ОП Ид.No
1005
Обект на поръчката
23.03.2018 10:44:27
Строителство
Предмет на поръчката
23.03.2018 10:44:27
„Разрушаване на етапна връзка на път I-1 (Е-79) при км 424+100 на АМ „Струма“ Лот 4 и превключване на движението към Лот 3.3 на АМ „Струма“.
Ред за провеждане
23.03.2018 10:44:27
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
23.03.2018 10:44:27
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
23.03.2018 10:44:27
20 от 21.03.2018
837045/21.03.2018 г.
23.03.2018 10:44:27
0.29 MB
Обявление/Публична покана
23.03.2018 10:44:27
от 21.03.2018
837047/21.03.2018 г.
23.03.2018 10:44:27
0.24 MB
Документация
23.03.2018 10:44:27
 
23.03.2018 10:44:27
28.61 MB
23.03.2018 10:44:27
14.28 MB
Разяснения по документация за участие
23.03.2018 10:44:27
 
23.03.2018 11:26:11
0.95 MB
10.04.2018 14:46:36
0.09 MB
Номер на преписка в АОП
23.03.2018 10:44:27
00044-2018-0015
Срок за получаване на офертите
23.03.2018 10:44:27
26.04.2018 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
23.03.2018 10:44:27
 
21.05.2018 15:10:53
0.31 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
14.06.2018 14:04:16
53-00-5367 от 14.06.2018
Отваряне на цени на 19.06.2018 г. от 09:30 ч. в зала 702 в сградата на АПИ
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
26.06.2018 10:29:35
 
26.06.2018 10:29:35
0.55 MB
26.06.2018 10:29:35
0.11 MB
26.06.2018 10:29:35
0.46 MB
Решение за класиране
26.06.2018 10:29:35
74 от 26.06.2018
 
Договор No.РД-33-13/16.08.2018
Обособена позиция
23.08.2018 11:06:29
1
Предмет на договора
23.08.2018 11:06:29
„Разрушаване на етапна връзка на път I-1 (Е-79) при км 424+100 на АМ „Струма“ Лот 4 и превключване на движението към Лот 3.3 на АМ „Струма“.
Договор тип
23.08.2018 11:06:29
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
23.08.2018 11:06:29
РД-33-13 от 16.08.2018
863678/20.08.2018
23.08.2018 11:06:29
2.04 MB
23.08.2018 11:06:29
0.07 MB
23.08.2018 11:06:29
0.06 MB
Стойност на договора
23.08.2018 11:06:29
BGN, 1 326 130.94, 20.00, 1 591 357.13
Срок за изпълнение
23.08.2018 11:06:29
 
60 дни
Изпълнител
23.08.2018 11:06:29
Пътстрой-92 АД