ОП Ид.No
100
Обект на поръчката
26.02.2015 18:07:42
Строителство
Предмет на поръчката
26.02.2015 18:07:42
„Изпълнение на временни ремонтно-възстановителни работи на пътен възел „СОП – АМ „Люлин”
Ред за провеждане
26.02.2015 18:07:42
ЗОП чл.90
Вид процедура/основание за провеждане
26.02.2015 18:07:42
Договаряне без обявление чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП
Становище от АОП
16.03.2015 14:11:11
Е-31-00-011201 от 04.03.2015
Решение за откриване на процедурата
26.02.2015 18:07:42
35 от 26.02.2015
26.02.2015 18:07:42
0.43 MB
Документация
26.02.2015 18:07:42
Покана за участие и приложения
26.02.2015 18:07:42
0.53 MB
26.02.2015 18:07:42
0.17 MB
Номер на преписка в АОП
26.02.2015 18:07:42
00044-2015-0008
Срок за получаване на офертите
26.02.2015 18:07:42
27.02.2015 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
04.03.2015 17:42:31
 
04.03.2015 17:42:31
0.72 MB
Решение за определяне на изпълнител
30.03.2015 15:51:51
50 от 30.03.2015
 
Договор No.РД-33-3/11.05.2015
Обособена позиция
12.05.2015 11:17:13
1
Предмет на договора
12.05.2015 11:17:13
Изпълнение на временни ремонтно-възстановителни работи на пътен възел "СОП-АМ Люлин"
Договор тип
12.05.2015 11:17:13
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
12.05.2015 11:17:13
РД-33-3 от 11.05.2015
Стойност на договора
12.05.2015 11:17:13
BGN, 189 693.37, 20.00, 227 632.04
Срок за изпълнение
12.05.2015 11:17:13
 
30 календарни дни
Изпълнител
12.05.2015 11:17:13
ПСТ Груп ЕАД
Състояние на договора
12.05.2015 11:17:13
В изпълнение
Плащания