ОП Ид.No
1026
Обект на поръчката
02.04.2018 11:49:48
Услуга
Предмет на поръчката
02.04.2018 11:49:48
„Консултантски услуги и упражняване на строителен надзор при проектирането и строителството на Автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница“ с три обособени позиции"
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 ∙ Обособена позиция № 1: Подучастък № 1 от км 366+000 до км 366+720, включително обслужващ тунелен път при северния портал на тунел „Железница“;
2 ∙ Обособена позиция № 2: Подучастък № 2 от км 366+720 до км 369+000, включително обслужващ тунелен път при южния портал на тунел „Железница“ и площадка за хеликоптери;
3 ∙ Обособена позиция № 3: Подучастък № 3 от км 369+000 до км 370+400“
Ред за провеждане
02.04.2018 11:49:48
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
02.04.2018 11:49:48
Открита процедура по ЗОП
Становище от АОП
02.05.2018 12:02:22
М-64 от 27.04.2018
Решение за откриване на процедурата
02.04.2018 11:49:48
26 от 29.03.2018
839599/29.03.2018 г.
02.04.2018 11:49:48
0.24 MB
Обявление/Публична покана
02.04.2018 11:49:48
от 29.03.2018
839601/29.03.2018 г.
02.04.2018 11:49:48
0.26 MB
Документация
02.04.2018 11:49:48
 
Разяснения по документация за участие
02.04.2018 11:49:48
 
Номер на преписка в АОП
02.04.2018 11:49:48
00044-2018-0021
Срок за получаване на офертите
02.04.2018 11:49:48
02.07.2018 17:30
Разяснения по документация за участие
09.05.2018 15:15:31
До всички заинтересовани лица: С настоящето Ви уведомяваме, че на 09.05.2018 г. е подадена жалба до Комисията за защита на конкуренцията, с която се иска временна мярка "спиране на процедурата". Предвид настъпилото обстоятелство и на основание чл. 203, ал. 3 от ЗОП всички действия по процедурата спират до влизане в сила на: 1. определението, с което се отхвърля искането за временна мярка, или 2. решението по жалбата, ако е наложена временната мярка.
Решение за промяна
25.06.2018 12:13:37
72 от 22.06.2018
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
02.04.2018 11:49:48
 
21.08.2018 17:10:50
2.89 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
06.12.2018 16:58:27
53-00-11748 от 06.12.2018
Отваряне на цени на 11.12.2018 г. от 10:30 часа в Зала 701 в сградата на АПИ
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
20.12.2018 13:22:10
 
20.12.2018 13:22:10
3.51 MB
20.12.2018 13:22:10
0.32 MB
20.12.2018 13:22:10
0.48 MB
Решение за определяне на изпълнител
20.12.2018 13:22:10
199 от 19.12.2018
 
Договор No.РД-37-3/12.03.2019
Обособена позиция
18.03.2019 10:28:42
1
Предмет на договора
18.03.2019 10:28:42
∙ Обособена позиция № 1: Подучастък № 1 от км 366+000 до км 366+720, включително обслужващ тунелен път при северния портал на тунел „Железница“;
Договор тип
18.03.2019 10:28:42
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
18.03.2019 10:28:42
РД-37-3 от 12.03.2019
900661/14.03.2019 Г.
18.03.2019 10:28:42
1.8 MB
18.03.2019 10:28:42
0.17 MB
18.03.2019 10:28:42
0.43 MB
Стойност на договора
18.03.2019 10:28:42
BGN, 599 783.00, 20.00, 719 739.60
Срок за изпълнение
18.03.2019 10:28:42
 
989 дни
Изпълнител
18.03.2019 10:28:42
177340301, ДЗЗД ТЕС КОНСУЛТ (СТРОЛ 1000 АД, ТРИ-ЕС ЕООД, ЕКСПЕРТ ДЕСИЖЪНС ООД )
 
Договор No.РД-36-2/26.02.2019
Обособена позиция
13.03.2019 10:44:55
2
Предмет на договора
13.03.2019 10:44:55
∙ Обособена позиция № 2: Подучастък № 2 от км 366+720 до км 369+000, включително обслужващ тунелен път при южния портал на тунел „Железница“ и площадка за хеликоптери;
Договор тип
13.03.2019 10:44:55
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
13.03.2019 10:44:55
РД-36-2 от 26.02.2019
899752/11.03.2019 г.
13.03.2019 10:44:55
1.83 MB
13.03.2019 10:44:55
0.17 MB
13.03.2019 10:44:55
0.24 MB
Стойност на договора
13.03.2019 10:44:55
BGN, 3 994 440.00, 20.00, 4 793 328.00
Срок за изпълнение
13.03.2019 10:44:55
 
1449 дни
Изпълнител
13.03.2019 10:44:55
177336388, План Инвест Железница ДЗЗД (План Инвест Пловдив ЕООД, Инфра Контрол ЕООД, Инфрапроект Консулт ЕООД, Аскос 03 ЕООД, Сърч Корпорейшън СРЛ)
 
Договор No.РД-37-4/12.03.2019
Обособена позиция
18.03.2019 10:28:42
3
Предмет на договора
18.03.2019 10:28:42
∙ Обособена позиция № 3: Подучастък № 3 от км 369+000 до км 370+400“
Договор тип
18.03.2019 10:28:42
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
18.03.2019 10:28:42
РД-37-4 от 12.03.2019
900661/14.03.2019 Г.
18.03.2019 10:28:42
1.82 MB
18.03.2019 10:28:42
0.14 MB
18.03.2019 10:28:42
0.23 MB
Стойност на договора
18.03.2019 10:28:42
BGN, 465 222.00, 20.00, 558 266.40
Срок за изпълнение
18.03.2019 10:28:42
 
1049 дни
Изпълнител
18.03.2019 10:28:42
175957282, ДЗЗД ПЪТКОНСУЛТ 2000-КОНСУЛТ 64 (ПЪТКОНСУЛТ 2000 ЕООД, КОНСУЛТ 64 ООД)
Промени в условията на договора
22.05.2023 16:26:31