ОП Ид.No
1018
Обект на поръчката
26.03.2018 11:19:47
Строителство
Предмет на поръчката
26.03.2018 11:19:47
„Определяне на изпълнител за допълнително проектиране и строителство на обект: Път I-1 (E-79) „Мездра – Ботевград“ Лот 1 от км 174+800 до км 194+122“
Ред за провеждане
26.03.2018 11:19:47
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
26.03.2018 11:19:47
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
26.03.2018 11:19:47
23 от 22.03.2018
837256/22.03.2018 г.
26.03.2018 11:19:47
0.26 MB
Обявление/Публична покана
26.03.2018 11:19:47
от 22.03.2018
837259/22.03.2018 г.
26.03.2018 11:19:47
0.24 MB
Документация
26.03.2018 11:19:47
 
Разяснения по документация за участие
26.03.2018 11:19:47
 
Номер на преписка в АОП
26.03.2018 11:19:47
00044-2018-0018
Разяснения по документация за участие
18.05.2018 15:53:28
До всички заинтересовани лица: С настоящето Ви уведомяваме, че на 18.05.2018 г. е подадена жалба до Комисията за защита на конкуренцията, с която се иска временна мярка "спиране на процедурата". Предвид настъпилото обстоятелство и на основание чл. 203, ал. 3 от ЗОП всички действия по процедурата спират до влизане в сила на: 1. определението, с което се отхвърля искането за временна мярка, или 2. решението по жалбата, ако е наложена временната мярка.
Решение за прекратяване
16.07.2018 16:19:14
97 от 16.07.2018