ОП Ид.No
1020
Обект на поръчката
19.03.2018 15:48:23
Услуга
Предмет на поръчката
19.03.2018 15:48:23
"Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС собственост на АПИ-ОПУ-Габрово."
Ред за провеждане
19.03.2018 15:48:23
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
19.03.2018 15:48:23
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
19.03.2018 15:48:23
1 от 16.03.2018
19.03.2018 15:48:23
4.66 MB
Обявление/Публична покана
19.03.2018 15:48:23
24-00-34 от 16.03.2018
19.03.2018 15:48:23
11.63 MB
Документация
19.03.2018 15:48:23
 
19.03.2018 15:48:23
0.33 MB
Номер на преписка в АОП
19.03.2018 15:48:23
00044-2018-0013
Срок за получаване на офертите
19.03.2018 15:48:23
20.04.2018 15:49
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
19.03.2018 15:48:23
Доклад от 23.04.2018
08.05.2018 15:53:01
1.29 MB
Решение за прекратяване
08.05.2018 15:53:01
Решение-1 от 30.04.2018