ОП Ид.No
1039
Обект на поръчката
28.05.2018 11:22:02
Строителство
Предмет на поръчката
28.05.2018 11:22:02
„ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДДЪРЖАНЕ (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО, ЗИМНО И РЕМОНТНО – ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН, СТОПАНИСВАНИ ОТ АПИ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 19, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА“ ПО 4 (ЧЕТИРИ) ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:•ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – ОПУ ВАРНА; •ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – ОПУ ДОБРИЧ; •ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – ОПУ ТЪРГОВИЩЕ; •ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 – ОПУ ШУМЕН“.
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 •ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – ОПУ ВАРНА
2 •ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – ОПУ ДОБРИЧ
3 •ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – ОПУ ТЪРГОВИЩЕ
4 •ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 – ОПУ ШУМЕН
Ред за провеждане
28.05.2018 11:22:02
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
28.05.2018 11:22:02
Открита процедура по ЗОП
Становище от АОП
25.06.2018 12:29:13
М-91 от 22.06.2018
Решение за откриване на процедурата
28.05.2018 11:22:02
54 от 25.05.2018
848589/25.05.2018 г.
28.05.2018 11:22:02
0.27 MB
Обявление/Публична покана
28.05.2018 11:22:02
от 25.05.2018
848591/25.05.2018 г.
28.05.2018 11:22:02
0.26 MB
Документация
28.05.2018 11:22:02
 
Разяснения по документация за участие
28.05.2018 11:22:02
 
07.06.2018 14:01:08
0.07 MB
Номер на преписка в АОП
28.05.2018 11:22:02
00044-2018-0040
Срок за получаване на офертите
28.05.2018 11:22:02
26.07.2018 17:30
Решение за промяна
14.06.2018 11:25:59
851069/11.06.2018 г. - 64 от 11.06.2018
Променена Документация
14.06.2018 11:25:59
 
Разяснения по документация за участие
20.06.2018 15:07:42
 
Решение за прекратяване
09.07.2018 11:39:19
86 от 09.07.2018