали извън списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания за нуждите на АПИ /доставка на канцеларски материали, хартия за копиране и тонер касети/.” 00044-2015-0053 открита процедура по ЗОП
453 13.05.2015 „Извършване на проучвателно-проектантски работи и строителство (инженеринг) на обект: „Укрепване на републикански път ІІI-208 „Провадия-Айтос“, участък от км 51+550 до км 73+320“. 00044-2015-0050 Договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП
454 13.05.2015 „Избор на изпълнител за извършване на консултантска услуга на обект: „Укрепване на републикански път ІІI-208 „Провадия-Айтос“, участък от км 51+550 до км 73+320“ 00044-2015-0051 Договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП
455 13.05.2015 „Избор на изпълнител за проектиране и строителство на уширение на Път I-1 от края на АМ „Струма“ Лот 4 до ГКПП „Кулата“ от км 441+095 /км 438+670 по километраж АМ Струма/ до км 442+470 по километраж на път I-1“. 00044-2015-0054 Открита процедура по ЗОП
456 13.05.2015 „Извършване на проучвателно-проектантски работи и строителство (инженеринг) на обект: „Изграждане на подпорни стени по републикански път ІІІ-609 „Трявна - Дряново” при км 48+173; при км 48+257; при км 49+285; при км 49+713 и при км 51+990” 00044-2015-0055 открита процедура по ЗОП
457 13.05.2015 „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на строителството на обект: „Изграждане на подпорни стени по републикански път ІІІ-609 „Трявна - Дряново” при км 48+173; при км 48+257; при км 49+285; при км 49+713 и при км 51+990”. 00044-2015-0056 Открита процедура по ЗОП
442 12.05.2015 "Извършване на ремонтно-възстановителни работи на обект: „Път І-2 Русе-Разград, рехабилитация на мост при км 34+196 над р. Бели Лом, с. Писанец“. 00044-2015-0041 Открита процедура
444 12.05.2015 „Извършване на проучвателно-проектантски работи и строителство (инженеринг) на обект: „Укрепване на републикански път ІІ-59 „Момчилград - Крумовград – Ивайловград“ участък от км 18+250 до км 18+820“ 00044-2015-0045 Договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП
445 12.05.2015 „Избор на изпълнител за извършване на консултантска услуга на обект: „Укрепване на републикански път ІІ-59 „Момчилград - Крумовград – Ивайловград“ участък от км 18+250 до км 18+820“ 00044-2015-0046 Договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП
450 12.05.2015 Осъществяване на жива охрана и охрана със СОТ на имоти – държавна собственост, стопанисвани от АПИ – ОПУ Пловдив 00044-2015-0042 Открита процедура
425 12.05.2015 „Избор на изпълнител за извършване на консултантска услуга за осъществяване на строителен надзор по време на строителството на обект: „Укрепване на републикански път III - 602 „(о.п. Кюстендил - Радомир) - Коняво - Горна Козница - Мала Фуча - Бобов дол”, разрушен участък „Мала Фуча - Бобов дол” от км 25+170 до км 25+210” 00044-2015-0043 Договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП
426 12.05.2015 „Избор на изпълнител за извършване на консултантска услуга за осъществяване на строителен надзор по време на строителството на обект: „Обезопасяване с високоякостни мрежи на републикански път I – 1 /Е79/ „Даскалово - о.п. Дупница – о.п. Благоевград” в участъка след с. Мурсалево от км 348+700 до км 349+000” 00044-2015-0044 Договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП
432 12.05.2015 „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор на обект: „Укрепване на републикански път ІІІ - 2042 „Добротица – Присойна – Любичево – (о.п. Омуртаг – Априлово)“, участък от км 5+710 до км 5+750“. 00044-2015-0049 Договаряне без обявление по чл. 90, ал.1, т. 4 от ЗОП
433 12.05.2015 „Избор на изпълнител за извършване на консултантска услуга за осъществяване на строителен надзор по време на строителството на обект: „Обезопасяване с високоякостни мрежи на републикански път І – 1 „София - Кулата“, участък от км 377+560 до км 378+003 и участък от км 384+190 до км 384+300“. 00044-2015-0048 Договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП
434 12.05.2015 „Извършване на консултантска услуга на обект: „Възстановяване и укрепване на участък от път I-9 „Малко Търново - граница Турция” при км 316+400”. 00044-2015-0047 Договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП
440 11.05.2015 Извършване на проучвателно-проектански работи и строителство(инженеринг) на обект:Пропадане на пътно платно при км 4+250 и проявил се свлачищен процес при км 11+900 на републикански път ІІІ-4404 "Габрово-Дебел дял" 00044-2015-0040 открита
438 08.05.2015 ”Изработването на комплексен доклад за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите и технически контрол по част „Конструктивна“ по две обособени позиции Към Рамково споразумение № 53-00-10479/08.09.2014 г
435 30.04.2015 "Осъществяване на жива охрана и охрана със СОТ на имоти, държавна собственост, стопанисвани от АПИ-ОПУ Перник" 00044-2015-0038 открита процедура
428 30.04.2015 Осъществяване на жива охрана със СОТ на имоти държавна собственост, стопанисвани от АПИ- ОПУ-Монтана 00044-2015-0039 открита процедура
430 29.04.2015 “Избор на изпълнител за извършване на консултантска услуга за осъществяване на строителен надзор във връзка с изпълнението на ремонтно-възстановителни работи на обект: “Път І-2 Русе-Разград”, рехабилитация на мост при км 34+196 над р. Бели Лом, с. Писанец” 00044-2015-0036 Открита процедура
423 27.04.2015 "Осъществяване на жива охрана и охрана със СОТ на имоти - държавна собственост, стопанисвани от АПИ – ОПУ Сливен” открита процедура /чл. 3, ал. 1
421 24.04.2015 „Разработване на проекти в пълна степен на проектна готовност, с които Агенция „Пътна инфраструктура” ще има възможност да кандидатства за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020г. по дванадесет обособени позиции” 00044-2015-0035 открита процедура
422 23.04.2015 „Извършване на поддържане /превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации/ на АМ Хемус на територията на ОПУ Варна и ОПУ Шумен”. 00044-2015-0034 Договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 4
420 22.04.2015 „Изработване на комплексен доклад за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите и технически контрол по част „Конструктивна“ по обособени позиции: Обособена позиция 1: „Основен ремонт (рехабилитация) на път ІІІ-107 „о.п. Дупница – о.п. Благоевград) – Кочериново – Рила – Рилски манастир“ от км 11+010 до км 30+793“; Обособена позиция 2: „Основен ремонт (рехабилитация) на път ІІІ-2307 „Разклон с път ІІ-23 – Руйно – Яребица - Главиница“ от км 0+000 до км 6+208.68“; Обособена позиция 3: „Основен ремонт (рехабилитация) на път ІІІ-401 „Микре - Ловеч“ от км 0+000 до км 15+479.58“; Обособена позиция 4: „Основен ремонт (рехабилитация) на път ІІІ-207 „І-2 – (о.п. Шумен - Девня) – Ветрино – границата ОПУ Варна - Тервел – границата ОПУ Силистра“ от км 8+877.80 до км 15+880.75 и от км 51+848 до км 63+864.69“; Обособена позиция 5: „Основен ремонт (рехабилитация) на път ІІІ-402 „І-4 – Борима – Дълбок дол – Гара Добродан – ІІ-35“ от км 0+049.63 до км 30+337.00“ Към рамково споразумение 53-00-10479/08.09.2014 г.
418 21.04.2015 Ремонт на Административна сграда ОПУ -Хасково - ремонт покрив, санитарни възли и дограма открита процедура
417 16.04.2015 „Изготвяне на проекти за частично изменение на действащи устройствени планове – план за регулация (ПР), план за регулация и застрояване (ПРЗ), план за застрояване (ПЗ) и изготвяне на проекти за изменение на кадастрална карта и кадастрални регистри“. 00044-2015-0032 Открита процедура (рамково споразумение)
412 14.04.2015 „Определяне на изпълнител за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на 1368.322 км републикански пътища на територията на Областно пътно управление – София, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата“. 00044-2015-0031 Договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП
411 09.04.2015 „Извършване на допълнителни консултантски услуги във връзка с изработване на технически проект и строителството на обект: „АМ „Струма“, Лот 2 „Дупница – Благоевград“. 00044-2015-0029 Договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 8 от ЗОП
408 09.04.2015 „Определяне на изпълнител за строителство на обект: АМ „Марица“ „Оризово- Капитан Андреево“, участък от км 4+660 до км 5+000“ 00044-2015-0028 Открита процедура
399 09.04.2015 Доставка и монтаж на допълнителни количества ограничителни системи за пътища за обект АМ „Марица” : Лот № 1, „Оризово – Димитровград” от км 5+000 до км 36+400 и Лот № 2, „Димитровград – Капитан Андреево” от км 36+400 до км 70+620. 00044-2015-0030 Открита процедура
410 08.04.2015 Осъществяване на жива охрана и охрана със СОТ на имоти - държавна собственост, стопанисвани от АПИ - ОПУ Търговище 00044-2015-0027 Открита процедура
407 07.04.2015 „Изработване на комплексен доклад за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите на инвестиционния проект за обект: АМ „Марица“ Оризово – Капитан Андреево участък от км 4+660 до км 5+000“ Към рамково споразумение № 53-00-10479/08.09.2014 г.
392 02.04.2015 „Извършване на проучвателно-проектантски работи и строителство (инженеринг) на обект: „Възстановяване и укрепване на участък от път І - 9 „Малко Търново – граница Турция“ при км 316+400“. 00044-2015-0025 Договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП
393 02.04.2015 "Извършване на проучвателно - проектантски работи и строителство (инженеринг) на обект: "Укрепване на републикански път III - 602 "(о.п. Кюстендил - Радомир) - Коняво - Горна Козница - Мала Фуча - Бобов дол, разрушен участък "Мала Фуча - Бобов дол" от км 25+170 до км 25+210". 00044-2015-0021 Договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП
394 02.04.2015 „Извършване на проучвателно-проектантски работи и строителство (инженеринг) на обект: „Укрепване на републикански път ІІ-59 „Момчилград - Крумовград – Ивайловград“ участък от км 18+540 до км 18+820“. 00044-2015-0023 Договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП
395 02.04.2015 „Извършване на проучвателно-проектантски работи и строителство (инженеринг) на обект: „Укрепване на републикански път ІІІ - 2042 „Добротица – Присойна – Любичево – (о.п. Омуртаг – Априлово)“, участък от км 5+710 до км 5+750“ 00044-2015-0022 Договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП
396 02.04.2015 Извършване на проучвателно-проектантски работи и строителство (инженеринг) на обект:Укрепване на републикански път ІІІ-208 "Провадия-Айтос" участък от км 51+550 до км 73+320 00044-2015-0024 Договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП
397 02.04.2015 „Извършване на проучвателно - проектантски работи и строителство (инженеринг) на обект: „Обезопасяване с високоякостни мрежи на републикански път І – 1 „София - Кулата“, участък от км 377+560 до км 378+003 и участък от км 384+190 до км 384+300“. 00044-2015-0026 Договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП
398 02.04.2015 "Извършване на проучвателно - проектантски работи и строителство (инженеринг) на обект: "Обезопасяване с високоякостни мрежи на републикански път I – 1 /Е79/ "Даскалово - о.п. Дупница – о.п. Благоевград" в участъка след с. Мурсалево от км 348+700 до км 349+000". 00044-2015-0020 Договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП
351 31.03.2015 „Изпълнение на строително-монтажни работи по проект "Реконструкция на път III- 867 Мадан - Златоград - Бенковски" със следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: Участък от км 22+157 до км 22+992 и от км 23+889 до км 28+135 с обща дължина 5.081 км.; Обособена позиция № 2: Участък от км 28+135 до км 32+478 с обща дължина 4.343 км.; Обособена позиция № 3: Участък от км 32+478 до км 38+443 с обща дължина 5.965 км. 00044-2015-0019 Открита процедура
303 27.03.2015 „Избор на Изпълнител за извършване на консултантска услуга във връзка със строителството по проект „Реконструкция на път ІIІ-867 Мадан – Златоград – Бенковски”, с три обособени позиции: Обособена позиция № 1: Участък от км 22+157 до км 22+992 и от км 23+889 до км 28+135, с обща дължина 5.081 км. Обособена позиция № 2: Участък от км 28+135 до км 32+478, с обща дължина 4.343 км. Обособена позиция № 3: Участък от км 32+478 до км 38+443, с обща дължина 5.965 км. 00044-2015-0017 Открита процедура
306 27.03.2015 „Изработване на идеен проект за АМ „ Русе- Велико Търново” 00044-2015-0018 Открита процедура
292 24.03.2015 „Определяне на изпълнител за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на 1368.322 км републикански пътища на територията на Областно пътно управление София,стопанисвани от АПИ,съгласно чл19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата" 00044-2015-0016 Договаряне без обявление чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП
272 20.03.2015 „Избор на изпълнител за поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на автомагистрален участък АМ „Хемус” от км 0+000 до км 78+554 и пътна връзка „Прелок” от км 0+000 до км 3+024, включително и принадлежащите пътни връзки, поддържане осветлението на тунели: „Витиня”, „Топли дол”, „Ечемишка” и „Правешки ханове” с обслужващите ги подстанции и далекопроводи, охрана на пътни съоръжения и принадлежности в обхвата на автомагистралата на територията на ОПУ – София и ОПУ - Ловеч, стопанисвани от АПИ” 00044-2015-0014 Открита процедура
273 20.03.2015 „Избор на изпълнител за поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на автомагистрален участък АМ „Тракия” от км 0+000 до км 208+181 и пътна връзка „Марица” с дължина 2,250 км, включително и принадлежащите пътни връзки, поддържане осветлението на тунел „Траянови врата” с обслужващите го подстанции и далекопроводи, охрана на пътни съоръжения и принадлежности в обхвата на автомагистралата на територията на ОПУ – София, ОПУ – Пазарджик, ОПУ - Пловдив и ОПУ – Стара Загора, стопанисвани от АПИ” 00044-2015-0013 Открита процедура
281 20.03.2015 „Извършване на консултантска услуга във връзка с допълнителни строително-монтажни работи на обект: АМ „МАРИЦА” ЛОТ № 1 , ОРИЗОВО – ДИМИТРОВГРАД ОТ КМ 5+000 ДО КМ 36+400” с три обособени подобекта:Подобект І: „Стабилизиране на теренната основа под насипите и на пластове от зона „Б”; Подобект ІІ: „Укрепване на откоси на изкопи”; Подобект ІІІ: „Проектиране и изграждане на съоръжения, осигуряващи преминаването на отводнителен канал, пресичащ трасето на АМ „Марица” при км 26+070“. 00044-2015-0015 Договаряне без обявление, чл. 90, ал. 1, т. 8 от ЗОП
231 13.03.2015 „Осъществяване на дейност „Информиранe и публичност“ за проект № 0128-АПИ-1.12 (ИСУН №: BG161PO002-1.12.01-0001) „Подготовка на Агенция „Пътна инфраструктура“ за изпълнение на пътни проекти през програмен период 2014 – 2020 чрез подобряване на ефективността при събирането и обработката на данни за трафика по РПМ“, с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Осъществяване на дейност „Информационни дейности“; Обособена позиция № 2: Осъществяване на дейност „Изработване, доставка и разпространение на рекламни материали“. 00044-2015-0010 Открита процедура
233 13.03.2015 Избор на изпълнител на консултантска услуга (строителен надзор) във връзка със строителство на обект:„Път I-9 Слънчев бряг–Бургас, Обход гр.Поморие, участък от км 217+000 до км 222+849,41/километраж по проект/“ 00044-2015-0011 Открита процедура
235 13.03.2015 „Определяне на изпълнител за строителство на обект: Път I-9 Слънчев бряг – Бургас, Обход гр.Поморие, участък от км 217+000 до км 222+849,41“ 00044-2015-0012 Открита процедура
133 27.02.2015 „Осъществяване на жива охрана и охрана чрез СОТ на обекти, стопанисвани от АПИ – ОПУ Кюстендил" 00044-2015-0009 Открита процедура
97 26.02.2015 „Избор на изпълнител на консултантска услуга на обект: „Реконструкция на път І-9 Слънчев бряг – Бургас с изграждане на второ платно, от км 212+233,06 до км 217+000 (километраж по проекта) от км 210+862,10 до км 215+629,05 (километраж по съществуващ път)“ 00044-2015-0007 Открита процедура
100 26.02.2015 „Изпълнение на временни ремонтно-възстановителни работи на пътен възел „СОП – АМ „Люлин” 00044-2015-0008 Договаряне без обявление чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП
86 25.02.2015 Изработването на комплексен доклад за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите на инвестиционните проекти по обособени позиции Към Рамково споразумение № 53-00-10479 от 08.09.2014
80 20.02.2015 „Изготвяне на оценителски доклади от независими оценители, определящи равностойното парично обезщетение за имоти и части от имоти - собственост на физически или юридически лица при принудително отчуждаване за изграждане на инфраструктурни обекти с Възложител Агенция „Пътна Инфраструктура“ Покана към Рамково споразумение № 53-00-13494 от 25.11.2014
75 18.02.2015 "Реконструкция на път І-9 Слънчев бряг – Бургас с изграждане на второ платно, от км 212+233,06 до км 217+000 (километраж по проекта) от км 210+862,10 до км 215+629,05 (километраж по съществуващ път)" 00044-2015-0006 Открита процедура
68 17.02.2015 "Избор на Изпълнител за извършване на допълнителни строителни работи на обект: АМ „МАРИЦА” ЛОТ № 1 , ОРИЗОВО – ДИМИТРОВГРАД ОТ КМ 5+000 ДО КМ 36+400” с три обособени подобекта: Подобект І: „Стабилизиране на теренната основа под насипите и на пластове от зона „Б; Подобект ІІ: „Укрепване на откоси на изкопи”; Подобект ІІІ: „Проектиране и изграждане на съоръжения, осигуряващи преминаването на отводнителен канал, пресичащ трасето на АМ „Марица” при км 26+070” 00044-2015-0005 Открита процедура
67 16.02.2015 „ИЗВЪРШВАНЕ НА СПАСИТЕЛНO АРХЕОЛОГИЧЕСКO ПРОУЧВАНE НА ОБЕКТ №1, ПО ТРАСЕТО НА ПРОЕКТ: АМ „ХЕМУС“, УЧАСТЪК „БЕЛОКОПИТОВО – КАСПИЧАН“, ОТ КМ 337+302 ДО КМ 342+200” 00044-2015-0004 Открита процедура
66 11.02.2015 „ИЗВЪРШВАНЕ НА СПАСИТЕЛНИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ ПО ТРАСЕТО НА ПРОЕКТ: СЕВЕРНА СКОРОСТНА ТАНГЕНТА ОТ КМ 0+000 ДО КМ 16+540 ПО ЗАКОНА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО“ 00044-2015-0003 Открита процедура
59 04.02.2015 „Изработване на комплексен доклад за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите на инвестиционния проект за обект: „Пътни връзки „Петрич – Кулата“ и „Кулата – Петрич при пресичане на път ІІІ-198 „Петрич - Златарево“ с АМ „Струма“ Лот 4 при км 435+020“ Към Рамково споразумение № 53-00-10479 от 08.09.2014
50 29.01.2015 Изготвяне на ДОВОС с приложение ДОСВ за обект: Път I-9 "Слънчев бряг-Бургас" от км 212+233.06 до км 222+849.41 - реконструкция и изграждане на второ платно, и обход на гр. Поморие Към Рамково споразумение № 53-00-4308 от 11.04.2014
37 21.01.2015 „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГИС БАЗИРАНИ ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРИ ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА ОТ АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ И СЪЗДАВАНЕ НА ГИС РЕГИСТРИ ЗА ПРИХОДНИ ДЕЙНОСТИ.“ 00044-2015-0002 Открита процедура
33 19.01.2015 „Извършване на спасително археологическо проучване на обекти по трасето на АМ „Струма” Лот 2, както следва: обект № 15 от км 346+300 до км 346+455, обект от км 343+ 740 до км 343+840 и обект от км 331+300 до км 331+715.” 00044-2015-0001 Договаряне без обявление - чл. 90, ал. 1, т. 8 от ЗОП
45 16.12.2014 „Извършване на спасително археологическо проучване на обект „некропол и материали от желязната епоха“, находящ се на Път II-18 „Софийски околовръстен път в участъка от км 59+400 до км 61+629.18 и от км 0+000 до км 0+780“ 00044-2014-0135 Договаряне без обявление - чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП
15 26.11.2014 „Извършване на консултантски услуги във връзка с допълнителни строителни работи на обект: Път II-18 „Софийски околовръстен път в участъка от км 59+400 до км 61+629,18 и от км 0+000 до км 0+780” с 2 (два) подобекта 00044-2014-0133 Договаряне без обявление - чл. 90, ал. 1, т. 8 от ЗОП
225 12.11.2014 „Определяне на изпълнител за извършване на Археологическо проучване на южната част от обект № 6 от км 24+220 до км 24+460 по трасето на АМ „Марица” 00044-2014-0132 Договаряне без обявление по реда на чл. 90, ал. 1, т. 8 от ЗОП
269 20.10.2014 "Изработване на информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „Пътен възел „Плодовитово" при пресичането на AM „Тракия" и път ІІІ-666, пътен възел „Оризово" при пресичането на АМ „Тракия" и AM „Марица" и „AM „Марица", „Оризово -Капитан Андреево", участък от км 4+660 до км 5+000" Към рамково споразумение № 53-00-4307/11.04.2014 г.
534 30.09.2014 „ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ: ПЪТ ІІ-18 „СОФИЙСКИ ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ – ЗАПАДНА ДЪГА В УЧАСТЪК ОТ КМ 0+780 ДО КМ 6+309” 00044-2014-0129 открита процедура по ЗОП
1236 Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 03461-2014-0005 Ограничена процедура по ЗОП
1319 „Супервизия на проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1“, 03461-2015-0002 Открита процедура по ЗОП
1454 Супервизия на проектиране и строителство на автомагистрала "Струма" Лот 3.3 03461-2015-0003 Открита процедура по ЗОП
1481 Изработване на технически проект за извършване на основен ремонт на обект: Път III-133 Гр. ОПУ- Враца-Септемврийци-Вълчедръм-Мокреш- (о.п Монтана-Лом) от км 36+368 до км 70+349“ Открита процедура по ЗОП