ОП Ид.No
1036
Обект на поръчката
16.04.2018 14:27:42
Услуга
Предмет на поръчката
16.04.2018 14:27:42
Абонаментно техническо поддържане на персонални компютри в ОПУ-Силистра
Ред за провеждане
16.04.2018 14:27:42
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
16.04.2018 14:27:42
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
16.04.2018 14:27:42
1 от 12.04.2018
841805
16.04.2018 14:27:42
0.25 MB
Обявление/Публична покана
16.04.2018 14:27:42
24-00- 59 от 12.04.2018
841811
16.04.2018 14:27:42
0.54 MB
Документация
16.04.2018 14:27:42
 
16.04.2018 14:27:42
1.28 MB
16.04.2018 14:27:42
0.09 MB
16.04.2018 14:27:42
0.13 MB
Номер на преписка в АОП
16.04.2018 14:27:42
00044-2018-0026
Срок за получаване на офертите
16.04.2018 14:27:42
18.05.2018 17:00
Обявление за отваряне на ценови оферти
18.06.2018 13:56:31
 
18.06.2018 13:56:31
0.02 MB
Решение за определяне на изпълнител
05.07.2018 10:29:42
Решение № ОП-01 от 05.07.2018
05.07.2018 10:29:42
0.34 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
05.07.2018 10:29:42
Доклад на комисията от 22.06.2018
05.07.2018 10:29:42
0.84 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
05.07.2018 10:29:42
Протокол № 3 от 21.06.2018
05.07.2018 10:29:42
0.13 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
05.07.2018 10:29:42
Протокол № 2 от 18.06.2018
05.07.2018 10:29:42
0.25 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
16.04.2018 14:27:42
Протокол №1
 
Договор No.Д-6/16.08.2018
Предмет на договора
12.09.2018 14:20:52
Абонаментно техническо поддържане на персонални компютри в ОПУ-Силистра
Договор тип
12.09.2018 14:20:52
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
12.09.2018 14:20:52
Д-6 от 16.08.2018
12.09.2018 14:20:52
0.78 MB
12.09.2018 14:20:52
0.28 MB
Стойност на договора
12.09.2018 14:20:52
BGN, 7 080.00, 20.00, 8 496.00
Срок за изпълнение
12.09.2018 14:20:52
 
24 месеца
Изпълнител
12.09.2018 14:20:52
828010871, Офис техника ООД, гр.Силистра
Състояние на договора
12.09.2018 14:20:52
В изпълнение