ОП Ид.No
1008
Обект на поръчката
14.02.2018 16:58:26
Строителство
Предмет на поръчката
14.02.2018 16:58:26
„Изграждане на оптична свързаност между основен и резервен център за управление на територията на гр. София“
Ред за провеждане
14.02.2018 16:58:26
Събиране на оферти с обява или покана до определени лица по ЗОП чл.20 ал.2
Вид процедура/основание за провеждане
14.02.2018 16:58:26
Събиране на оферти с обява или покана до определени лица
Обявление/Публична покана
14.02.2018 16:58:26
24-00-386 от 14.02.2018
9072996/14.02.2018 г.
14.02.2018 16:58:26
0.36 MB
Документация
14.02.2018 16:58:26
 
14.02.2018 16:58:26
0.08 MB
Номер на преписка в АОП
14.02.2018 16:58:26
9072996/02.03.2018
http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9072996
Решение за промяна
02.03.2018 12:09:05
9073482/02.03.2018 г. - 24-00-511 от 02.03.2018
Срок за получаване на офертите
14.02.2018 16:58:26
07.03.2018 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
14.02.2018 16:58:26
 
 
Договор No.Д-33/02.05.2018
Обособена позиция
03.05.2018 10:05:03
1
Предмет на договора
03.05.2018 10:05:03
„Изграждане на оптична свързаност между основен и резервен център за управление на територията на гр. София“
Договор тип
03.05.2018 10:05:03
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
03.05.2018 10:05:03
Д-33 от 02.05.2018
03.05.2018 10:05:03
6.92 MB
03.05.2018 10:05:03
1.1 MB
Стойност на договора
03.05.2018 10:05:03
BGN, 89 564.00, 20.00, 107 476.80
Срок за изпълнение
03.05.2018 10:05:03
 
20 работни дни
Изпълнител
03.05.2018 10:05:03
Българска телекомуникационна компания ЕАД