ОП Ид.No
1019
Обект на поръчката
26.03.2018 11:43:26
Услуга
Предмет на поръчката
26.03.2018 11:43:26
„Актуализация и допълване на изработените по възлагане на НКСИП подробни устройствени планове – парцеларни планове за обект: АМ „Хемус“ – Етап 2 – между път II-35 „Плевен – Ловеч“ и път I-5 „Русе – Велико Търново“.
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 Обособена позиция 1, АМ Хемус, участък от км 137+800 от идеен проект на НКСИП (края на пътен възел при пресичане с път II-35) до км 166+144 от идеен проект на НКСИП (след пресичането с път III-301), с приблизителна дължина 28,344км.
2 Обособена позиция 2, АМ „Хемус“, участък от 166+144 от идеен проект на НКСИП (след пресичането с път III-301) до км 189+344 от идеен проект на НКСИП (след пресичането с път III-303), с приблизителна дължина 23,000км.
3 Обособена позиция 3, АМ „Хемус“, участък от 189+344 от идеен проект на НКСИП (след пресичането с път III-303) до км 222+000 от идеен проект на НКСИП (след пресичането с път І-5), с приблизителна дължина 33,000км.
Ред за провеждане
26.03.2018 11:43:26
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
26.03.2018 11:43:26
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
26.03.2018 11:43:26
21 от 22.03.2018
837208/22.03.2018 г.
26.03.2018 11:43:26
0.29 MB
Обявление/Публична покана
26.03.2018 11:43:26
от 22.03.2018
837210/22.03.2018 г.
26.03.2018 11:43:26
0.23 MB
Документация
26.03.2018 11:43:26
 
Разяснения по документация за участие
26.03.2018 11:43:26
 
Номер на преписка в АОП
26.03.2018 11:43:26
00044-2018-0016
Срок за получаване на офертите
26.03.2018 11:43:26
03.05.2018 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
26.03.2018 11:43:26
 
16.07.2018 15:48:11
53.88 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
03.09.2018 16:19:34
53-00-8181 от 03.09.2018
Отваряне на ценови предложения на 10.09.2018 г. от 11:00 ч., Зала 701, етаж VII в сградата на АПИ
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
19.10.2018 14:46:26
 
19.10.2018 14:46:26
0.54 MB
19.10.2018 14:46:26
0.2 MB
19.10.2018 14:46:26
0.9 MB
19.10.2018 14:46:26
0.82 MB
Решение за определяне на изпълнител
19.10.2018 14:46:26
150 от 19.10.2018
 
Договор No.Д-123/20.12.2018
Обособена позиция
03.01.2019 10:42:06
1
Предмет на договора
03.01.2019 10:42:06
Обособена позиция 1, АМ Хемус, участък от км 137+800 от идеен проект на НКСИП (края на пътен възел при пресичане с път II-35) до км 166+144 от идеен проект на НКСИП (след пресичането с път III-301), с приблизителна дължина 28,344км.
Договор тип
03.01.2019 10:42:06
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
03.01.2019 10:42:06
Д-123 от 20.12.2018
885813/02.01.2019 г.
03.01.2019 10:42:06
0.65 MB
03.01.2019 10:42:06
0.06 MB
03.01.2019 10:42:06
0.13 MB
03.01.2019 10:42:06
0.07 MB
Стойност на договора
03.01.2019 10:42:06
BGN, 26 870.00, 20.00, 32 244.00
Срок за изпълнение
03.01.2019 10:42:06
 
45 дни
Изпълнител
03.01.2019 10:42:06
СЪРВЕЙ ГРУП ЕООД
Уведомление на АОП за изпълнен договор
30.06.2021 15:16:38
24-00-1327 от 30.06.2021
1015936/30.06.2021г.
 
Договор No.Д-2/03.01.2019
Обособена позиция
08.01.2019 10:28:14
2
Предмет на договора
08.01.2019 10:28:14
Обособена позиция 2, АМ „Хемус“, участък от 166+144 от идеен проект на НКСИП (след пресичането с път III-301) до км 189+344 от идеен проект на НКСИП (след пресичането с път III-303), с приблизителна дължина 23,000км.
Договор тип
08.01.2019 10:28:14
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
08.01.2019 10:28:14
Д-2 от 03.01.2019
886628/07.01.2019
08.01.2019 10:28:14
1.03 MB
08.01.2019 10:28:14
0.07 MB
08.01.2019 10:28:14
0.05 MB
08.01.2019 10:28:14
0.11 MB
Стойност на договора
08.01.2019 10:28:14
BGN, 25 000.00, 20.00, 30 000.00
Срок за изпълнение
08.01.2019 10:28:14
 
45 дни
Изпълнител
08.01.2019 10:28:14
121272595, ЕТ Кирил Данаилов-ТОП-ГЕО
Уведомление на АОП за изпълнен договор
30.06.2021 15:16:38
24-00-1326 от 30.06.2021
1015935/30.06.2021г.
 
Договор No.Д-4/09.01.2019
Обособена позиция
14.01.2019 10:53:51
3
Предмет на договора
14.01.2019 10:53:51
Обособена позиция 3, АМ „Хемус“, участък от 189+344 от идеен проект на НКСИП (след пресичането с път III-303) до км 222+000 от идеен проект на НКСИП (след пресичането с път І-5), с приблизителна дължина 33,000км.
Договор тип
14.01.2019 10:53:51
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
14.01.2019 10:53:51
Д-4 от 09.01.2019
887439/09.01.2019
14.01.2019 10:53:51
0.64 MB
14.01.2019 10:53:51
0.09 MB
14.01.2019 10:53:51
0.06 MB
14.01.2019 10:53:51
0.17 MB
Стойност на договора
14.01.2019 10:53:51
BGN, 35 900.00, 20.00, 43 080.00
Срок за изпълнение
14.01.2019 10:53:51
 
45 дни
Изпълнител
14.01.2019 10:53:51
204288986, Геобилд Инженеринг ООД
Уведомление на АОП за изпълнен договор
30.06.2021 15:16:38
24-00-1323 от 30.06.2021
1015932/30.06.2021г.