ОП Ид.No
1013
Обект на поръчката
12.04.2018 10:27:56
Услуга
Предмет на поръчката
12.04.2018 10:27:56
„Осъществяване на консултантска услуга (строителен надзор) при строителството на кръгово кръстовище при км 14+750 на път II-86 „Пловдив – Асеновград“, (км 102+949,95 по направлението на път II-56)“
Ред за провеждане
12.04.2018 10:27:56
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
12.04.2018 10:27:56
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
12.04.2018 10:27:56
32 от 10.04.2018
841340/10.04.2018 г.
12.04.2018 10:27:56
0.32 MB
Обявление/Публична покана
12.04.2018 10:27:56
от 10.04.2018
841342/10.04.2018 г.
12.04.2018 10:27:56
0.24 MB
Документация
12.04.2018 10:27:56
 
Номер на преписка в АОП
12.04.2018 10:27:56
00044-2018-0024
Срок за получаване на офертите
12.04.2018 10:27:56
17.05.2018 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
12.04.2018 10:27:56
 
20.06.2018 14:11:21
0.19 MB
20.06.2018 14:11:21
0.86 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
16.07.2018 12:29:35
53-00-6450 от 16.07.2018
На 23.07.2018 от 14:30 ч., в зала 701 на VІІ-ми етаж в сградата на АПИ
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
23.08.2018 12:25:34
 
23.08.2018 12:25:34
13.11 MB
23.08.2018 12:25:34
0.69 MB
23.08.2018 12:25:34
14.36 MB
Решение за определяне на изпълнител
23.08.2018 12:25:34
119 от 23.08.2018
 
Договор No.РД-36-11/19.10.2018
Обособена позиция
22.10.2018 10:54:26
1
Предмет на договора
22.10.2018 10:54:26
„Осъществяване на консултантска услуга (строителен надзор) при строителството на кръгово кръстовище при км 14+750 на път II-86 „Пловдив – Асеновград“, (км 102+949,95 по направлението на път II-56)“
Договор тип
22.10.2018 10:54:26
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
22.10.2018 10:54:26
РД-36-11 от 19.10.2018
874156/19.10.2018 г.
22.10.2018 10:54:26
1.29 MB
22.10.2018 10:54:26
0.03 MB
22.10.2018 10:54:26
0.04 MB
Стойност на договора
22.10.2018 10:54:26
BGN, 18 880.00, 20.00, 22 656.00
Изпълнител
22.10.2018 10:54:26
200775103, План Инвест Пловдив ЕООД
Уведомление на АОП за изпълнен договор
09.10.2020 10:35:10