ОП Ид.No
1024
Обект на поръчката
02.04.2018 14:02:59
Услуга
Предмет на поръчката
02.04.2018 14:02:59
Извършване на ремонтни дейности на МТБ на обекти, находящи се на територията на ОПУ Варна: Административна сграда на ОПУ Варна, находяща се на ул. "Д-р Пюскюлиев" № 3 и Опорен пункт "Комитово ханче", находящ се в гр.Варна , кв."Владислав Варненчик"
Ред за провеждане
02.04.2018 14:02:59
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
02.04.2018 14:02:59
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
02.04.2018 14:02:59
Решение -3 от 28.03.2018
838892
02.04.2018 14:02:59
1.58 MB
Обявление/Публична покана
02.04.2018 14:02:59
24-00-118 от 28.03.2018
838869
02.04.2018 14:02:59
3.41 MB
Документация
02.04.2018 14:02:59
 
02.04.2018 14:02:59
0.09 MB
02.04.2018 14:02:59
0.07 MB
02.04.2018 14:02:59
0.16 MB
02.04.2018 14:02:59
0.1 MB
Срок за получаване на офертите
02.04.2018 14:02:59
08.05.2018 17:00
Номер на преписка в АОП
02.04.2018 14:02:59
00044-2018-0020
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333535363134
Решение за промяна
18.04.2018 10:53:34
Решение-4 от 16.04.2018
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
02.04.2018 14:02:59
Протокол №1 от 09.05.2018
Обявление за отваряне на ценови оферти
15.06.2018 16:30:19
 
 
Договор No.Д-4/24.08.2018
Обособена позиция
30.08.2018 11:38:19
1
Предмет на договора
30.08.2018 11:38:19
Извършване на ремонтни дейности на МТБ на обекти, находящи се на територията на ОПУ Варна: Административна сграда на ОПУ Варна, находяща се на ул. "Д-р Пюскюлиев" № 3 и Опорен пункт "Комитово ханче", находящ се в гр.Варна , кв."Владислав Варненчик"
Договор тип
30.08.2018 11:38:19
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
30.08.2018 11:38:19
Д-4 от 24.08.2018
30.08.2018 11:38:19
10.42 MB
Стойност на договора
30.08.2018 11:38:19
BGN, 12 026.46, 20.00, 14 431.75
Срок за изпълнение
30.08.2018 11:38:19
22.09.2018
Изпълнител
30.08.2018 11:38:19
103509206, РОНИ КОЛОР ЕООД
Дата на приключване
30.08.2018 11:38:19
21.09.2018
Състояние на договора
30.08.2018 11:38:19
Изпълнен в срок
Уведомление на АОП за изпълнен договор
19.10.2018 14:14:17
24-00-425 от 19.10.2018