ОП Ид.No
1009
Обект на поръчката
02.04.2018 12:06:04
Строителство
Предмет на поръчката
02.04.2018 12:06:04
„Определяне на изпълнител за изграждане на кръгово кръстовище при км 14+750 на път II-86 „Пловдив – Асеновград“, (км 102+949,95 по направлението на път II-56)“
Ред за провеждане
02.04.2018 12:06:04
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
02.04.2018 12:06:04
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
02.04.2018 12:06:04
27 от 30.03.2018
839707/ 30.03.2018 г.
02.04.2018 12:06:04
0.29 MB
Обявление/Публична покана
02.04.2018 12:06:04
от 30.03.2018
839712/ 30.03.2018 г.
02.04.2018 12:06:04
0.24 MB
Документация
02.04.2018 12:06:04
 
Разяснения по документация за участие
02.04.2018 12:06:04
 
Номер на преписка в АОП
02.04.2018 12:06:04
00044-2018-0022
Срок за получаване на офертите
02.04.2018 12:06:04
14.05.2018 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
02.04.2018 12:06:04
 
06.06.2018 11:07:52
0.37 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
14.06.2018 17:18:22
53-00-5388 от 14.06.2018
На 19.06.2018 г., от 11:00 часа, в зала 605 на VI-ти етаж, в сградата на Агенция "Пътна инфраструктура"
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
25.06.2018 13:42:50
 
25.06.2018 13:42:50
0.2 MB
25.06.2018 13:42:50
0.18 MB
25.06.2018 13:42:50
0.27 MB
Решение за класиране
25.06.2018 13:42:50
73 от 25.06.2018
25.06.2018 13:42:50
0.06 MB
 
Договор No.РД-33-11/07.08.2018
Обособена позиция
13.08.2018 14:00:30
1
Предмет на договора
13.08.2018 14:00:30
„Определяне на изпълнител за изграждане на кръгово кръстовище при км 14+750 на път II-86 „Пловдив – Асеновград“, (км 102+949,95 по направлението на път II-56)“
Договор тип
13.08.2018 14:00:30
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
13.08.2018 14:00:30
РД-33-11 от 07.08.2018
862301/10.08.2018
13.08.2018 14:00:30
1.83 MB
13.08.2018 14:00:30
0.15 MB
13.08.2018 14:00:30
0.15 MB
Стойност на договора
13.08.2018 14:00:30
BGN, 1 971 807.77, 20.00, 2 366 169.32
Срок за изпълнение
13.08.2018 14:00:30
 
6 месеца
Изпълнител
13.08.2018 14:00:30
Иса 2000 ЕООД
Уведомление на АОП за изпълнен договор
09.10.2020 10:36:47