ОП Ид.No
1011
Обект на поръчката
26.02.2018 13:38:09
Услуга
Предмет на поръчката
26.02.2018 13:38:09
„Избор на изпълнител за извършване на консултантска услуга за осъществяване на строителен надзор на обект: „Обход на гр. Камено – Път III-6008 “Лукойл-Нефтохим-Камено“ от км. 14+700 до км. 16+000 и Път III -5392 “ Камено – Братово“ от км. 9+900 до км. 10+926“
Ред за провеждане
26.02.2018 13:38:09
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
26.02.2018 13:38:09
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
26.02.2018 13:38:09
Решение за отктиване от 26.02.2018
Обявление/Публична покана
26.02.2018 13:38:09
Обявление от 26.02.2018
Документация
26.02.2018 13:38:09
ДОКУМЕНТАЦИЯ И ПРИОЖЕНИЯ
Решение за промяна
06.03.2018 19:55:21
от 06.03.2018
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
09.03.2018 08:50:04
0.21 MB
06.03.2018 19:55:21
0.21 MB
Разяснения по документация за участие
26.02.2018 13:38:09
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
Номер на преписка в АОП
26.02.2018 13:38:09
00044-2018-0008
Срок за получаване на офертите
26.02.2018 13:38:09
 
30.03.2018 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
26.02.2018 13:38:09
от 01.06.2018
протокол №1
07.08.2018 13:52:31
8.99 MB
07.08.2018 13:52:31
6.37 MB
07.08.2018 13:52:31
12.66 MB
07.08.2018 13:52:31
1.8 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
15.06.2018 16:56:55
обявление за отваряне на ценови оферти от 15.06.2018
Решение за класиране
07.08.2018 13:52:31
 
РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ
07.08.2018 13:52:31
0.12 MB
 
Договор No.Рд-36-1/30.11.2018
Обособена позиция
18.01.2019 13:33:56
1
Предмет на договора
18.01.2019 13:33:56
„Избор на изпълнител за извършване на консултантска услуга за осъществяване на строителен надзор на обект: „Обход на гр. Камено – Път III-6008 “Лукойл-Нефтохим-Камено“ от км. 14+700 до км. 16+000 и Път III -5392 “ Камено – Братово“ от км. 9+900 до км. 10+926“
Договор
18.01.2019 13:33:56
Рд-36-1 от 30.11.2018
Уведомление на АОП за изпълнен договор
18.01.2021 18:19:59
от 18.01.2021
обявление за изпълнен договор
Договор тип
18.01.2019 13:33:56
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Обявление за възложена поръчка
Стойност на договора
18.01.2019 13:33:56
BGN, 31 900.00, 20.00, 38 280.00
Изпълнител
18.01.2019 13:33:56
План Инвест Пловдив ЕООД