ОП Ид.No
1006
Обект на поръчката
10.04.2018 17:01:04
Услуга
Предмет на поръчката
10.04.2018 17:01:04
„Изработване на Комплексни доклади за оценка за съответствието с основните изисквания към строежите и технически контрол по част “Конструктивна”, по обособени позиции”
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 Обособена позиция № 1: „Изработване на Комплексен доклад за оценка за съответствието с основните изисквания към строежите за обект: „Път I-9 „Слънчев бряг – Бургас”, обход гр. Поморие, участък от км 217+000 до км 222+849,41(километраж по проект), участък от км 215+629,05 до км 222+289,41(километраж по съществуващ път);
2 Обособена позиция № 2: „Изработване на Комплексен доклад за оценка за съответствието с основните изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна“ за обект: „Път III-208 „Провадия – Дъскотна – Айтос“ от км 49+184 до км 82+650“;
3 Обособена позиция № 3: „Изработване на Комплексен доклад за оценка за съответствието с основните изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна“ за обект: „Път III-507 „Кърджали – Мост - Манастир“ от км 0+055 до км 26+200“;
4 Обособена позиция № 4: „Изработване на Комплексен доклад за оценка за съответствието с основните изисквания към строежите за обект: „Кръгово кръстовище при км 14+750 на път II-86 „Пловдив – Асеновград“ (км 102+949,95 по направлението на път II-56)";
5 Обособена позиция № 5: „Изработване на Комплексен доклад за оценка за съответствието с основните изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна“ за обект: „Укрепване на проявил се свлачищен процес на републикански път II-53 “Елена – Сливен – Ямбол“ при км 107+200, на територията на ОПУ Сливен“.
Ред за провеждане
10.04.2018 17:01:04
Публично състезание по ЗОП чл.18 ал.1 т.12
Вид процедура/основание за провеждане
10.04.2018 17:01:04
Публично състезание
Решение за откриване на процедурата
10.04.2018 17:01:04
35 от 10.04.2018
841386/10.04.2018 г.
10.04.2018 17:01:04
0.25 MB
Обявление/Публична покана
10.04.2018 17:01:04
от 10.04.2018
841395/10.04.2018 г.
10.04.2018 17:01:04
0.23 MB
Документация
10.04.2018 17:01:04
 
Номер на преписка в АОП
10.04.2018 17:01:04
00044-2018-0025
Срок за получаване на офертите
10.04.2018 17:01:04
08.05.2018 17:30
Решение за прекратяване
22.05.2018 15:36:31
53 от 22.05.2018
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
10.04.2018 17:01:04
 
31.05.2018 14:52:30
8 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
05.07.2018 10:46:01
53-00-6067 от 05.07.2018
На 10.07.2018 г. от 10:00 часа, в зала 605 на VI -ти етаж в сградата на агенция "Пътна инфраструктура"
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
08.08.2018 11:44:26
 
08.08.2018 11:44:26
0.35 MB
08.08.2018 11:44:26
0.22 MB
08.08.2018 11:44:26
1.12 MB
Решение за определяне на изпълнител
08.08.2018 11:44:26
111 от 08.08.2018
 
Договор No.РД-37-46/10.10.2018
Обособена позиция
10.10.2018 12:27:41
1
Предмет на договора
10.10.2018 12:27:41
Обособена позиция № 1: „Изработване на Комплексен доклад за оценка за съответствието с основните изисквания към строежите за обект: „Път I-9 „Слънчев бряг – Бургас”, обход гр. Поморие, участък от км 217+000 до км 222+849,41(километраж по проект), участък от км 215+629,05 до км 222+289,41(километраж по съществуващ път);
Договор тип
10.10.2018 12:27:41
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
10.10.2018 12:27:41
РД-37-46 от 10.10.2018
872225/10.10.2018
10.10.2018 12:27:41
0.52 MB
10.10.2018 12:27:41
0.05 MB
10.10.2018 12:27:41
0.05 MB
Стойност на договора
10.10.2018 12:27:41
BGN, 3 500.00, 20.00, 4 200.00
Срок за изпълнение
10.10.2018 12:27:41
 
14 дни
Изпълнител
10.10.2018 12:27:41
Рутекс ООД
 
Договор No.РД-37-45/08.10.2018
Обособена позиция
10.10.2018 09:35:05
2
Предмет на договора
10.10.2018 09:35:05
Обособена позиция № 2: „Изработване на Комплексен доклад за оценка за съответствието с основните изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна“ за обект: „Път III-208 „Провадия – Дъскотна – Айтос“ от км 49+184 до км 82+650“;
Договор тип
10.10.2018 09:35:05
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
10.10.2018 09:35:05
РД-37-45 от 08.10.2018
872123/10.10.2018
10.10.2018 09:35:05
0.53 MB
10.10.2018 09:35:05
0.04 MB
10.10.2018 09:35:05
0.08 MB
Стойност на договора
10.10.2018 09:35:05
BGN, 6 900.00, 20.00, 8 280.00
Срок за изпълнение
10.10.2018 09:35:05
 
14 дни
Изпълнител
10.10.2018 09:35:05
Пътконсулт 2000 ЕООД
 
Договор No.РД-37-44/08.10.2018
Обособена позиция
10.10.2018 09:35:05
3
Предмет на договора
10.10.2018 09:35:05
Обособена позиция № 3: „Изработване на Комплексен доклад за оценка за съответствието с основните изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна“ за обект: „Път III-507 „Кърджали – Мост - Манастир“ от км 0+055 до км 26+200“;
Договор тип
10.10.2018 09:35:05
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
10.10.2018 09:35:05
РД-37-44 от 08.10.2018
872123/10.10.2018
10.10.2018 09:35:05
0.54 MB
10.10.2018 09:35:05
0.04 MB
10.10.2018 09:35:05
0.05 MB
Стойност на договора
10.10.2018 09:35:05
BGN, 4 850.00, 20.00, 5 820.00
Срок за изпълнение
10.10.2018 09:35:05
 
14 дни
Изпълнител
10.10.2018 09:35:05
Трансконсулт - БГ ООД