ОП Ид.No
1010
Обект на поръчката
26.04.2018 11:02:16
Услуга
Предмет на поръчката
26.04.2018 11:02:16
„Определяне на изпълнител за извършване на спасителни археологически проучвания по трасето на инфраструктурен проект „Модернизация на път І-8 „Калотина-СОП” от км 1+000 до км 32+447,20 и етапни връзки“.
Ред за провеждане
26.04.2018 11:02:16
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
26.04.2018 11:02:16
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
26.04.2018 11:02:16
46 от 24.04.2018
843932/24.04.2018 г.
26.04.2018 11:02:16
0.27 MB
Обявление/Публична покана
26.04.2018 11:02:16
от 24.04.2018
843936/24.04.2018 г.
26.04.2018 11:02:16
0.19 MB
Документация
26.04.2018 11:02:16
 
Номер на преписка в АОП
26.04.2018 11:02:16
00044-2018-0033
Срок за получаване на офертите
26.04.2018 11:02:16
05.07.2018 17:30
Обявление за отваряне на ценови оферти
18.07.2018 14:07:01
53-00-6572 от 18.07.2018
Отваряне на ценови предложения на 23.07.2018 г. от 14:00 ч. в Зала 605, сградата на АПИ
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
26.04.2018 11:02:16
 
07.08.2018 09:59:18
0.13 MB
07.08.2018 09:59:18
0.08 MB
07.08.2018 09:59:18
0.25 MB
Решение за определяне на изпълнител
07.08.2018 09:59:18
109 от 06.08.2018
 
Договор No.РД-37-38/17.09.2018
Обособена позиция
25.09.2018 10:26:47
1
Предмет на договора
25.09.2018 10:26:47
„Определяне на изпълнител за извършване на спасителни археологически проучвания по трасето на инфраструктурен проект „Модернизация на път І-8 „Калотина-СОП” от км 1+000 до км 32+447,20 и етапни връзки“.
Договор тип
25.09.2018 10:26:47
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
25.09.2018 10:26:47
РД-37-38 от 17.09.2018
25.09.2018 10:26:47
0.79 MB
25.09.2018 10:26:47
0.06 MB
25.09.2018 10:26:47
0.03 MB
25.09.2018 10:26:47
0.2 MB
Стойност на договора
25.09.2018 10:26:47
BGN, 566 892.00, 20.00, 680 270.40
Срок за изпълнение
25.09.2018 10:26:47
 
365 календарни дни
Изпълнител
25.09.2018 10:26:47
Национален археологически институт с музей при БАН
Промени в условията на договора
06.12.2019 10:22:46