ОП Ид.No
1016
Обект на поръчката
02.03.2018 11:40:01
Услуга
Предмет на поръчката
02.03.2018 11:40:01
"Извършване на непрекъснато видеонаблюдение на прилежащи терени и неохранявани сгради на територията на РПС Шумен, РПС Нови Пазар и РПС Велики Преслав."
Ред за провеждане
02.03.2018 11:40:01
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
02.03.2018 11:40:01
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
02.03.2018 11:40:01
Решение-1 от 28.02.2018
02.03.2018 11:40:01
9.19 MB
Обявление/Публична покана
02.03.2018 11:40:01
24-00-48 от 28.02.2018
02.03.2018 11:40:01
30.45 MB
Документация
02.03.2018 11:40:01
 
Разяснения по документация за участие
02.03.2018 11:40:01
 
02.04.2018 15:23:30
1.76 MB
Номер на преписка в АОП
02.03.2018 11:40:01
00044-2018-0010
Срок за получаване на офертите
02.03.2018 11:40:01
11.04.2018 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
02.03.2018 11:40:01
 
16.04.2018 16:50:06
6.05 MB
24.04.2018 11:06:54
5.13 MB
04.05.2018 11:07:09
3.94 MB
04.05.2018 11:07:09
11.66 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
24.04.2018 16:16:03
от 27.04.2018
На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, Комисията съобщава, че на 27.04.2018г., от 10:30ч в заседателна зала на 3ти етаж в административната сграда на Областно пътно управление - Шумен, ще бъде отворен плик "Предложени ценови параметри" на участника в процедурата, отговарящ на поставените от възложителя условия. На отварянето могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
Решение за класиране
04.05.2018 14:34:49
 
04.05.2018 14:34:49
2.94 MB