ОП Ид.No
1022
Обект на поръчката
27.04.2018 11:02:25
Строителство
Предмет на поръчката
27.04.2018 11:02:25
„Определяне на изпълнител за доставка и монтаж на ограничителни системи за пътища по републиканските пътища на територията на СТРАНАТА, Стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, по 6 (шест) обособени позиции
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН, ВКЛЮЧВАЩ ОБЛАСТИ ВИДИН, ВРАЦА, МОНТАНА, ЛОВЕЧ И ПЛЕВЕН
2 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН, ВКЛЮЧВАЩ ОБЛАСТИ ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ГАБРОВО, РАЗГРАД, РУСЕ И СИЛИСТРА
3 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН, ВКЛЮЧВАЩ ОБЛАСТИ ВАРНА, ДОБРИЧ, ШУМЕН И ТЪРГОВИЩЕ
4 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 – ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН, ВКЛЮЧВАЩ ОБЛАСТИ БУРГАС, СЛИВЕН, СТАРА ЗАГОРА И ЯМБОЛ
5 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 – ЮЖЕН ЦЕНТАРЛЕН РАЙОН, ВКЛЮЧВАЩ ОБЛАСТИ КЪРДЖАЛИ, ПАЗАРДЖИК, ПЛОВДИВ, СМОЛЯН И ХАСКОВО
6 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 – ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН, ВКЛЮЧВАЩ ОБЛАСТИ БЛАГОЕГРАД, ПЕРНИК, КЮСТЕНДИЛ И СОФИЯ
Ред за провеждане
27.04.2018 11:02:25
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
27.04.2018 11:02:25
Открита процедура по ЗОП
Становище от АОП
28.05.2018 09:29:50
М-74 от 25.05.2018
Решение за откриване на процедурата
27.04.2018 11:02:25
47 от 25.04.2018
844181/25.04.2018 г.
27.04.2018 11:02:25
0.33 MB
Обявление/Публична покана
27.04.2018 11:02:25
от 25.04.2018
844209/25.04.2018 г.
27.04.2018 11:02:25
0.31 MB
Документация
27.04.2018 11:02:25
 
27.04.2018 11:02:25
13.26 MB
Разяснения по документация за участие
27.04.2018 11:02:25
 
28.05.2018 16:46:05
2.61 MB
04.06.2018 17:11:15
1.92 MB
Номер на преписка в АОП
27.04.2018 11:02:25
00044-2018-0034
Срок за получаване на офертите
27.04.2018 11:02:25
18.07.2018 17:30
Разяснения по документация за участие
14.06.2018 16:52:29
До всички заинтересовани лица: С настоящето Ви уведомяваме, че на 14.06.2018 г. е подадена жалба до Комисията за защита на конкуренцията, с която се иска временна мярка "спиране на процедурата". Предвид настъпилото обстоятелство и на основание чл. 203, ал. 3 от ЗОП всички действия по процедурата спират до влизане в сила на: 1. определението, с което се отхвърля искането за временна мярка, или 2. решението по жалбата, ако е наложена временната мярка.
Решение за промяна
16.07.2018 10:37:16
91 от 11.07.2018
856697/11.07.2018
16.07.2018 10:37:16
0.17 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
27.04.2018 11:02:25
 
Обявление за отваряне на ценови оферти
06.08.2018 17:32:22
53-00-7244 от 06.08.2018
На 09.08.2018 г. от 10:00 часа в зала 702 на VII ми етаж в сградата на Агенция "Пътна инфраструктура"
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
22.08.2018 17:02:28
 
22.08.2018 17:02:28
0.14 MB
22.08.2018 17:02:28
1.94 MB
22.08.2018 17:02:28
0.47 MB
22.08.2018 17:02:28
0.29 MB
Решение за определяне на изпълнител
22.08.2018 17:02:28
118 от 22.08.2018
Срок за отваряне на ценови оферти
01.04.2019 17:49:09
 
На 04.04.2019 г. от 10:00 часа, в зала 605, на VI-ти етаж в сградата на Агенция "Пътна инфраструктура"
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
25.04.2019 12:00:42
 
25.04.2019 12:00:42
1.41 MB
25.04.2019 12:00:42
1.01 MB
25.04.2019 12:00:42
0.25 MB
Решение за класиране
25.04.2019 12:00:42
58 от 24.04.2019
 
Договор No.РД-37-39/19.09.2018
Обособена позиция
27.09.2018 11:09:34
1
Предмет на договора
27.09.2018 11:09:34
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН, ВКЛЮЧВАЩ ОБЛАСТИ ВИДИН, ВРАЦА, МОНТАНА, ЛОВЕЧ И ПЛЕВЕН
Договор тип
27.09.2018 11:09:34
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
27.09.2018 11:09:34
РД-37-39 от 19.09.2018
27.09.2018 11:09:34
1.11 MB
27.09.2018 11:09:34
0.12 MB
27.09.2018 11:09:34
0.05 MB
27.09.2018 11:09:34
0.24 MB
Стойност на договора
27.09.2018 11:09:34
BGN, 6 700 000.00, 20.00, 8 040 000.00
Цената се изплаща за количество на действително извършени и приети работи, въз основа на договорените единични цени
Срок за изпълнение
27.09.2018 11:09:34
 
48 месеца
Изпълнител
27.09.2018 11:09:34
ДЗЗД Пътна безопасност-Северозапад (Ел Те Ай АД и КМВ-системи за пътна сигурност ООД)
Промени в условията на договора
30.05.2022 13:51:34
1034544/26.05.2022 г.
Уведомление на АОП за изпълнен договор
28.06.2023 15:10:12
24-00-1780 от 28.06.2023
1043874/28.06.2023г.
 
Договор No.Д-69/01.08.2019
Обособена позиция
08.08.2019 10:24:14
2
Предмет на договора
08.08.2019 10:24:14
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН, ВКЛЮЧВАЩ ОБЛАСТИ ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ГАБРОВО, РАЗГРАД, РУСЕ И СИЛИСТРА
Договор тип
08.08.2019 10:24:14
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
08.08.2019 10:24:14
Д-69 от 01.08.2019
08.08.2019 10:24:14
1.2 MB
08.08.2019 10:24:14
0.17 MB
08.08.2019 10:24:14
0.3 MB
08.08.2019 10:24:14
0.05 MB
08.08.2019 10:24:14
0.2 MB
Стойност на договора
08.08.2019 10:24:14
BGN, 6 700 000.00, 20.00, 8 040 000.00
Срок за изпълнение
08.08.2019 10:24:14
 
48 месеца
Изпълнител
08.08.2019 10:24:14
ДЗЗД Безопасни пътища-Север с участници ДЛВ ЕООД, Пътперфект ЕАД, Пътни строежи-Велико Търново АД и Симинвест ООД;
Промени в условията на договора
30.05.2022 13:51:34
1034546/26.05.2022 г.
Уведомление на АОП за изпълнен договор
28.06.2023 15:10:12
24-00-1779 от 28.06.2023
1043872/28.06.2023г.
 
Договор No.Д-53/19.06.2019
Обособена позиция
01.07.2019 10:36:01
3
Предмет на договора
01.07.2019 10:36:01
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН, ВКЛЮЧВАЩ ОБЛАСТИ ВАРНА, ДОБРИЧ, ШУМЕН И ТЪРГОВИЩЕ
Договор тип
01.07.2019 10:36:01
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
01.07.2019 10:36:01
Д-53 от 19.06.2019
918815/27.06.2019 г.
01.07.2019 10:36:01
1.13 MB
01.07.2019 10:36:01
0.21 MB
01.07.2019 10:36:01
0.37 MB
Стойност на договора
01.07.2019 10:36:01
BGN, 6 700 000.00, 20.00, 8 040 000.00
Цената се изплаща за количество на действително извършени и приети работи, въз основа на договорените единични цени
Срок за изпълнение
01.07.2019 10:36:01
 
48 месеца
Изпълнител
01.07.2019 10:36:01
177359077, ДЗЗД ТРП ИЗТОК (А.Д.ХОЛД ООД и ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ ЕООД)
Промени в условията на договора
15.03.2021 13:32:49
 
Уведомление на АОП за изпълнен договор
28.06.2023 15:10:12
24-00-1776 от 28.06.2023
1043868/28.06.2023г.
 
Договор No.РД-37-36/12.09.2018
Обособена позиция
27.09.2018 11:09:34
4
Предмет на договора
27.09.2018 11:09:34
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 – ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН, ВКЛЮЧВАЩ ОБЛАСТИ БУРГАС, СЛИВЕН, СТАРА ЗАГОРА И ЯМБОЛ
Договор тип
27.09.2018 11:09:34
Договор за изпълнение на обществена поръчка
27.09.2018 11:09:34
1.1 MB
27.09.2018 11:09:34
0.08 MB
27.09.2018 11:09:34
0.07 MB
27.09.2018 11:09:34
0.24 MB
Договор
27.09.2018 11:09:34
РД-37-36 от 12.09.2018
Стойност на договора
27.09.2018 11:09:34
BGN, 6 700 000.00, 20.00, 8 040 000.00
Цената се изплаща за количество на действително извършени и приети работи, въз основа на договорените единични цени
Срок за изпълнение
27.09.2018 11:09:34
 
48 месеца
Изпълнител
27.09.2018 11:09:34
Юпитер 05 ООД
Промени в условията на договора
30.05.2022 13:51:34
1034551/26.05.2022 г.
Уведомление на АОП за изпълнен договор
28.06.2023 15:10:12
24-00-1777 от 28.06.2023
1043870/28.06.2023г.
 
Договор No.РД-37-35 /12.09.2018
Обособена позиция
27.09.2018 11:09:34
5
Предмет на договора
27.09.2018 11:09:34
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 – ЮЖЕН ЦЕНТАРЛЕН РАЙОН, ВКЛЮЧВАЩ ОБЛАСТИ КЪРДЖАЛИ, ПАЗАРДЖИК, ПЛОВДИВ, СМОЛЯН И ХАСКОВО
Договор тип
27.09.2018 11:09:34
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
27.09.2018 11:09:34
РД-37-35 от 12.09.2018
27.09.2018 11:09:34
1.12 MB
27.09.2018 11:09:34
0.09 MB
27.09.2018 11:09:34
0.07 MB
27.09.2018 11:09:34
0.24 MB
Стойност на договора
27.09.2018 11:09:34
BGN, 6 700 000.00, 20.00, 8 040 000.00
Цената се изплаща за количество на действително извършени и приети работи, въз основа на договорените единични цени
Срок за изпълнение
27.09.2018 11:09:34
 
48 месеца
Изпълнител
27.09.2018 11:09:34
Юпитер 05 ООД
Промени в условията на договора
30.05.2022 13:51:34
1034553/26.05.2022 г.
Уведомление на АОП за изпълнен договор
28.06.2023 15:10:12
24-00-1775 от 28.06.2023
1043867/28.06.2023г.
 
Договор No.РД-37-40/19.09.2018
Обособена позиция
27.09.2018 11:09:34
6
Предмет на договора
27.09.2018 11:09:34
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 – ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН, ВКЛЮЧВАЩ ОБЛАСТИ БЛАГОЕГРАД, ПЕРНИК, КЮСТЕНДИЛ И СОФИЯ
Договор тип
27.09.2018 11:09:34
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
27.09.2018 11:09:34
РД-37-40 от 19.09.2018
27.09.2018 11:09:34
1.11 MB
27.09.2018 11:09:34
0.05 MB
27.09.2018 11:09:34
0.1 MB
27.09.2018 11:09:34
0.24 MB
Стойност на договора
27.09.2018 11:09:34
BGN, 6 700 000.00, 20.00, 8 040 000.00
Цената се изплаща за количество на действително извършени и приети работи, въз основа на договорените единични цени
Срок за изпълнение
27.09.2018 11:09:34
 
48 месеца
Изпълнител
27.09.2018 11:09:34
ДЗЗД Пътна безопасност-Югозапад (Ел Те Ай АД и КМВ-системи за пътна безопасност ООД)
Промени в условията на договора
30.05.2022 13:51:34
1034555/26.05.2022 г.
Уведомление на АОП за изпълнен договор
28.06.2023 15:10:12
24-00-1778 от 28.06.2023
1043871/28.06.2023г.