ОП Ид.No
1029
Обект на поръчката
18.04.2018 10:38:23
Услуга
Предмет на поръчката
18.04.2018 10:38:23
„Извършване на консултантски услуги във връзка със строителството по проект: “Път II-86 “Средногорци – Рудозем” и обходен път на гр. Рудозем от км 132+920 до км 135+530, включително изработване на технически проект и строителство (инженеринг) на виадукт при км 134+380, област Смолян”, по 2 обособени позиции": Обособена позиция № 1: „Извършване на консултантски услуги във връзка със строителството по проект: Път II 86 Средногорци - Рудозем и обходен път на гр. Рудозем от км 132+920 до км 134+280 и от км 134+480 до км 135+530, област Смолян”; Обособена позиция № 2: „Изработване на Комплексен доклад за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите, извършване на технически контрол по част "Конструктивна" и упражняване на консултантска услуга (строителен надзор) при изпълнението на проект "Изработване на технически проект и строителство (инженеринг) на виадукт при км 134+380 на път II 86 Средногорци - Рудозем, област Смолян”.
Източник на финансиране
18.04.2018 10:38:23
 
INTERREG V-A Гърция - България 2014 - 2020
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 Обособена позиция № 1: „Извършване на консултантски услуги във връзка със строителството по проект: Път II 86 Средногорци - Рудозем и обходен път на гр. Рудозем от км 132+920 до км 134+280 и от км 134+480 до км 135+530, област Смолян”;
2 Обособена позиция № 2: „Изработване на Комплексен доклад за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите, извършване на технически контрол по част "Конструктивна" и упражняване на консултантска услуга (строителен надзор) при изпълнението на проект "Изработване на технически проект и строителство (инженеринг) на виадукт при км 134+380 на път II 86 Средногорци - Рудозем, област Смолян”.
Ред за провеждане
18.04.2018 10:38:23
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
18.04.2018 10:38:23
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
18.04.2018 10:38:23
38 от 16.04.2018
842304/16.04.2018
Обявление/Публична покана
18.04.2018 10:38:23
от 16.04.2018
842308/16.04.2018
18.04.2018 10:38:23
0.21 MB
Документация
18.04.2018 10:38:23
 
18.04.2018 10:38:23
0.41 MB
18.04.2018 10:38:23
40.86 MB
Разяснения по документация за участие
18.04.2018 10:38:23
 
21.05.2018 12:37:15
1.18 MB
Номер на преписка в АОП
18.04.2018 10:38:23
00044-2018-0027
Срок за получаване на офертите
18.04.2018 10:38:23
07.06.2018 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
18.04.2018 10:38:23
 
Обявление за отваряне на ценови оферти
07.11.2018 15:03:43
53-00-10533 от 07.11.2018
Отваряне на ценови предложения на 12.11.2018 г. от 14:00 ч. в зала 702, VII етаж в сградата на АПИ
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
06.03.2019 10:57:59
 
06.03.2019 10:57:59
0.26 MB
06.03.2019 10:57:59
1.08 MB
06.03.2019 10:57:59
0.42 MB
06.03.2019 10:57:59
1.71 MB
06.03.2019 10:57:59
0.41 MB
Решение за определяне на изпълнител
06.03.2019 10:57:59
28 от 05.03.2019
 
Договор No.РД-36-12/19.06.2019
Обособена позиция
24.06.2019 15:24:00
1
Предмет на договора
24.06.2019 15:24:00
Обособена позиция № 1: „Извършване на консултантски услуги във връзка със строителството по проект: Път II 86 Средногорци - Рудозем и обходен път на гр. Рудозем от км 132+920 до км 134+280 и от км 134+480 до км 135+530, област Смолян”;
Договор тип
24.06.2019 15:24:00
Договор за изпълнение на обществена поръчка
917841/21.06.2019 г.
Договор
24.06.2019 15:24:00
РД-36-12 от 19.06.2019
917841/21.06.2019 Г.
24.06.2019 15:24:00
1.46 MB
24.06.2019 15:24:00
0.04 MB
24.06.2019 15:24:00
0.08 MB
Стойност на договора
24.06.2019 15:24:00
BGN, 74 600.00, 20.00, 89 520.00
Срок за изпълнение
24.06.2019 15:24:00
 
10 месеца
Изпълнител
24.06.2019 15:24:00
Пътконсулт 2000 ЕООД
 
Договор No.РД-36-15/28.06.2019
Обособена позиция
17.07.2019 10:38:28
2
Предмет на договора
17.07.2019 10:38:28
Обособена позиция № 2: „Изработване на Комплексен доклад за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите, извършване на технически контрол по част "Конструктивна" и упражняване на консултантска услуга (строителен надзор) при изпълнението на проект "Изработване на технически проект и строителство (инженеринг) на виадукт при км 134+380 на път II 86 Средногорци - Рудозем, област Смолян”.
Договор тип
17.07.2019 10:38:28
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
17.07.2019 10:38:28
РД-36-15 от 28.06.2019
921997/15.07.2019 г.
17.07.2019 10:38:28
2.17 MB
17.07.2019 10:38:28
0.06 MB
17.07.2019 10:38:28
0.07 MB
Стойност на договора
17.07.2019 10:38:28
BGN, 29 744.00, 20.00, 35 692.80
Срок за изпълнение
17.07.2019 10:38:28
 
7 месеца
Изпълнител
17.07.2019 10:38:28
КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГС ЕООД