ОП Ид.No
1042
Обект на поръчката
04.05.2018 15:46:56
Доставка
Предмет на поръчката
04.05.2018 15:46:56
„Доставка и монтаж на асансьори на пешеходен надлез на път II-99 “Бургас-Царево при км 10+526“
Ред за провеждане
04.05.2018 15:46:56
Събиране на оферти с обява или покана до определени лица по ЗОП чл.20 ал.2
Вид процедура/основание за провеждане
04.05.2018 15:46:56
Събиране на оферти с обява или покана до определени лица
Обявление/Публична покана
04.05.2018 15:46:56
24-00-953 от 04.05.2018
Обява за обществена поръчка по реда на чл.20, ал.3 от Зоп
04.05.2018 15:46:56
0.5 MB
Документация
04.05.2018 15:46:56
 
04.05.2018 15:46:56
0.05 MB
04.05.2018 15:46:56
0.11 MB
04.05.2018 15:46:56
105.45 MB
Разяснения по документация за участие
04.05.2018 15:46:56
 
04.05.2018 15:46:56
0.1 MB
Номер на преписка в АОП
04.05.2018 15:46:56
9075706/04.05.2018
http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9075706
Срок за получаване на офертите
04.05.2018 15:46:56
22.05.2018 17:30
9076226/18.05.2018 г.
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
04.05.2018 15:46:56
 
30.05.2018 10:09:50
2.45 MB
Разяснения по документация за участие
13.06.2018 16:20:19
Съобщение по чл. 193 от ЗОП за прекратяване възлагането на обществената поръчка със следните мотиви: Поради необходимост от допълване на Техническата спецификация за асансьорите, предмет на доставката във връзка с изпълнение на изискванията съгласно стандарт EN81-70, е необходимо прекратяване на възлагането на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на асансьори на пешеходен надлез на път II-99 “Бургас-Царево при км 10+526“