ОП Ид.No
1041
Обект на поръчката
26.04.2018 16:23:59
Строителство
Предмет на поръчката
26.04.2018 16:23:59
„Изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с изграждане на пешеходен надлез на път II-99 "Бургас-Царево" при км 10+526“
Ред за провеждане
26.04.2018 16:23:59
Събиране на оферти с обява или покана до определени лица по ЗОП чл.20 ал.2
Вид процедура/основание за провеждане
26.04.2018 16:23:59
Събиране на оферти с обява или покана до определени лица
Обявление/Публична покана
26.04.2018 16:23:59
24-00-923 от 26.04.2018
Обява за обществена поръчка по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП
26.04.2018 16:23:59
0.74 MB
Документация
26.04.2018 16:23:59
 
Разяснения по документация за участие
26.04.2018 16:23:59
 
Номер на преписка в АОП
26.04.2018 16:23:59
9075383/26.04.2018
http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9075383
Срок за получаване на офертите
26.04.2018 16:23:59
21.05.2018 17:30
9076065/15.05.2018 г.
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
26.04.2018 16:23:59
 
 
Договор No.РД-33-6/04.06.2018
Обособена позиция
06.06.2018 09:37:34
1
Предмет на договора
06.06.2018 09:37:34
„Изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с изграждане на пешеходен надлез на път II-99 "Бургас-Царево" при км 10+526“
Договор тип
06.06.2018 09:37:34
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
06.06.2018 09:37:34
РД-33-6 от 04.06.2018
06.06.2018 09:37:34
36.16 MB
06.06.2018 09:37:34
0.39 MB
06.06.2018 09:37:34
0.05 MB
06.06.2018 09:37:34
1.56 MB
Стойност на договора
06.06.2018 09:37:34
BGN, 268 258.94, 20.00, 321 910.73
Срок за изпълнение
06.06.2018 09:37:34
 
40 дни
Изпълнител
06.06.2018 09:37:34
ИСА 2000 ЕООД