ОП Ид.No
1003
Обект на поръчката
02.02.2018 11:56:54
Услуга
Предмет на поръчката
02.02.2018 11:56:54
„Извършване на консултантски услуги във връзка със строителството по проект: “Път II-86 “Средногорци – Рудозем” и обходен път на гр. Рудозем от км 132+920 до км 135+530, включително изработване на технически проект и строителство (инженеринг) на виадукт при км 134+380, област Смолян”, по 2 обособени позиции": Обособена позиция № 1: „Извършване на консултантски услуги във връзка със строителството по проект: Път II 86 Средногорци - Рудозем и обходен път на гр. Рудозем от км 132+920 до км 134+280 и от км 134+480 до км 135+530, област Смолян”; Обособена позиция № 2: „Изработване на Комплексен доклад за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите, извършване на технически контрол по част "Конструктивна" и упражняване на консултантска услуга (строителен надзор) при изпълнението на проект "Изработване на технически проект и строителство (инженеринг) на виадукт при км 134+380 на път II 86 Средногорци - Рудозем, област Смолян”.
Източник на финансиране
02.02.2018 11:56:54
 
INTERREG V-A Гърция - България 2014 - 2020
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 Обособена позиция № 1: „Извършване на консултантски услуги във връзка със строителството по проект: Път II 86 Средногорци - Рудозем и обходен път на гр. Рудозем от км 132+920 до км 134+280 и от км 134+480 до км 135+530, област Смолян”.
2 Обособена позиция № 2: „Изработване на Комплексен доклад за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите, извършване на технически контрол по част "Конструктивна" и упражняване на консултантска услуга (строителен надзор) при изпълнението на проект "Изработване на технически проект и строителство (инженеринг) на виадукт при км 134+380 на път II 86 Средногорци - Рудозем, област Смолян”.
Ред за провеждане
02.02.2018 11:56:54
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
02.02.2018 11:56:54
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
02.02.2018 11:56:54
8 от 30.01.2018
827310/30.01.2018 г.
02.02.2018 11:56:54
0.27 MB
Обявление/Публична покана
02.02.2018 11:56:54
от 30.01.2018
827313/30.01.2018 г.
02.02.2018 11:56:54
0.21 MB
Документация
02.02.2018 11:56:54
 
Разяснения по документация за участие
02.02.2018 11:56:54
 
Номер на преписка в АОП
02.02.2018 11:56:54
00044-2018-0003
Решение за прекратяване
08.03.2018 11:39:38
17 от 08.03.2018