ОП Ид.No
1044
Обект на поръчката
23.04.2018 15:26:56
Услуга
Предмет на поръчката
23.04.2018 15:26:56
Абонаментно, сервизно и аварийно обслужване на асансьор, намиращ се в административната сграда на ОПУ-Силистра
Ред за провеждане
23.04.2018 15:26:56
Събиране на оферти с обява или покана до определени лица по ЗОП чл.20 ал.2
Вид процедура/основание за провеждане
23.04.2018 15:26:56
Събиране на оферти с обява или покана до определени лица
Обявление/Публична покана
23.04.2018 15:26:56
Обява № 24-00-73 от 23.04.2018
23.04.2018 15:26:56
0.35 MB
Документация
23.04.2018 15:26:56
 
Номер на преписка в АОП
23.04.2018 15:26:56
9075188/23.04.2018
http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9075188 http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9075592
Срок за получаване на офертите
23.04.2018 15:26:56
10.05.2018 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
23.04.2018 15:26:56
изх.№ 66-СС-355 от 01.06.2018
Съобщение за прекратяване по чл.193 от ЗОП