ОП Ид.No
1043
Обект на поръчката
23.04.2018 10:40:50
Услуга
Предмет на поръчката
23.04.2018 10:40:50
Осъществяване на жива, невъоръжена охрана и охрана със сигнално – охранителна техника /СОТ/ на имоти – държавна собственост, стопанисвани от АПИ – ОПУ Благоевград
Ред за провеждане
23.04.2018 10:40:50
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
23.04.2018 10:40:50
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
23.04.2018 10:40:50
1 от 20.04.2018
843289/20.04.2018 г.
23.04.2018 10:40:50
8.9 MB
Обявление/Публична покана
23.04.2018 10:40:50
24-00-186 от 20.04.2018
843291/20.04.2018 г.
23.04.2018 10:40:50
15.3 MB
Документация
23.04.2018 10:40:50
Документация и приложения
Разяснения по документация за участие
23.04.2018 10:40:50
 
14.05.2018 13:02:16
0.1 MB
Номер на преписка в АОП
23.04.2018 10:40:50
00044-2018-0028
Срок за получаване на офертите
23.04.2018 10:40:50
28.05.2018 16:15
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
23.04.2018 10:40:50
1 от 20.07.2018
20.07.2018 16:17:52
21.28 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
02.10.2018 10:52:29
2 от 02.10.2018
02.10.2018 10:52:29
12.88 MB
Срок за отваряне на ценови оферти
02.10.2018 10:52:29
02.10.2018
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
05.10.2018 16:55:59
3 от 05.10.2018
05.10.2018 16:55:59
7.19 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
11.10.2018 13:30:29
от 11.10.2018
11.10.2018 13:30:29
41.74 MB
Решение за определяне на изпълнител
17.10.2018 16:25:46
2 от 17.10.2018
17.10.2018 16:25:46
3.37 MB
 
Договор No.РД-37-2/26.11.2018
Обособена позиция
26.11.2018 15:08:50
1
Предмет на договора
26.11.2018 15:08:50
Осъществяване на жива, невъоръжена охрана и охрана със сигнално – охранителна техника /СОТ/ на имоти – държавна собственост, стопанисвани от АПИ – ОПУ Благоевград
Договор тип
26.11.2018 15:08:50
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
26.11.2018 15:08:50
РД-37-2 от 26.11.2018
Допълнително споразумение
20.09.2019 16:44:35
РД-37-2 от 26.11.2018
Стойност на договора
26.11.2018 15:08:50
BGN, 95 240.04, 20.00, 114 288.05
Срок за изпълнение
26.11.2018 15:08:50
26.11.2020
Изпълнител
26.11.2018 15:08:50
Саламандър-АСО ООД гр.Перник
Дата на приключване
26.11.2018 15:08:50
26.11.2020
Състояние на договора
26.11.2018 15:08:50
Изпълнен в срок, 100.00
Основание за приключване на договора
26.11.2018 15:08:50
Изтекъл договор.