ОП Ид.No
1021
Обект на поръчката
26.03.2018 11:36:47
Строителство
Предмет на поръчката
26.03.2018 11:36:47
„Определяне на изпълнител за проектиране и строителство на обект: Софийски околовръстен път в участъка от км 35+260 до км 41+340 /от пътен възел „Цариградско шосе“ до пътен възел „Младост“;
Ред за провеждане
26.03.2018 11:36:47
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
26.03.2018 11:36:47
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
26.03.2018 11:36:47
22 от 22.03.2018
837241/22.03.2018 г.
26.03.2018 11:36:47
0.33 MB
Обявление/Публична покана
26.03.2018 11:36:47
от 22.03.2018
837243/22.03.2018 г.
26.03.2018 11:36:47
0.22 MB
Документация
26.03.2018 11:36:47
 
26.03.2018 11:36:47
4.57 MB
26.03.2018 11:36:47
670.1 MB
26.03.2018 11:36:47
553.74 MB
26.03.2018 11:36:47
491.09 MB
Разяснения по документация за участие
26.03.2018 11:36:47
 
Решение за промяна
12.04.2018 10:38:51
841362/10.04.2018 г. - 33 от 10.04.2018
Променена Документация
12.04.2018 10:38:51
 
Разяснения по документация за участие
12.04.2018 17:15:10
 
26.04.2018 17:03:57
0.67 MB
09.05.2018 17:15:08
1.42 MB
31.05.2018 15:08:12
1.18 MB
07.06.2018 11:42:39
1.62 MB
11.06.2018 17:25:56
1.38 MB
18.06.2018 15:49:42
0.08 MB
19.06.2018 16:35:18
0.17 MB
Номер на преписка в АОП
26.03.2018 11:36:47
00044-2018-0017
Срок за получаване на офертите
26.03.2018 11:36:47
28.06.2018 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
26.03.2018 11:36:47
 
Обявление за отваряне на ценови оферти
20.12.2018 18:01:20
53-00-12515 от 20.12.2018
Отваряне на ценови предложения на 28.12.2018 г. от 10:00 ч. в Зала 702 в сградата на АПИ
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
05.03.2019 16:29:37
 
05.03.2019 16:29:37
0.18 MB
05.03.2019 16:29:37
1.14 MB
05.03.2019 16:29:37
0.12 MB
05.03.2019 16:29:37
1.24 MB
05.03.2019 16:29:37
0.4 MB
Решение за определяне на изпълнител
05.03.2019 16:29:37
29 от 05.03.2019
 
Договор No.53-00-6163/20.06.2019
Обособена позиция
24.06.2019 15:23:00
1
Предмет на договора
24.06.2019 15:23:00
„Определяне на изпълнител за проектиране и строителство на обект: Софийски околовръстен път в участъка от км 35+260 до км 41+340 /от пътен възел „Цариградско шосе“ до пътен възел „Младост“;
Договор тип
24.06.2019 15:23:00
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
24.06.2019 15:23:00
53-00-6163 от 20.06.2019
917837/21.06.2019 г.
24.06.2019 15:23:00
2.13 MB
24.06.2019 15:23:00
0.12 MB
24.06.2019 15:23:00
0.09 MB
Стойност на договора
24.06.2019 15:23:00
BGN, 118 951 299.55, 20.00, 142 741 559.46
Срок за изпълнение
24.06.2019 15:23:00
 
910 дни
Изпълнител
24.06.2019 15:23:00
ГБС ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО АД
Промени в условията на договора
13.02.2023 13:28:30