ОП Ид.No
1004
Обект на поръчката
01.02.2018 10:29:40
Строителство
Предмет на поръчката
01.02.2018 10:29:40
„Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: “Път II-86 Средногорци – Рудозем и обходен път на гр. Рудозем от км 132+920 до км 135+530”, включително изработване на технически проект и строителство (инженеринг) на виадукт при км 134+380, област Смолян”, по 2 (две) обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: Път II-86 Средногорци – Рудозем и обходен път на гр. Рудозем от км 132+920 до км 134+280 и от км 134+480 до км 135+530, област Смолян”; Обособена позиция № 2: „Изработване на технически проект и строителство (инженеринг) на виадукт при км 134+380 на път II-86 Средногорци – Рудозем, област Смолян”.
Източник на финансиране
01.02.2018 10:29:40
 
INTERREG V-A Гърция - България 2014 - 2020
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 Обособена позиция № 1: „Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: Път II-86 Средногорци – Рудозем и обходен път на гр. Рудозем от км 132+920 до км 134+280 и от км 134+480 до км 135+530, област Смолян”.
2 Обособена позиция № 2: „Изработване на технически проект и строителство (инженеринг) на виадукт при км 134+380 на път II-86 Средногорци – Рудозем, област Смолян”.
Ред за провеждане
01.02.2018 10:29:40
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
01.02.2018 10:29:40
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
01.02.2018 10:29:40
7 от 30.01.2018
827292/30.01.2018 г.
01.02.2018 10:29:40
0.28 MB
Обявление/Публична покана
01.02.2018 10:29:40
от 30.01.2018
827299/30.01.2018 г.
01.02.2018 10:29:40
0.23 MB
Документация
01.02.2018 10:29:40
 
05.02.2018 13:03:54
7.07 MB
Разяснения по документация за участие
01.02.2018 10:29:40
 
Номер на преписка в АОП
01.02.2018 10:29:40
00044-2018-0002
Срок за получаване на офертите
01.02.2018 10:29:40
08.03.2018 17:30
Разяснения по документация за участие
09.03.2018 09:28:32
До всички заинтересовани лица: С настоящето Ви уведомяваме, че на 08.03.2018 г. e подадена жалба срещу решение 7 от 30.01.2018 г., на Възложителя по процедурата с които се иска и временна мярка "спиране на процедурата". Предвид настъпилото обстоятелство и на основание чл. 203, ал. 3 от ЗОП всички действия по процедурата спират до влизане в сила на: 1. определението, с което се отхвърля искането за временна мярка, или 2. решението по жалбата, ако е наложена временната мярка.
Решение за промяна
12.04.2018 10:57:03
36 от 10.04.2018
841456/10.04.2018 г. Променена е датата за отваряне на постъпилите оферти на 17.04.2018 г. от 14:00 часа
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
01.02.2018 10:29:40
 
19.04.2018 10:27:35
0.39 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
10.04.2019 16:46:26
53-00-3567 от 10.04.2019
Отваряне на ценови предложения на 15.04.2019 г. от 10:00 ч. в зала 701 в сградата на АПИ
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
22.04.2019 16:09:17
 
22.04.2019 16:09:17
0.23 MB
22.04.2019 16:09:17
1.22 MB
22.04.2019 16:09:17
0.23 MB
22.04.2019 16:09:17
0.67 MB
Решение за определяне на изпълнител
22.04.2019 16:09:17
56 от 22.04.2019
Решение за прекратяване
15.11.2019 15:39:21
177 от 15.11.2019