ОП Ид.No
1014
Обект на поръчката
24.04.2018 11:04:18
Услуга
Предмет на поръчката
24.04.2018 11:04:18
"Археологическо наблюдение по време на строителството по трасето на "Обход на гр. Габрово"
Ред за провеждане
24.04.2018 11:04:18
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
24.04.2018 11:04:18
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
24.04.2018 11:04:18
43 от 23.04.2018
843553/23.04.2018 г.
24.04.2018 11:04:18
0.39 MB
Обявление/Публична покана
24.04.2018 11:04:18
от 23.04.2018
843555/23.04.2018 г.
24.04.2018 11:04:18
0.19 MB
Документация
24.04.2018 11:04:18
 
Номер на преписка в АОП
24.04.2018 11:04:18
00044-2018-0031
Срок за получаване на офертите
24.04.2018 11:04:18
14.06.2018 17:30
Обявление за отваряне на ценови оферти
22.06.2018 15:27:34
33-00-99 от 22.06.2018
Отваряне на цени на 27.06.2018 г. от 16:00 ч., зала 605 в сградата на АПИ
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
24.04.2018 11:04:18
 
05.07.2018 17:12:03
0.14 MB
05.07.2018 17:12:03
0.11 MB
05.07.2018 17:12:03
0.09 MB
05.07.2018 17:12:03
0.44 MB
Решение за определяне на изпълнител
05.07.2018 17:12:03
82 от 05.07.2018
 
Договор No.Д-64/10.08.2018
Обособена позиция
20.08.2018 12:46:19
1
Предмет на договора
20.08.2018 12:46:19
"Археологическо наблюдение по време на строителството по трасето на "Обход на гр. Габрово"
Договор тип
20.08.2018 12:46:19
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
20.08.2018 12:46:19
Д-64 от 10.08.2018
863371/17.08.2018
20.08.2018 12:46:19
0.77 MB
20.08.2018 12:46:19
0.04 MB
20.08.2018 12:46:19
0.15 MB
Стойност на договора
20.08.2018 12:46:19
BGN, 4 998.00, 20.00, 5 997.60
Срок за изпълнение
20.08.2018 12:46:19
 
10 дни
Изпълнител
20.08.2018 12:46:19
Национален археологически институт с музей при БАН